27 Bornemisza Péter Nyilas Istvánnak és a nagyszombati polgároknak

1569. szeptember 20. Pozsony

Az Úristennek kedvét, kegyelmét, szerelmét és örök békességét, az ő egyetlen egy szent fiának az mi urunk Jézus Krisztusunknak általa, kévánom és kérem naponként tikegyelmeteknek.

Tisztelendő nemes és bizodalmas Uraim. Látja kegyelmetek, mennyi sok várasokban és falukban szűkült meg az Úristennek igéinek hirdetése, és látja azt is kegyelmetek, mennyi álnok mesterséggel állott előnkben az pokolbeli ördög, hogy sok helyeken ne lenne szabad csak említeni [i]s. De miérthogy az mi urunk Jézus Krisztus megrontotta az ördögnek fejét, akármint szépelkedjék is, erőtlen az ő dereka az fű* nékül.

Azért naponként az ő fölséges hatalmából és bölcsességéből eleit veszi minden álnokságának is, és vagy imígy, vagy amúgy, még az kereszt alatt is mind elfoltatja az ő szent igéjét.

Irtam én is egy postillát*, kibe az szokott Evagéliomokat nagy bűen* és oly nyilván megmagyaráztam, hogy akármel falubeli parasztság is könnyen megértheti, kit azért is míeltem, hogy csak egy gyermek olvasására is sokan tanulhassanak. Tudom kedig, hogy ott kegyelmetek közt is sokan vadnak, kik az féle tanúságokat éheznek. De miérthogy közönséges jóra közönséges segítséget kéván az Úristen, sok jámborok ajánlották magokat nemcsak az urak közzül, de az nemesség közzül is, nímel ötven forinttal is. Az köny[v]nek kedig kinyomtatása többre menne ezer forintnál, mert közel háromszáz árkuson* vagyon.

Annak okáért adák tanács, hogy tikegyelmeteknek is könyörgenék valami segítségért.

Gondolja meg azért kegyelmetek imez három dolgot.

Először, hogy amint az prédikátoroktúl kévánja őfölsége fáradságokat, azonképpen tikegyelmetektűl is kéván ily jó dolgokra való segítséget.

Másodszor gondolja meg ígéretét is őfölségének tikegyelmetek, hogy úgy ígérte áldomását mind vetésünknek, borunknak, mind kereskedésünknek, ha az ő tisztessége nevekedésére is jó sáfárok leszünk.

Harmadszor, gondolja meg kegyelmetek az sok egyéb lelki éhezőket is, kik megköszönik és imádságokkal nagy hűen meg is hálálják tikegyelmeteknek minden jó tettét.

Az könyv itt velem vagyon Posonba*, látta Marthom uram is, az kegyelmetek atyjafia, rövid nap odamegyek Zombatba, ott megláthatja tikegyelmetek is. Most csak azért írok idején, hogy midőn oda kegyelmetekhez menendek, az korra meg ne késlelne kegyelmetek, mert ott semmit nem késhetem. Ezzel az Úristennek ajánlom mind fejenkét tikegyelmeteket, ki az ő szent lelkének általa igazgattassa az örök életnek Bódogságára tikegyelmeteket mind az egész háznéppel egyetemben. Amen.

Datum Posoni. 20. Septembris. Anno d[omini] 1569. [Kelt Pozsonyban, szeptember 20-án, az úr 1569. esztendejében.]

Bornemisza Péter Zólyomba Balassi János Prédikátora

Thallóczy, TT 1878. 384–385.
Hátra Kezdőlap Előre