Az idegen szavak fordítása és tárgyi magyarázatok

 

bandériumok – nemesi lovas díszcsapatok

audiencia – kihallgatás

protonotárius – ítélőmester

instruktor – házitanító

invalidus-kaszárnya – ma: a Fővárosi Tanács épülete

refektórium – kolostori ebédlő

respektus – tisztelet

Josef szakkerment! – József, a szentségit!

rolle – szerep

stikkelt vapeurslepp – hímzett, áttetsző uszály

quadrop – ruhatár

chatouille – hímzőráma

Ja, das verfluchte Theater! – Igen, az átkozott színház!

cviklis – ék alakú derékkal szabott

vikler – női köpeny

szonor – érces

amice – barátom

postillon d'amour – szerelmi postás

Eine gewisse Déry – egy bizonyos Déryné

Dummheit – butaság

Remarcable – figyelemre méltó

Viel Courage, aber ich zweifle – Nagy bátorság, de én mégis kétkedem.

ritornell – zenekari bevezetés

So stark und rein – Annyira erős és tiszta

alla camera – szobában

regisseur – rendező

noch nicht – még nem

executio – végrehajtás

filia – fiókintézmény

solitaire – foglalatos nagy drágakő

ajour – illesztett foglalat, amely a drágakő elülső és hátsó lapját látni engedi

seszli – derékban elvágott kabát vagy köntös csípőre boruló, bővülő alja

charmant – itt: tetszés

parterre – földszint

kvekker – karcsúsított, rövid férfikabát, széles fazonnal

jurista – joghallgató

jurátus – joggyakornok

komisch – furcsa

bankrotíroz – csődöt mond

alliance – szövetséges

Adonis – A görög mitológia félistene, egyúttal a férfiszépség jelképe

szekundáns – párbajsegéd

Penelope – Odüsszeusz felesége, aki húsz évig várt férjére; a női hűség jelképe

markőr – fizetőpincér

április 1-én – Arany szerepeinek listájából kiderül, hogy a költő egy hónapot téved, a társulatbomlásra május 1-én kerülhetett sor

kompetál – illik, dukál

affligált – elcsüggesztett

procent – százalék

Cerberus – a görög mitológiában az alvilág kapuját őrző, háromfejű kutya

„Pallás” vén laktanyája – Debrecent is láthatod szép oskolájával, / Hol lakik a Pallás, gyászos táborával. – Hármas Kistükör (Arany János* jegyzete)

arszlán – uracs, piperkőc

testimonium – tanúsítvány

Hektor – a görögök ostromolta Trója legkiválóbb hőse, a vitézség jelképe

eminens – kitűnő

Kontból – A bujdosók [c. dráma , Vörösmartytól.* (Arany János* jegyzete)

kortinák – függönyök

Zeusz – a görög mitológia főistenét villámmal kezében ábrázolták

inspiciens – ügyelő

schlagwort – címszó

Garcilasso – G. de la Vega (1501–1536), a spanyol reneszánsz legnagyobb lírikusa; híresen jó társalgó és rögtönző volt.

primo basso – első basszus

Damokles-kardja – az állandóan fenyegető veszély jelképe

kantus – köntös

accentus – hanghordozás

naturam expellas furca etc. – Űzd ki bár az alaptermészetet vasvillával stb. (A hiányzó félmondat … tamen usque recurret – mégis visszatér)

Athenaeum – 1837 és 1843 között kiadott, vegyes művelődési tartalmú, ellenzéki szellemű folyóirat, amely szépirodalmat is közölt. Bajza József,* Vörösmarty Mihály és Toldy Ferenc* szerkesztette. A lap magas színvonala miatt rangot jelentett benne publikálni; a pályakezdő Petőfi több versét közölték itt.

asíni ad lyram – szamarak a költészethez

Honderű – 1843 és 1848 között megjelent, konzervatív, kormány támogatta divatlap. Szerkesztője Petrichevich Horváth Lázár* volt.

superflue – fölösleges dolog

proporció – részesedési hányad a vándortársulatok bevételéből

heroina – drámai hősnő

icce – régi űrmérték, kb. 0,8 liter

átalag – a nemes boroknál használt űrmérték, kb. 75 liter

Fiat! Pax vobiscum – Legyen! Béke veletek.

anticipálva – előlegezve

pro coronide – megkoronázásul, betetőzésül

frekvencia – itt: gyülekezet

Korpádi Gergely búcsúdala – népszerű betét Szigligeti Ede* A szökött katona című népszínművéből (1843)

tízakós – 508 liter űrtartalmú

kellner – pincér

hausknecht – házi inas, háziszolga

tongeberek – hangadók

grundíroz – alapoz

trupp – csapat, csoport

centrális – központi

bilét – jegy

desperál – reményét veszti

korifeus – karvezető

oltdajcs – ónémet

skandalum – botrány

retirál – meghátrál

plezúr – horzsolás

extemporizálás – rögtönzés

stellung – állás

groschen lábli – krajcáros cipó

perspektív – távlati, itt: hátsó

spékelve – tűzdelve

chevauxlegers – könnyűlovasság

wachtparádé – az őrség felvonulása

bivuak – táborhely

quietált – nyugdíjazott

mobília – bútor

bíne – színpad

dandy – divatfi

piccolo – kisfuvola

reszli – maradék

perszonázs – személyzet

tranzit – elmegy, rendben van

institútum – intézet, intézmény

maxima – életelv

gravis tónusú – komoly, súlyos hanghordozású

phidiási – szobrászi tökéletességű. (Az i. e. V. században élt kiváló görög szobrászról)

Hannibálként a Pyrénéiken utalás a második pun háborúra (i. e. 218.), amikor a karthágói hadvezér átkelt az Alpokon

hieroglifikumok – megfejthetetlen ábrák

azílum – menedékhely

Caligula – zsarnok, őrült római császár, uralkodott: i. sz. 37–41.

ganyméd – az istenek pohárnoka a görög mitológiában, itt: italt felszolgáló személy

Csokonai Gergőjeként – a Dorottya című vígeposz (1799) bőbeszédű szolgája

notabilitás – nevezetes személy

kravát – nyakkendő

fáin – finom

conversations-lexikon – magyarul: Közhasznú Esméretek Tára. A híres német lexikon hazai, tizenkét kötetes változata (1831–1834); szerkesztése, színvonala irodalmi és tudományos viták tárgya volt.

eklézsia – egyházközség

aktorok – színészek

kategorikus imperatívusz – ellentmondást nem tűrő utasítgatás

Verschönerungs-Comission – Pest Városi Szépítési Bizottmány; 1808-ban alakult

Deutsche Zeitung – német újság

Kerepesi úton – ma: a Rákóczi út és a Múzeum körút sarkán.

1798. jan. 24. – Megyeri születésének napja helyesen: 1799. január 28.

immortell – halhatatlan

Proteusz – sokszínű, alakját változtató ember (a görög mitológia sokalakú tengeri istenéről)

Hogarth – William H. (1697–1764), angol festő és grafikus. Moralizáló, az emberi bűnöket ábrázoló, szatirikus rézmetszet sorozatai népszerűek voltak Magyarországon is.

sarlatánéria – szemfényvesztés, szélhámosság

aprehendálni – megorrolni, megbántódni

humillimus servus – alázatos szolga – A kevert, magyar latin német mondat: „Látja, barátom, micsoda ostobaság ezt ide építeni? De én nem is tudom, mit akarnak ezek evvel a magyar színtársulattal.”

patvarista – joggyakornok, a követek adminisztratív teendőit ellátó írnok

gubernátor – kormányzó

serpen – széles szalag

fiskális – ügyvéd

karbunkulus – vörös fényű drágakő

kommenció – fizetség

ostábla – sakktábla, amelyen azonban nem figurákkal, hanem kövekkel játszottak

konfrontálni – szembesíteni

censuratus advocatus – szigorlatot tett ügyvéd

ex titulo adulterii – házasságtörés címén

magisztratuális perszóna – hivatalos személy

illuminál – kivilágítást ad

Champagne – pezsgő

Wo sind die Damen? – hol vannak a hölgyek?

rezonnírozni – vitatkozni

szerezsán – lovas határőr

zsenánt – kínos, kellemetlen
Hátra Kezdőlap Előre