8. A klassziczizmus feléledése

Látjuk, mily széles értelme van e szónak: renaissance, de sejtjük immár azt is, hogy a középkorban szunnyadó energiák csakis a klasszikus kultúra felidézése által válhattak azokká az eleven erőkké, melyek az emberi szellemnek egyik legcsodálatosabb fellendülését okozták. Mert az antik kultúrát, mint ható tényezőt, csakugyan újból fel kellett idézni. A középkorban is olvasták Cicerót és Vergiliust, de ihletet sem az egyikből, sem a másikból nem merítettek. Igazán nem értették meg őket, s nem is sejtették legjellemzőbb szépségeiket; a hellén klasszikus irodalom pedig megfejthetetlen rejtélyként állott a Nyugat legműveltebbjeinek szeme előtt. A középkor nem tekintette a klasszikusokat a művelődés pótolhatatlan eszközeinek; nem élte magát bele az írók gondolatvilágába, nem bírt és nem akart behatolni a bennök felhalmozott eszme-anyag magváig; nem fordult feléjök a szív melegével, – s ezért az antik kultúra nem is nevelhette a középkori emberek lelkületét. Most az olaszok érzelmi viszonylatba lépnek ezzel a kultúrával. Egyszerre a rómaiak utódainak érzik magukat, s ez az érzés figyelmöket a valamikor oly dicső ősök felé fordítja, kik nagy és hatalmas dolgokat műveltek, szépen írtak és beszéltek, romjaiban is felemelő művészetet teremtettek, a gondolkodás fenséges magaslatain időztek; röviden: akik mindent jobban tudtak, mindenben tökéletesebbeknek látszottak, mint kései ivadékaik. Hogy ezek is olyanok lehessenek, mint amazok – úgy gondolták –, a fiatal nemzedék nevelését kell ama klasszikus műveltség alapjaira helyezni. Ha a fiatalokat tervszerűen keresztülvezetik azokon az eszméken és érzelmeken, melyek a klasszikus népeket eltöltötték, az ő világnézetök is hasonlóvá lehet amazokéhoz, látókörük kitágulhat és egyetemes emberivé válhatik, életök szép és dicső leszen. Így született meg a humanizmus paedagogiája.

Hogy mindezt jobban megérthessük, egy pillantást kell még vetnünk Olaszország közviszonyaira a XIV. század első felének álláspontjáról. Csak ezeknek a viszonyoknak vigasztalan bomlottsága eszméltethette rá ellenhatásképpen az olasz föld lakóit arra a fényes múltra, melyet ez a nép valaha átélt.
Hátra Kezdőlap Előre