Pontinásza.

Nevének változatai: 1601-ben*Km. prot. B. 45. Poltinacz, másként Vyfalw,*U. o. 145. Pontinaza. 1612-ben*Km. Lib. Reg. Gabr. Báthory 8. Pontinacza. 1750-ben*Erd. főkormsz. ltár. Pontinásza. 1820-ban*Megyei ltár. Paltinyásza, oláhul Peltyinászá.

{473.} Neve az oláh patin, pantin*Cihac. 1. 191. szóból származik, mely községünkre alkalmazva, hegylánczot jelent.

Azon kis patakocska vagy Valya Mori szűk völgyében fekszik, mely a községen alól többekkel egyesülve, Dögmezőn át az Ilosva patakába ömlik, Deéstől 37.8 kilométernyire a bethleni járásban.

Pontinásza 1600-ban keletkezett, midőn egy oklevél tanusága szerint*Km. prot. B. 145. a Mihály vajdával bejött oláhok közül egy csapat Dögmező határán megtelepedvén, itt új falut alapitott, a melyet „maguktól” Polinácznak neveztek el s így az Szészármához tartozott. Egy más adat szerint*Torma cs. ltára. e falut Kún István telepitette az ispánmezei határra s reá új adományt is nyert később. Legelső lakosa Moldován Tódor volt.

1601-ben*Km. prot. B. 45. birtokosa Tahy István ezt nejére Kendy Zsuzsánnára hagyta.

1601-ben*U. o. 145. Tahy István ezen új falu miatt perben állott Harinnai Farkas Miklósal, most azonban ő azt Farkasnak eladta.

1608-ban*U. o. D. 21. Szolnok Int. K. 2, 13. Suki Anna özv. Harinnay Miklósné s ennek első nejétől Sigér Krisztinától való leánya Zsuzsánna, valamint Kún István s ennek neje Erdélyi Margit Harinnay Ferencz özvegye s ennek leánya Krisztina e birtokot Kendy Istvánnak átengedik.

1612-ben*Km. L. Reg. Gabr. Báthory 8. Báthory Gábor monostorszegi Kún István e birtokában megerősiti.

1627-ben*Km. prot. Oz. 37. Erdélyi Erzsébet Kún Istvánné a maga, férje s leánya Katalin kihalása esetére e birtokát, mely most teljesen el van pusztulva, Harinnay Krisztinára Bánffy Ferencznére s leányukra Erzsébetre hagyja.

1658-ban*Torma cs. ltára. Nápolyi Istvánnak itt 2 adózó jobbágya volt.

1694-ben*Gyf. Szathmár fasc. 2. nr. 35, 56. birtokosa a Nápolyi család.

1715-ben*Torma cs. ltára. a magban szakadt Nápolyi Györgynek e birtokát a fiskus elfoglalta, de annak Nápolyi özvegye Felvinczy Klára, leánya Ágnes, valamint Nápolyi Éva Budai Zsigmondné és Torma László ellentmondtak.

1748-ban*U. o. Nápolyi György fiágon való kihalásával, annak e birtoka iránt a fiskus a női ágon leszármazókat, tudniillik néhai Torma Kristófnak Nápolyi István leányától Máriától való gyermekeit: Istvánt, Ferenczet, néhai László gyermekeit: Dánielt és Máriát Ugron Jánosnét s néhai Anna Kereszturi Mihályné gyermekeit Miklóst és Juditot Gyulai Lászlónét, más részt azon néhai Nápolyi István leánya {474.} Évának Buday Zsigmondnénak gyermekeit: Istvánt, Lászlót, Ferenczet, Ágnest és Krisztinát Fráter Zsigmondnét perbe fogta, de a kir. tábla attól elütötte.

1786-ban*Erd. főkormsz. ltár. birtokosai: Buday Istvánnak van 3 jobbágya, egy zsellére, Torma kisasszonyoknak 2 jobbágya, 3 zsellére, Torma Mihálynak egy jobbágya 3 zsellére, Endes Józsefnek 2 jobbágya, Tatrosi Lajosnak egy, Jábróczky Gábornak egy zsellére.

1792-ben*Erd. Tábl. Transm. Tatrossi József itteni részét Nemes Antallal elcseréli.

1802-beli esketés szerint*Torma gyüjt. 7 régi, 4 1/2 új örökség van benne, melyből br. Weisz Ferencznek van 2 régi, 2 új öröksége, Tatár Antalnak 1 1/2 régi, 1 új, Kozma Ferencznek 1 régi, 1 új, Domokos Károlynak 1 régi, 1/2 új, Nemes Józsefnek (Tatrossitól zálogban) 1 régi, Was Antalnak 1/2 régi öröksége.

1811–1816-ban*Megy. ltár. van Nemes Józsefnek 4 telke, Torma Zsuzsának 1 2/3, Kozma Ferencznének 1/3, Domokos Károlynénak egy, Nemes Józsefnének egy, Wass Antalnak 2/3, Fráter Antal utódoknak egy és 4/12 telke.

1815-ben*Torma cs. ltára. Hatfaludi László itteni részét Kozma Ferencznek adja zálogba.

1820-ban*Erd. kancz. lt. birtokosai: Kozma Ferenczné Torma Krisztinának van 3 telke, osdolai Wass Antalnak 3, br. Weisz Ferencznek 2, Simon Péterné Hatfaludi Annának 1.

1843-ban*Km. Szolnok int. T. 19. csicsómihályfalvi Nemes József itteni részét tancsi Földváry Józsefnek s nejének gr. Haller Klárának eladja.

1863-ban*Urb. Wes. 86–155. l. Földváry József, Torma Krisztina Kozmáné, Betegh Kelemen részére úrbéri kárpótlást utaltak ki.

1866-ban*Erdélyi főkormányszéki levéltár. az itt összeírt 15 füstből egyetlen nemesi füst sem volt.

Jelenlegi birtokosa (1898): gr. Bethlen Katinka, 105 h., örökség nagyatyja Földváry József után és Betegh Imre, örökség.

Lakosai kezdet óta oláhok, kik Moldovából telepedtek ide: főfoglalkozásuk az állattenyésztés és földmivelés. Élelmük a tengeri, különböző változatban, melyet tejnemüekkel fogyasztanak. Ruházatuk fehér harisnya, szürke czondra, a nőké katrincza. Házaik (egy lakószoba, pitvar) faoldaluak, szalmafedelüek; felszerelése egy-két pad és egy ágy, ritkán asztal.

Gör. kath. hitfelekezet, temploma fából épült s a Szt. Miklós tiszteletére {475.} van szentelve; anyakönyvet 1858 óta vezetnek; jelenleg Középfalva leányegyháza, melylyel tartja fenn iskoláját is.

Éghajlata egészséges, széltől védve, jégverés ritkán fordul elő.

1750-ben*Erd. főkormsz. ltár. határának fele mondható némileg termékenynek, a többi rész kevésbbé termő. Földmivelés- és baromtenyésztéből élő lakosai vásárba Deésre járnak, de a közelebb eső Retteg, Bethlen piaczait is felkeresik. Két fordulós határa nagyobb részben hegyes, csak 6 ökörrel szántható, szekeres trágyával nem javithatják. Egy köb. őszi vetésből lesz 4 kalangya (negyven kévés), mely egyenként 2 véka szemet ad, a kevésbbé termő téren 3 kalangyát vagy másfél véka szemet, a zab 4 kalangyát, kalangyája 3 véka szemmel fizet; kaszálója fordulónként, erdeje bővön. Szántója 119 3/4 köbölnyi, elvetettek 73 1/2 köb. ősz-, 32 1/2 köb. tavaszgabonát, lett 3 1/2 köb. szemes tengerije, kaszálója 37 szekérnyi, malmok jövedelme 5 frt 55 kr. Van 36 jármas ökör, ló, 28 tehén, 15 tulok, 86 juh, kecske, 20 disznó, 46 méhköpü.

1822-ben*Cziráki, Urb. oszt. határa IV. osztályu. Adó alatt van: 141 3/4 köbölnyi szántó, 92 szekérnyi kaszáló, 4 ökör, 5 tehén, 2 borju, 1 disznó.

Határa jelenleg is kevésbbé termő; termények: kevés tengeri, több zab; állatai: hazai fajta szarvasmarha, főleg juh. Gyümölcse a szilva. Itatója számos patakjaiban.

Határhelyek: 1864-ben*Pesty Frigyes gyüjteménye. Pietricsóra, De Glui, Pe varvulu Gluiului, Sub Pietrice, Sub fiatia mare, Pe Soderei In Lunca, Cósta Lunci, Fiata mare, Padure Domneasca, In poeana, Pojeniczele Szitti, Dealulu Calului.

1898-ban Petricsele, Gruj, Pogyerej, Kalea Mori, Pojeniczele Fruptuluj és Frigyejuluj, Gros Gyalu Szeketuri.

Lakossága: 1703 körül*Erdélyi főkormsz. ltár. van 7 népes ház benne 7 zsellér családfővel.

1750-ben*U. o. lakik itt 9 jobbágy 6 telken 7 házban s egy ily özvegy 1 telkesházban, 11 külsőség nélkül való zsellér 11 telken és házban, együtt 18 telken 19 házban.

1831-ben*Cons. stat. topogr. 150. l. 75 lakosa van.

1857-ben*Orsz. ism. tábla 25. l. lakosa 107, házak száma 21.

1886-ban 117 lakosból 115 gör. kath. és 2 zsidó.

1891-ben 141 lakosból 134 gör. kath., 1 gör. kel., 6 izraelita.

Adója: 1703 körül*Erd. főkormányszéki ltár. 11 frt 50 kr., 3 1/2 köb. búza, ugyanannyi {476.} zab, 1 1/2 szekér széna s 1 húsravaló marha. 1748-ban*Erd. főkormsz. ltár. 79 frt 28 kr. 1755-ben*U. o. 53 frt. 1775-ben*U. o. 107 frt 19 kr. 1822-ben*Megy. ltár. 50 frt 11 kr. 1898-ban 247 frt 71 kr.