77. A lüttichi iskola

Nem lesz érdektelen az első humanisztikus tanintézetek valamelyikét teljes kifejlésében is megismernünk. Kiválasztom e czélból a lüttichi iskolát, még pedig az 1522-ik év álláspontjáról.* Ebben az időben tanult itt Sturm János, a kinek strassburgi gymnasiumi szabályzatán épp úgy felismerhető a lüttichi tanulmányi rend hatása, mint Sturm tanítványának, Ramus Péternek reformtervezetein, nemkülönben a Jézus-Társaság tanulmányi rendszerén. A lüttichi iskola úgy volt szervezve, hogy az oktatás alsó, közép- és felső fokozatait egyesítette magában. Nyolcz osztálya közül az elsőben megtanultak a gyermekek olvasni, írni és latinul deklinálni és konjugálni (elemi szakasz), a II., III. és IV. osztályban latin grammatikát tanultak, s párhuzamosan latin klasszikus írókat olvastak; az V. és VI. osztályban elsajátították a görög nyelvtant s megismerkedtek néhány görög klasszikus íróval, s ugyanezekben az osztályokban végezték el latin írók olvasásával kapcsolatosan a rhetorikát és dialektikát; a VII-ik volt a tulajdonképpeni philosophiai osztály (Aristoteles, Platon, Euklides), a VIII-ik a theologiára készített elő. Az első hat osztályban az osztályrendszer, a két utolsóban a szakrendszer uralkodott. Minden osztályban 10–10 tanulóból álló csoportok, decuriák voltak, élükön a tizedessel (decurióval), a ki lekérdezte a leczkét és a mulasztásokat bejelentette a tanárnak. Az alsó osztályokban nyomait találjuk a versenyzésnek és az erre alapított locatiónak (érdem szerint való ültetésnek), az év végén ünnepies záró vizsgálatok járták, jutalomdíjak (praemiumok) kitűzésével. Színdarabokat is játszottak (például Terentiusnak egy-egy vígjátékát).*
Hátra Kezdőlap Előre