Kaplyon

A Kaplyon nemzetség, mely Közép-Szolnokban is birtokos, egyike az ország legősibb eredetű nemzetségeinek.

{688.} Kézai*Endlicher kiadása 103. l. szerint «Az ötödik seregnek kapitánya Kund volt. Ez a Nyír körül telepedett le, fiainak neve volt Cusid és Cupian.» E Cupian névvel összefüggésben nem alaptalan az a feltevés, hogy már a hét vezér egyikétől Kund-tól származtak a Kaplyonok, kik a XIII. század elejétől Kaplon, Kaplyon, Kapulon, Koplen, Cuplen, Cuplon, Kuplan, Cupulon nevek alatt fordúlnak elő az okiratokban. E Kaplyon nemzetség legizmosabb hajtása a ma is szereplő gr. Károlyi-család lőn idővel, melynek lakóhelye és birtokai Szatmár és a Nyír vidékein vannak, azon a helyen tehát, hol a Kaplyon nemzetség legelső őse megtelepdett volt. Belőle származnak a Károlyiakon kívül a Sztárai, Vetési, Bagosi, Csomaközi családok és a Vadai, mely már a XIV. században kihalt.*V. ö. Géresi Kálmán: A Kaplyon nemzetség és a régi Károlyiak. Gr. Károlyi-lt. II. k. VII–VIII. stb. lapján. E nemzetségnek Lelei-ága érdekel bennünket közelebbről, mert a Kaplyon-család ősi birtokai közé tartozott Lele, melyet 1334-ben foglalt el Márton, dévai várnagy.*Gróf Károlyi lt. II. köt. XXII. Lap. De már 1330 előtt Kaplyon Jánostól s fiától Tamástól adásvevés útján szerez meg Márton gróf, dévai várnagy egy Menyő s Lele község közt levő birtokrészt, mely Lele, Kis-Lele s Csán (Chen?) birtokokhoz tartozott.

A Lelei-ágból származó Kaplyon család a Lelei előnevet használta is.

Lelei Caplani Tamás fia, Benedek egyike volt ama szomszédoknak, a kik, mint tanúk, 1338-ban bizonyítják, hogy négy birtok (Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza) Aranyosvárához tartozik.*Wlt. Az itt szereplők leszármazása*V. ö. Dr. Karácsonyi: A Magyar Nemzetségek, II. k. 297. l.:

György; Illés 1288 (vadai birtokos); Péter, 1288 Kaplyon János 1291–1337 (berei s lelei birtokos); Lelei Kaplyon Tamás, 1337; Benedek

György; Illés 1288 (vadai birtokos); Péter, 1288 Kaplyon János 1291–1337 (berei s lelei birtokos); Lelei Kaplyon Tamás, 1337; Benedek

{689.} Kaplan Imrét 1418-ban királyi emberül jelölték ki, a mikor a középszolnoki Béltelek, Musko és Kovácsülése birtokába beiktatták a Szentkirályi-családot.*Lelesz, Stat. S. 149.

Lelei Chaplyon Gergelyt ügyvédjének vallja 1449 május 30-dikán Menyői Pálé Ilona és Menyői Benedek,*Dl. Km. Prot. C. min. p. 55. nr. 1. 1450 jul. 25-dikén Lelei Kaplyon Gergelyt Kisdobai Szabó István meg Kisdobai Nagy István, György és Tamás,*U. o. C. min. pag. 112. nr. 5. jul. 26-dikán Moni Imre, Monai Bálint, Moni Egyed, Moni János, Moni Jánosné, Baksai Szabó Ilona, Vérvölgyi András, Deésházi Sebestyén és Ferencz, Deésházi Ferencz neje, Potentiana és Nagydobai Péterné Scolastica.*U. o. C: min. pag. 114. nr. 1. jul. 28-dikán Menyői Albert, Moni Barta Pál, Menyői Ramocsa István és fiai: Illés és Péter.*U. o. C. min. pag. 112. nr. 4. Lelei Kaplan György 1450 márcz. 3-dikán Sándorházi Balázs ügyvédje.*U. o. C. min. p. 105. nr. 7.

Lelei Kaplian Dénes 1450-ben tanú a Csaholyiaknak Tasnád-Szántón elkövetett erőszakoskodása ügyében.*Nagyv. Múz. Blt. 1459 decz. 14-dikén és 1460 jan. 2-dikán (Lelei Kaplyan) Dénest és Miklóst Kusalyi Jakcsi Péter,*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 67. nr. 2. és p. 102. e. nr. 3. Dénest és 1470-ben Kisdobai Kakas Máté, Kisdobai Sándor fia, András, Baksai Barla és Nagydobai Gergely deák vallották ügyvédjökül.*Dl. 38,394. Km. Prot. G. p. 42. nr. 1.

1461 máj. 25-dikén Mátyás király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy Lyelyei Kaplian Miklós szakácsii és majádi birtokait lássa el új határjelekkel,*Dl. 28,851. jul. 31-dikén Lelei Kaplyan Miklós Adi Mártont s társait bizonyos (középszolnoki) lelei föld (Lele határában Azalosfew terra) usurpatiójától eltiltja. A szereplők: a) L. néhai Kaplyan Gergely; fiai: János, Imre, Gergely; c) L. Kaplyan Mihály; fia: Demeter, d) Adi Márton; e) Sándorházi Gergely és János; f) néhai {690.} Lelei Gergely, fiai: Lőrincz, András; g) Sándorházai Nagy (Magnus) György.*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 124. nr. 2. Lelei Kaplyon Miklóst okt. 30-dikán ügyvédjöknek vallják Haraklányi Demeter és Haraklányi Árva László,*U. o. p. 140. nr. 4. ez évi aug. 18-dikán a kolozsmonostori konvent néhai Lelei Kaplyan Gergely fia János meg néhai Mihály fia Demeter részére ad ügyvédvalló levelet.*U. o. pag. 130. nr. 1.

Lelei Kaplyan Miklós s társai egyrészről, Sándorházi Nagy György és társai másrészről a középszolnoki Lele birtokbeli részek (és Medwestelek kaszáló) fölött egyezkednek 1466 nov. 16-dika körül. Az itt szereplők: 1. Lelei Kaplyan Miklós s Dénes testvérek, L. K. Mihály, fiai Demeter, L. K. Gergely, fiai: János, Imre, Gergely, 2. Sándorházi Nagy András, fiai: György, Gergely; Vérwölgyi László, fiai: András; Lelei Kakas Gergely, fia András; Sándorházi Tholwas Tamás, fiai: Benedek, Albert; Sándorházi László fia Pál; Lelei Ady Márton leánya, Anna.*DL. 36,393. F. min. p. 7. nr. 1.

Lelei Kaplyan (így is: Lelewi Kaplyon) Miklóst 1549 máj. 29-dikén Kusalyi (Jakcsi) György,*Dl. 36,394. Km. Prot. G. pag. 23. nr. 1. 1469 aug.26-dikán Sándorházi Bertalan; Deésházi Pál és Kelemen meg utóbbi neje, Dorottya; Szilágyszegi János és leánya, Zsófia; Menyői Gebard Demeter meg Deésházi István ügyvédjökül vallják.*Dl. 36,393. Km. Prot. F. min. pag. 134. nr. 1.

A Lelei Kaplyanok 1488-ban lemondanak rokonuk Borbála (Sásvári Györgyné) részére Szakácsi, Szilágyszeg és Vérvölgy helységekben levő részbirtokaikról.*Csánki, I. k. 573. l.

Lelei Kaplyon Dénes (Dionisius Kaplÿon de Lelew; későbbi igazítás szerint János) 1514-ben az ő osztozó testvére, Elias (Kapjoni) elzálogosította lelei és baksai részbirtokaiért Deésházi Antal, esküdtnek, a zálogösszeg még fenn levő részét ki akarja fizetni. Ulászló király megbízza a kolozsmonostori konventet, hogy küldjön ki megbízott embert tanúnak.*Szgy. és Gencsi-lt. nr. 404.

