Környezetünk állapotának változásai


FEJEZETEK

A szilárd kéreg és a talajok helyzete

A hazai ásványvagyon kitermelése és hasznosítása a jelenleg alkalmazott technológiák mellett jelentős környezeti károkat okoz. (1992-ben Magyarországon kb. ezer bánya működött, számuk azonban az 1980-as évek közepén még meghaladta a 2500-at.) A nyersanyag-kitermeléssel összefüggő általános környezeti probléma a bányászat jelentős területfelhasználása. A bányaműveletek (különösen a külszíni fejtések) az eredeti növényzetet erősen pusztítják, sebeket ütnek a szilárd kéregben (vagy annak felületén), óhatatlanul befolyásolják az adott terület természetes vízforgalmi folyamatait, rombolják a táji, természetes adottságokat. A bányászat negatívan hat az élőhelyekre, megzavarja az élővilág fejlődését, károsan befolyásolja a biológiai sokszínűséget. Ezek a környezeti problémák elsősorban a középhegységeinkre jellemzőek.

Az alacsony gazdasági értékű bányatermékek (meddőkőzetek, dúsítási maradványok) hányókra kerülnek, hasonló sorsra jutnak a bányatermékek hasznosítása utáni maradványok (pl. erőművi pernye és salak, vörösiszap) is. Az 1990-es évek elején a felmérések szerint Magyarországon a hányók száma mintegy 3000 volt. A belőlük származó por – és esetenként gáz – egyaránt szennyezi a levegőt és a talajt; a csapadékvíz hatására jelentkező kioldódás szintén a talaj, a felszín és a talajvíz szennyezője. Maga az objektum – mint tájidegen elem – tájromboló tényező. Hazánkban további környezeti gondok forrása – az egyébként igen költséges – bányászati rekultiváció elmaradása.

A szénhidrogén-kutatás és -termelés során jelentős mennyiségű, veszélyes hulladéknak minősülő fúróiszap keletkezik. Az energiahordozók termelése, szállítása és feldolgozása is számottevő környezetkárosítással – elsősorban a talajvíz- és levegőszennyezéssel – jár (erre jó példa a Barátság kőolajvezeték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszának ismétlődő csőtörései és a százhalombattai kőolaj-finomító légszennyezése).

A Dunántúli-középhegységben több évtizede folytatott barnakőszén- és bauxitbányászatnak a karsztvízkészletek mennyiségére és minőségére gyakorolt {II-129.} negatív hatása már közismert. A térségben jelentős mennyiségű és kiváló minőségű karsztvíz található, amely az ország fontos ivóvíztartalékának is tekinthető. Az ásványkincsek biztonságos kitermelése miatt szintjét az 1980-as évek végéig folyamatosan süllyesztették a bányaműveletek által érintett térségekben, ezáltal számos forrás, valamint karsztvízből táplálkozó ásott kút elapadt, veszélybe került a világhírű Hévízi-tó vízutánpótlása és gyógyhatása, valamint a budai termális források vízhozama is. (Az 1990-es évek elején különböző intézkedések születtek e káros hatások csökkentésére.)

Bauxit külfejtése, Fenyőfő

Bauxit külfejtése, Fenyőfő

Termőtalajaink minőségének alakulását az intenzív növénytermesztés gyakorlatának elterjedése többoldalúan is befolyásolta. Egyrészt kedvezőtlen hatások (pl. savanyodás, szikesedés, talajszerkezet leromlása) érték talajainkat a nem megfelelően alkalmazott agrotechnika (pl. ésszerűtlen műtrágyahasználat, szakszerűtlen öntözés, indokolatlan talajtaposás) következtében, másrészt az intenzív növénytermesztés kedvező hatással volt a talajok tápanyag-visszapótlására a nagyobb mennyiségű szerves maradvány (pl. gyökér, tarlómaradvány) képződése miatt.

Az ország talajait érő káros környezeti hatások egyik fő következménye a talajdegradáció, a talaj anyagforgalmának kedvezőtlen változása, ami elsősorban a talajfunkciók zavaraiban, a termőképesség csökkenésében, a talajökológiai feltételek romlásában, egészségre káros anyagok mobilizációjában stb. nyilvánul meg. Néhány degradációs folyamat 20. századi következményei különösen súlyosak voltak.

Az eróziós folyamatok (szél- és vízerózió) hazánkban mintegy 3,5 millió hektárnyi területet érintenek. A szélerózió a 20. században elsősorban az Alföldön (pl. a Duna–Tisza közén, a Nyírségben), a vízerózió a középhegységek és a Dunántúli-dombság területén okozott károkat. Erősebb hatásuk közel 1,5 millió hektáron nyilvánul meg, ahonnan az évenként lehordott és a szél által elfújt humuszos feltalaj mennyiségét 80–110 millió m3-re becsülik, az ebből eredő szervesanyag-veszteség pedig meghaladja az 1,5 millió tonnát. Az eróziós folyamatokat főként a lejtős területek racionális talajhasználata és vetésszerkezete, valamint a talajvédő gazdálkodás visszaszorulása okozza.

Talajerózió

Talajerózió

A talajsavanyodás növekedése az 1990-es évekre már bizonyított tény lett. Az ország termőterületének 13%-át erősen savanyú, 19%-át savanyodásra közepesen és erősen érzékeny talajok alkotják. A savanyodás hatására folyamatosan csökken talajaink termőképessége, romlik a tápanyag-utánpótlásuk hatékonysága, megnövekszik a toxikus összetevőik mozgásterülete.

Talajaink fizikai szerkezetének leromlásához nagyban hozzájárultak a nagyüzemekben alkalmazott nagysúlyú erőgépek, munkagépláncolatok és szállítóeszközök. Hatásukra az ország területének jelentős részén a talaj elaprózódott, tömörödötté vált, megváltozott a levegő- és víztartalma, csökkent termőképessége, leromlottak biológiai adottságai, a felszín az erózióra érzékennyé vált.

A talajok elszennyeződésében jelentős volt a levegőszennyezés szerepe. A kén- és a nitrogénvegyületek kiülepedése a talajsavanyodást fokozza, az utak mentén pedig az ólomszennyezés jelent veszélyforrást. Ugyancsak talajszennyező hatásúak az előírásoknak meg nem felelő legális, illetve az illegális ipari és kommunális szilárdhulladék-lerakóhelyek, amelyek száma az 1990-es évek elején megközelítette a 3000-et.

30. ábra. Korábbi szovjet katonai objektumok környezetszennyezése

30. ábra. Korábbi szovjet katonai objektumok környezetszennyezése
[Szerk.: Perczel György, Reiniger Róbert]

További veszélyforrás a szennyvizek és szennyvíziszapok – különösen ezek nehézfémtartalmának – talaj- és vízszennyező hatása. A biztonsági és technológiai előírások mellőzése vagy hiányos {II-130.} betartása is jelentős károkat okoz. (Pl. a hazánkban évtizedekig állomásozó szovjet katonai alakulatok elhelyezési körleteiben a talajba helyezett üzemanyagtartályok meghibásodása, az átfejtési veszteségek miatt, továbbá a vegyi anyagok, a hulladékok elrejtéséből, vagy szakszerűtlen lerakásából származó károkat a felmérések 60 milliárd Ft-ra becsülték, amelyek többnyire talaj- és vízszennyezésben nyilvánulnak meg.)

Vizeink állapota

Természeti erőforrásaink közül a víz a biológiai létfeltételek biztosítása, a társadalom mindennapi élete és a gazdaság működése szempontjából egyaránt nélkülözhetetlen. Hazánkban a vízellátással kapcsolatosan évtizedekig nem merültek fel sem mennyiségi, sem pedig minőségi gondok, hiszen a szükséges mennyiség megfelelő minőségben rendelkezésre áll. A II. világháború után bekövetkezett gazdasági fejlődés a vízigényes technológiák elterjedésével ugrásszerűen bővítette a gazdasági célú vízfelhasználást és ezzel párhuzamosan rohamosan növekedtek a lakossági vízigények is. (Jellemző a növekedés mértékére, hogy országunk vízfelhasználása az 1970. évi 3 milliárd m3-ről az 1990-es évek elejére 8 milliárd m3-re növekedett.) A hazai szennyvíztisztítás fejlesztése viszont messze elmaradt a szükségestől, emiatt felgyorsult vízkészleteink elszennyeződésének folyamata, amely korlátozza, majd egyre drágábbá teszi az újrahasznosítást, illetve jelentősen rontja a víz minőségét. A vízfelhasználat növekedési üteme és a minőségromlás következtében egyre inkább előtérbe került a rendelkezésre álló vízkészletek takarékos használata és minőségének védelme.

Árvízvédelem, Szeged

Árvízvédelem, Szeged

Vízlépcső, Kisköre

Vízlépcső, Kisköre

A három nagy vízfelhasználó csoport (ipar, mezőgazdaság, kommunális vízfelhasználók) közül az ipar vízfogyasztása a legnagyobb (az összes fogyasztás 79%-a), ezen belül a villamosenergia-ipar, a kohászat és a vegyipar a legnagyobb fogyasztó. Az 1950-es évektől viszont leggyorsabban a kommunális vízhasználat {II-131.} bővült a közüzemi vízellátás fejlődése következtében, s aránya az 1990-es évek elejére elérte az összes vízfogyasztás 11,5%-át.

A felhasznált víz döntő többsége használat után visszakerül az ún. befogadókba, többnyire a felszíni vízfolyásokba. E vizek szennyezettsége a felhasználás jellegétől, valamint az alkalmazott technológiáktól függően különböző. A természeti erőforrások, valamint a környezet védelme miatt kívánatos lenne az elszennyezett víz teljes körű tisztítása.

Elsősorban az ipari tevékenység fokozódása, másodsorban a kommunális szféra vízfogyasztásának bővülése a 20. század második felében a hazai szennyvizek mennyiségének növekedéséhez vezetett. (1965-ben a kibocsátott szennyvíz mennyisége 350 millió m3/év volt, 1992-ben pedig már meghaladta a 900 millió m3/év értéket.) A lakosság közműellátásával összefüggő vízszennyezés is folyamatosan növekedett. Az 1960-as évektől kezdődően a közüzemi vízellátás fejlődési üteme jóval megelőzte a csatornahálózat- és még inkább a hazai szennyvíztisztító kapacitás bővülésének ütemét. 1980 és 1993 között pl. a vezetékes vízellátásba bekapcsolt lakások száma 2,4 millióról 3,5 millióra nőtt (az összes lakás 77%-a), miközben a közüzemi csatornahálózatba kapcsolt lakások száma 1,2 millióról csupán 1,7 millióra (az összes lakás 43%-a) bővült. Az ún. közműolló az 1990-es évek elejére erősen nyitottá vált, ezért a jövő kiemelt feladatai közé tartozik a hazai csatornázottság fejlesztése és a szennyvíztisztító kapacitások bővítése.

