A Budapesti Egyetemi Könyvtár korai története
Válogatott bibliográfia
Ausgewählte Bibliographie zur Geschichte der Universitätsbibliothek Budapest

I. Bibliográfiák / Bibliographien:

 1. Polgár, Ladislaus: Bibliographia de historia Societatis Iesu in regnis olim corona hungarica unitis (1560-1773). /Subsidia ad historiam Societatis Jesu 2./ Roma, 1957.
 2. Déri Miklósné: Az Egyetemi Könyvtár bibliográfiája. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei I. Bp., 1962. 105-119.
 3. Déri Miklósné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének bibliográfiája. /A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 19./ Bp., 1963.
 4. Polgár László: Bibliographie sur l'histoire de la Compagnie de Jésus 1901-1980. II. Les Pays - Europe. Roma, 1983.
 5. Intézményi gyűjtemények Magyarországon 1535-1720. Összeállította Farkas Gábor Farkas, Monok István, Németh Noémi. /Könyvtártörténeti Füzetek VI./ Szeged, 1989.

II. Összefoglaló munkák / Zusammenfassende Werke:
 1. Tolvay, Emericus: Ortus et progressus almae archiepiscopalis Societatis Iesu universitatis Tyrnaviensis a primis illius initiis ad annum usque 1660. Tyrnaviae 1725.
 2. Tolvay, Emericus: Progressus almae archiepiscopalis Societatis Iesu universitatis Tyrnaviensis ab anno 1661 usque 1700. Tyrnaviae, 1728.
 3. Kazy, Franciscus: Historia universitatis Tyrnaviensis Societatis Iesu, ad annum Christi 1735 eiusdem universitatis saecularem. Tyrnaviae, 1737.
 4. Fejér, Georgius: Historia academiae scientiarum Pasmaniae archiepiscopalis ac Theresianae regiae literaria. Budae, 1835.
 5. Pauler Tivadar: A budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem története. 1. Bp., 1880.
 6. Szilágyi Sándor: A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Könyvtár. Bp., 1882.
 7. Velics László: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. I-III. Bp., 1912-14.
 8. Téglás Béla: Pour la Bibliothèque Universitaire de Budapest. Revue de Hongrie. 1923. 187-188.
 9. Meszlényi Antal: A magyar jezsuiták a XVI. században. /Szent István Könyvek 92./ Bp., 1931.
 10. Bisztray Gyula: La Bibliothèque de l'Université de Budapest et le Bureau Central Bibliographique des Bibliothèque Publiques de Hongrie. Paris, 1931.
 11. Pamiatke Trnavskej Univerzity 1635-1777. Trnava, 1935.
 12. Trnavský Sborník K 300. Výročí založení University v Trnavĕ. Bratislava, 1935.
 13. Szentpétery Imre: A bölcsészettudományi kar története 1635-1935. /A királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története IV./ Bp., 1935.
 14. Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története 1667-1935. /A királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története II./ Bp., 1936.
 15. Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770-1935. /A királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története III./ Bp., 1936.
 16. Hermann Egyed-Artner Edgár: A hittudományi kar története 1635-1935. /A királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története I./ Bp., 1938.
 17. Gyenis András: A jezsuita rend hazánkban. Rendtörténeti vázlat. /Isten nagyobb dicsőségére 2./ Rákospalota, 1941.
 18. Vértesy Miklós: La Bibliotheca Universitaria di Budapest. Rassegna d'Ungheria. 1944. 332-341.
 19. Az Egyetemi Könyvtár. [Ismertető füzet.] [Bp., 1953.]
 20. Weber, Karl: Besuch der Loránd Eötvös-Universität in Budapest. Die Universitätsbibliothek. Neues aus Ungarn. 1954. 14-19.
 21. Pálvölgyi Endre: Az Egyetemi Könyvtár története 1635-1960. A 325 éves budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem rövid története. Bp., 1960.
 22. Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon. I-III. Bp., 1961.
 23. Tóth András: Geschichte der Universitätbibliothek Budapest 1561-1918. Bibliothek und Wissenschaft 6. (1969) 197-242.
 24. Mátrai László: Az Egyetemi Könyvtár. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1945-1970. Főszerkesztő: Sinkovics István. Bp., 1970. 175-181.
 25. Tóth András-Vértesy Miklós: A Budapesti Egyetemi Könyvtár története (1561-1944). Bp., 1982.
 26. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Története 1635-1985. Szerkesztette Sinkovics István. Bp., 1985.
 27. Csapodi Csaba-Tóth András-Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp., 1987.
 28. Knapp Éva: A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtára. Tudományos ismertető. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VII-VIII. Bp., 1997. 21-40.
 29. Madas Edit-Monok István: A könyvkultúra Magyarországon. Bp., 1998.
 30. Farkas Gábor Farkas: A budapesti Egyetemi Könyvtár. In: Bibliotheca Hungarica. A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében. (Multimedia CD-ROM) Kiadó Tószegi Zsuzsanna. Bp., 1999.
 31. Farkas Gábor Farkas-Petrovics Mária: Az Egyetemi Könyvtár 1561-2000. Könyvtárismertető. Bp., 2000.
 32. Farkas Gábor Farkas: 125 éve adták át az Egyetemi Könyvtár épületét. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban. Főszerkesztő Nagy Ferenc. Bp., 2000. 183-187.

III. Forrásközlések / Quellenpublikationen:
 1. Monumenta Paedagogica Societatis Iesu. Editit Ladislaus Lukács. I-VII. Romae, 1965-1992.
 2. Adattár szellemi mozgalmaink XVI-XVIII. századi történetéhez. Főszerk. Keserű Bálint. 1-35. Szeged, 1965-1997.
 3. Monumenta Antiquae Hungariae 1550-1600. I-IV. Edidit Ladislaus Lukács. Romae, 1969-1987.
 4. Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről 1603-1623. S.a.r. Veress Endre. Adattár 7. Szeged, 1983.
 5. A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és adatgyűjtése. S.a.r. Herner János, Monok István. Adattár 11. Szeged, 1983.
 6. Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Recensuit Ladislaus Mezey. Bp., 1983.
 7. Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Seminarii Cleri Hungariae Centralis. Recensuit Ladislaus Mezey. Bp., 1988.
 8. Szántó (Arator) István S. J. Confutatio Alcorani (1611). S.a.r. Lázár István Dávid. Adattár 27. Szeged, 1990.
 9. Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635-1701. /Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből. 11./ S.a.r. Zsoldos Attila. Bp., 1990.
 10. Erdélyi könyvesházak I. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója 1579-1604. Adattár 16/1. Szeged, 1991.
 11. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc és Ungvár. S.a.r. Farkas Gábor Farkas, Monok István, Pozsár Annamária, Varga András. Adattár 17/1. Szeged, 1991.
 12. Jezsuita Okmánytár I/1-2. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601-1606. S.a.r. Balázs Mihály, Kruppa Tamár, Lázár István Dávid, Lukács László. Adattár 34. Szeged, 1995.
 13. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. Nagyszombat 1632-1690. S.a.r. Farkas Gábor Farkas. Adattár 17/2. Szeged, 1997.
 14. Haiman György-Muszka Erzsébet-Borsa Gedeon: A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára, 1773. /Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 16./ Bp., 1997.

IV. Tanulmányok / Aufsätze:
 1. Timon Sámuel: Purpura Pannonica, sive vitae et res gestae S. R. E. Cardinalium. Cassoviae, 1745.
 2. Szuppan Zs.: A nagyszombati gymnasium története. In: A nagyszombati gymnasium Értesítője (1854) 1-22.
 3. Durguth József: Sellye. Magyar Sion, 5. (1867) 37-42.
 4. [Frankl Vilmos]: A magyar egyetem megalapítása (1635). Új Magyar Sion, 1. (1870) 241-250.
 5. Frankl Vilmos: Az első magyarországi papnövelde. Új Magyar Sion, 3. (1872) 801-809.
 6. Frankl Vilmos: A nagyszombati gymnasium a XVI. században. Új Magyar Sion, 4. (1873) 401-412.
 7. Nagy Gyula: Telegdi Miklós pécsi püspök könyvtára 1586-ból. Magyar Könyvszemle, 5 (1880) 37-50.
 8. Csontosi János: Adalék Oláh Miklós könyvtárához. Magyar Könyvszemle, 8 (1883) 61-66.
 9. Ipolyi Arnold: A nagyszombati iskola a XVI. században. Katholikus Szemle, 1. (1887) 16-52.
 10. Illésy János: Nyomdatörténeti adatok. Magyar Könyvszemle, 6. (1895) 273-276.
 11. Horváth Zoltán: A nagyszombathi kath. Érseki főgymnasium története. Nagyszombat, 1895.
 12. Kollányi Ferenc: Könyvek a XVI. és XVII. századbeli főpapi hagyatékokban. Magyar Könyvszemle, 20 (1895) 203-218.
 13. Békefi Remig: Oláh Miklós nagyszombati iskolájának szervezete. Századok, 31. (1897) 881-902.
 14. Vlček, Jaroslav: Stará katolícka literatúra trnavská. Slovenské Pohl'ady, 18. (1898) 289-301.
 15. Kemény Lajos: A nagyszombati egyetem történetéhez. Történelmi Tár, (1899) 724-725.
 16. Sörös Pongrác: Forgách Ferenc a bíboros. Századok, 35. (1901) I. 577-608., II. 690-729., III. 774-818.
 17. Komárik István: A Mária-Kongregáció hazánkban, 1602-1901. In: A katholikus Magyarország. Bp., 1902. 551-553.
 18. Veress Endre: A kolozsvári Báthory-egyetem története lerombolásáig, 1603-ig. Erdélyi Múzeum, 1906. 169-193.; 249-263.; 309-320.
 19. Gyárfás I. Tihamér: Az első magyar jezsuita kollégium. Religio, 67. (1908) 568-569.
 20. Szikra Gyula: Szentiványi Márton élete és munkássága. Kalazantinum, 17. (1911-12) 218-235.
 21. Németh Imre: Adatok a nagyszombati egyetemi ifjak életéhez. Katholikus Szemle, 32. (1918) 449-456.
 22. Ackermann Kálmán: Az ellenreformáció lelkipásztorkodásából. Egyházi Lapok, 43. (1920) 36.
 23. Iványi Béla-Gárdonyi Albert: A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története 1577-1927. Bp., 1927.
 24. Príchod jezuitov do Trnavy. Stanislavoské Zvesti 1. (1928) 94-99.
 25. Meszlényi Antal: A nagyszombati jezsuitakollégium. Katholikus Szemle, 44. (1930) 591-600.
 26. Braunecker M. Margit: Nagyszombat mint irodalmi központ 1560-1640. Bp., 1933.
 27. Zlatoš, Štefan: Z dejín trnavskej univerzity. Pamiatke Trnavskej Univerzity 1635-1777. Trnava, 1935. 7-97.
 28. Holinka, Rudolf: Založení trnavské university. Trnavský Sborník K 300. Výročí založení University v Trnavĕ. Bratislava, 1935. 1-42.
 29. Holinka, Rudolf: Poznámky o pramanech k dĕjinám jesuitské koleje trnavské a k založení university v Trnavĕ. Trnavský Sborník K 300. Výročí založení University v Trnavĕ. Bratislava, 1935. 104-107.
 30. Mencl, Václav: Universitní budovy v Trnavĕ. Trnavský Sborník K 300. Výročí založení University v Trnavĕ. Bratislava, 1935. 43-56.
 31. Šimalčík, Juraj: Dogmatická veda na trnavskej univerzite. Pamiatke Trnavskej Univerzity 1635-1777. Trnava, 1935. 135-185.
 32. Vilikovský, Ján: K trnavské literaturĕ polemické. Trnavský Sborník K 300. Výročí založení University v Trnavĕ. Bratislava, 1935. 107-109.
 33. Ďurček, Karol: Filozofická činnost' na trnavskej univerzite. Pamiatke Trnavskej Univerzity 1635-1777. Trnava, 1935. 99-134.
 34. Rónay György: Az ellenreformáció kezdetei. Magyar Kultúra, 1935. I. 110-115.
 35. Varsik, Branislav: Národnostný problém trnavskej univerzity. Bratislava, 1938.
 36. Záhorec, Félix: Prví jezuiti v Trnave. Posol Božského Srdca Ježišovho, 45. (1941) 305-308.
 37. Serfőző József: Szentiványi Márton S. I. munkássága a XVII. század küzdelmeiben. Bp., 1942.
 38. Csapodi Csaba: Newtonianismus a nagyszombati jezsuita egyetemen. Regnum, 6. (1944-46) 59-68.
 39. Kelecsényi Ákos: Adalékok a nagyszombati egyetem barokk szellemiségéhez 1635-1665. (Tézis-könyvek, promóciós kiadványok). Regnum, 6. (1944-46) 211-226.
 40. Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár 1690. évi katalógusa. Magyar Könyvszemle, 73. (1957) 368-372.
 41. Szalatnai Rezső: Kempelen Farkas és az Egyetem átköltöztetése Nagyszombatról Budára. /A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 6./ Bp., 1959.
 42. Lacko, Michal: Trnava v jezuitských záznamoch zo XVI. storočia. Most, 7. (1960) 76-83.
 43. Dümmerth Dezső: A Budapesti Egyetemi Könyvtár új különgyűjteménye. Könyvtáros, 12. (1962) 346.
 44. Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése. Magyar Könyvszemle, 79 (1963) 43-58.
 45. Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai. Magyar Könyvszemle, 80 (1964) 292-309.
 46. Dümmerth Dezső: Az Antiquissima-gyűjtemény III. kollekciója. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, G 843.
 47. Péteri János: Az első jezsuiták Magyarországon (1561-1567). Róma, 1963.
 48. Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének története. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei II. Bp., 1964. 109-126.
 49. Vértesy Miklós: Egy 1483-ban kiadott magyar krónika. Magyar Könyvszemle, 80 (1964) 74.
 50. Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár története a szerzetesrendek feloszlatása korában (1773-1791). Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III. Bp., 1966. 101-145.
