TARTALOML

Leges Clodiae

a P. Clodius néptribunus javaslatára hozott törvények. Kr. e. 58-ban, 1) frumentaria, l. Largitio; 2) de jure et tempore legum ferendarum, kimondotta, hogy a dies fastin különbség nélkül lehet törvényt hozni s hogy ily napokon égi jeleket megfigyelni (de caelo servare) s a gyűlést megakadályozni (obnunciare, intercedere) nem szabad. (Cic. Sest. 15. Dio 38, 13); ezzel a lex Aelia Fufiát eltörölte; 3) de collegiis; egy 64. évi SC mindenféle collegumot eltörölt; e törvény nemcsak a régieket állította vissza, hanem még újakkal is szaporította azokat (Cic. Sest. 25. post red. in sen. 13.; 4) de censoria notione, elrendelte, hogy a senatus lectio alkalmával a censorok csak olyant mellőzhessenek, a kit előttük vádoltak be s mindketten érdemesnek tartottak megrovásra (Ascon. p. 9. Dio 38, 13), v. ö. Lex Caecilia; 5) de provinciis consularibus, mely szerint Gabinius consul Syriát, Piso pedig Macedoniát és Görögországot nyerte pronviciául (Cic. Sest. 10. Pis. 16); 6) de exilio Ciceronis (Cic. Sest. 10, 14. 24), l. Tulii, 7; 7) de rege Ptolemaeo, Ptolemaeust, Cyprus királyát megfosztotta trónjától s javait az államnak foglalta le (Cic. Sest. 26. Vell. 2, 45. Dio 38, 30); 8) de rege Dejotaro et Brogituro, elvette D.-tól a királyi czímet és a pessinusi Magna mater főpapi méltóságát s B.-ra ruházta. Cic. Sest. 26.