87 Dobó Ferenc a szepesi kamarának

1585. február, Szerednye

Közölni akartuk Kegyelmetekkel (bár nem kétlem, hogy azóta már Kegyelmetek előtt is ismeretes), hogy mi unokaöcsénkkel, Dobó Jakabbal minden javunkban, ingóban és ingatlanban, ősi és szerzett jószágunkban tényleges osztályt tettünk a magyar törvények szerint. Miután pedig Sárospatak városa és vára a hozzátartozó jószágokkal a boldog emlékezetű Miksa császár által nekünk és unokaöcsénknek, Dobó Jakabnak és másoknak, kik az inscriptiós [beírásos] levélben el vannak sorolva, beíratott bizonyos feltételek mellett, melyeknek megtartására mind mi, mind tisztjeink reverzálislevéllel [kötelezvénnyel] köteleztettük, és azoknak sértetlen megtartására mindig törekedtünk és törekedni fogunk, Kegyelmeteket azért figyelmeztetni akarjuk, hogy emlékezzenek azokra a feltételekre, melyek mellett a vár és a város általunk birtokoltatik, és hogy azokat unokaöcsém is megtartsa, érett megfontolás tárgyává tegyék, mitevők legyünk. Mert ha valami afféle történnék, amitől Isten óvjon, ellenem és a Császár Őfelsége ellen, amilyeneket legutóbb Balassa Bálint elkövetni merészelt Dobó Krisztinával együtt* (akit Őfelsége szepesi kamarája előző férjével, Kisvárdai Mihállyal együtt az inscriptiós levélben elsorolt és megjelölt feltételekre kényszeríteni elmulasztott), Őfelsége az én uram előtt az újabb figyelmeztetéssel akarom magam előre menteni.

Egyébként ezt is akartuk értésükre adni Kegyelmeteknek, hogy miután a fent említett Balassa Bálint a sárospataki várból (melyet csalárd módon elfoglalt) szolgáink által és ugyanazon város lakói által kiűzetett az alsó városba, ahonnan az Egerből nyargalvást odaérkezett Dobó Jakab hasonlóképpen megparancsolta, hogy kimenjen és eltávozzék, nehogy olyasmit elkövessen, amit korábban megtett, Dobó Krisztina minden szolgáját, ti. sárospataki tiszttartóit és kasznárait Ő Cs[ászári] és Kir[ályi] Felsége hűségére, s az én hűségemre és Dobó Jakab hűségére, Dobó Krisztina nevének kizárásával, kinek azelőtt alá voltak rendelve, megeskettem, mert őket eddigi állapotukban semmiképp sem hagyhattam változatlanul. Mégis minden vagyona, terményei és jövedelmei tisztjei által nem másképp, mint eddig, szedetnek, fizettetnek és intéztetnek. Ha pedig Kegyelmetek e dologról másként határoznának, kérem, mielőbb értesítsenek.

Eckhardt Sándor fordítása latinból

Eckhardt-Stoll, 342–343 Nr. 61.
Hátra Kezdőlap Előre