{3-599.} NÉMETH LÁSZLÓ KELET-EURÓPAI KONCEPCIÓJA ÉS SZEKFŰ GYULÁVAL FOLYTATOTT VITÁJA

1. Tanú. Németh László kritikai folyóirata. I. évf. II. sz. (1932. november) 127–130.

2. Tanú. I. évf. IV. sz. (1933. április) 249–251.

3. Tanú. II. évf. VII. sz. (1934. február) 112–115.

4. Tanú. III. évf. III–IV. sz. [1935] 113–182.

5. Ezt részletesen feldolgozta Dénes Iván Zoltán: A „realitás” illúziója. A historikus Szekfű Gyula pályafordulója. Bp., 1976.

6. Németh László: Utóhang Szekfű Gyula Magyar történetéhez. Tanú. IV. évf. I–II. sz. (1936) 60–66.; uő: Messziről (Válasz Szekfű Gyulának). Tanú. IV. évf. III–IV. sz. (1936) 109–132.

7. Borbély Mihály, dr. (?–?) – orvos, a Franklin Kiadó lektora, főként természettudományos tárgyú kiadványok szerkesztésével foglalkozott. Bibó István ismeretségi köréhez tartozott.

8. L. Németh László: Szekfű Gyula – Kisebbségben. I–II. k. Bp., 1942. 185–274.

9. L. Szekfű Gyula: Lírai történetszemlélet. Magyar Szemle. XXXVI. kötet. 4. (144.) szám (1939. augusztus). 297–307. Szekfű Németh László „Kisebbségben” című tanulmányára reagál.

10. L. Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi (1715–1735). Bp. – A mű 1913-ban jelent meg.

11. Rákóczi Ferenc: Vallomások – Emlékiratok. (Szerk, és jegyz. Hopp Lajos. Ford. Szepes Erika, Vas István.) Bp., 1979. Magyar Remekírók sorozat; Mikes Kelemen: Törökországi levelek és misszilis levelek. (Sajtó alá rend. Hopp Lajos. Bp., 1966) Mikes Kelemen összes művei. l.

12. Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza. Történelmi tanulmány. Bp., 1917

13. Szekfű Gyula: Három nemzedék. Egy hanyatló kor története. Bp., 1920.

{3-600.} 14. Hóman Bálint Szekfű Gyula: Magyar történet. 1–8. k. Bp. [1928–1934].

15. Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Bp. [1934].