28 Melius Juhász Péter Melith Györgynek

1569. szeptember 29. Debrecen

Istentül minden jót kívánok tekegyelmednek.

Én a mastani levelet is értem tekegyelmedtől, azért im én írtam Czaholi Ferencznek, hogy ne játsszék, mert mind Isten elütt, mind ez világ elütt tisztessége nem leszen. Mastan bizon odamennék, de szent Dienes napján [október 9-én] disputationk [vitánk] leszen Váradon az átkozott antikrisztusokkal, azért szükség ott lennem.* Mert azt erős parancsolattal meghagyák: soha még egy disputationk keményibb nem volt, mint ez, ott kell lennem. S[zent] Mihal napján [szeptember 29-én] [Melith] Ferencz urammal kell szembe lennem az erdü dolgából, mert a pénzt akkor kell megvinni. Tekegyelmednek írtam ez felül. Ez után valamikor tekegyelmed parancsol, mind éjjel-nappal kész vagyok tekegyelmednek. És éntőlem ha megtagadja Ferencz uram, az jó nem leszen. Im a tekegyelmed fiának Melik Istvan[nak] két köny[v]et küldtem, tekegyelmed iktassa neki.

Tekegyelmed megbocsásson, hogy oda mast nem mehettem. Erről írtam Pesti uramnak, felét ígérte a jószágnak a vak Czaholi Györgyének mást, ezután a felét is megbocsátja holta otán. Tekegyelmed menedéket adjon a debreczenieknek az erdő felül. A disputatio után odamegyek, szembe leszek tekegyelmeddel. Isten áldja tekegyelmedet. Tekegyelmed a jószágnak viselje gondját. Én tekegyelmedet apámnak, Ferencz uramat atyámfiának tartom. Valete. [Isten veletek!]

Debrecini, 29. Septembris An[no] D[omini] 1569. [Debrecenben, az Úr 1569. esztendejében, szeptember 29-én.]

Servitor paternitatis vestrae
[atyaságodnak szolgája],
Petrus Melius Horhinus

Lukcsics, ItK 1929. 462. Nr. 1. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre