75 Wathay Ferenc Batthyány Ferencnek

1605. szeptember 29. Buda

Tekéntetös és nagyságos, neköm jóakaró kegyelmes uram, az én keserves és nyomorúságos régi rabságomnak megszabadulása után halálomig szolgálok nagyságodnak.*

Ez óhajtva való könyörgésömmel és rövid írásommal akarom nagyságodat megtalálnom nyomorult rabi állapatomnak mivolta felől, kiről hiszem, hogy nagyságod eddig bizonyos, miben legyen, annakokáért, énnekem jóakaró kegyelmes uram, nagyságodnak nagy bizodalmasképpen könyörgök, hogy az nagy szent Istenért és nagyságodnak sok jó szerencséjeiért cselekedné meg ezt az körösztyéni irgalmasságot velem, hogy írna nagyságod mellettem Bécsben Mátyás herceg urunk őfelségének, hogy őfelsége azt az rabját, az kit rajtam kérnek, tudniillik az Komáromban levő Ali szekszárdi béget adná éröttem meg, tekéntvén őfelsége az én hű szolgálatomat, és hogy én nem az magam haszna keresésén találtam legyen ez nyomorúságot, hanem őfelsége szolgálatján, kiért hű szolgálatommal és mind kuldulásommal talált fizetésemmel megelégítni kész leszek őfelségét, holott azért nyilván tudom őfelsége előtt az nagyságod írásának foganatos voltát, nagyságodra bízom magam, nagy bizodalommal penig, mert megértettem nagyságodnak az én szegín árva feleségem [Vághy Zsuzsanna] könyörgésére tett kegyelmességét, s ily nyomorult rabságomban való hozzám jóakaratját … Kiért bizonnyal megszabadétván Isten, nagyságodnak hálaadatlan szolgája nem leszek. Ezek után adja Isten meg, én szolgálhassak nagyságodnak.

Datis ex Csonkatorony, in festo S[ancti] Michaelis a[nno] 1605. [Kelt a Csonka-toronyban, 1605-ben Szent Mihály napján.)

Szegín nyomorult rab, Nagyságod alázatos szolgája,

Wathay Ferenc mp.

P. S. Nagyságodnak ezt is írhatom, hogy az nagyságod inassával együtt nyomorgván, Komornyikkal [Komornyik Istvánnal], azaz zsírtalanul török töknek főzésére igen szépen megtanétottam, és egyéb sok másra, kiket nagyságod udvarában hiszem, hogy sem látott, sem tudott, azért én is könyörgök nagyságodnak, hogy nagyságod ne hagyja.

RMKT XVII/I. 554. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre