[1845. április] – 14. Eljegyzés álarcz alatt. Ered[eti]. vigj[áték]. 3 f[e]lv[onás]b[an]. Irta Degré Alajos. Először. – 15. Ugyanaz: másodszor. Hogy a társalgási vigjátékoké azon mező, mellyen szerencsével foroghatni drámairónak legnehezebb, már csak azért is, mert itt a költőt sem spectaculumok' használhatása, sem a nézőre már magukban hatékony drámai megragadó helyzetek, jellemek nem segítik, hanem egészen magára, tehetsége s ügyességére van hagyatva, ez közönségesen tudva van; annál inkább igaz pedig ez éppen ez időben, midőn az ugynevezett látványos müvek' kor- vagyis kórszaka még nem tünt le, s különösen nálunk magyaroknál, kiknél még sem a társalmi élet nincs oda fejlve, hogy eredeti színmüvekre könnyü szerrel böngészhetné ki a drámairó, sem pedig másfelől iróink a létező társalgási élettel nem eléggé ismeretesek. És ez utóbbi két körülmény főoka bizonynyal, hogy az ugynevezett társalgási színmüvek nálunk még olly ritkák, s hogy a létezőkben is tán akaratlanul olly érdekhorgonyba kapaszkodik az iró, melly szorosan véve már a társalgási életkörön tulvág. E horgony nálunk – a politika. Igy szolgáltak társalgási színmüvek' alapjaiul a korteskedés, a városi polgár s nemes közti gyülölet, az egyenlőség. [...] Igy szolgál Degré ur' kérdéses vígjátékában alapul – a védegylet, melly ugyan már jócskán a társalmi körbe tartozik. [...]
Az 'Eljegyzés álarcz alatt' ha nem mindenütt franczia élénkségü is, de kivált elein igen eleven, egészben véve ügyesen szerkesztett, meglehetősen folyékony dialogu, tehetséget tanusító mű. [...]
Dicsérettel említendő tehát mindenek elött a mű' derék iránya. Szerző a honi iparvédelem' olly korszerü eszméje mellett harczol, s a fegyver, mellyet győzelmére használ, mondhatni lélektanilag igen helyes. [...]
Átalában [...] a vígjáték a jobbak közé tartozik, s mindenesetre jogot nyujt felhívni szerzőt, hogy magát e pályán müvelje, annak egykor ügyes bajnoka lehetendvén. – Az előadás elég kerek és összevágó; csupán Priell k[is]. a[sszony]. nem volt, kivált első estve, tisztában emléktehetségével, pedig biz elég ideje volt betanulni szerepét. A kiosztás egyébiránt jobb sem lehete: Laborfalvi k[is]. a[sszony]., Lendvayné assz[ony]., Priell k[is]. a[sszony]., Egressy G[ábor]., László, Lendvay s Réthy urak a szereplők. Lendvayné assz[ony]. különösen minden hamis szobaleányok' igenigen kedves mintapéldánya.
(Honderű, 1845. április 17. 312. o., április 22. 320. o.)

[1845. szeptember] – 11. Eljegyzés álarcz alatt. [...] Folytonos tetszéssel fogadtatik ezen legjobb vígjátékinknak egyike, s ez részint magának a darab' érdekének, részint szinészink' különös figyelmének, mellyet e darabra mindig fordítanak, köszönhetni. A darabra nézve csak azon egyet sajnálom, miért szorult szerző a politicára, s miért captálja evvel a benevolentiát; politicus elvek' kifejtése s különböző szinezetek' tájékozása nem a színpadra való [...] Bizony nem sokat törődik a szív politicus elvekkel, erről sokat lehetne mondani. – S épen mivel annyi érdekkel tudta szerző különben is e gyermekét fölruházni, kár volt az illy captatio benevolentiaehez folyamodni. Hja, de mikor ezt nagyon megtapsolják! – mondja ön. Szép a hazaszeretet uraim, dicső – de ne parádézzunk, ne komédiázzunk vele. – Ha L[aborfalvi]. Róza' gyönyörü játéka már annyiszor nem lett volna kidicsérve, kedvem volna ma sokat irni felőle. K[omlóssy]. Ida iparkodik s dicséretesen működik; Priell Nelli szinte ügyekezett Lendvayné asszonyt kipótolni; ma ugyan még nagyon nélkülöztük a kedves L[endvayné]. vig szeszélyét, de azért ne busuljon Priell, idő, ipar, akarat mindent meggyőz. – Egressy, Lendvay urak jókedvüek valának s látszott, hogy con amore játszottak. Lászlórul csak annyit – hogy ő az illynemü szerepeknek született repraesentansa.
(Honderű, 1845. szeptember 16.)

Vissza