117 Bethlen Gábor Szatmár vármegyének

1619. november 27. Ebersdorf

Gabriel dei gratia princeps Transsylvaniae, partium regei Hungariae dominus et Sicolorum comes etc. [Gábor, Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja stb.]

Spectabiles ac magnifici domini, generosi egregii ac nobiles, nobis syncere dilecti. Salutem et benevolentiam nostram. [Tekintetes és nagyságos, nemzetes, jeles és nemes, őszintén szeretett uraink.

Üdvözletünket és jóakarunkat küldjük.] Ez mai napon 27. Novembris itt az bécsi hostat [külváros] előtt hadaink az [II.] Ferdinánd király hadaival szintén ellenkezésbe levén,* azalatt érkezék levelünk a kassai kamorás uraktól, melyben írják, hogy az kozákokra való vigyázásra az mely bizonyos számú hadak bocsátattanak volt, azokra semmi vigyázás és gondviselés nem lévén, az kozákok Lengyelországból kiütvén előlük elállva, Homonnára alászállván (ha ekkedig meg nem tértenek, talán még most is azon helyekbe volnának), a több magyar hadak penig nagy véletlenül és mód nélkül mindgyárást házokhoz oszlottanak, széllettenek volna; mely dolgon is nagy gondviseletlenségén mennyi búsulásunk, csodálkozásunk legyen, meg sem tudjuk kegyelmeteknek írni; kinek semmi úton nem kellett volna lenni. Azért hagyjuk kegyelmeteknek és parancsoljuk is serio [komolyan], mindgyárást sub amissione capitis et omnium bonorum, viritim [minden fontos és jó dolog elhagyásával, egyenként] fejenként kegyelmetek felkelvén, erre sem órát, sem napot, sem penig több levelünket nem várván, menten menjen mentől több s jobb hada apparatusával [felszerelésével] lehet generalis uram mellé, és minden igyekezetivel azon is legyen, hogy az ellenséget az országból visszaverje. Mi is Isten segítsége velünk lévén, az ország gyűlésében minden dolgokról ez néhány napok alatt végezvén, mentest megyünk kegyelmetek felé, és azon leszünk, hogy duplával visszaadjuk a mostani kártételeket az ellenségnek. Ide Istennek legyen hála, ekkedig dolgaink jó szerencsés progressusban [előrehaladásban] voltanak; Ferdinánd király hadaival Bécsben szorult; az mi vitézink a bécsi hostatban ez mai napon eleget nyargalóztanak, ha a tyrannidesnek követésére kedvünk volt volna, az egész bécsi hostatot is porrá tétethettük volna.

Bene valeant, nec secus faciant. [Éljenek boldogul, és ne cselekedjenek másként.]

Datum in Castro Ebe[r]sdorf die 27. Novembris anno domini 1619. [Kelt az ebersdorfi táborban, az úr 1619. esztendejében, november 27. napján.]

G. Princeps m. pr.

Szilágyi, 1879. 156–157. Nr. 145. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre