Bibliográfia

Az itt közölt bibliográfia csupán vázlatos jellegű; az ókori görög-római irodalom egyes részterületei iránt érdeklődő olvasók figyelmébe – az alább tételesen felsorolt művek jegyzetanyagán kívül – elsősorban a következő kiadványokat ajánljuk:

A J. Marouzeau által 1927-ben megindított Année Philologique általában évenként megjelenő kötetei az egész világ klasszika-filológiai irodalmát regisztrálják. Alapvető kritikai kiadványsorozat a Bursian's Jahresberichte über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft (1873–1944), majd ennek 1956-ban indult folytatása, a Lustrum. A kritikai folyóiratok közül kiemelkedő a Gnomon (1925–), ill. az Anzeiger für die Altertumswissenschaft (1948–). Itt említjük meg a Journal of Hellenic Studies, ill. a Journal of Roman Studies, és a Revue des Études Grecques, ill. a Revue des Études Latines c. klasszika-filológiai folyóiratoknak a legfrissebb könyvtermést regisztráló bibliográfiai-kritikai rovatát.

A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiáját az 1901–1925 közötti időszakra Moravek Endre állította össze (Budapest, 1930); ennek folytatása (A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája 1926–1950. Budapest, 1952) Borzsák István munkája. Sajtó alatt van Ritoók Zsigmond műve A magyar ókortudomány bibliográfiája (1951–1975), amely – mint a címe is mutatja – a szorosan vett klasszika-filológiai irodalmon kívül az ókori Keletre vonatkozó anyagot is feldolgozza.

I. Tájékozódási források

Folyóiratok

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 1951–

Antik Tanulmányok. Budapest, 1954–

Antiquitas Hungarica. Budapest, 1947–1949

Egyetemes Philologiai Közlöny. Budapest, 1877–1948.

Hermes. Wiesbaden.

Journal of Hellenic Studies. London.

Journal of Roman Studies. London.

Revue des Études Grecques. Paris.

Revue des Études Latines. Paris.

Transactions and Proceedings of the American Philological Association. New York.

Vesztnyik drevnyej isztorii. Moszkva.

Enciklopédiák, lexikonok

Ókori Lexikon. 1–2. köt. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest, 1902–1904.

Pauly–Wissowa–Kroll–Mittelhaus: Real-Encylopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1894–

Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király István. Budapest. I. köt. A–Cal. 1970. II. köt. Cam–E. 1972. III. köt. F–Grec, 1975. IV. köt. Greg-Ilv. 1975. V. köt. Im–Kamb. 1977.

II. Irodalomtörténeti kézikönyvek

Általános érdekű művek

Tronszkij, I. M.: Az antik irodalom története. Budapest, 1953.

 

Görög vonatkozású művek

Bowra, C. M.: Ancient Greek Literature. London, 1945.

Falus R.: Az ókori görög irodalom története. I–II. Budapest, 1964.

Fränkel, H.: Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. München, 1962.

Hegedüs I.–Latkóczy M.: Hellének (a Heinrich G. szerkesztette „Egyetemes irodalomtörténet” I. kötetében). Budapest, 1903.

Kranz, W.: Geschichte der griechischen Literatur. Leipzig, 1958.

Lesky, A.: Geschichte der griechischen Literatur. Bern–München, 1971.

Nestle, W.: Geschichte der griechischen Literatur. I–II. Berlin–Leipzig, 1923–1924.

Schmid, W–Stählin, O.: Geschichte der griechischen Literatur. I–V. München, 1929–1948.

Trencsényi–Waldapfel I.: A görög irodalom (a Zolnay B. szerkesztette „A világirodalom története” I. kötetében). Budapest, 1944.

 

Római vonatkozású művek

Bickel, E.: Lehrbuch der Geschichte der römischen Literatur. Heidelberg, 1937.

Bignone, E.: Storia della letteratura Latina. III. Firenze, 1942–1945

Borzsák, I.: A római irodalom (a Zolnay B. szerkesztette „A világirodalom története” I. kötetében). Budapest, 1944.

Csengery J.: A római irodalom története (a Heinrich G. szerkesztette „Egyetemes irodalomtörténet” II. kötetében). Budapest, 1903.

Deratani, N. F.–Nahov, I. N.: Isztorija rimszkoj lityeraturi. Moszkva, 1954.

Falus R.: A római irodalom története. Budapest, 1970.

Norden, E.: Die römische Literatur. Leipzig, 1961.

Rostagni, A.: La letteratura di Roma republicana ed augustea. Bologna, 1939.

Schanz, M.–Hosius, C.: Geschichte der römischen Literaturr. I–IV. München, 1959.

III. Magyarázatos szöveggyűjtemények

(Európai antológia)

Régi görög hétköznapok. Szemelvények a görög művelődés forrásaiból. Szerk. Ritoók Zs. Budapest, 1960.

A demokrácia bölcsője. Szerk. Sarkady J. Budapest, 1960.

Miről vallanak a papíruszok? I. e. IV.–i. sz. VIII. Szerk. Moravcsik Gy. Budapest, 1961.

Irodalmi élet a régi Rómában. Szemelvények Róma klasszikus századainak irodalmi életéből. Szerk. Horváth I. K. Budapest, 1962.

A görög művészet világa. A görög képzőművészetek archaikus és klasszikus korának írott forrásaiból. Szerk. Szilágyi J. Gy. I–II. Budapest, 1962.

A görög irodalom világa. Szerk. Borzsák I. Budapest, 1966.

A régi Róma napjai. Szerk. Szepessy T. Budapest, 1968.

Színház és stadion. Szerk. Ritoók Zs. Budapest, 1968.

Rabszolgák az ókori Rómában. Szerk. Maróti E. Budapest, 1969.

Gazdasági élet az ókori Görögországban. Szerk. Sarkady J. Budapest, 1970.

Görög vallás, görög istenek. Szerk. Sarkady J. Budapest, 1974.

A római jog világa. Szerk. Diósdi Gy. Budapest, 1974.

A római művészet világa. Szerk. Castiglione L. Budapest, 1974.

Római istenek. Szerk. Hahn I. Budapest, 1975.

IV. Magyar monográfiák

Általános érdekű művek

Devecseri G.: Műhely és varázs. Görög-római tanulmányok. Budapest, 1973.

Révay J.: Ókori író – mai olvasó. Budapest, 1942.

Szilágyi J. Gy.: Atellana. Tanulmányok az antik színjátszás történetéhez. Budapest, 1941. Trencsényi-Waldapfel I.: Humanizmus és marxizmus. Budapest, 1948.

Trencsényi-Waldapfel I.: Klasszikus arcképek. I–X. Budapest, 1964.

Trencsényi-Waldapfel I.: Vallástörténeti tanulmányok. Budapest, 1960.

 

Görög vonatkozású művek

Brandenstein B.: Platon. Budapest, 1941.

Devecseri G.: Kalauz Homéroszhoz. Budapest, 1974.

Dobrovits A.: Egyiptom és a hellenizmus. Budapest, 1943.

Falus R.: Sophoklés. Budapest, 1954.

Geréb J.: A görög szellem Európa kultúrájában. Budapest, 1921.

Heller Á.: Az aristotelési etika és az antik ethos. Budapest, 1966.

Hornyánszky Gy.: A görög felvilágosodás tudománya. Hippokrates. Budapest, 1910.

Kerényi K.: Napleányok. Elmélkedések Héliosról és a görög istennőkről. Budapest, 1948. Magyaryné Techert M.: A hellén újplatonizmus története. Budapest, 1934.

Marót K.: Homeros a „legrégibb és legjobb”. Budapest, 1948.

Marót K.: A görög irodalom kezdetei. Budapest, 1956.

Marót K.: Die Anfänge der griechischen Literatur. Budapest, 1960.

Marót K.: Az epopeia helye a hősi epikában. Budapest, 1964.

Pauler Á.: Aristoteles. Budapest, 1922.

Péterfy J.: A három görög tragédiaköltő. Budapest, 1944.

Ritoók Zs.: A görög énekmondók. Budapest, 1973.

Ritoók Zs. Sarkady J. Szilagyi J. Gy.: A görög kultúra aranykora. Budapest, 1969.

Sándor P.: Aristotelés logikája. Budapest, 1958.

Szabó Á.: Perikles és kora. Budapest, 1977.

Szabó Á.: Demosthenes és Athén. Budapest, 1943.

Szabó Á.: Sokrates és Athén. Budapest, 1948.

Szabó Á.: Homérosz. Budapest, 1954.

Szabó Á.: Homérosz világa. Budapest, 1956.

Szabó Á.: A görög matematika kibontakozása. Budapest, 1978.

 

*

 

Bachofen, J. J.: A mítosz és az ősi társadalom. Budapest, 1978.

Thomson, G.: Aischylos és Athén. Budapest, 1958.

Thomson, G.: Az első filozófusok. Budapest, 1975.

Van der Waerden, B. L.: Egy tudomány ébredése. Budapest, 1977.

 

*

 

Római vonatkozású művek

Borzsák I.: A latin nyelv szelleme. Budapest, 1942.

Falus R.: Horatius. Budapest, 1958.

Maróti E. – Horváth I. K. – Castiglione L.: A régi Róma aranykora. Budapest, 1967.

Némethy G.: A római elégia. Budapest, 1905.

Némethy G.: Vergilius élete és művei. Budapest, 1902.

Révay J.: A költő és a császár. Horatius és Augustus. Budapest, 1937.

Révay J.: Petronius és kora. Budapest, 1927.

V. Kísérő tanulmányok

(Az elő- és utószavak szerzőinek nevét zárójelben közöljük)

1. Scriptores gracei et latini

Appianos: A római polgárháborúk. (Hahn I.) Budapest, 1967.

Aristotelés: Az athéni állam. Pseudo-Xenopbón: Az athéni állam. (Sarkady J.) Budapest, 1954.

Aristotelés: Organon. Budapest, 1961.

Cato: A földművelésről. (Maróti E.) Budapest, 1966.

Hésiodos: Munkák és napok. (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1955.

Iuvenalis: Szatírái. (Horváth I. K.) Budapest, 1964.

Menandros: Ítéletkérők. (Devecseri G.) Budapest, 1971.

Ovidius: Római naptára. (Borzsák 1.) Budapest, 1954.

Ovidius: Szerelmek. (Gail L.) Budapest, 1961.

Persius: Szatírái. (Horváth I. K.) Budapest, 1961.

Pseudo-Longinos: A fenségről. (Nagy F.) Budapest, 1965.

Terentius: Az élősdi. (Trencsényi-Waldapfel I., Maróti E.) Budapest, 1961.

Varro: A mezőgazdaságról. (Maróti E.) Budapest, 1971.

2. Auctores latini (egyetemi könyvek)

Caesar: A polgárháború. Comtnentarii de hello civili. (Havas L.) Budapest, 1969.

Catullus: Versei. Catulli Veronensis liber. (Adamik T.) Budapest, 1971.

Cicero: Catilina elleni első beszéde. Oratio in Catalinam prima. (Havas L.) Budapest, 1967. Cicero: Filozófiai műveiből. Somnium Scipionis. – Cato maior de senectute. (Lessi V.) Budapest, 1967.

Cicero: De imperio Cn. Pompei. (Pro lege Manilia). (Maróti E.) Budapest, 1969.

Cicero: De signis. In C. Verrem actionis secundae liber IV. (Havas L.) Budapest, 1968.

Horatius: Epistulae. (Borzsák I.) Budapest, 1969.

Horatius: Ódák és epódoszok (Borzsák 1.) Budapest, 1975.

Horatius: Szatírák. Saturae. (Borzsák I.) Budapest, 1972.

Livius: Ab urbe condita. Szemelvények az III. és a XXI–XXII. könyvből. (Nagy F.) Budapest, 1967.

Lucretius: De rerum natura. (Borzsák 1.) Budapest, 1969.

Ovidius: Szemelvények műveiből. (Szabó K.) Budapest, 1968.

Plautus: Miles gloriosus. (Tegyey I.) Budapest, 1969.

Sallustius: De coniuratione Catilinae. (Makk F., Tar I.) Budapest, 1970.

Tacitus: Annales I–III. (Borzsák I.) Budapest, 1970.

Terentius: Adelphoe. (Tegyey I.) Budapest, 1973.

Tibullus-Propertius: Szemelvények Tibullus és Propertius elégiáiból. (Lessi V., Szabó K.) Budapest, 1970.

Vergilius: Eklogái. Vergilii Eclogae. (Havas L.) Budapest, 1971.

3. Antológiák

Általános érdekű művek

A hadművészet ókori klasszikusai. (Hahn I.) Budapest, 1963.

A szerelmes delfin. (Révay J.) Budapest, 1962.

 

Görög vonatkozású művek

A boldog vadászok. Görög novellák. (Révay J.) Budapest, 1959.

Görög költők antológiája. (Falus R.) Budapest, 1959.

Görög költők antológiája. (Horváth I. K.) Budapest, 1964.

Korai görög materialisták. (I. Banu.) Budapest, 1952.

A leány meg az isten. Görög szerelmes novellák. (Révay J.) Budapest, 1968.

Pásztori Múzsa. Görög bukolikus költők. (Kerényi G.) Budapest, 1961.

Széphajú khariszok tánca. Ógörög kardalok. (Jánosy I.) Budapest, 1960.

 

Római vonatkozású művek

A császári Róma. (Révay J.) Budapest, 1957.

Latin költők antológiája. (Szepessy T.) Budapest, 1964.

Római költők antológiája. (Horváth I. K.) Budapest, 1964.

Római vígjátékok. (Kovács E.) Budapest, 1961.

4. Egyedi kiadványok

Görög vonatkozású művek

Aiszkhülosz: Drámái. (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1962.

Aiszkhülosz: Drámái. (Szepessy T.) Budapest, 1971.

Aiszkhülosz: Oltalomkeresők. – Perzsák. – Heten Thébai ellen. (Falus R.) Budapest, 1959.

Aiszóposz: Meséi. (Sarkady J.) Budapest, 1969.

Aiszóposz: Meséi. (Bodor A.) Bukarest, 1970.

Apollodórosz: Mitológia. (Szepessy T.). Budapest, 1977.

Arisztophanész: Három komédia. Az acharnaibeliek. – A béke. – Lüszisztraté. (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1954.

Arisztophanész: Két komédiája. (Kövendi D.) Budapest, 1975.

Arisztophanész: Lüszisztraté. (Devecseri G.) Budapest, 1959.

Arisztotelész: Eudémoszi etika. – Nagy etika. (Heller Á.) Budapest, 1975.

Arisztotelész: Poétika; (Nádor Gy.) Budapest, 1963.

Arisztotelész: Politika. (Simon E.) Budapest, 1969.

Basilius Magnus: A költők olvasásáról. – Xenophon: Socrates védőbeszéde. (Soltész Zoltánné.) Budapest, 1978.

Démoszthenész: A hűtlen követség. – A koszorú. (Ritoók Zs.) Budapest, 1975.

Epiktétosz: Kézikönyvecskéje. (Steiger K.) Budapest, 1978.

Epikurosz: Legfontosabb tanításai. (Kerényi K.) Budapest, 1946.

Euripidész: Bakkhánsnők. (Devecseri G.) Budapest, 1968.

Euripidész: Iphigeneia a tauruszok között. (Devecseri G.) Budapest, 1961

Euripidész: Tíz tragédia. (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1964.

Euripidész: Válogatott drámái. (Falus R.) Budapest, 196 I.

Héliodórosz: Sorsüldözött szerelmesek. (Szepessy T.) Budapest, 1964.

Hérodotosz: A görög-perzsa háború. (Ferenczy E.) Budapest, 1967.

Herodotoszi novellák. (Szabó Á.) Budapest, 1959.

Hésziodosz: Istenek születése. – Munkák és napok. (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1976.

Homéroszi himnuszok. (Devecseri G.) Budapest, 1947.

Homérosz: Íliász. (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1952.

Homérosz: Íliász. (Devecseri G.) Budapest, 1957.

Homérosz: Íliász. (Devecseri G.) Budapest, 1965.

Homérosz: Íliász. – Odüsszeia. – Homéroszi költemények. (Devecseri G.) Budapest, 1960.

Homérosz: Íliász. – Odüsszeia. – Homéroszi költemények. (Falus R., Devecseri G.) Budapest, 1967.

Homérosz: Odüsszeia. (Devecseri G.) Budapest, 1957.

Homérosz: Odüsszeia. – Homéroszi költemények. (Devecseri G.) Budapest, 1971.

Homérosz: Odüsszeia. (Devecseri G.) Budapest, 1974.

Homérosz: Ulisses azaz Homérosz Odisszeája magyarul. (Kodály Z.) Budapest, 1959.

Kallimakhosz: Himnuszai. (Devecseri G.). Budapest, 1977.

Lakianosz: Beszélgetés a táncról. (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1959.

Lukianosz: Ikaromenipposz avagy az űrhajós. (Jánosy I.) Budapest, 1961.

Lukianosz: Istenek. – Halottak. – Hétérák. (Jánosy I.) Budapest, 1958.

Lukianosz: Összes művei. (Szilágyi J. Gy.) Budapest, 1974.

Marcus Aurelius: Elmélkedései. (Szilágyi J. Gy.) Budapest, 1976.

Menandrosz: Az embergyűlölő. (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1960.

Platón: Az állam. (Sándor P.) Budapest, 1970.

Platón: A lakoma. (Falus R.) Budapest, 1961.

Platón: Szókratész védőbeszéde. – Kritón. (Devecseri G.) Budapest, 1957.

Platón: Szókratész védőbeszéde. – Kritón. (Devecseri G.) Budapest, 1971.

Plutarkhosz: Három életrajz. (Máthé E.) Budapest, 1959.

Plutarkhosz: Négy görög életrajz. (Máthé E.) Budapest, 1961.

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. (Borzsák I.) Budapest, 1978.

Szophoklész: Antigoné. – Élektra. (Szepessy T.) Budapest, 1956.

Szophoklész: Drámái. (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1959.

Szophoklész: Drámái. (Falus R.) Budapest, 1970.

Sztrabón: Geographika. (Balázs J.) Budapest, 1977.

Xenophón: Anabaszisz. (Szepessy T.) Budapest, 1968.

Xenophón: Kürosz. (Fein J.) Budapest, 1965.

Epheszoszi Xenophón: Anthia és Habrokomész. (Szepessy T.) Budapest, 1975.

 

Római vonatkozású művek

Apuleius: Az aranyszamár. (Révay J.) Budapest, 1971.

Apuleius: A mágiáról. – Virágoskert. (Szepessy T.) Budapest, 1974.

Boëthius: A filozófia vigaszfalása. (Szeppessy T.) Budapest, 1970.

Caesar: Feljegyzései a gall háborúról, a polgárháborúról. (Tegyey I.) Budapest, 1974.

Caesar: A polgárháború. (Ürögdi Gy.) Budapest, 1966.

Catullus: Költeményei. (Devecseri G.) Budapest, 1958.

Catullus: Összes versei. (Devecseri G.) Budapest, 1967.

Cicero: Válogatott levelei. (Havas L.) Budapest, 1974.

Cicero: Válogatott művei. (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1958.

Curtius Rufus: A makedón Nagy Sándor története. (Maróti E.) Budapest, 1967.

Gellius: Attikai éjszakák. (Muraközi Gy.) Budapest, 1968.

Historia Augusta. (Hahn I.) Budapest, 1968.

Horatius: Összes versei. (Borzsák I.) Budapest, 1961.

Horatius: Összes lírai költeményei és az Ars poetica (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1946.

Horatius: Versek (Révay J.) Budapest, 1959.

Livius: A római nép története a város alapításától. I–IV. (Borzsák I.) V–X. (Muraközy Gy.) Budapest, 1963, 1969.

Lucretius: A természetről. (Tóth B.) Budapest, 1957.

Ovidius: Átváltozások. (Szilágyi J. Gy.) Budapest, 1964.

Ovidius: Átváltozások. (Szilágyi J. Gy.) Budapest, 1975.

A kétezer éves Ovidius. Szemelvények a költő műveiből. (Marót K.) Budapest, 1959.

Petronius: Satyricon. (Szepessy T.) Budapest, 1972.

Petronius: Trimalchio lakomája (Révay J.) Budapest, 1958.

Petronius: Versei. (Horváth I. K.) Budapest, 1959.

Phaedrus: Mesék. (Terényi I.) Budapest, 1961.

Plautus: Vígjátékai. (Szilágyi J. Gy.) Budapest, 1977.

Plinius: Levelek. (Szepessy T.) Budapest, 1966.

Plinius: A természet históriája. (Váczy K.) Bukarest, 1973.

Sallustius: Művei. (Hahn I.) Budapest, 1978.

Seneca: Erkölcsi levelek. (Kurcz Á.) Budapest, 1975.

Seneca: Játék az isteni Claudius haláláról. (Szilágyi J. Gy.) Budapest, 1963.

Seneca: Tragédiái. (Szilágyi J. Gy.) Budapest, 1978.

Seneca: Vigasztalások. (Révay J.) Budapest, 1967.

Suetonius: Caesarok életed (Kis Ferencné) Budapest, 1968.

Suetonius: A Caesarok élete. (Hegyi Gy.) Budapest, 1975.

Tacitus: Összes művei. (Borzsák I.) Budapest, 1970.

Tacitus: Szemelvények. (Borzsák I.) Budapest, 1961.

Tibillus és Propertius összes versei. (Szepessy T.) Budapest, 1976.

Vergilius: Aeneis. (Trencsényi-Waldapfel I.) Budapest, 1962.

Vergilius: Eclogái. (Ritoók Zs.) Budapest, 1963.

Vergilius: Összes művei. (Borzsák L, Lakatos I.) Budapest, 1973.

Vergilius: A szúnyog. (Havas L.) Budapest, 1963.

VI. Vallástörténeti és mitológiai kézikönyvek

Általános érdekű művek

Mediterrán mítoszok és mondák. Mitológiai kislexikon. Összeáll. Szabó Gy. Bukarest, 1973.

Mitológiai ABC. Írta Bodrogi T., Dobossy L. stb. Budapest, 1970.

Trencsényi-Waldapfel I.: Mitológia. Budapest, 1974.

Zamarovsky, V.: Istenek és hősök a görög-római mondavilágban. A–Z. Budapest, 1970.

 

Görög vonatkozású művek

Graves, R.: Görög mítoszok. I–II. Budapest, 1970.

Kerényi K.: Mitológia. Budapest, 1977.

Nilsson, M.: Geschichte der griechischen Religion. I–I. München, 1955–1961.

Szabó Á.: Aranygyapjú. Görög regék és mondák. Budapest, 1966.

Szabó Á.: A trójai háború. Budapest, 1971.

 

Római vonatkozású művek

Latte, K.: Römische Religionsgeschichte. München, 1960.

Wissowa, G.: Religion und Kultus der Römer. München, 1912.
Hátra Kezdőlap