A dráma kassai ősbemutatójának színlapja

[Buda, 1835. december] A' 17-kén adatott "Hunyadi László halála" szom[orú]. ját[ék]. 3 felv[onásban]. alkalmat nyujt azon ohajtásra, hogy valamint egyre buzditjuk drámairóinkat az eredetiség törekvésére, ugy vajha eredetibb 's nagyobb dramaticai hatásra vágynának műveikben. Nehezen van talán fennségesb tárgya honi történetünknek e' mainál a' tragoediára, 's még is e' műben milly szárazon iratott az le. Ha valamelly történeti elbeszélést csupán jelenetekre osztunk fel, ez még nem tragoedia. Ha Hunyadi ezt kiáltja-fel: "Istenem! dugd be füleidet!" ez még nem finom fennhéjázás. 'S ha ismét ezt mondja: "Midőn a' halál van, mi nem vagyunk; és midőn meg mi vagyunk, a' halál nincs!" ez még nem eredetiség. A' szinészek igen szorgalmasan játszottak: de midőn Vitéz János (Szentpétery ur) Hunyadinak (Lendvay ur) megkegyelmeztetését hirdeti, mindkettejeknek több tüzet 's örömet ohajtottunk. Hogy a' darab nem felelt-meg a' várakozásnak, némileg jelül szolgálhat az is, hogy a' karzat, melly egyébiránt akkor is helyben hagyólag zajog, midőn helyes oka nem volna, mai nap szinte minden jelenetkor ironiázó tapsot és bravót osztott: a' földszint pedig, szokása ellen, e' visszaélést nem ellenzvén nevetve látszott azt pártolni.
(A Honművész írását idézi: A magyar színikritika kezdetei 1790–1837. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket írta és a mutatókat készítette Kerényi Ferenc. Budapest, 2000. 831. o.)

Vissza