Vízszennyezés

Vízszennyezés

Szennyvíztisztító, Siófok

Szennyvíztisztító, Siófok

A vizeinket szennyező anyagok köre rendkívül tág, gyakorlatilag ide tartozik minden olyan anyag, amely a víz minőségének, felhasználhatóságának változását kedvezőtlenül befolyásolja. A szennyezőforrások térbeli eloszlása egyenetlen, szoros összefüggést mutat a népesség és a gazdaság térbeli koncentrálódásával. {II-132.} Az országban keletkezett szennyvizek 70%-át a Duna, 28%-át a Tisza, 2%-át a Dráva vize fogadja be vízgyűjtőjükön keresztül. Figyelemre méltó, hogy a hazánkban kibocsátott szennyvizek 1/3-a budapesti eredetű.

Felszíni vizeink szennyezettségére jellemző, hogy a Duna vízgyűjtőjén a keletkezett szennyvíz 2/3-át közvetlenül a Dunába vezetik, mintegy 10%-át a Mosoni-Duna és a Rába, 7%-át a veszprémi Séd- és a Nádor-csatorna fogadja be. A Tisza vízgyűjtőjén keletkezett szennyvizekből a folyó közvetlen terhelése 27%-os, a Sajó vízgyűjtőjéé 21%-os, a Körösöké pedig 26%-os.

A nagy anyagi ráfordításokkal létrehozott hazai szennyvíztisztító kapacitások azonban nem elégségesek. A tisztítást igénylő szennyvizek 27%-a kellően, 63%-a csak részlegesen megtisztítva, 10%-a pedig tisztítatlanul kerül a befogadókba. Különösen a biológiai és kémiai tisztítási fokozatok kiépítettsége hiányos.

31. ábra. A vízkészlet értékeléskor vizsgált vízfolyásszelvények és minőségi osztályaik

31. ábra. A vízkészlet értékeléskor vizsgált vízfolyásszelvények és minőségi osztályaik
[Forrás: Magyarország vízkészleteinek állapotértékelése, VITUKI]

Felszíni vizeink terhelésének növekedése 1950-től az 1970-es évek végéig gyors ütemű volt. Ezzel párhuzamosan megnőtt az ún. diffúz szennyezőforrások száma és veszélyessége is (pl. a szabálytalan hulladékelhelyezés, a növekvő műtrágya- és növényvédőszer-használat, anyagtárolás és szállítás miatt). Az említett időpontoktól a szigorodó vízgazdálkodási és vízminőségi követelmények hatására a hazai felszíni vizek minősége romló irányzatának ütemét sikerült mérsékelni.

Vizeink minőségének értékelésénél figyelembe kell vennünk, hogy felszíni vízkészleteink 96%-a a Duna és a Tisza vízrendszerében külföldről érkezik, és e folyók szennyezőanyag-terhelésének országhatáron túli és hazai aránya becsülhetően 75:25. Ez a tény is jelzi a környezetvédelmi nemzetközi együttműködés hatékonysága növelésének szükségességét. A Duna vízminősége az utóbbi évtizedben – elsősorban az 1980-as évek végétől – javuló tendenciát mutat a hagyományos szennyező anyagok tekintetében. Felszíni vizeink biológiai elszennyeződése, eutrofizálódása azonban változatlanul folytatódik.

A hazai vízminőség-védelem egyik kiemelt területe volt a Balaton. A tó vizének minőségromlását az 1980-as évek elején megkezdett intézkedésekkel sikerült megállítani, illetve mérsékelni. Ilyen intézkedés volt a Balaton térségében keletkezett szennyvizek egy részének más befogadókba vezetése; a nagy állattartó telepek megszüntetése vagy a tótól távolabbra telepítése; a műtrágyahasználat szabályozása, a szennyvíztisztítók építésének támogatása, illetve a Kis-Balaton vízminőség-védelmi funkciói visszaállításának megkezdése. A tó nyílt vize – a Szigligeti- és a Keszthelyi-öböl kivételével – tiszta. A Balaton vizének minőségét azonban nem sikerült véglegesen stabilizálni, amelyet az időről időre megjelenő tömeges halpusztulás vagy a robbanásszerű algásodás is jelez. Vízminőség-védelmi intézkedésekre ezért a jövőben is szükség lesz. Bakteriológiai szempontból a part menti övezet néhány helyén, valamint esetenként a Keszthelyi-öbölben fordul elő határértéket meghaladó terhelés.

A felszín alatti vizek mintegy fele ivóvízellátási célokat szolgál, az 1990-es évek elejére számba vett készleteknek csak 1/3-a minősül I. osztályúnak (pl. karsztvizek, egységes térségek rétegvizei). Elszennyeződésük megakadályozása, a felszín alatti ivóvízbázisok védelme hosszú távú és kiemelt társadalmi érdek, mivel felszín alatti ivóvízkészleteink 65%-a nem rendelkezik kellő természetes védettséggel és az ivóvízbázisok 1/3-ánál használatbavételük óta jelentős minőségromlás következett be.

A felszín alatti vízkészletek felhasználhatóságának szűkösségét elsősorban a településekből, a mezőgazdasági és az {II-133.} ipari tevékenységekből származó nitrátosodás, a bakteriális szennyezettség, a toxikus fémszennyezettség növekedése, valamint a szerves mikroszennyezők kedvezőtlen hatása okozza.

Talajvizeink nagyobb része az 1990-es évekre már oly mértékben elszennyeződött, hogy ivóvízként nem vehetők számításba. Elsősorban nitrátszennyezettségük jelenti a fő gondot.

A fő hazai ivóvízadó képződmények vízminőségét a következők jellemzik: ivóvíz céljára történő hasznosítás során kezelést nem igényel vizeink 8%-a, igényesebb kezelésre szorul (pl. arzénmentesítés, nitráteltávolítás, sótalanítás) 27%.

A levegő állapota

Országunkban a levegő állapotának alakulása a kibocsátott szennyező anyagok (emisszió), a szennyeződések terjedése (transzmisszió), valamint a leülepedés (immisszió) vizsgálatával követhető nyomon. A hazai emissziós és immissziós értékekre vonatkozó rendszeres információgyűjtés csak az 1970-es évek közepén kezdődött, az európai háttérszennyezettségi mérések viszont már mintegy 30 éve folynak.

Gyárkémények

Gyárkémények

A károsanyag-kibocsátások az 1950-es évek elején meglendült iparosítás, az 1960-as években felgyorsult motorizáció, valamint a lakosság energiafelhasználásának dinamikus növekedése következtében erősen emelkedtek. Az egyre aggasztóbb légszennyezési folyamatoknak 1971-ben rendelettel, majd 1976-tól törvénnyel igyekeztek gátat emelni. Ezek hatására részeredmények születtek (pl. az erőművek, cementgyárak porkibocsátásának csökkentése, üzemanyagok összetételének javítása, a felhasznált fűtőanyagok szerkezetének változtatása), de a romló tendenciát megállítani nem sikerült. Az 1990-es évek elejének gazdasági válsága miatt visszaeső kitermelő, nehéz- és energiaipari tevékenység viszont az emissziót is mérsékelte.

A jelentősebb légszennyező anyagok hazai kibocsátására jellemző, hogy az összes kibocsátás mintegy fele hosszú ideje ipari, kb. 40%-a közlekedési és kb. 10–20%-a kommunális eredetű.

10. táblázat. Légszennyező anyagok kibocsátása Magyarországon
Szennyező anyagok Kibocsátás (1000 tonnában)
1980 1991
Kéndioxid 1633 892
* Freonok, halonok
** 1986-os adat
Nitrogéndioxidok 272 187
Szénmonoxidok 519 915
Ólom 0,67 0,39
Széndioxid 90 000 71200
CFC-vegyületek* 6,1** 2,55
Szilárd légszennyező anyagok 577 195
Illékony szerves vegyületek 205 143

Az üvegházhatást növelő, az ózonréteget károsító anyagok közül mennyiségét és jelentőségét tekintve is messze kiemelkedik a szén-dioxid (CO2). Legnagyobb kibocsátóik az erőművek, a különböző ipari tevékenységek, valamint a háztartások (fűtés), amelyek a kibocsátott CO2 3/4 részét adják. Földünk összes CO2-kibocsátásából Magyarország viszont alig 1%-kal részesedik. A CFC-vegyületek (halogénezett szénhidrogének) üvegházhatást fokozó tulajdonságaik mellett szerepet játszanak a {II-134.} sztratoszférikus ózon lebontásában is. Fő kibocsátóik a hűtőipar, a szigetelő-, valamint a bélelő habanyagok gyártása, továbbá a háztartási és kozmetikai vegyipar (hajtógázak), illetve termékeik. Kibocsátott hazai mennyiségük erősen csökken, nemzetközi viszonylatban ez az emisszió nem számottevő.

A környezet savanyodását, illetve oxidánsok képződését előidéző anyagok közül a kén-dioxid (SO2), a nitrogén oxidok (NOx) és az illékony szerves vegyületeknek van a legnagyobb szerepe. Az első két légszennyező komponens a nagy távolságra terjedő légszennyező anyagok kategóriájába tartozik, száraz és nedves leülepedésük a savas esők kialakulásában, a talaj, a felszíni vizek savanyodásában játszik szerepet. Kibocsátásuk hazai mértéke folyamatosan csökken. Igen jelentős viszont nemzetgazdasági szempontból az a művi környezetben és a különböző berendezésekben keletkezett korróziós kár, amelyet e légszennyező komponensek felerősítenek.

Magyarországon az 1990-es években a kén-dioxid-kibocsátás 38%-a az erőművekből, 31%-a az iparból; a nitrogén-oxidok 21%-a az erőművekből, 45%-a a közlekedésből származott. A kibocsátott illékony szerves vegyületek közel fele a közlekedésből, az üzemanyagtöltő állomásokról; közel egyharmada pedig a festék- és oldószeriparból, illetve termékeikből került a levegőbe. A hazai SO2-kibocsátás már a századforduló elejétől folyamatosan növekedett, de különösen felgyorsult az iparosítás és a szénbázisú erőművek 1950-es évektől lendületesebbé vált fejlesztésének hatására. Az 1970-es évek közepe óta – elsősorban az energiaszerkezet változása miatt – az SO2-emisszió erősen csökken.

11. táblázat. A kén-dioxid és a nitrogén-oxidok ágazati forrása Magyarországon (kilotonna/év)
Ágazat 1980 1991
SO2 NOx SO2 NOx
Lakosság 290,6 18,2 214,3 18,2
Szolgáltatás 44,9 7,1 18,9 5,6
Közlekedés 49,0 111,3 7,0 82,1
Hőerőművek 654,7 69,0 407,5 35,3
Egyéb hőtermelés 33,3 4,1 12,9 3,6
Ipar 522,2 53,3 214,2 36,3
Mezőgazdaság 38,1 9,9 17,6 5,6
Összesen 1632,8 272,9 892,4 186,2
12. táblázat. A kén-dioxid és a nitrogén-oxidok területi eloszlása Magyarországon 1991-ben (kilotonna/év)
Megye SO2 NOX
Baranya 68,6 10,5
Bács-Kiskun 21,3 6,9
Békés 13,2 5,0
Borsod-Abaúj-Zemplén 185,0 21,4
Csongrád 8,5 4,6
Fejér 44,7 9,4
Győr-Moson-Sopron 26,3 5,9
Hajdú-Bihar 24,0 6,7
Heves 133,1 12,6
Komárom-Esztergom 123,5 9,3
Nógrád 10,4 2,7
Pest 56,0 19,6
Somogy 8,8 5,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg 31,0 6,3
Jász-Nagykun-Szolnok 19,0 5,3
Tolna 9,7 2,9
Vas 10,5 2,9
Veszprém 56,4 17,8
Zala 4,9 4,0
Budapest 37,6 27,5
Összesen 892,5 186,7

A légszennyező anyagok egy része a kibocsátás szűkebb vagy tágabb térségében leülepedik, más része pedig a légáramlatokkal igen nagy távolságokra is eljuthat. A településeken kívül ún. regionális légszennyezettség (háttérszennyezettség) tehát a hazai forrásokból és a nagy távolságból ide érkező és hazánk területén leülepedő emittált légszennyező anyagok összeadódásából származik. A háttérszennyezettséggel foglalkozó {II-135.} mérések adatai szerint a hazánk területén leülepedett kén- és nitrogénvegyületek mennyisége mintegy másfél évtizede csökkenő tendenciát mutat. Összességében Magyarország Európa közepes háttérszennyezettségű országai közé tartozik.

32. ábra. Háttérszennyezettség – leülepedett oxidált nitrogénvegyületek

32. ábra. Háttérszennyezettség – leülepedett oxidált nitrogénvegyületek
[Forrás: Bulla Miklós szerk.: Tanulmányok hazánk környezeti állapotáról]

33. ábra. Háttérszennyezettség – leülepedett kénvegyületek

33. ábra. Háttérszennyezettség – leülepedett kénvegyületek
[Forrás: Bulla Miklós szerk.: Tanulmányok hazánk környezeti állapotáról]

A hazai ólomkibocsátás abszolút többsége közlekedési eredetű. Az ennek mértékében bekövetkezett kedvező irányú változás annak köszönhető, hogy 1985 óta folyamatosan csökkentették az üzemanyagok ólomtartalmát. A Magyarországon kibocsátott különböző légszennyező anyagok térben és időben egyenetlen eloszlást mutatnak.

Az ország levegőjének minőségét (immissziós értékeit) a hazai településhálózaton belül kiterjedt – bár messze nem elégséges – mérőhálózat adatai alapján lehet jellemezni.

Az ülepedő por által okozott légszennyezettség azokban a településeinkben mutatható ki, amelyekben jelentős emissziócsökkentő beruházásokat végeztek el (pl. Budapest, Győr). Hosszú {II-136.} idő óta változatlanul magas pl. Dunaújváros, Vác, Várpalota és Kecskemét porterhelése, ahol a határértéket meghaladó szennyezettség is gyakori.

A kén-dioxid-szennyezettség 1975 óta csökken, elsősorban a felhasznált elsődleges energiahordozók szerkezetének változása, valamint a lakások, intézmények korszerű fűtési módszereinek elterjedése következtében, 50 településünkön viszont évenként 5–45 napon át az SO2-koncentráció meghaladja a határértéket. Az 1987 és 1992 között végzett mérések adatai alapján a szennyezettségi sorrendet Tatabánya, Dorog és Miskolc vezetik.

A hazai levegő nitrogén-oxid-szennyezettsége előbb csökkenő, majd az 1980-as évek közepétől változó tendenciát vett fel. Az egyes településeken belül a levegő terhelését döntően a közúti gépjárműforgalom mértéke határozza meg. Az 1990-es évek elején 66 településünkön volt gyakori a NOx-szennyezés határérték-túllépése. A szennyezettségi rangsort e téren Pécs, Győr és Dorog vezette.

A közlekedés légszennyező hatásával függ össze, hogy a hazai üzemanyagok ólomtartalmát az 1985. évi 0,4 g/l értékről 1992-ben 0,15 g/l-re, 1996-tól pedig 0,1 g/l-re csökkentették. Emiatt a kibocsátási és a levegőminőségi értékek is jelentősen javultak, de nagy forgalmú településeink forgalmi csomópontjaiban, illetve forgalmas útvonalai mentén gyakran előfordulnak határérték-túllépések.

35. ábra. Közúti főútvonalak forgalmának zajkibocsátása 1992–1993-ban.

35. ábra. Közúti főútvonalak forgalmának zajkibocsátása 1992–1993-ban.
[Forrás: A jelentősebb szennyező források emissziókatasztere, KGI]

A különböző légszennyező anyagok okozta szennyezettség alapján 1991-ben az ország területének mintegy 4%-a volt szennyezettnek tekinthető, 9%-a pedig mérsékelten szennyezettnek. Ezeken a területeken élt ekkor az ország lakosságának 29, illetve 24%-a. Földrajzi elhelyezkedésüket tekintve a borsodi iparvidék, a Zagyva-völgyi ipari sáv Gyöngyös térségével kibővítve, a budapesti agglomeráció, az Ajka–Veszprém–Várpalota, valamint a Tatabánya térségével kibővített Komárom–Dorog közötti ipari zónák voltak szennyezettnek tekinthetők. Emellett szigetszerű, erősebben szennyezett levegőjű területek alakultak ki Pécs, Győr, Mosonmagyaróvár, Dunaújváros és Szolnok térségében.

34. ábra. Jelentősen légszennyezett területek

34. ábra. Jelentősen légszennyezett területek
[Forrás: Bulla Miklós szerk.: Tanulmányok hazánk környezeti állapotáról]
1 = kén-dioxid, 2 = nitrogén-oxid, 3 = ülepedő por

A levegő szennyezettségének csökkentése a jövőben is fontos feladat marad, főként a légszennyező anyagok egészségkárosító hatása miatt. A szennyezett levegő légúti megbetegedések, vérszegénység, csontfejlődési zavarok és daganatos betegségek kialakulásához vezethet, a különböző légszennyező komponensek {II-137.} pedig a környezet erősödő savasodásában játszanak döntő szerepet.

A hazai hulladékkezelési helyzet

Magyarország az 1 lakosra jutó hulladékképződés alapján a nagy fajlagos hulladéktermelő országok közé tartozik. Ez összefügg gazdaságának és lakossági fogyasztásának általános színvonalával és lehetőségeivel. Az évenként hazánkban keletkező hulladék mennyisége mintegy 84 millió tonna, amelyből 80 millió tonna a termelési hulladék (ezen belül 4 millió tonna a veszélyes hulladék). A fennmaradó részt (valamivel több mint 3 millió tonnát) a települések szilárd hulladéka teszi ki (1992), a hulladékgazdálkodás emiatt az 1980-as évektől kezdve egyre inkább a környezetvédelem előterébe került.

A hazai hulladékgazdálkodási stratégia három pillérre épül: a megelőzésre, a hasznosításra, valamint az ártalmatlanításra. A megelőzés esélyei a termelési szerkezet átalakításának előrehaladásával és a technológiai váltás folyamatának felgyorsulásával növekedhetnek, és csak hosszabb távon hozhatnak eredményeket.

Szemét a Mátrai Tájvédelmi Körzetben

Szemét a Mátrai Tájvédelmi Körzetben

A hulladékhasznosítás során az összes termelési hulladék közelítően fele kerül vissza – ún. másodlagos nyersanyagként – a gazdasági vérkeringésbe. Ez a termelői anyagfelhasználás értékének megközelítően 4-5%-át teszi ki hazánkban, arányait tekintve pedig mintegy 50%-kal marad el a fejlett országok gyakorlatától. A kommunális (települési) hulladékok hasznosítási aránya az említettnél lényegesen kisebb. A másodlagos nyersanyagok felhasználásának aránya miatt anyagok vesznek el a társadalom számára, szakszerűtlen vagy gondatlan ártalmatlanításuk, illetve kezelésük hiánya pedig környezeti károkat okoz.

Veszélyes hulladékaink zöme a termelési hulladékok köréből származik. A század második felének jellemző tendenciája az volt, hogy – elsősorban az ipari termelés bővülésével párhuzamosan – a II. világháború után megnövekedett a veszélyes hulladékok mennyisége. Ez a {II-138.} folyamat az 1990-es évek elején a gazdasági recesszió hatására megtorpant és a keletkezett veszélyes hulladék mennyisége csökkenni kezdett.

Magyarországon 1990-ben 4,7 millió tonna veszélyes hulladék keletkezett, melynek kb. 2/3 része az ipari tevékenységekből származott. Legnagyobb kibocsátói közé tartozott pl. a kohászat, az alumíniumipar, a vegyipar és az élelmiszeripar. A veszélyes hulladék teljes mennyiségéből mintegy 3 millió tonna a timföldgyártás során keletkezett vörösiszap volt, amelyet megfelelő hazai hasznosítási, ártalmatlanítási technológiák hiányában depóniákban tárolnak.

A veszélyes hulladék keletkezése szempontjából Magyarországon jelentős területi különbségek alakultak ki. Elsősorban az alapanyag-, a vegyipari és egyes feldolgozóipari ágazatok térbeli elhelyezkedését követve az északkelet–délnyugati irányú középhegységi tengely mentén keletkezik a hazai összes veszélyes hulladék mintegy 2/3 része.

Az 1980-as évtized adatai alapján az iparban előállított GDP-re egymillió dolláronként az USA-ban 513 tonna, Ausztriában 510 tonna, Belgiumban 186 tonna, Magyarországon 2509 tonna veszélyes hulladék keletkezett. (A rendkívül magas hazai fajlagos mutató részben a nyilvántartási rendszer különbségeiből adódik.)

Az országban keletkező veszélyes hulladékok mintegy 80%-a megfelelően, 20%-a nem megfelelően kezelt és potenciálisan környezeti ártalmak forrása. Az 1990-es évek elején a keletkezett mennyiségből évente csak mintegy 0,5 millió tonnát hasznosítanak.

A hulladékkezelés leggyakrabban alkalmazott technológiái a termikus ártalmatlanítás és a lerakás. Az előbbi csoportba döntően ipari égetőművek, az utóbbi csoportba vállalati és közüzemi lerakók, illetve rendezett biztonságos lerakók tartoznak. A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos létesítmények elhelyezése és üzemeltetése egyre gyakrabban jár társadalmi konfliktussal. Működésük ellen – noha az indokolt és hasznos – a helyi lakosság és a környezetvédő mozgalmak képviselői gyakran tiltakoznak.

Magyarországon 1990 óta működik a dorogi veszélyeshulladék-égetőmű; 1989 óta az aszódi rendezett, biztonságos lerakó, továbbá négy megyei tároló (Nyíregyháza, Eger, Hernádkércs, Balmazújváros). Üzemeltetésüknek köszönhetően az 1990-es évek elejétől tovább javult a hazai hasznosított, illetve ártalmatlanított veszélyes hulladékok aránya, de további kezelőtelepek mielőbbi létesítésére halaszthatatlanul szükség van.

A települési (kommunális) hulladék elsősorban a lakossági fogyasztás, illetve intézményi, kereskedelmi szolgáltatási tevékenységből származik. Hazai mennyiségét csak becsülni lehet, pontos információk a gyűjtött települési hulladékokról állnak rendelkezésre. Becsült adatok szerint hazánkban az 1990-es évtized elején évi mintegy 21 millió m3 települési szilárd hulladék keletkezett, aminek közel 1/4-e Budapestre, fele más városokra, a fennmaradó hányad pedig a falvakra jutott. Az 1980-as évtized végén Magyarországon egy főre vetítve közel 200 kg kommunális hulladék keletkezett egy év alatt. (Európa különböző országaiban ez 206–317 kg/fő/év értékek között szóródott.) A keletkezett hulladék mennyiségét a gazdasági fejlettségen, az életszínvonalon, a városiasodáson és a környezeti kultúra színvonalán kívül jelentősen befolyásolja a településeken belül folytatott gazdasági tevékenység jellege, a népesség száma, a beépítettség, az infrastrukturális ellátottság színvonala (pl. a fűtés módja), az éghajlati viszonyok stb. Hazánkban is általános tendencia a települési szilárd hulladékok mennyiségének növekedése.

{II-139.} A folyamatosan keletkező kommunális szilárd hulladék nagyobb hányadát ma már gyűjtik, illetve kezelik. A begyűjtött hulladék mennyisége 1990-ben valamelyest meghaladta a 16 millió m3-t, amelyből városainkra több mint 80% jutott. A szervezett hulladékgyűjtésbe kapcsolt lakások aránya 1991-ben megközelítően 2/3.

A hulladék mennyiségi növekedésével függ össze az ún. hulladék-lakosegyenérték változása is. Budapesten pl. az 1950-es évek átlagában ez a mutató 0,6 kg/fő/nap volt, amely 1990-re 1,1 kg/fő/nap értékre növekedett. (Összehasonlításként: New Yorkban e fajlagos mutató a budapestiének közel kétszerese, Kalkuttáé viszont csak a fele.)

A hulladék összetétele, illetve minősége is tendenciózusan változik, ami főként keletkezési helyétől (pl. a település milyen beépítettségű részén jelentkezik), az idejétől (pl. melyik évszakban), az életszínvonaltól és az életmódtól függ. A hazai „átlagos” települési szilárd hulladékok 9,5%-a papír (európai átlag 24–25%); 2,5%-a üveg (5–10%); 4,8%-a fém (3–9%); 3,18%-a műanyag (2,5–5%); 23,7%-a pedig szerves anyag (15–25%), jelentős részben konyhai hulladék. A hazai települési szilárd hulladék összetételének módosulására a papír, a textil, az üveg növekvő aránya, illetve az egyéb szervetlen hulladékok részarányának csökkenése a jellemző. A hulladék összetétele jelentősen befolyásolja a hulladék minőségét és kezelhetőségét is. Növekvő gond, hogy nálunk is tendenciózusan növekszik a kommunális szilárd hulladékban a veszélyes komponensek aránya (pl. elhasznált áramforrások, gyógyszer- és vegyszermaradványok, ezek göngyölegei), amelyet a szakértők az összes kommunális szilárd hulladék 1–2,5%-ára becsülnek. A hulladék összetételének megváltozásával általában növekszik a térfogata és csökken a térfogattömege. A települési szilárd hulladék hazai átlagos térfogattömege városainkban 200 kg/m3, a falusi településekben 250 kg/m3.

A települési szilárd hulladék kezelésére számos technológiát alkalmaznak. A kívánatos itt is az lenne, ha a keletkezett hulladék minél kevesebb lenne, hasznosítási aránya pedig minél magasabb. 1990-ben a kommunális szilárd hulladék (pl. papír, fém, textil) alig 10%-át hasznosították. A szelektív hulladékgyűjtés csak az 1990-es évek közepétől kezd terjedni hazánkban. A kommunális hulladék kezelésének Magyarországon legelterjedtebb eljárása a lerakás, amelynek többfajta technológiáját is alkalmazzák hazánkban. A szakszerű, az előírásoknak megfelelően végzett hulladéklerakás megbízható védelmet nyújt a környezetszennyezéssel szemben, de a hazai több mint kétezer lerakó többsége az ezredvéghez közeledve már nem felel meg a közegészségügyi és a környezetvédelmi előírásoknak.

A kommunális szilárd hulladék kezelésének egyre jobban terjedő módja az égetéses ártalmatlanítás. Hazánkban csak Budapesten működik (az 1980-as évek elejétől) ilyen égetőmű. Sokat segítene a hulladékok feldolgozásában, ha a hulladékkörből a szerves komponenseket minél nagyobb arányban komposztálnák, amelyet így a talajok termőképességének javítására környezetbarát módon lehetne felhasználni.

