{24.} II. FEJEZET.
A SZILÁGY, KRASZNA, SZOLNOK NÉV EREDETE.

Bél Mátyás azt mondja Közép-Szolnok vármegye nevének eredetéről, hogy Szolnok a Zánok várától, Közép pedig, mivel két megye között fekszik épen.*Bél M. Compendium Hung. Geogr. 123. l. Német neve: Die mittlere Solnocker Gespanschaft. Kraszna vármegye nevéről pedig ugyancsak ő ennyit mond: Kraszna városától nyerte nevét.*U. o. 119. l. Németül: Die Krasznaer Gespanschaft. Helyesebb az a felfogás, hogy Kraszna vármegye a Kraszna folyótól kapta nevét, mely «szép vizet» jelent.*Hunfalvi Pál: Az oláhok tört. I. k. 324. l.

Semmi kétség nem fér hozzá, hogy ezek szláv szavak. Szolnok: szolnik, szótiszt. Kraszna: szép, kies. A nevek legrégibb változatai: Karazna, Carazna, Carasna,*Vár. Reg. Zounuk, Zonik, Zonuk, Zolnuk,*U. o. 1300. Zovan in comitatu de Karazna.*Wenzel G.: Árpádkori Új Okmánytár. V. 257. l. 1338. Crazna,*Gróf Károlyi-család Oklevélt., I. 91. 1341. Karazna,*Anjoukori Okmt. IV. k. 143. l. 1391. in comitatu Krasznensi, in Comitatu de Crazna,*Szgy. 1427. Crazna (megyei főispán),*Gróf Károlyi-család Oklt. II. 62. 1434. Crazna (fluvium),*U. o. II. 87. 1462. Krazna (flumen). 1334. Zonuk,*U. o. I. 172. 1341. Zonuk,*Anjoukori Okmánytár IV. k. 4. l. 1342. Zolnuk,*U. o. 199. l. 1345. Zonuk,*U. o. 143, 147. l. 1385. in Comitatu de Zonuk,*Báró Bánffy-család levéltára. 1391. Zonok,*Gróf Károlyi-család Oklt. I. 272. 1396. Zolnok.*U. o. I. köt. 292.

Ezek a szavak egyszersmind egy történeti korszakot jelölnek {25.} meg vármegyénk területén, de mellettök egyidejűleg feltűnik okleveleinkben a Szilágy név is.

A Szilágy-név eredete után két, sőt három irányban kutathatunk. A Magyar Nyelvtörténeti Szótárban azt találjuk róla: Szilágy: pertinax, obstinatus, hartnäckig, starrköpfig. Szilágy, kemény nyakú: labeone insanior.*Magyar Nyelvtörténeti Szótár III. 242. l.

Ha arra gondolunk, hogy a Szilágy erdős, hegyes vidéke valóban, mint «kemény nyakú» vidék szolgált helyéül a határőröknek: jelentése nem áll ellentétben egy másik következtetéssel, mely a Zilah névvel áll összefüggésben. Majdnem arról győznek meg ugyanis emlékeink, hogy a Szilágy a Zilahból fejlődött. A Váradi Regestrumban*183. §. »curialis comes de Ziloc» van említve. Egy 1281-diki oklevél szerint Erzsébet királyné «quintam partem proventuum tributi de Ziloh (alább Zilok) annualem» meghagyja a meszesi monostor birtokában.*Fejér Gy.: Codex Dipl. V. 3., 94. l. Anonymus írja: de Zyloc eggressi venerunt in partes Mezesinas (portas Mezesinas).*M. Florianus: Hist. Hung. fontes domestici. II. 22. l. Az ezekben előfordúló nevekről azt tartja Bunyitay, hogy az nem Zilah várost jelenti, hanem ama régi «Ziloc» mai kiejtéssel: Szilágy vagy Szilágyság.*Bunyitay V.: Szilágym. Középk. Műeml. 8. l. A Szilágy név változatai: 1231. Zylag,*Árpádk. Okmt. XI. 231. l. 1329. Zylagh,*Lib. Reg. XVI. 401. l. 1331. Zilag,*Fejér, C. D. VIII. 3. 567. l. 1383. Zilagság, Zilagy,*Szirmai: Szatmár E. I. 95. l. 1392. Zylag,*Gróf Károlyi-család Oklevélt., 1. k. 275. l. 1411. Zilagh,*U. o. 357. l. 1414. Zylaghzeghy (Szilágyszegi Domokos és Pál).*U. o. II. 7. l. És Zilah az avar nép nyelvén, törökül, fegyvert jelent s ez nevét onnan vehette, hogy a határt fegyverrel kellett megvédeni.

El is lehetne fogadnunk bátran ezt az értelmezést, kivált, ha a Váradi Regestrum Zilocját tartjuk szem előtt, a hol «de villa Ziloc» s curialis comes «de Ziloc» együtt fordúl elő, ha nem ismernők a Regestrumnak egyébként is megbízhatatlan {26.} írásmódját s a Szilágy név változatai mellett nem tűnnének fel egy időben: a Scylag (vize), Scilag (birtok), 1246,*Hazai Okt. I. 24. l. – (Fejér, C. D. VII. 3, 28. l.) 1327,*U. o. II. 47. l. M. Paulus de Scillag 1351.*U. o. IX. 2, 126. l. Ez az alak már szorosan magyar területre vezet: az erdős, talán épen szilfás vidékre, a mint a szót a Nyelvtudományi Közleményekben*Nyelvtudományi Közlemények. 1895. junius 1. (XXV. köt. 2-dik füz. 153. l.) a következőleg megvilágítva leljük:

A tihanyi apátság alapító-levelében a «-gy képző, melylyel leginkább fanevekből erdő- és folyó-elnevezések alkottatnak, kétszer található: fyzeg fizegy (mai kiejtés szerint füzegy) és sumig somogy; későbbi példák: 1349. Iuxta fluuium Egreg. – 1231 (1397). Tenet meteam cum Silua Zylag. – 1489. Quoddam nemus Zylagh vocatum. – 1367. Vltra fluuium Nyaragh vocatum. – 1095. Siluam unam que appellatur Hashag. – 1359. Versus Siluam ipsius Monasterii Feketeuerdeu seu Hassagh vocatam. – 1236. Tenet metam cum villa Zaldubag. – 1414. Quibusdam Siluis Zaldobagh et Eger appellatis. A folyó- és erdőelnevezéseken kívül a -gy képzővel ilyen szók is képeztetnek: horhágy, ebből horh, továbbá: «Vineam in territorio Hurhag vocato.» – Igen gyakran találkozunk azzal a nézettel, hogy az ilyen folyónevekben Egregy, Füzegy, Nyárágy stb. az ügy «víz» szó tartotta fönn magát, de ez tévedés, hiszen az ügy szó csak nem fog minden egyes esetben a tőszó kedvéért -ágy, -egy, -ogy stb. alakot felvenni. De meg mit jelentsen akkor a gy képző az erdőelnevezésekben: szilágy, száldobágy, gyiógy vagy gyógy (ebből gyió = dió), továbbá az ilyen szóban: horhágy (?) Ezekre csak nem lehet ráfogni, hogy vizek volnának. Egyébiránt az ügy «víz» szó, a hányszor csak előfordúl, mindig teljes alakjában ki van írva, pl.: «1434. Ad quendam paruum riuulum qui wlgo wyzafolowgy vocaretur.»

Simonyi Zsigmond, a kinek véleményét kértem, vajjon {27.} azonos eredetű-e a vármegye és a város neve, azt mondja: «Nagyon valószínű, hogy a két név nem egy eredetű, s hogy hasonló hangzásuk csak véletlen eredménye. Zilok vagy Zilah alakból, a magyar hangfejlődés szabályai szerint, nem válhatik Szilágy. A megye neve az oklevelekben is sz kezdőhanggal olvasandó, hisz ezt a hangot is z betüvel jelölték akkor, a z hangból pedig azóta nem vált volna sz. Szilágy kétségkívül a szilfából származik*A monói határban a Péchy István tagjában még van pár holdnyi szilfaerdő.; hiszen oklevelekben, mint erdő neve is előfordúl: silva Zylag, nemus Zylagh.» «Egészen hasonló képzésű helynevek: Nyárágy, Hásságy, Száldobágy (szintén erdőnév 1414). V. ö. más képzőkkel: Nyárád, Nyárad, Nyárasd és Száldobos; és szintúgy: Szilád és Szilas.»*Magyar Nyelvőr, XXVII. köt. 475., 476. l. A Zilah név eredetéről nem szól.

Valóban azt az értelmet fejezi ki, melyet egy 1231-diki oklevél megjelöl, a hol a Szilágy erdejével határos, Fentős erdőségről van szó: «tenet metam cum silva Zylag»; – «ibique disjungitur de silva Zylag».*Árpádk. Okmt. XI. 231. l. Kazinczy is így értelmezi Erdélyi Leveleinek bevezetésében: «A föld neve 1130-ig Erdélyi vala, tovább Transilvania, mivel királyainknak túl fekvék a Szilágyságon.»*Kazinczy Ferencz Utazásai, 74. l. Marosi István, egrespataki evang. reform. pap 1684-ben írt verses munkájában*Topica Descriptio Sylvaniae. így fejtegeti a vármegye nevét: «Szilágy nevezete a deákból sylva, mert deákul esik Szilágy, Sylvania». Innen nevezik aztán Erdélyt Transsylvaniának, még pedig azért, mert a kik innen Erdélybe mennek: «a Meszes erdején azok transcendalnak.»

Vidékünknek tehát nevet a szilfák erdeje, a Szilágy vize adott, s annak neve magyar.