Részletek Lendvay rendezőpéldányából (1, 2, 3)

[1843. november] 25. Szökött katona, népszínmű 3 fölv[onás]b[an]. Írta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi. Bérszünettel először. A szerző muzsájának egyik legsükerültebb szülöttje, s ha mellőzzük azt, hogy a darab' főszemélye, t[udni]. i[llik]. az ezredes és Camilla közti szerelem' gyermeke, nem olly személy, valamint az illy erkölcsi megfelejtkezések' mentegetése, sőt megjutalmazása (mert Camilla fiát s régi szeretőjét ki férjévé lesz, visszanyeri) nem olly valami, hogy ezeknek színpadra (mellynek az erkölcsöt soha szem elől tévesztenie nem szabad) hozatala s egy színmű' alapcselekvényeül választása ellen semmi kifogásunk ne lehetne; s mellőzve azt is, hogy a szökött katonának a vesztőhelyről visszatérte utáni lélektani reflexioi igen is művelt főre mutatnak: a szökött katona ügyes szerkezete, élénk, cselekvénydús lefolyása, eredeti alakjai, a jelen vagy csak aligmult életet olly hűn visszatükröző jelenetei s érdekes kifejlése által bőven érdemes azon ritka részvétre, mellynek örvend. Apróságokig bebocsátkozni a mű bonczolgatásába ezúttal nem fogván, csak az előadásról említjük még meg, hogy az sok részben kielégítő. Lendvay ur igen sok érzést önt szerepébe s kivált kedves dalaiba, s e mellett, mi főfő érdem, meg tudja szerepének adni azon szinezetet, melly azon polgári kör' egyéneit viselet, beszéd s mozdulataikban jellemezni szokta. Laborfalvy k[is]. a[sszony].-nak egy pár igen szép jelenet jutott e műben s azoknak ő meg is felel. [...] Bartha úr igen sokat énekel; átalában B[artha] úr ha szerepe komolyabb, s azt nem adja szinészi kedvvel, akkor rendszerint le szokta cantalni. [...] Az említetteken kívül Szerdahelyi, Telepy urak s a kisebb szerepek vivői is igen jól töltik be helyeiket, s a szerepkiosztás ellen szavunk alig lehet. – Vajha, méltányolva a fönebbi kifogásokat, minélelőbb hasonjelességü színművel gazdagítsa Szigliget úr a magyar dramairodalmat!
(Honderű, 1843. december 16. 775. o.)

Télhó' 1. 1844. Szökött katona, minden zugaiban annyira teleház előtt, hogy mozdulni is lehetetlen vala. Öröm vala hallani a sok idegenajkuakat, milly részvéttel magyaráztatták magoknak szomszédjaik vagy ismerőik által a szinpadon történők, vagy egyes tetszőbb mondatok' értelmét: meg látni e részvét' könyeit, a Szökött katona' sorsa által annyi szép szemekben csillogókat. Az előadásról nincs egyéb mondandónk, mint hogy az a szokott jelességü volt.
(Honderű, 1844. január 20. 104. o.)

[Télhó] - 8. Szökött katona, tizenkettedszer bérszünetben, Lendvay ur' jutalomjátéka. Mondjam-e hogy tele volt a ház? vagy az magában értetik, mikor a katona szökik?
(Honderű, 1844. február 3. 169. o.)

 

Vissza