Zajártalmak

A környezeti zaj- és rezgésvédelem a hazai környezetvédelemnek viszonylag új területe. A környezeti zajártalmak elleni védekezéssel összefüggő szabályozások ugyanis csak az 1980-as évek elején születtek meg.

A zaj sajátos környezetterhelő elem. Nem anyagi természetű, nem halmozódik, a terhelt közegben maradandó változást nem okoz, ugyanakkor a köznapi életben zavaró, súlyosabb esetekben {II-140.} egészségkárosító hatással jár. A zajterhelés döntően lokális jellegű, katasztrófahelyzeteket nem idéz elő. A tartamos és intenzív zajforrások viszont különböző egészségkárosodásokat okoznak. (A napi nyolc óra időtartamú, 85 dBA-t meghaladó zajterhelés pl. halláskárosodási veszélyeztetettséget idéz elő.) A zajártalmak számos vegetatív jellegű elváltozást okozhatnak, a pihenést, alvást zavaró hatásuk miatt károsan befolyásolják az emberek munkavégző képességét. (Az Egészségügyi Világszervezet az egészségkárosodás kockázatának alacsony szinten tartásához a nappal 55 dBA, éjszaka pedig 45 dBA túllépését külső környezetben nem ajánlja.)

A társadalmi-gazdasági fejlődés a 20. századi Magyarországon is együtt járt a zajforrások bővülésével. A munkahelyeken, a lakásokban, illetve a lakókörnyezetben folyamatosan bővül a zajforrások száma, a társadalom és a gazdaság térbeli mobilizációjának erősödése pedig növeli a zajkibocsátást.

A magyar népesség nagyobb részét a közlekedésből eredő zajártalmak érintik. Ezek közül is kiemelhetők a közúti közlekedésből eredő zajforrások. Ezek részben a nagy forgalmú főutak mentén, illetve főként nagyobb városaink nagy mértékű gépjárműforgalmának kitett területein okoznak gondokat. (Becslések szerint a magyar lakosság 50%-át érinti közúti közlekedésből eredő zajterhelés.) Mérési adatok szerint Budapesten az autópályák bevezető szakaszán nappal 10–20, éjjel 15–23 dBA a határérték túllépése. A fővároson belül ennél rosszabb a helyzet, ugyanis a zajterhelést a beépítési viszonyok, továbbá a zajforrástól való távolság is befolyásolja.

A vasúti közlekedés zajhatása kevesebb embert érint (a lakosság mintegy 10%-át). A vasúti fő- és mellékvonalak mentén az éjszakai zajterhelés a nagyobb, és mintegy 10–15 dBA határérték-túllépést jelent átlagosan. A vasúti csomópontok, rendező pályaudvarok üzemi zaja a lakóövezetektől való távolságtól függően jelent környezeti gondokat.

A légiközlekedés zajhatása lokális terekben jelentkezik és kevesebb embert érint. Hazánkban erős lakossági tiltakozástól {II-141.} ösztönzötten az 1980-as évek végén kezdődött meg a Ferihegyi repülőtéren és térségében a zajterhelés csökkentése a kijelölt zajvédelmi övezetekre vonatkozó határértékek figyelembevételével. (A zajterhelés a repülőtér belső zajvédelmi övezetében meghaladja a 75 dBA-t, a középsőben 71–75 dBA, a külsőben 65–70 dBA.) A katonai repülőterek, illetve a szűkebb térségükben élők gondjai hosszú idő óta megoldatlanok. E helyeken a repülési műveletek jellege, továbbá a katonai repülőgépek nagyobb zajkibocsátása zavaróbb hatású.

Az ipari zajforrások, amelyek a hazai lakosság kb. 2–5%-át érintik, területileg nagyon koncentráltak. Főként Budapest és városaink iparterületein jelentkeznek. Az ellenőrzött üzemek közel 70%-a 5–20 dBA értékkel lépte túl a határértékeket 1985-ben. A zajhatás különösen az éjszakai órákban zavaró. A szabályozás, a kivetett zajbírságok, illetve a gazdasági visszaesés hatására az ipari üzemek általi zajterhelés az 1990-es évek elején csökkent.

Növekszik a magyar lakosság érzékenysége az ún. szabadidős zajforrásokkal (például szórakozó-, vendéglátóhelyek, sportlétesítmények környéke) szemben is. Ezek zajemissziója évszakonként erős ingadozást mutat és erősen függ a rendezvények jellegétől is.

A környezet zajterhelésének csökkentése összetett folyamat. A gazdasági szférákban ehhez kis zajkibocsátású termelési eszközöket és fogyasztási javakat kellene egyre nagyobb tömegben előállítani, illetve alkalmazni, a termelő- és szolgáltatótevékenységek zajemisszióját pedig passzív zajvédelmi intézkedésekkel is szükséges mérsékelni. A közlekedésben az úthálózat fejlesztése, a kevésbé zajos járműállomány üzemeltetése, illetve csendesebb működésűvé való átalakítása, továbbá forgalomszervezési intézkedések járhatnak jelentős zajcsökkentő eredménnyel. Nem kisebb a településfejlesztés feladata sem, ahol elsősorban a gazdasági, forgalmi stb. funkciókat célszerű területrendezési, településfejlesztési intézkedésekkel, pl. védősávok, zöldterületek létrehozásával, passzív zajvédelmi létesítmények kialakításával lehet egymástól elkülöníteni.