Kakas

Kisdobai. Lelei.*Csánki, I. k. 573. l. 1430 ápr. 30-dikán Kakas Illés fiaival: Istvánnal és Gergelylyel egyezséget köt Kis-Doba birtokot illetőleg Dobai Sándor.*Zichy-Okmt., VIII. k. 415. és 416. lap.

1440 máj. 15 előtt Kysdobai Kakas Máté és János testvérek meg Kisdobai Székely Tamás eltiltják Ilylyésthelke birtok elfoglalásától Nagydobai Csízér Mihályt, Benedeket és Balázst.*Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 41. nr. 2. áthúzva.

Kysdobai Kakas Máté, Nagydobai Márton fia Illés, Csízér Mihály és Benedek meg Csete Benedek, Gergely és Mihály ügyvédeknek vallják egymást, továbbá, Csízér Balázst és Fülöpöt, Sarmasági Igaz Miklóst stb. (összesen tizennégyet).*U. o. nr. 1. 1441 máj. 4-dikén részben ezek, továbbá Nagydobai Benedek és fia Illés; Nagydobai Márton és fiai: Illés, Benedek és Pál, Kisdobai Gergely és Récsei Gergely vallják egymsát ügyvédeknek, továbbá: Miklós bírót Nagy-Dobáról, Perjemesi Pált, Kávási Pált, Szarvadi Hegen Pétert stb. (összesen tizet).*U. o. p. 66. nr. 1.

1442-ben Kysdobai Kakas István, György és Máté Kysdobai Székely Istvánt megnyugtatják az ő költségeik megtérítéseiről s birtokait (Kisdoba, Nagydoba Középszolnok vármegyében) visszabocsátják.*U. o. pag. 117. nr. 2. áthúzva.

{676.}


Kaizler Kristóf – Radvány Anna; Tamás – Koroknai leány?; István – Katona Éva; András (Ér-Szentkirályra telepszik) – Pap Sára; Erzsébet – Székelyhidi János; György (Bihar vármegyében, Nyír-Sámsonban lakik); György Szolgabíró (?), † 1798 – Korda Klára; Krisztina; István (Bihar vármegyében, Nyír-Sámsonban lakik); Ádám sz. 1792. † 1853 jan. – Katona Mária † 1853 ápr.; György sz. 1800, † 1854. – Török Zsuzsanna sz. 1805, † 1864; Ignácz sz. 1836 – Kaizler Ilona; Klára – Czeglédi Cseh Mihály; Lila (Berében lakott); Veress Sándor; Sándor ügyvéd, 1864-ben középszolnoki szolgabíró, sz. 1817. † 1862 – a) Nagy Juliánna sz. 1822, † 1854 – b) Kovácz Ágnes † 1857 – c) Szentkirályi Terézia † 1890 előbb Zsombori Lajosné; Imre 1872-től zilahi törvényszéki elnök. sz. 1818, † 1888 – Szentkirályi Róza; Imre † 1863 Kézsmárkon; László sz. 1824, † 1895 – a) Szilágyi Zsuzsa b) Balogh Paula; Antal sz. 1831, † 1885-ben Böősházán br. Wesselényi Farkas jószágigazgatója, böősházi birtokos – Wisky Róza; Zsuzsánna – Nagy Miklós (Berében lakott); a) Ilona – Kaizler Ignácz; a) Berta; a) Sándor sz. 1852, 1899-től szilágyvármegyei árvaszéki elnök – Weisz Emma sz. 1858.; c) Albert † 1898; – Dancsházi Ilona; Jenő; Mari – dr. Szőke István; Róza; György. sz. 1866, 1897-től szilágyvármegyei alispán – Kiszely Andrea; Sarolta (Róza) – Imre † 1887; Sándor sz. 1881, † 1902.; Lajos sz. 1883; Ilona sz. 1885.; Imre sz. 1887.; Dezső sz. 1890.; a) Lajos † 1871; a) László sz. 1852 – Jakó Ilona; a) Kata – Bagosi Gyula; a) Károly sz. 1855 – Bagosi Gizella;Miklós sz. 1889; Anna; Berta; Lenke; Antal; Zoltán; László sz. 1885; András sz. 1896; Károly sz. 1889.

1459 decz. 14-dikén s 1460 jan. 2-dikán Lelei Kakas {677.} Andrást ügyvédjének vallja Kusalyi Jakcsi Péter,*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. pag. 67. nr. 2. és u. o. p. 102. e. nr. 3. a ki 1461 márczius 23-dikán Lelei Kakas András mellett még Lőrinczeti s ügyvédeinek vallotta.*U. o. pag. 102. o. nr. 4.

Lelei Kakas Gergely fia András egyike azoknak, a kik 1466 nov. 16 körül Lele birtokbeli részek és a Medwestelek kaszáló fölött egyezséget kötöttek Lelei Kaplyan Miklóssal és Dénessel, Lelei Kaplyan Mihály fiával, Demeterrel, Lelei Kaplyan Gergely fiaival: Jánossal, Imrével és Gergelylyel.*Dl. 36,393. Km. Prot. F. min. pag. 7. nr. 1.

1470-ben Kisdobai Kakas Máté, Kisdobai Sámsoni András, Baksai Barla, Nagydobai Gergely deák vallanak ügyvédeket: Selendi Antalt, Sámsoni (!) Pált; Keresztúri György fia Jánost stb.*Dl. 36,394. Km. Prot. G. p. 42. nr. 1.

Kisdobai Kakas Máté és Lelei Kakas András azok között voltak, a kik 1471 márcz. 1-sején eltiltják Török László fiát, Domokost, továbbá Istvánt és Albert fiát, Pétert, néhai Kisdobai Pál néhai fia, Lukács kisdobai birtokrészének elfoglalásától.*Dl. 36,393. Km. Prot. F: min. p. 78. nr. 1.

Kakas Máté fiai: Pál és Mihály pedig azok között, a kik 1471 ápr. 18-dikán Kis-Doba birtokrészei, bizonyos gyümölcsös és az ezekről szóló oklevelek tárgyában kiegyeztek Török Istvánnal, Albertfi Péterrel, Deésházi Mártonnal, néhai Kisdobai László fiával, Domonkossal, Kisdobai Imre fiának, Jánosnak fiaival: Mátéval, Lukácscsal és Balázszsal, Deésházi Istvánnal, Deésházi Balázs fiával: Benedekkel meg Kisdobai László fiával: Balázszsal.*U. o. pag. 82. nr. 2.

Lelei Kokas Benedek és András 1519-ben a Kis-Dobai Szabókkal és több más rokonával osztozik a Kis-Dobán levő részjózságokon. De, mivel ellentmondanak a felosztásnak, a leleszi konvent a király elé utasítja őket, hogy adják okát vonakodásuknak.*Lelesz, Act. Bercs. Fasc. 34. nr. 9. (Prot. IX. pag. 111.).

{678.} Lelei Kokas István 1545–1549. középszolnoki szolgabíró.*Lelesz, Stat. B. 434. s Dical. 1548-ban Lelei Kakas István és Nagydobai Csízér István magukhoz vevén sok emberöket, megtámadták Bőnyei Mátyás egyik nyírmoni jobbágyának a házát, utóbbinak egy ökrét megsebesítették, a vetéseket lovaikkal lelegeltették, két ökröt pedig elhajtottak, mi által több mint 100 arany forintnyi kárt tettek. 1550-ben Ferdinánd király Bőnyei kérésére meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy a hatalmaskodásokat idézze meg.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. B. nr. 7. Lelei Kakas István királyi ember, mikor megjárják a néhai Sámsoni Gergely és Mihály sámsoni birtokrészét és átadják Bőnyei Mátyás felperesnek.*U. o. lad. 26. B. nr. 54. 1560-ban (Kokas István) Közép-Szolnok vármegye egyik nemes személye.*GKG. A. fasc. II.

1570-ben Lelei Kokas János is előfordúl, mint szomszéd, Miksa amaz új adománylevelében, a melylyel Jakcsi Boldizsárnak és Kusalyi Jakcsi Mihálynak adományozza a király Hadad várát és tartozékait.*Wl. Lelei Kakas János egyike vala azoknak, kik 1577-ben R. Gyulafi László Szilágy-Cseh várában tanúvallatást tartanak, törvényt ülnek és jobbágyokat marasztalnak el.*GKG. cista A. fasc. II.

1588 máj. 18-dikán Kakas Pált tanúnak jelölte ki Báthori Zs. fejedelem, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Fajdasi Horvát Gábort és nejét, Zetheni Németh Zsófiát Peér, Ethely, Szeődemeter, Csány és Szopor birtokokba.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 15.

Kakas János 1693-ban zilahi bíró, Kokas György 1741-ben zilahi polgár.