Olvasás közben
Eötvös József ismeretlen kéziratos feljegyzései

1965 nyarán került egy helyre Eötvös József közel 2000 kötetes könyvgyűjteménye. A korántsem teljes hagyatékot addig két könyvtárban őrizték: az Eötvös Kollégium tulajdonában volt a nagyobbik rész - erről a kutatók is tudtak, de feltárását senki sem végezte el. A kisebbik, de roppant értékes - zömmel történelmi művek! - hagyaték a Műszaki Egyetem Könyvtáráé volt, szinte teljesen elzárva a kutatók elől. Irodalom- és könyvtártörténeti szempontból egyaránt fontos volt, hogy együvé kerüljön a gyűjtemény. Az Irodalomtörténeti Intézet lett az otthona.

A könyvtár a tartalmi értékeken kívül más meglepetéssel is szolgált. A könyvek rendezése, forgatása közben derült ki, hogy egyik-másik kötet üres védőlapjait Eötvös József jegyzetelésre használta fel. Ezek a kéziratos feljegyzések többnyire függetlenek az illető könyv tartalmától. Mind ez ideig ismeretlenek voltak, s szerzőjük személye, valamint tartalmuk megkívánja, hogy közzétegyük őket. A közlésnél a kronológiai és tematikai elrendezés összeegyeztetését kíséreljük meg. Az egyes feljegyzéseket arab számozással láttuk el.

1. Niebuhr: Römische Geschichte (1-3. köt. Berlin, 1828-1832.) - az 1. kötet hátsó védőlapján egy verstöredék található. Az írásmódból és a vers hangneméből ítélve, feltehetően az 1830-as évek elején írta Eötvös:

ceruzával:

Isten hozott daru csapat
Tavasznak hírnöke.

Mert jól tudom mi jót jelent
Hogy végre eljövél
A fák kifognak hajtani
Elmult a gyáva tél.

Az talán mondaná nekem
[egy szó kitörölve] éljek én
Ahol még virágzás vár rám
[egy szó kitörölve] föld körén

tintával:

Boldog madár természeted
Mutatja utadat
Hogy mindenütt tavaszt találj
Mindég virágokat

S mint száraz lomb a' tér felett
Emlék marad a [áthúzva] remény helyet?

A védőlap másik oldalán egy tintával írt strófa:

Im hosszú tél uralkodik
Ez árva sziv felett
Mi szép csodat tehetne egy
Meleg tekinteted

2. Reiff, H. C.: Geschichte der Römischen Bürgerkriege vom Amfange der Gracchischen Umruhen bis zur Alleinherrschafit des Augustus. (1-2. köt. Berlin, Stettin, 1825.) - 2. kötet előzéklapjának első oldalán egy ceruzával írt drámatöredék:

Claud: Hol van Tiber
Cor:
A forumon mi történt
Caj:
Bátyám elé adá javaslatát
S most csak nem az egész comitiumtól
Kisérve visszatér [áthúzva] jön haza

Eötvös hosszabb időn át foglalkozott az ókori történelemmel. Drámatervét még 1847-ben sem adta fel, hisz ekkor írta Kemény Zsigmond egyik levelében: "Eötvös egy ókorbeli szomorújátékhoz kezd."' - Lehetséges, hogy ennek a tragédiának előzetes, a könyv olvasása által ihletett töredéke a fenti feljegyzés.

3. Wachsmuth, Wilhelm: Europäische Sittengeschichte... (1-5. köt. Leipzig, 1831-1839.) - az 1. kötet kötéstáblájának belső oldalán ceruzával:

Hiszek szavaidnak de mégis
Mégis elveid
Uram meghalt
Hát telyesedett mit mondék.

Feltehetően ez is drámatöredék - az írás formája szerint a korai, 30-as évekből.

4. Clarendon, Edward: The history of the rebellion and civil wars in England begun in the year 1641. (I-12. köt. Basil, 1798.) - a 3. kötet hátsó védőlapján ceruzával:

A szin ellenem szólt
Volt egy idő hol Dárdayné által vonzódva
Érezém hol őt szerettem.

A rövid feljegyzés A nővérek c. regény egyik vázlata, tehát 1855-56 körül íródott. A végső fogalmazásban így módosult Káldory és Margit párbeszéde:

"De ha a szin ellenem szól is--
- A szin! S ön tagadhatja?--
Én nem tagadok semmit. Szerettem Dárdaynét, azaz gondolám, hogy szeretem, mielőtt veled találkozva, azon érzést, mely e nevet érdemli, ismerni tanulta.

5. Clarendon fenti könyvének 3. kötetében, a regénytöredék alatt négy gondolat, reflexió van - mindegyik áthúzva Eötvös József által. Mivel A nővérek egyik részletével együtt vannak, feltehető, hogy ezeket is az 50-es évek derekán írta:

Ne higyen senki oly gondolatoknak melyeknek szive ellentmond.
Vannak emberek kiknek nyugalmára még elég, ha nem félnek, de vannak 's pedig többségében kiknek remélni kell.
A tengeren látkörünk ép oly kevésé határtalan mint máshol, csakhogy a határokat észre sem vesszük.
A hithez erő is kell.

6. Clerendon fenti könyvének 1. kötetében az előzéklapon egy aforizma van:

Költőileg szép, csak oly gondolat, mely a kedélyre hat.

7. Clarendon fenti könyvének 3. kötetében, az előzéklapon ceruzával ezt írta Eötvös:

Mert ez az ok melyért mi egy ily társasságnak létesítését meg eszközöltük volna még azon esetben is ha K. iránti kegyelet ezt kötelességünké nem tesz.

Valószínűleg az 1860-61-ben újjászervezett Kisfaludy Társasággal kapcsolatban írta e sorokat.

8. Clarendon könyvének 4. kötetében, az előzéklapon:

Nagy események félbeszakították e' társaság tevékenységét. Midőn minden mi nemzetiségünk kiművelését tárgyaza romokba dőlt a Kisfaludy társaság sem álhatott fen 's midőn több mint tíz év után ismét munkássághoz fogunk, talán azon kétely támad sokakban, valyjon nem jobb nem célszerübb volna e, ha ezt nem tesszük. -
Komoly napokban valánk, s talán még komolyabb napoknak megyünk elébe, amit szenvedénk 's érezünk nagyobb mint hogy azt dalokban kifejezhessük, 's korunk más tevékenységet igényel mint az aestetika. -
Mi máskép vélekedtünk s ami minket erre birt azon kegyeleten kivül, melyel Kisfaludynak tartozunk 's azon meggyőződés vala, hogy bár mi komoly a kor társaságunknak most ép oly fontos feladása van sőt hogy az fontosabb most mint talán valaha volt.
Prozainak nevezzük korunkat.
Én máskép vélelkedem.
Az irodalomnak soha nagyobb befolyása nem volt.
S ha ez igy van nem fekszik e kettősen érdekünkben hogy az feladásának megfeleljen főkép ha azon irányt tekintjük melyet az irodalom egyes országokban vesz.
A franczia irodalom.
Ez azon feladás melyet magunknak kitüztünk.
Mivelni irodalmunkat hogy az nemes kifejezése legyen az érzelmeknek melyek e nemzetet eltöltik.
Visszhangja legtisztább inspiratioinak.
Méltó a nemzethez.
Mennyire fogunk megfelelni a feladásnak.
Mindenek előtt azon hatalomtól függ, mely valamint más korban ugy ebben megfogja adni a nemzetnek azon erőket mellyre szüksége vagyon de ez után a' részvéttől melyet találunk.
Mi csak azt igérhetjük, hogy áthatva feladásunk fontosságáról részünkről el nem fogunk semmit mulasztani hogy annak eleget tegyünk.

A fenti beszédvázlat alapján mondta el elnöki megnyitóját Eötvös József a Kisfaludy Társaság 1862. február 6-i közgyűlésén.

9. Clarendon fenti könyvének 4. kötetében, a hátsó védőlapon szintén az előző megnyitó beszéd vázlata van. Feltehetően korábbi, mert rövidebb és jobban eltér az elmondottaktól.

Nagy időszakon mentünk keresztül, 's ha végre megkezdjük munkásságunkat, teszük azért mert az okok melyek a társaság keletkezését egykor kivánatosá tevék most is léteznek sőt nagyobb mértékben.
Az irodalomnak befolyása. Rossz befolyása. [áthúzva] Ha valaha szükséges volt az irodalmat vezetni most az. Uj vezetés hiányának rosz következése. Hazai irodalmunk. - Megóvja a sülyedéstől a hazafiság. De a veszélyek. Szükségeink. Az olvasó közönség. A német irók forditása. Az irodalmi szellem. Nekünk ugy látszott hogy ez csak társaság által eszközölhető. A közönségtől függ mily részét teljesíthetjük.

10. Clarendon fenti könyvének 4. kötetében, a hátsó védőlapon, együtt a fenti beszédvázlattal - tehát feltehetően ezek is 1861 körül íródtak - két államtudományi gondolat:

Ha az állomány nem felel meg feladásának ez akkor történik ha az emberek szabadság helyett kényuralmat keresnek.
Valahányszor az emberek az államtól többet követelnek biztoságnál, ez mindég vagy a' köz vagy legalább egyes osztályok elnyomásához vezet.

11. Clarendon fenti könyvének 5. kötetében, az előzéklapon másfél oldalas ceruzás feljegyzés. Néhány szó már elmosódott, olvashatatlan.

'S nézetem szerint saját hazánk alkotmányos ügye az egész világ alkotmányos ügyével válhatatlan kapcsolatban áll, 's ha azon küzdelemben melyre Europa népei most alkotmányosságokért 's nemzetiségükért küzdenek egy legyőzetik bizonyosan kárt szenvedünk mi is. - Barátom szavai nagy hatást tettek reám. - Részint - sokat - tartok belátásáról, - részint [áthúzva] Részint magam is ugy vagyok meggyőződve hogy ha... (olvashatatlan szó) állapotjainkban melyekben még csak várjuk hogy a vizes és száraz részek egymástól elváljanak midőn valamely száraz rész kiválik egyszersmind a vizek is tisztulnak. - Újra kezembe vevém hát a Notát s ujra gondolkozni kezdék [áthúzva] részint maga a hivatalos okmány melyet ujabb elolvasás (?)... [olvashatatlan szó] igazolni látszott barátom nézeteit.
Nem tudom az én hibám e vagy a diplomatia ... [olvashatatlan szó] érdeme hogy mentül többször olvasom annál kevesebbet találok benne, egy valoban jó diplomata nota olyan mint valóban zavaros viz mely ha belenézünk nem reflectalja képünket 's nem enged semit látni keresztül csak folyik. - Ez történt velem most is.
A Nota. -
És még is! ha a dolgot közelebbről tekintjük a ... [olvashatatlan szó] folyik e pour ou contre [E. J. által aláhúzva] s ezt mondhatjuk e Notarol is.?
Megengedem hogy a kérdést nem fejtette meg hogy benne senki megoldást nem láthat.
Megengedem hogy az nem is czéloztatott.
De ha a kérdés nem oldatott meg egy bizonyos hogy az felállíttatott, s ez a Nota első nagy érdeme.
A második az hogy ezt tette az alakban melyben azt mellőzni vagy háttérbe szoritani többé nem lehet.
A harmadik végre az, hogy midőn kimondja, hogy - midőn elismeri - (???)
Azon elveket állítja fel, melyeket megengednek azok kik a Notát Berlinben tárgyaltak minden követelésükben alkalmazni nem akarják, de melyek végre alkalmaztatni fognak mert a német kérdés csak azon elvek alapján oldható meg.

A feljegyzés valószínűleg egy országgyűlési beszéd vagy egy hírlapi cikk vázlata, fogalmazványa. Valamelyik diplomáciai jegyzékkel foglalkozik. A beszéd vagy cikk elmondására, illetve megjelentetésére nem került sor, valószínűleg azért húzta át az egész feljegyzést Eötvös.

