JENŐ.
(JENEU. JENEV.)

     Első ismeretes birtokosa Jób esztergomi érsek (11851203.), majd Mike comes, ki valószinüleg egy személy Biharmegyének a XIII-ik század elején élt, hasonnevü főispánjával; de Mike comestől Béla király 1236-ban elvette, s Pál comesnek, a későbbi országbirónak adományozta.*KUBINYI F: Árpádkori oklevelek. 1314. 11. FEJÉR GY: Codex dipl. IV. 1. 6466. 11. de itt felette hibásan. Egy század mulva már mint a Csanád nemzetség birtoka tünik fel, s részbirtoka volt benne Csanád esztergomi érseknek is.*Budai orsz. levéltár kincst. oszt: D. L. 322. §. 10.

     


48. sz. – A kis-jenei egyház alaprajza.

     Egyházi története szintén elég korán kezd megvilágosodni: a XIII-ik század végén ötvenkét kepe püspöki tizedet adott, lelkészének szeretetadománya pedig egy fertó volt. Körülbelül e korból származik egyháza is, mely most a helv. vallásuak birtokában van, s mely, mint mellékelt alap- és felrajza mutatja (48. szám és XXVII. tábla) közelebb áll még a félkör-, mint a csúcsives alkotásokhoz. Tornya legujabb kori, ablakai átalakitvák, de nyugati s déli ajtaja még eredeti {421.} épségében áll, s ez utóbbi a szokatlanul hosszu szentélybe nyilik, ami páratlanul álló jelenség egyházmegyénkben.

     Lelkészei közől névszerint kettő ismeretes: János 13321334.-ből s László a következő három évből, kik tizenkét garas pápai tizedet adtak évenként. Emlités van még egy plebánosáról 1464-ben, de névtelenül.*Budai orsz. levéltár kincst. oszt: N. R. 251. 2.

     Lelkészi javadalmáról csupán annyit tudunk, hogy ahoz tartozott egy szőlő, melyet 1561-ben Telegdy Mihály foglalt el.*Br. Wesselényi-család levéltára. Egy 1366-iki oklevél pedig a község népességét tünteti elő, mert emliti két utczáját két-két házsorral, s azonfelül a Malomzugban s a Zadwr (Zádor?) szigetén egy-egy házsorát.*Budai orsz. levéltár kincst. oszt: D. L. 322. §. 4. A helybeli ref. egyház anyakönyve említi, hogy 1791-ben az egyház megujíttatván, a szószék s az ablak közt a falra metszve, nagy betűkkel, de minden pont nélkül irás találtatott, melyet a jegyzőkönyv ily másolatban közöl: GEREI MIKLOS VTA TAEZ OTHORV VDLTV I4IZ s másolatához a következő olvasást füzi: «Unius Ter August, Ter Aeterni Zenobium Opere Hoc Ornavit Videlicet Trinitatis 1412.» Természetesen mind a leolvasás, mind a másolat a lehető legönkényesebb. Sajnos, a kérdéses feliratot a mész és vakolat alatt már nem sikerült megtalálni; az említett ujításkor talán el is távolíták.