 51. Vértesy Miklós: Magyar nyelvű könyvek az Egyetemi Könyvtár régi állományában. Magyar Könyvszemle, 82 (1966) 66-70.
 52. Dümmerth Dezső: Az Egyetemi Könyvtár személyzete 1597-1961. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, G 916.
 53. Vértesy Miklós: Die Geschichte der Inkunabelsammlung der Universitätsbibliothek von Budapest. Beiträge zur Inkunabelkunde. 1967. 3. Ser. 3. Heft. 109-123.
 54. Pajkossy Györgyné: Az Egyetemi Könyvtár története 1690-1774. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV. Bp., 1968. 63-88.
 55. Pálvölgyi Endre: Az Egyetemi Könyvtár 17-18. századi katalógusai. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV. Bp., 1968. 25-61.
 56. Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár kézirattárának fejlődése. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VI. Bp., 1972. 13-41.
 57. Bistkey István-Kovács Béla: A pozsonyi jezsuita kollégium XVII. századi könyvtára és a Pázmány-hagyaték. Magyar Könyvszemle, 91. (1975) 25-37.
 58. Vantuch, Anton: Pokus o zriadenie univerzity v Turci a úradu miestokrál'a Košiciach v 16. Storočí (K dejinám zabudnutého projektu). Historické Štúdie 21. (1976) 25-45.
 59. Käfer István: Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve (1577-1977). Bp., 1977.
 60. Sz. Koroknai Éva: Egy XVI. századi nagyszombati kötéscsoport. (Oláh Miklós könyvtárának eddig ismeretlen kötéséről.) Magyar Könyvszemle, 93 (1977) 47-51.
 61. Tóth István: Telegdi Miklós reneszánsz könyvtára. Magyar Könyvszemle, 95 (1979) 272-284.
 62. Mészáros István: XVI. századi városi iskoláink és a "studia humanitatis". /Humanizmus és reformáció 11./ Bp., 1981.
 63. Mészáros István: Az iskolaügy története magyarországon 996-1777 között. Bp., 1981.
 64. Mészáros István: A humanizmus és a reformáció-ellenreformáció nevelésügye a 15-16. században. Bp., 1984.
 65. J. Fodor Adrienne: A nagyszombati jezsuiták könyveiről lefejtett kódextöredékek. Ars Hungarica, 17 (1989) 51-56.
 66. Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773). Adattár 25. Szeged, 1989.
 67. Pintér Márta Zsuzsanna: A budapesti Egyetemi Könyvtár jezsuita könyvjegyzékeinek drámakötetei. Magyar Könyvszemle, 106 (1990) 139-147.
 68. Monok István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Kandidátusi disszertáció. Szeged, 1992. rövidített változatban: Olvasmánytörténeti dolgozatok. V. Szeged, 1993.
 69. Sz. Nagy László: Oláh Miklós könyvtáráról. Program és mítosz között. 500 éve született Oláh Miklós. Szerk. Mózes Huba. Bp., 1993. 51-69.
 70. Farkas Gábor Farkas: Egy lengyel humanista (Jan Dantyszek) könyve. Magyar Könyvszemle, 111 (1995) 76-87.
 71. Farkas Gábor Farkas-Barabás László Barna: Egy lehetséges adatbázis az Egyetemi Könyvtár legrégebbi állományából. az MKE Társadalomtudományi Szekciójának vezetősége (Beck I., Haraszti P., Monok I., Murányi L., Sonnevend P.) által terjesztett floppy lemezen. Bp., 1995.
 72. Farkas Gábor Farkas: Számítógépes adatbázis az Egyetemi Könyvtár legrégebbi állományából. Iskolakultúra, 7 (1997) 5. sz. 48-56.
 73. Farkas Gábor Farkas: Az Antiquissima-gyűjtemény és a számítógépes adatbázis. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VII-VIII. Bp., 1997. 41-63.
 74. Farkas Gábor Farkas: Az Antiquissima-gyűjtemény és a számítógépes adatbázis. Magyar Könyvszemle, 113. (1997) 395-413.
 75. Knapp Éva: Módszertani megjegyzések a Budapesti Egyetemi Könyvtár Bibliotheca Antiquissima különgyűjteményének rekonstrukciójához. Magyar Könyvszemle, 113 (1997) 232-238.
 76. Farkas Gábor Farkas: A régi könyvek és olvasóik. Pro Scientia Aranyérmesek IV. Konferenciája. Szerkesztette Osvay Károly et alii. Bp., 1998. 40-60.
 77. Knapp Éva: Az emblematika oktatásának forrásai a magyarországi jezsuita kollégiumokban. Magyar Könyvszemle, 116. (2000) 1-26.
 78. Rozsondai Marianne-Muckenhaupt Erzsébet: Telegdi Miklós és a nagyszombati CH-monogrammos kötéscsoport. Magyar Könyvszemle, 116. (2000) 285-306.
Hátra Kezdőlap