Balázsházi

Balásházi András és Márk azok között voltak, kiket királyi emberekül jelöltek ki, a mikor 1378-ban vizsgálatot parancsoltak Szarvadi László fiai: László és István ellen, a kik Szántó Pető fiainak, János- és Istvánnak kegyei szolgáját megölték és kifosztották a szabad útban.*Lelesz, Act. an. 1378. nr. 24. 1414-ben vizsgálatot tartottak Balásházi Márk fiai: Mihály, Benedek és {69.} György számára Barthali Pál ellen Balázsháza birtok egyhatoda ügyében, a melyet ez zálogban birt, de kiváltás után Csáky Györgyhöz kerűlt ugyancsak zálogjogon.*Lelesz, B. 151. f. 14. nr. 16.

Balashazai Mihály egyike vala azoknak, a kiket Zsigmond király királyi emberekül jelölt ki, a mikor 1429 jul. 26-dikán Csaholyi Jánosnak és Lászlónak adományozta Panitot, F.-Csaholyt stb.*Zichy-Okt. IVII. K. 390. és 391. l.

Balásházi Mihályt és Györgyöt ügyvédeiknek vallották 1448 jul. 16-dikán Kereszti Kónya Benedek.*Dl. Km. Prot. C. min. p. 39. nr. 1. Benedeket, Gáspárt és Mihályt Árva Tamás leánya, Márta és férje, Menyői Bálint, Keresztúri Lőrincz fia, János és ennek leánya, Margit; Szőke Lőrincz leánya, Erzsébet és férje, Dobai Kún Fülöp; Kelemen leánya, özv. Keresztúri Bertalanné Orsolya; Fürményesi Máté leánya, Dorottya és férje, Fürményesi Kánya Tamás.*U. o. p. 38. nr. 4. Mihályt és Györgyöt*György kitörölve az oklevélben. 1419 jan. 2-dikán Sándorházi Balázs;*Dl. Km. Prot. C. min. p. 47. nr. 1. 1449 aug. 14-dikén Szentkirályi Imréné Szentkirályi Erzsébet és Szentkirályi Demeterné Szentkirályi Katalin.*U. o. p. 59. nr. 2. 1450 febr. 7-dikén Dobai György és Horváti György,*U. o. p. 104. nr. 7. márcz. 3-dikán Sándorházi Balázs.*U. o. p. 105. nr. 7. Julius 28-dikán Menyői Albert, Moni Barta Pál, Menyői Ramacsa István és fiai: Illés és Péter.*U. o. p. 112. nr. 4. Csupán Mihályt julius 17-dikén Keresztúri Mike Balázs, Révész Imre, Kónya Márton, Mindszenti Pelbárt, Menyői Bálint és neje, Haraklányi Árva Katalin, Kisdobai Kún Fülöp és neje, Keresztúri Erzsébet, Keresztúri Gergely és fiai, Bálint és Benedek, Keresztúri Tamás és István, özv. Nagydobai Rathonné Keresztúry Orsolya.*U. o. p. 112. nr. 1. és 2. Julius 26-dikán Moni Imre, Moni Bálint, Moni Egyed, Moni János, Moni Jánosné Baksai Szabó Ilona, Vérvölgyi András, Deésházi Sebestyén és {70.} Ferencz, Deésházi Máté, Menyői Barta fia, Albert meg leányai: az említett Deésházi Ferencz neje, Potentiana és Nagydobai Péterné Scolastica.*U. o. p. 114. nr. 1. Azután Szentkirályi Imre és neje, Szentkirályi Moldvai Erzsébet, Szentkirályi Demeter és neje, Szentkirályi Katalin, kikről fönnebb is volt szó, s végül Szentkirályi András és Kisdobai Antalné Sándorházi Agata.*U. o. p. 114. nr. 2.

1454 május 1-sején György és Balázs részére bejárják és újra meghatárolják Tasnád birtokot.*Dl. 31,147.

Mindszenti Balázsházi Gergely egyike vala azoknak, a kiknek érdekében 1454-ben vizsgálatot tartanak Bályoki Szénás Péter fia Szilveszter ellen a Mindszent-birtok határjárása alkalmával történt fegyveres ellentállás miatt.*Leleszi conv. M. f. anni 1454. nr. 48.

1475-ben vizsgálat folyik B. Zsigmond és Szabó Péter érdekében Losonczi Bán István fiai: László, János, György, András, Mihály ellen, a kik megtámadták fegyveres kézzel előbbieknek középszolnoki Balázsháza birtokát és az illetőket elfogták.*U. o. B. 190. f. anni 1475. nr. 2.

György egyike vala azoknak, a kik királyi emberekül jelölvék, a mikor 1493-ban Ilosvai Jeromost beiktatták Girolt s Illédteleke birtokok felébe.*Lelesz, Stat. I. 76.

Miklós tanú 1499-ben, a mikor a középszolnoki Inó, Dablyon, Nagy- és Kis-Goroszló meg Nógrád birtokokba, továbbá Udvarhely felerészébe beiktatták Bélteki Drágfi Bertalant.*GKG. C. fasc. XII.

Családfája:

Balásházi Miklós

Balásházi Miklós*Lelesz, act. an. 1564. nr. 40.; Mihály † 1564 előtt; Dorottya – Kidey János; Katalin – Uraÿ Imre; Borbála – Possaházy Nÿrÿ András; Juliánna – Bessenyődi Loránth János; András 1564

1546 előtt Balásházy Antal férje Csirös Ilonának.*Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 1. nr. 91.

1549-ben Balashazÿ Imre és János, balázsházi egytelkes nemeseket 25–25 dénárnyi adóval rótták meg.*Dical.

{71.} Balásházi Demeter, László királyi emberekül jelölvék, amikor 1572-ben Berekszói Hagymási Kristófot beiktatták a középszolnoki N.-Paczal, Bajom, Usztató, Etle, Csány meg a bihar- és krasznavármegyei K.-Paczal részbirtokokba.*Lelesz, Stat. H. 50.

1575-ben nemes Balásházi Menyhért és Mezőteremi Vetési Péter megegyeznek Mindszent részbirtokon és egy balázsházi szőlőn.*U. o., Prot. 23. fol. 309. et 319. an. 1575.

1586-ban Balázsházi Balázsházy László királyi emberül jelölve Ladmóczi Horváth Jánosnak a girolti, mihályfalvi és újnémeti birtokrészekbe való beiktatásánál s mint olyan jelen is volt Girolt megkisérlett átadásánál.*Nagyv. Muz. Bl.

1588-ban Balázsházy másként Szodoray László birtokosztályt követel Ippi Lászlótól a krasznavármegyei Ipp, Szék, Alsó- és Felső-Kaznagy, Néháza, Márka, Cserese falvakban és Bucsumkrasznavármegyei pusztában.*U. o.

Balashazi Balashazy Györgyöt, mint szomszédot idézték meg, a mikor Báthori Zs. fejedelem 1588 május 18-diki parancsára be akarták iktatni Fajdasi Horvát Gábort és nejét, Zetheni Németi Zsófiát Peér, Ethely, Szeődemeter, Csány és Szopor birtokba.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 34 E. nr. 15.

1588 junius 15-dikén Gencsi Balásházy Mihály jelen van Csompaz Dorottyának néhai férje mindszenti Nagy Lukács mindszenti udvarházába való beiktatásánál.*Nagyv. Muz. Bl.

1594 jan. 11-dikén Balázsházi Mihály elzálogosít Szabó Dánielnek Lompérton két népes és egy puszta telket.*Gencsi-lt. nr. 56. és nr. 1667. más.

1606 előtt Balázsházy Ferencz zálogul birta Szakácsy László szakácsii udvarházát.*Nagyv. Muz. Bl.

Balázsházi Balázsházy László középszolnoki alispán 1609 szept. 14-dikétől 1640-ig.*U. o. 1609, 1617, 1619, 1628, 1632 évszámoknál és GKG. A fasc. XVII. 1627-ből. 1620-ban aláírt egy levelet Ér-Szent-Királyi {72.} szentkirályi Istvánnak két szökött jobbágyért folytatott perében.*Nagyv. Múz. Bl. 1622 április 23-dikán előtte elcserélnek egy érszentkirályi telket egy ákosi telekkel.*U. o. 1629-ben*Szgy. és GKG. és 1631-ben a fejérvári dékán követ,*Szgy. és GKG. C. fasc. XXI–XXIV. május 22-dikén egyike volt azoknak, akik tanuskodtak Kamuthi Balázs ezüst műve felől.*GKG. I. szekrény utolsó fiók. Katalin fejedelem tanúnak jelölte, a mikor 1630 jan. 18-dikán meghagyta, hogy iktassák be a Kapiakat Hagymás-Lápos, Felső-Fentős és Aranyos birtokokba.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. K. nr. 13. Ez évi május 30-dikán (L. de Balashaza), mint alispán előtt, Tasnádon két tasnádszarvadi jobbágytelket zálogosít el Szénás Pál, bályoki lakos Balásházi, másként Saigi Ferencznek s nejének Kereki Annának.*Ákos városában 1631-ben kelt levél. Szgy. Más alkalommal a Szakácsi Ferencz és Hatvani János gyermekei osztoznak előtte.*Nagyv. Muz. Bl. egykorú más. 1631-ben nemzetes Balásházÿ Lászlónak udvarháza van a középszolnoki Balázsházán.*GKG. A. fasc. VII. Még ez évi jul. 12. előtt jobbágyokat vet zálogba Hidvégen és Szilváson Becski Lászlótól, kinek árvái számára kiváltja most ama jobbágyokat Lónyayné Báthori Kata.*Nemz. Muz. Becski-lt. 1635-ben, 1639-ben a Rákóczi György fejdelem itélőtáblájának esküdt assessora.*Szgy. és GKG. A. fasc. VII. (Balasházi Balasházi László Középszolnok vármegyének egyik alispánja «és Vrunk ő Nga Tablainak egyik hütös Assessora».)*GKG. És U. o. C. fasc. XIX. 1640-ben látjuk utoljára, mint Középszolnok vármegyék ispánját.*Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. S. nr. 37., 27. fiók.

1609-ben Balázsházy György, középszolnoki szolgabiró, kibékül Sajgó Bálinttal és Ferenczczel. Mindhárman Balázsházán lakó nemesek.*Nagyv. muz. Bl.

1620 aug. 17-dikén Mihály tanuskodik gencsi és szakácsii részek átadása ügyében.*U. o. más.

1629-ben Balásházy másként Sajgi Ferencz perel egy tasnádszarvadi szőlő miatt Horváth Balázs ellen.*Bl.

{73.} B. Péter 1630–1641. középszolnoki assessor, 1630-ban ő is jelen volt Szakácsi Ferenc és Hatvani János gyermekeinek osztozásánál.*Nagyv. Muz. Blt. egykorú más., GKG. C. fasc. XXI–XXIV; A fasc. VII. 1687-ben Péternek telkei voltak Középső-Csaholyon, Balázsházán, Magyar-Csaholyon és Tasnádon.*Nagyv. Muz. Bl. 1665 jul. 14. előtt Balázsházy Péterné, balázsházi lakos, zálogba adott Hatvani Jánosné Balogh Annának egy jobbágyot.*U. o.

Péter családfája:

Balásházy Péter – Balásházy Margit; Zsófia – Debreczeni István; László 1687

Balásházy Péter – Balásházy Margit; Zsófia – Debreczeni István; László 1687*U. o. ; Anna 1687; – Csoknyaÿ István; István ; János; György; Éva – Menesághÿ István; György; György – 1. Vacsÿ Katalin – 2. Dancs Mária; 1-től István 2-től György József; 1784*Lelesz, Act. an. 1784. nr. 34.; Prot. folio 36.

1642 ápr. 22-dikén Ferencz és Hatvani Gergely megegyeznek a tasnád-szarvadi és puszta-szentmiklósi részbirtokok felett.*Gencsi-lt. nr. 743.

1645-ben Anna Balogh Mihály neje.*Szgy.

1646 decz. 6-dikán Mindszenti Balázsházy Mihály szolnokvármegye alispán.*Nagyv. Muz. Blt.

1647 junius 22-dikén Balázsházy György és Miklós nemesek, kis-paczali lakosok előtt hűséget fogad egy újnémeti jobbágy.*U. o. Miklós előtt 1653 április 24-dikén egy dengelegi jobbágy.*U. o.

B. Erzsébet Perecsenyi Erdőteleki Márton neje (1661).*Szgy.

1669 okt. 28-dikán Ferencz aláírt egy bizonyítványt érszentkirályi telkek tárgyában.*Gencsi-lt. nr. 1464. 1678 decz. 23-dikán középszolnoki hites megyebiró.*Nagyv. Muz. Blt. más. 1689 február 28-dikán jobbágyai tanuskodnak egy szakácsi jobbágy marhabirót tartott tanuvallatásnál.*U. o.

{74.} 1687-ben Sámuel tasnádi lakos, középszolnoki szolgabiró.*U. o. 1689 márcz. 9-dikén Szakácsiban jobbágya van.*U. o.

1697 jan. 16. Ér-Szent-Királyi Balázsházy János középszolnoki szolgabiró.*U. o. 1699 szept. János jobbágyai tanuskodnak a Horvát-, Vid- és Medgyes-féle részjószágok ügyében tartott tanuvallatásnál.*U. o. 1699-ben is szolgabiró.*U. o.