88 Jelentés Balassi Bálint esküvőjéről és a sárospataki vár elfoglalásáról

1585. április 5.

Sárospatak várának Balassa Bálint által történt elfoglalásáról.

Úgy tett, mintha Erdélybe indulna és midőn Sárospatak felé kitért, 1584. december hó 25-én az ókalendárium szerint, az új és reformált szerint pedig tizenötödikén,* éppen az Úr születése ünnepén, mikor ott az ókalendárium szerint ünnepelik, bement a belsővárosi templomba a nyilvános prédikáció meghallgatásának ürügye alatt, mely midőn befejeződött és a nép nagyobb része a templomból eltávozott, megragadva unokatestvére, özvegy Dobó Krisztina kezét, előrelépett vele együtt Balassa Andrásnak valami prédikátora elé (neve nem ismeretes), akit ő maga Balassa Bálint megegyezés szerint magával hozott, és ott a templomban a házassági szertartás szerint összeadatta magát vele. Ez megtörténvén, azonnal felmentek a várba, mely a fallal körülvett belsővárosi templommal összefügg, fegyveres szolgáiknak nem kis számától kísértetve, kik közül a főbbek nevét az A-val jelzett cédula tartalmazza. Belépve tehát a vár kapuján, ahol az őrök szokás szerint feküdtek, elkezdett Balassa hozzájuk beszédet tartani, elmondta, hogy az az özvegy már törvényes házasságban megesküdött vele, és ezért tudják meg, hogy ennélfogva ő a vár ura. Kössék le tehát ők magukat hozzá szigorú esküvel, melyet ha nem tennének meg és ellenállni próbálnának, fejük vétele után kihányatja őket a várból, mely gyalázatos szidásokat és fenyegetéseket pedig mind őfelsége és uraik hű emberei tőle nem érdemeltek meg, mivel őfelsége és uraik hűségére vannak kötelezve és ettől a hűségtől semmiképpen sem akarnak elállni. Hárman pedig közülük: nemes Dely Ferenc, más néven Pálfy, Dobó Ferenc úr lovaskatonája, mikor ellenállt, a kapun kiűzetve kihajíttatott, a második pedig, Nagy Jakab hadnagy és régi katona, a harmadik Weszeli István, a vár kapusa, miközben Balassa törekvésének ellenálltak, kivont karddal űzőbe vétettek, és az említett hadnagyot megsebezték az ő kezdeményezésük folytán. Miután ezeket a várból kivetették, bizonyos kapuőröktől és gyalogosoktól és egyéb szolgáktól elkezdték elszedni a fegyvereket, aztán a függőhidat felvonták és elzárták, és így a várat teljesen elfoglalták. Ugyanannak a Dobó úrnak kiválóbb szolgái, akik a várban maradtak, egy palotába vonultak vissza, s ezeket újra megfenyegette és megintette Balassa, ha netalán nem esküdnének meg mielőbb az ő és felesége hűségére. Ezek nevét tartalmazza a B betűvel jelölt papiros.

Míg ezek a várban történtek, ketten azok közül, akiket kihajítottak, és mások, akik véletlenül akkor váron kívül maradtak, a Dobó urak szolgái csatlakozva azon kettőhöz, továbbá egy bizonyos Nagy János katona fellépésére, Sárospatak városának népét fegyverbe hívták, és azok nem is voltak restek ilyen gaztettől felindultan a dologhoz hozzáfogni. Körüljárva tehát a várat, abba a részbe, ahol a palotában a fent említett szolgák voltak, létrákat hozva, mások a palota ablakán a vasszegeket feltörve benyomultak, mások más részen az alacsonyabb falakon törtek be és azok, akik ily módon behatoltak, annak a Gombos-kertre néző nagy kapunak a lakatját, amelyet Balassa tetetett rá, vasfűrésszel levágták, és a kaput kinyitva a felfegyverzett népet beeresztették. Így tehát mindnyájan, szolgák és nép, beözönlöttek a vár piacára, mire Balassa őket észrevette, és látta, hogy nem bír ekkora tömeggel. Maguk Dobó úr szolgái Balassának megparancsolták, hogy mivel ekkora gaztettet elkövetni és a várat… a köteles hűséget hátrahagyva ilyen vakmerően elfoglalni merészelte, a várból rögtön távozzék, ha nem akarja ugyanazt elszenvedni, amivel ő fenyegetőzött. Mindettől megijedve a kapuk kulcsait eldobta és a várat a kapuőröknek átadta, és aztán megfogva feleségének kezét, ő… kényszerülve, a katonák erejétől űzetve, felesége pedig önként, nehogy férjét elhagyja, mivel neki a katonák megengedték, hogy benn maradhasson, a várból Balassa valamennyi szolgájával együtt eltávoztak; a várban az özvegynek csak kasznárja és udvarbírója és néhány szolgája maradt vissza.

A)

Balassa Bálint szolgái, akik Sárospatak várának elfoglalásánál jelen voltak:

Bory Mihály nemes
Szalay Tamás nemes
Sárközy Farkas nemtelen
Mátyás deák nemtelen
Kalauz János nemtelen
Hunyady Pál, erdélyi
Bekefalvay János nemes
Ujszászy alias Járdánházy nemes
Ferenczy János nemes
Hamvay Gáspár nemes
Herencsény Tamás nemes
Nagy Péter alias Pribék nemtelen
Kis András nemtelen
Nagy Balázs nemtelen
Rácz Dömjén nemtelen

Ott volt még ugyanevvel a Balassával nemes Barbaryth Gáspár is, aki Balassa szolgáinál is jobban garázdálkodott a foglalás ideje alatt.

B)

Balassa Bálint feleségének szolgái:

Vas Márton nemes
Vas Benedek nemes
Ibrányi Gáspár nemes
Bosnyák Benedek nemes
Pribék János nemtelen, szabados.

Eckhardt Sándor fordítása latinból

Eckhardt-Stoll, 350–353. Nr. 64.
Hátra Kezdőlap Előre