[1844.] Tavaszhó' 17. Romeo és Julia, szom[orú]j[áték]. 5 fölv[onás]b[an]. irta Shakspeare, ford[ította]. Gondol Dániel. Lendvayné assz[ony].' javára, bérszünetben először. Ki ne ismerné Romeo és Julia' boldogtalan szerelmét, mellyet a lángeszek lángesze olly utólérhetetlenül fest színmüvében? Hány százan – mondjuk ezeren rajzolának már azóta szerelemvallomást, s hány vala képes csak megközelítni is bár amaz egyetlen jelenetet, mellyben e két szerető első vallomását teszi? Ki közelíté meg ama képet, melly az erkélyeni éji jelenetben festi a szerelmet, melly túlárad majdnem a költői képektől? Talán egyetlen müve sincs e nagymesternek, a tiszta poesis' dús erétől annyira át meg áthatott, mint ez. S a közönség osztani látszott véleményünket, mert kivált hölgyek igenigen szép számmal jelentek meg e remekmű nyujtotta élvezetre, s az olly kedvezően fogadtaték, miszerint okunk van hinni, hogy Shakspeare' müvei közől alig fog egyegy még mostanában ennél tartósban kedvező fogadtatásra számíthatni. Azonban szivesen valljuk meg, hogy körülményeinkhez képest a mű előadva is elég jól vala egészben, bár még sem ugy, mint adathatott volna. Legelőször a működők közt az est' jutalmazottját, Lendvayné asszonyt kell említnem. Julia ép azon szerep, melly e derék müvésznőnk' szinpadi egyediségéhez tökéletesen illik, s igy – kivált ma már kellemes hangjának is teljes birtokában levén – mi sem hiányzék, hogy ő azon ártatlan, szende, naiv s e mellett az olasz égalj' tiszta tüzével égő szerelmes Julia legyen, millyennek azt a költő irá. Lendvayné assz[ony]. mindvégig hű következetességgel játszá nem csekély erőáldozatot igénylő szerepét s minden jelenetei zajos méltánylatot víttak ki maguknak; nem hibázunk azonban, ha koronájaul ma esti működésének az erkélyeni jelenetét Romeoval jeleljük ki, melly játékban mint szavalásban egyaránt megragadó szép volt, ha tán a kissé túlérzelgő hangot kiveszszük. Derék jutalmazottunk többször hívatott. Nem szólhatunk egészen dicsérőleg ellenben Lendvay urról, Romeo' szerepében. Hogy röviden megmondjuk: Romeo' (tán még előbbi roszulléte' következtébeni) hidegség bélyegzé, e mellett szerepének sem látszék teljes tudalmában lenni, legalább a végszavak' lelkiismeretes bevárása ezt gyaníttatá. Továbbá, kivált az utósó fölvonásban, annyira magának beszélt, hogy kétkedünk, vajjon önmaga is hallott-e valamit szavaiból; s ez legnagyobb hibája volt, s a közönséget nem kevéssé boszantó, melly a szép szavakat érteni, hallani jött szinházba. Voltak ugyan minde mellett L[endvay]. urnak is több sikerült s tapsokra érdemes játékperczei, azonban több jelenetek' teljes hatása nagymértékben paralyzálódott az említett ok miatt. [...]
(Honderű, 1844. április 27. 562–563. o.)

[1847. július] 8. Romeo és Julia. Szom[o]r[ú]j[áték]. Shakespearetől. Ford. Gondol D. E lap már gyakran kiemelé Lendvay (Romeo) és Lendvayné (Julia) e nagy becsü drámábani müvészeti jelességü előadását, s valóban nem is lehet eléggé dicsérnünk azon érzelemdús bensőséget, a leggyöngédebb szerelemnek azon majd lágy olvadozásu, majd magasztosan lelkes kifejezését, azon öszhangzólag szép, szabályos játékot, mellyet Lendvay és Lendvayné ezen, annyira szakmájukba vágó szerepeikben olly elragadó hatással tüntetnek elő. – A mellékszerepek is jó kezekben voltak; mind a mellett az egész előadás kerekdedebb, összevágóbb lehetett volna.
(Pesti Divatlap, 1847. július 15. 928. o.)

Vissza