12. Nagy Frigyes: Oeuvres historiques. (1-4. köt. Leipzig-Páris, 1830.) - az 1. kötet hátsó védőlapján ceruzával írt gondolatok, utólag áthúzva:

Nagy népmozgalmak többnyire hasznára vannak. Mint a' vész termékenyebbé teszi az erdőt magokat hord szét de jaj az egyesnek mint a' fa melyet a' vész kitört.
Igy volt... [olvashatatlan szó]
Minden ember legnagyobb szerencsétlensége ha választás vagy sorsok által oly helyzetbe kerülnek mellyet jellemek el nem bir. A jámbor ember nagy dicsőséget is kívánt, egy kis ... (elmosódott, olvashatatlan szó), egy ..... (két olvashatatlan szó) kielégitheté, 's mert egy világtörténet eszközévé választatik egy arany helyet... (olvashatatlan szó) arany halom melyet fel nem emelhet.
Elfelejté hogy mihent valamit jónak nem tartunk tőle el kell válnunk mert nem tudjuk soha a' visszatérés meddig fog hatalmunkban állani.
Éppen gyenge embereknél támadnak a legmagasabb feltételek leghamarább.

Az írás formájából és a tartalomból ítélve ezek az aforizmák 1849 után íródtak.

13. Hagen, Karl: Der Geist der Reformation und seine Gegensätze. (1-2. köt. Erlangen, 1843-44.) - a 2. kötet hátsó előzéklapján egy ceruzával írt aforizma:

Nagy nemzetek csak ott teremnek, hol a mult nagy férfiak vetését hintette el.

14. Eichhorn, J. G.: Allgemeine Geschichte der Cultur und Litteratur des neueren Europa. (1-2. köt. Göttingen, 1796.) - a 2. kötet előzéklapján ceruzával:

A megye rosz garantia
Gyakorlata szükségkép a' kormányali surlódásokhoz vezet.
Haladásunk rendet igényel.

Vitatható, hogy mikori feljegyzés ez. Valószínűbb, hogy a 40-es évek politikai harcának kapcsán született. Elképzelhető azonban az is, hogy a kiegyezés körüli tárgyalások problematikájához kapcsolódik.

15. Selection from the Edinburgh Review (1-6. köt. Paris, 1835-36.) - az 5. kötet hátsó védőlapján ceruzával:

we should wish kings never forget and their subjects seldon to remember.

Az angol nyelvű aforizma lehet idézet is, de lehet Eötvös reflexiója is. Hevenyészett fordítása: "Azt kívánjuk a királyoknak, hogy sosem feledjenek, az alattvalóiknak pedig, hogy ritkán emlékezzenek."

16. Cicero sämmtliche Briefe. Ürst. Wieland. (1-7. köt. Wien, 1813.) - a 3. kötet előzéklapján ceruzával néhány gondolat:

Nincs semmi tökélletesen uj a világon, de nincs is semmi egészen ó, s ki tökélletes restauratiora vár ép olly balgatag mint az ki egy tökéletes restautatioba' bizik.
A nagy világ nem halaadatos de nem is engesztelhetetlen, 's ki nyitott termeket tart 's páratlan szakáccsal bir, könnyen kibékül vele.
Mi az egészben szomoru az hogy ezen állás a hon viszonyira is béfolyással volt.

17. Gibbon: The history of the decline and fall of the Roman Empire. (1-8. köt. Paris, 1840.) - a 3. kötet (fűzött) hátsó borítólapján ceruzával írt államtudományi gondolat:

Ha a legnépszerübb vagy [áthúzva] bölcsebb ember állam szervezetet készit, mely a legnépszerübbnek látszik a tapasztalás mutatja, hogy az a várakozásnak soha sem felel meg. Ennek oka az mert az emberek kiknek számára az alkotmány készült nem jogászok. - Oly alkotmányokban melyeket századokon át a nép maga készit magának sok ferdeség van tág tére a rosz indulatok 's hajlamok küzdelmének, de ép ilyen kell az embereknek.

18. Lindner, G. A.: Ideen zur Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der Socialwssenschaft. Wien, 1871.- a hátsó védőlapon feljegyzés:

Az ember nem szabad, de szabaddá válhatik.

Minden bizonnyal ez a gondolat volt Eötvös József utolsó írása. A könyvet a szerző küldte ajándékba - ajánlással - 1871 januárjában. Eötvös beleolvasott aláhúzásai bizonyítják-, s valószínűleg az olvasottak hatására jegyezte fel a rövid aforizmát.

19. Vehse, C. E.: Die Weltgeschichte aus dem Standpunkte der Cultur und der nationalen Charakteristik. (1-2. köt. Dresden, 1842.) - az 1. kötet 110-111. oldalai között egy papírcsíkon Eötvös történelmi vázlata. A könyv alapján, de egyéb olvasmányait is felhasználva, saját szempontjai szerint csoportosítva, kiemelve a tényeket a középkor történetének vázlatát írta le. Feltehetően azon előtanulmányok egyike, amelyeket a keresztény civilizáció történetéhez végzett.

A. Népvándorlás s a monotheismus csírája.
I. A kereszténység szabadsága.
II. Népvándorlás: I. Német szövetség / 2. Theodosius; népvánd. a róm. bir. / 3. westgotok, burgundok, vandalok / 4. Attila / 5. A nyugoti birod. + / 6. Theodorik. / A frankok. Pipinig/752 / 8. anglosaxok az V-től 600.
III. Byzanti birodalom / 1. Justinian / 2. Longobardok 568-786 / mig catholicusok lesznek, az arianok / 3. byzanti képtörők

IV. Arabok. Mahomed, Kalifat. - a kalifák... / [olvashatatlan szó] bukásáig. - 1258. / b., spanyolország [!] virágzása / a., arab miveltség
B., Középkor
I. Karolingok kora: 1. Kis Pipin / 2. N. Károly. Koronázása / 3. A frank birod. feloszlása, 814. / 4. Kereszt. egyház. A pápai / hatalom növekedése. Nagy Gregor. / 5. hübér szerkezet

II. Normannok és danok / 1. Anglia Vilmos utánig 1187 / 2. Normannok Italiában / 3. Island és Oroszorsz.
III. Német-római császárság főuralma / 1. Szász császári ház (919-1024) / 2. Keleti frank ház (1024-1124) / a., német viszonyok / b., középkori miveltség
IV . Egyházi, pápaság uralma a keresztes háborúk alatt / 1. Első keresztes had (1096-1099) / a., keleti világ A. Byzanti / B. Mahomed. / b. Jerusalemi keresztény / c., lovagrendek / 2. Hohenstaufok 1138-1252 / a., III. Konrad. Guelfek és ghibellinek. / II. Keresztes háború / b. Barbarossa I. Fridrik. - III. Keresztes had. / c., A pápaság tetőpontja s harcban a császársággal; hyerarchia; barusok, scholasticismus. III. Ince - IV. V. Keresztes had. Guelfek és ghibellinek. / A hohenstaufok bukása. / Mongolok. / 3. A keresztes háborúk eredményei / Leventeség városok növekvése / egyház hatalma / albigensek. Német Lovagok. / Miveltség ekkor.
V. Hübéri uralom bukása, s az egyház elfajulása / 1. Interregnum (1250-1273 / 2. Habsburgok alapit / helvét szabadság / 3. Luxemburgi és bajor fejd. ház / a., VII. Henrik / Dante, Petrarca, Boccaccio / b., Bajor Lajos, a pápai hat. sülyedése. / Templomos rend eltörlése. Ludwig vége. / mysticusok. / c., IV. Károly és Wenzel (1400) / d., Zsigmond császár egyházi ok / hussiták / 4. III Fridrik és I. Miksa
VI. A többi európai tartományok a középkorban / 1. Frankorsz. és Anglia / veszekedéseik / 2. Italia, közép, felső, alsó / 3. Spanyolorsz. (1521) / 4. Neuburgundisches Reich. / 5. Skandinavia. / Dania, Svetia, Norveg / 6. Magyarorsz. / 7. Lengyelo. 1572 / 8. Oroszorsz. Ruriktól - 1598. / 9. Ottmán birod. 1299-1571.

A papírcsík második oldalán, felül áthúzva:

a nyugoti birod. bukása / Theodorik, az ostgotok (277) / frankok, Pipinig / anglosaxok
Hátra Kezdőlap Előre