[1848. január] – 17. Hamlet. Szomorujáték Shakspearetől. Forditotta Vajda Péter. E philosophiai mélységü szinmű czimszerepében ma Lendvay lépett föl, s örömmel mondhatjuk, miszerint a már százfélekép felfogott, ábrázolt rejtelmes dán királyfit rég nem láttuk szinpadunkon illy műszeretettel, ennyi következetességgel, és jó tapintattal személyesítve. Azon, majdnem az őrültséggel határos melancholicus ábrándszerü elmélyedés, azon, mivel sem gondoló hideg eltompultság, más részről pedig ama ki-kitörő férfias tetterő, a bünösöket cherubi lángostorral sujtoló erélyesség, melly a meggyilkolt atyjáért boszutálló Hamlet jellemében olly különös ellentétként egyesül, e kétélü csomó, melly olly nehézzé teszi e szerep előadását, Lendvay által szerencsésen oldatott meg; mi annak tulajdonitható, mert müvészi eszmélettel játszván, megtartá a kellő mérsékletet, s nem csapott át tulságokba. Véleményünk szerint e szerepnek két ellenkező polusa próbálja meg leginkább a szinész erejét, felfogási képességét; egy az, midőn Hamlet könyveibe elmélyedve a halhatlanságról okoskodik, és mélázásából meg az általa szeretett Ophelia megjelenése sem birja őt kiragadni, ugy hogy a gondolkozó ész egészen erőt vesz itt érzeményén; másik az, midőn a dán királyfi valószinű bizonyság szerzése után határozottan megtámadja anyját, mint atyja gyilkosát, s büneért mint büntető birája vérig marczangolja őt, – és ugyanekkor fölingerlett képzeletének elhunyt atyja árnyszelleme jelenvén meg, ez a legviharzóbb kedélymozgalmakat idézi elő benne. E két különböző nehéz lelki helyzet hű kifejezése igen jól sikerült Lendvaynak; – philosophiai mélázását férfias nyugalom, méltó haragja kitörését erő és bensőség bélyegezvén. A közönség élénken méltánylá a müvésznek a szerep nehézségeivel diadalmasan megküzdött tehetségét, s kitünő szorgalmát, és ő azon vágyat költé bennünk: vajha III.-ik Richardot is minélelőbb láthatnók már általa képviselve. Az illy studiumok ünnepnapjai a szinészetnek. – A többi szereplőről fájdalom, nem sok dicséretest mondhatunk; hanyagság, kedvetlenség, szerepnemtudás vala észrevehető majd mindeniken, és ez annyival inkább megrovást érdemel, mert Shakspeare műveiben a legkisebb szerephez is különös gonddal és kegyelettel kellene nyulni. Nem azt kell hinni és mondani a nagy britt költő műveiről, hogy keves bennők a jó szerep, hanem inkább hogy keves a szinész, ki azokat jól tudná játszani.
(Pesti Divatlap, 1848. január 23. 123–124. o.)

Vissza