{691.} Bálintot (V. Kaplyon de Lelew) jelölik.*Szgy. Őt 1530-ban is tanúnak jelölte ki János király, a mikor meghagyta hogy Vicsa birtokba iktassák be Őrmezői Móré Jánost.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. M. nr. 20.

1515 körül II. Ulászló király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy Kaplyan Dénes fiait, Lászlót, Jánost, Tamást, Imrét vezessék Szunyogtótbaksa (Zwnyokthothbaxa) középszolnokvármegyei birtokba.*Az oklevél a keltezés helyén csonka. Dl. 30,541.

Kapjoni János egyike vala aoknak, a kik 1516 előtt pert folytattak a Szakácsi határán megtámadott és innen hatalmasul elhajtott marháikért az erdélyi püspök csögi jobbágyai ellen.*Gencsi-lt. nr. 831.

Lelei Kaplyon Dénes (D. Kaplion de Lele) fiának Jánosnak leánya Margit Szentkirályi István neje (1588 előtt).*Szgy.

Szakácsii Kaplyon György 1533-ban zálogba vesz Szakácsi Lászlótól három telket Szakácsiban 20 frtért.*Nagyv. Múz. Blt.

Kaplÿon János özvegyének szakácsii jobbágyai 8, a Tamás özvegyének lelei jobbágyai 2, az Imre lelei jobbágyai pedig csak 1 kapu után fizettek adót 1543-ban.*Dical.

Nemes Lelei Kaplyan Ferencz azok között volt, a kik hatalmaskodtak Nyírmoni Kovács Antal nyírmoni birtokán és a kiket azért Kovács 1545-ben megintet.*Lelesz, Act. an. 1545. nr. 23.

Zakachÿi Kaplyan Miklóst és Györgyöt meg Miklós neje, Katalint 1548-ban megidéztették Hatvani Gencsi János meg Gencsi Bálint fia, János bizonyos szakácsii szántóföldek elfoglalásáért.*Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 5. nr. 55.

Az országbíró 1549-ben Haraklányról többek között Lelei Kaplyon Lőrinczet is kijelölte királyi emberül, a mikor meghagyta a kolozsmonostori konventnek, hogy Haraklányi Miklós javára Vártelkén és Nyirsiden helyszíni vizsgálatot tartson özvegy vajai Borzási Györgyné Borbála és fia, Miklós {692.} ellen*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. H. nr. 1. s Haraklányi Miklós érdekében hozzon itéletet azokkal szemben, mert elfoglaltak és kiirtottak egy Haraklányhoz tartozó földrészt.*U. o. lad. 26. B. nr. 60.

A (Kaplin és Kaplÿn) János özvegyének szakácsii jobbágyai 11, a György csalánosi, mindszenti és zálnoki jobbágyai 2–2, a csögiek, mihályfalviak, szilágyszegiek és vérvölgyiek (nemes Kaplÿn Györgyéi), továbbá a (Kaplÿni) Lőrincz és (Kaplÿn) Imre lelei jobbágyai 1–1 kapu után adóztak 1549-ben.*Dical.

Ferdinánd király 1550 jan. 20-diki parancsa alapján Zakatsy Kaplyan Miklóst a konvent emberével kiküldték, hogy iktassa be a Szénásokat több, bihar-, kraszna- és középszolnokvármegyei birtok- és részbirtokba, a mi ellen azonban tiltakoztak.*Orsz. Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 52.

Kaplon Lőrincz nemes (de Lele), mint szomszédos birtokos jelen van, a mikor a néhai Désházi Kelemen középszolnokvármegyei birtokrészeit osztják fel örökösei között Désházán, Dabjonban, N.-Monban.*Szgy.

Zakacsii Kaplyan György (egr.) megidézteti Kovács Benedeket, a ki elvitte amannak szakácsii földjeiről a learatott gabonát.*Lelesz, Act. an. 1550. fasc. 2. nr. 57.

Zakachi Kaplyan Györgyöt biztosnak jelölte ki Ferdinánd király, a mikor 1551-ben meghagyta a kolozsmonostori konventnek, hogy iktassa be Keresztúri Dobszai Jánost és nejét egy keresztúri birtokrészbe.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 36. D. nr. 26.

Zakacsi Kaplyan Györgynek és nejének Katalinnak, mint felpereseknek visszaitélik azon balázsházi szőlőt, melyet Hatvani Gencsi János és neje, Dorottya, fiai: András és Mihály meg mostoha fia, Hatvani János elfoglaltak.*Lelesz, Act. an. 1551. fasc. 2. nr. 10.

1553-ban a Kaplian György vérvölgyi jobbágyai 1, 1554-ben {693.} a (Kaplÿan) Lőrincz lelei jobbágyai 2, az Imreéi 1 1/2 az Istvánéi 1 kapu után adóztak.*Dical.

Kaplyon Petronella özvegy Pándy Jánosné fürményesi jobbágyai tanúskodnak 1559-ben a Bodon és Csiglen nevű erdők hovatartozásának megállapítása végett tartott tanúvallatásnál.*Nagyv. Múz. Blt.

Kaplion Ferencz 1559–1582. Közép-Szolnok vármegye egyik szolgabírája.*U. o. (1559), GKG. A. fasc. II. (1560), Dical (1570), GKG. C: fasc. XIX. (1572), u. o. (1573), u. o. (1575, L. Kaplan F., F. Caplion de Lele) Szgy. és GKG. A. fasc. II. (1577), Szgy. (1578), GKG. A. fasc. I. III. (1579), u. o. C. fasc. XIX. (1582). 1575-ben Hadad várában K. Jakcsi Boldizsárnak a Jakabfalviakkal jobbágyokra s szántóföldekre nézve létrejött egyezségénél volt jelen. Bizonyára másik Kaplion Ferencz (De Lele) az, a ki 1639–1643 közt szolgabíró,*Szgy. (1639). GKG. A. fasc. XV., XVI., XVII. (1640), u. o. VII., XVII. (1641), u. o. (1642, 1643). 1650–1651-ben Közép-Szolnok vármegyének egyik alispánja.*GKG. C. fasc. I.

Lelei Kaplÿon György egyike vala azoknak, kiknek 1569 márczius 19-dikén meghagyta János Zsigmond, hogy Gyulafi Lászlót iktassák be Cseh város és vára, Széplak, Nagy-Goroszló, Ardó stb. birtokokba meg Udvarhely, Nagy-Szeg, Köőd stb. részjószágokba.*GKG. A. fasc. I.–III.

1570-ben Kaplan Ferencz lelei jobbágyait 2 kapu után rótták meg adóval.*Dical.

Lelei Kapÿlan János is előfordúl, mint szomszéd, Miksa amaz új adománylevelében, a melylyel Jakcsi Boldizsárnak és Kusalyi Jakcs Mihálynak adományozza a király Hadad várát és tartozékait.*Wl.

Kaplyon Margit özv. Szentkirályi Istvánné és Kaplyon Erzsébet özv. Szénási Lászlóné 1570-ben ellentmondanak, midőn Serédy Istvánt a szakácsi birtokba akarják beiktatni.*Nagyv. M. Blt.

1584-ben Kaplyan János nevében Bajnath máskép Szabó Ferencz tiltakozott az ellen, hogy néhai Böősházi Menyhért {694.} böősházi részbirtokába be akarták iktatni Zsombori Lászlót.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 67. 1587-ben visszalép. 1588-tól Mikeházi Szécsi János nevű ügyvédje (L. Kaplyon Jánosé) újból az ellentmondók között van egészen L. Kaplyon János haláláig, a mikor az igények Lévai Györgyre szálltak.*Szgy.

Kaplyan Jánost megidézték mint szomszédot, mikor a fejedelem 1596 május 28-diki beleegyezése alapján beiktatták Pesti Nagy Albertet Ujfalu birtokba és tizenhat inói jobbágytelekbe.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 38.

Kapjoni Ferencz egyike azoknak, a kik 1640 jun. 22-dikén aláírtak egy intőt Sámsoni Harangi László érdekében.*Gencsi-lt. nr. 1399.