74 Bartholomaeus Keckermann Szenci Molnár Albertnak

1605. szeptember 1. Gdańsk

Üdvözletemet küldöm. Tudós férfiú, megkaptam leveledet és küldött ajándékodat, vagyis Latin-Magyar Szótárodat és fordítva (a Magyar-Latin részt), amelyet hálásan köszönök és szereteted örök emlékezetéül fogok őrizni. Kedves lesz ez a műved kétségtelenül minden honfitársadnak, neked pedig dicsőséges az utókor előtt.

Azt, amit írsz, hogy vágyakozol hazád és biztos lakóhelyed után, nagyon is helyeslem és dicsérem. Mert ez a természet törvénye, Isten akarata és parancsa szerint való, és végeredményben lelkiismeretünk nyugalmából fakad. A sűrű helyváltoztatások nyilván ártanak testünknek és lelkünknek, sőt a felebarátunknak járó szeretetet is gátolják. De szívemből óhajtanám, hogy édes hazád állapota végre nyugodtra forduljon, és ezt hő imáinkkal nem késlekedünk veletek együtt kérni a jóságos Istentől, akinek egyedül van hatalma arra, hogy a birodalmakat átruházza vagy megszilárdítsa.

A nagyságos Bocskay úr dolgát kétféleképpen – így is, úgy is – vitatják. Ami engem illet, bár valamilyen apológiáját olvastam, még mindig nem tudtam dönteni, hogy mit gondoljak róla. Ha rendkívüli módon indult fel az Isten egyházának, pápásoktól* Magyarországon nyomorultan zaklatott egyháznak védelmére, ezt a tettet rendkívülinek kell ítélnünk. Ha nem, akkor másképp [kell vélekednünk]. De mint mondtam, én nem mondok ítéletet az áttekinthetetlen ügyről sem az egyik, sem a másik párt javára. Ha vannak írásaid erről az ügyről, kérlek, közöld velem.

Thuri György úrról nagyon szeretném tudni, hogy él-e és hol, mint ahogyan a többi honfitársadról is, akik Heidelbergben velem együtt barátilag éltek.

A samosatai Enyedi könyvét,* amelyben az írásnak a Szentháromság mellett idézni szokott helyeit kifacsarja és helytelenül magyarázza, nagyon szeretném, ha Heidelbergből távozó honfitársaiddal nekem megküldenéd. Ha megszerzésének módját tudnád ejteni, kérlek, járj vele kedvemben. A könyv árát kamatost meg fogom téríteni.

Samuel Frisius úr Speyerben él, és ügyvédi gyakorlatot folytat. Csak most tudom meg leveledből, hogy Marcellides úr Bremában él. Az Altdorfi Akadémiával szívből együtt érzek, és gyászolom a nagy Philippus Scherbius úr halálát. Eddig semmit sem tudtam elhunytáról. Igazán elmondhatjuk, hogy az Akadémia fénye hunyt ki vele. Kérlek, hogy az Akadémia állapotáról alkalmilag részletesebben írj. Minket itt nyomorgatnak és szorongatnak a Luther-rajongók, akik az egész népet és minden kézműves műhelyt ellenünk támasztottak, és odáig vitték a dolgot, hogy a lengyel király követet küldött ide az ügyben való tájékozódás végett. A követ mindeddig itt időzik, a helyzet pedig kétes és teljesen bizonytalan. Az Úr Isten bosszulja meg hatalmas igazságának és dicsőségének ügyét. Ámen, ámen. Károly Svédország királyává nyilvánította magát, és kiáltványában kifejtette az okokat, hogy Zsigmond lengyel királyt miért nem ismerhetik el többé Svédország királyának.

Rigát, Livónia fővárosát mindenfelől ostromolja és szorongatja; Dimitrij, moszkvai nagyherceg, miután ünnepélyesen kikiáltották, állítólag megkérte a lengyel király nővérét. Maga a lengyel király Konstanciával, az osztrák Károly leányával, korábbi feleségének nővérével kötött házasságot.

Belgiumból azt jelentik, hogy Spinola az előbb megszállt Vesztfália elhagyása után visszavonul a Rajnához. Fölöttébb nagy veszedelemben forognak a belgiumi rendek e nyáron holmi rejtélyes árulások miatt, amelyekkel Vesztfáliában, Fríziában, sőt a hírek szerint magában Hollandiában is próbálkoztak. Az Úr Isten tekintsen kegyesen az egyesült belgiumi tartományokra, mintegy Németország védőbástyájára a spanyol zsarnokság ellenében.* Az Úr Istennek ajánllak téged is lelkemből, tiszteletre méltó barátom.

Kérlek, üdvözöld nevemben illő tisztelettel a nagy Konrad Rittershusius urat.

Sebtében [írtam] Danzigban, 1605.  szeptember 1.

Szívéből a tied Bartholomaeus Keckermann

Gombáné Lábos Olga fordítása latinból

Sz. M. A. 569–571. Nr. 8.
Hátra Kezdőlap Előre