[1844. december] Télelő' 16. Don Caesar de Bazan, dr[áma]. 5. f[e]lv[onás]b[an]. Irta Dumanoir és Dennery. Francziábul ford. Diósy. Lendvay ur' jutalmára bérszünetben először.
Valahányszor illy új franczia színmű fölött kell birálónak itéletet mondania, azt mindig bizonyos előkikötéssel teszi, mit röviden ez egy szóba szoríthatni épen, hogy: franczia. Don Caesar-t is tehát, mint az ugynevezett franczia drámák egyikét tekintve csak, – és igy már előre megengedve benne mindazon erőltetéseket a cselekvényfolyam és jellemek körül, mikkel e darab is jó mértékben bir – e korlátolt értelemben több tekintetben igen jeles műnek, színpadi szerkezet, technicára nézve épen kitünőnek kell neveznie. – Elve levén e lapoknak nem eredeti müvek' mélyebb taglalatába nem bocsátkozni: Don Caesarra nézve sem akarunk kivételt tenni, s elégnek tartjuk csak szárazröviden megmondani, mikép Don Caesar azon darabok közé tartozik, mellyek a' motivatioi s psychologiai gyöngéket egyéb kitünő oldalaik által feledtetve, hosszabb ideig maradandnak repertoiron. – Előadatásáról egypár szót. Lendvay ur, kinek jutalmára e mű adatott, müvészi studiumot tanusító készültséggel adá a czímszerepet: csupán ohajtható, hogy máskor több nemesség ömöljék el az egész szerepen, a nevelt spanyol nagy urat még rongyaiban is kiismertető. [...] – A kiállítás elég ügyes, a spanyol urak' barettjei azonban igen kakastollas bohóczsüvegszerüek valának. A' környezet ruházatára nem ártana kissé több gondot fordítani, s mindenesetre egynéhány használható jó barrettel gazdagítni a színház' öltözettárát.
(Honderű, 1845. január 7. 24. o.)

Vissza