116 Mehemet basa Bethlen Gábornak

1619. november 11. Buda

Mi, vezér Mehemet, hatalmas és győzhetetlen császárunknak [II. Oszmánnak] a tengeren innen való várainak s hadainak szerdárja, gondviselője és főhelytartója mostan Budán, etc.

Felséges fejedelem, nékem becsületes szerelmes barátom! Minden hozzám illendő tisztességes barátságom ajánlásának utána Istentől minden jóknak megadását kívánom, etc. Továbbá a barátságos levelemmel erről kellene ez barátomat megtalálnom: Ennekelőtte is egy vagy két ízben barátságos leveleimet küldöttem felségednek, sok ideje, hogy semmi híröm, sem penig válaszom nem jött azokra; nem tudom okát, mire vélni: ha réánk neheztel-e felséged, vagy mitől vagyon? Mostan azért felségedet látni és állapotját megérteközni s tudakozni a felséged barátját, Muharrem béget küldöttem oda. Jó barátom! Némely emberi és hada felségednek a szegény községre, jobbágyságra eloszladozván, ez némely szokatlan dolgokkal való bántásokért, háborgatásokért panaszalkodás lött; de mindazáltal reméljük, hogy a szent békességnek ellene való dolgoktul magát felséged mególtalmazván, és emböridnek, hadaidnak is parancsolja vastagon meg, hogy a szent békesség ellen való semmi oly ok ne adattassék, mert annak óltalmára kell igyekeznünk.

Minden dolga és állapotja felől írjon azért nagyságod, és Muharrem béget minden haladék és késedelem nélkül hozzánk küldeni méltóztassék.

És a felséged mellett lévő nagyságos urakat is mindnyáját igen köszöntjük. Nyelvvel is penig minden dolgok felől izentem felségednek Muharrem bégtől, és szavának hitelt adjon felséged, etc. Isten tartsa és éltesse jó egészségben felségedet.

Datae sunt Budae 11. die novembris secundum vetus Calend[arium] anno 1619. [Kelt Budán 1619. esztendőben, november 11. napján, a régi naptár szerint.]*

Felséged jóakaró ur barátja.

Idem qui supra

[Ugyanaz aki föntebb]

Mikó-Szabó, 3. 334. Nr. 17. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre