{745.} A JEGYZETEKBEN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK.

Bl., B. L. = A Báró Bánffy-család levéltára Kolozsvárt. Ott, a hol a fasciculus s numerus idézve nincs, a levéltár rendezetlen részére van utalás.

Bunyitai: Schematismus… = Schematismus Historicus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis Latinorum Pro Anno Domini et Millenari MDCCCXVCI. Nagyvárad, 1896.

Conscript. Dob. = Conscriptio Comitatus Dobocensis Processus Superioris. Nr. 131/a. Orsz. Lt.

Conscript. et Urb. = Conscriptiones et urbaria Cottus Kraszna az Orsz. Llt.-ban Budapesten.

Csánki = Dr. Csánki Dezső: Magyarország Történelmi Földrajza A Hunyadiak korában.

Dical = Dicales conscriptiones comitatus Szolnok mediocris et Krasznensis. Országos Levéltár. Comt. Z. med. Lib. XLVI. Tom. LX. – Generalis Regni Portarum Conscriptio Tom. LXI. (1553.)

Dl. = Az Országos Levéltár diplomatikai osztálya.

E. = Eredeti, a mi csak imitt-amott van még jelezve, de a másolat mindig.

Gencsi-lt. = A Gencsi-családnak Ilosván elhelyezett levéltára. Rendezetlen; de az oklevelek számozva vannak s index vezet hozzájok.

GKG., G. K. G. = Dr. gróf Kuun Géza marosnémeti levéltára. Ott, a hol a cista (nagy betűvel) és fasciculus (római számmal) megjelölve nincs, vagy a hol csak arab-numerus van idézve, a cistákba be nem osztott, egy külön szekrényben levő, némelykor számmal is ellátott iratokról van szó.

Gr. Károlyi-lt. = Codex Diplomaticus Comitum Károlyi De Nagy-Károly. A Nagy-Károlyi Gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbizásából kiadja gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán.

Gy. f. kápt. = Gyulafehérvári káptalan levéltára. Jelzetei ismeretesek.

Hodor K.: Doboka. = Hodor Károly: Doboka vármegye Természeti és Polgári Esmertetése, Kolozsvár, Barna Gábor könyvkereskedésében, 1837.

Jlt. = A Kusalyi Jakcsi-család levéltára. (A Szikszai gyűjteményében.) Ha az oklevélen van szám, azt idézem.

Kandra: V. R. = A Váradi Regestrum. Értelmezi Kandra Kabos.

Kj. = Közgyülési jegyzőkönyv.

Km. Prot. = Kolozsmonostori konvent Protocollumai az Országos Levéltárban.

Kolozsm. conv. = Kolozsmonostori convent oklevelei fiók, fasciculus és szám szerint. (Országos Levéltár.)

{746.} Lelesz = Leleszi Orsz. Levéltár: a) Metales; b) Elenchus Statutoriarum; c) Acta Bercsényiana; d) Vegyesek. (Hatalmaskodásra vonatkozó iratok stb.) A levéltár rendezett, jelzetei ismeretesek.

Magy. Stat. Közl. = Magyar Stat. Közlemények. Új folyam. XII. kötet. 1896.

Mg. St. = A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statisztikája. Első kötet. Szerk. és kiadja az Orsz. M. Kir. Stat. Hiv.

M. Nyt. Sz. = Szarvas-Simonyi: Magyar Nyelvtörténeti Szótár.

Nagyv. Múz. Bl. = A Bölöni-családnak a Nagyváradi Múzeumban elhelyezett levéltára. (Csupán az eredetiekből vagy egykorú másolatokból dolgoztam.)

Nagyv. Nvk. = Nagyváradi Latin Szertartású Egyházi megye Névkönyve 1847. évre. Nagyváradon, Tichy Alajos nyomtatása.

Névk. ev. ref. = Névkönyv az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára. Kolozsvárt Különböző évekből.

N. R. A. = Neo-regestrata acta az Orsz. Ltárban.

Páriz P. = Páriz Pápai ismert Szótára.

Perg. = Pergament. Néhol jelezve az oklevélről.

P. S. E. = Protocolum Sedis Ecclesiasticae in districtu Szilágy, in ambitu duorum comitatuum Zolnok et Kraszna existentis, etc. czímű, az 1620–1790. évekből való könyv a vármegyei levéltárban, vagyis a szilágyi egyházmegye legrégibb jegyzőkönyvei.

Sch. = Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis Graeci Ritus Catholicorum Pro Anno A Christo Nato. Különböző évekből.

Szgy. = Szikszai Lajos oklevélgyűjteménye. Ehhez csatoltam a magam gyűjtötte okleveleket is, a melyeknek jelzete néhol hiányzik.

Szj. = Szikszai Lajos jegyzete oklevélgyűjteményében.

Szirmai, Szatmár = Szirmai Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei és polgári esméretei czímű munkája.

Szv. lt., Szvlt. = Szilágy vármegye levéltára. Így jelölvék némelykor Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék levéltárai is, a melyek ma már Szilágy vármegye levéltárában vannak elhelyezve, egyébiránt a vármegyék szerint elkülönítve. Az eredeti okiratokhoz – egyéb jelzet híján – az évszám vezet.

Tr. = Transilvania Organul Asociaţiunii Pentru Literatura Românâ Şi Cultura Poporului Român (Nagy-Szeben, 1898. évi 9–10. szám): Statistika Românilor dín Transilvania în 1733.

Tr. 1901. IX. = Az itt említett Transilvania cz. folyóiratnak 1901. évi IX. száma.

Tt. ev. r. = Tóth Sámuel: Adalékok a tiszántúli ev. ref. egyházkerület történetéhez. I. és II. füz.

Urb. et Consc. = Urbaria et Conscriptiones az Orsz. Ltárban Budapesten.

Wl. = A báró Wesselényi-család levéltára az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtárában, Kolozsvárt. Rendezve évszám szerint.