118 Thurzó Györgyné Czobor Erzsébet Klaszekovics Istvánnak

1620. február 4. Nagybiccse

Adm[odum] R[evere]nde D[omine] in Christo nobis observandissime. Post sinceram salutis adprecationem nostra pietatis studia affectu benevolo deferimus. [Krisztusban becsülésre méltó tisztelendő urunknak, kegyelmed üdvösségéért való őszinte könyörgésünk után jámbor törekvésünket jóakaratú kívánságokkal küldjük.]

Kegyelmedet akarván ez jelen való írásommal megtalálni. Noha tudom, jól emlékezik kegyelmed arról, hogy az elmúlt esztendőnek napjaiban midőn megtaláltam volna kegyelmedet az Pázmán Kalauz nevű könyvnek fordításában* hátramaradott rész felől, hogy annak is megfordításában munkálódnék kegyelmetek, melly én akkorbéli kérésemet kegyelmetek megtekintvén, méltónak ítélte lenni, és az keresztyénségnek is lelkek épületire való hasznos igyekezetnek látván azt lenni, ajánlotta volt arra magát kegyelmetek, hogy annak az ő megfordításában az keresztyénségnek épületire munkálkodnék jó szívvel kegyelmetek: mindazáltal mégis akartam Kegyelmedet levelem által bizonyossá tenni, hogy én az minémű indulattal és szívvel ahhoz kezdettem volt, most is azon szívvel (nézvén ebben legelsőbben Istennek tisztességét, ennek utánna az keresztyén lelkeknek épületjekre való hasznot) kívánnám véghezvinni. Minek okáért kérem kegyelmedet mint jóakaró becsülendő uramat, hogyha annak fordításában és fáradságában Isten által vég volna (kit eleitől fogva miuta ez dolgot elindítottam, kívántam, s kívánom is látni életemben), kegyelmed első alkalmatossággal küldené meg, megküldvén én aztán az Cheytei [csejtei] jószágban való Nádasdy Pál uram tiszttartójának mindjárást küldök 40 forintot, mellyet kegyelmed kezéhez küldjön, azoknak munkájokért, kik annak fordításában fáradoztanak; kegyelmednek is annak énhozzám való méltóztatásában illyen mód adathatik bátorságosban, minthogy az úrtól ide az Cheytei jószágban járnak gyakran, azok meghozván Cheytére az tiszttartónak, onnét nékem megküldik. Hogyha pedig mégis valami dolog kívántatnék, vagy az fordításban vagy egyéb munkájában, kérem kegyelmedet, hogy mentől hamarébb lehet, azt is vitesse végben. Mellyekről kegyelmedtől első alkalmatossággal kívánok informáltatni, hogy tudhassam, miben légyen már ez ideig abban való kegyelmeteknek való munkálkodása. Ezeknek utánna Istennek oltalma és gondja viselése alá ajánlván kegyelmedet, kívánok kegyelmednek sok jó esztendőkig való egészséges életet.

Datum ex arce nostra Bichensi die 4. Febr.

Anno 1620. [Kelt biccsei várunkban, 1620. esztendőben, február 4. napján.]

Admodum Reverendam Dominationem Vestram decenti obsequio honorans [továbbá tisztelendő uraságodat illő engedelmességgel tisztelve], Ill[ustrissi]mi quondam Comitis D[omini] Georgii Thurzó de Betthlenffalva etc. alias Regni Hungariae Palatini relicta vidua [az egykori fényességes bethlenfalvi stb. Thurzó György úr, másképpen Magyarország nádorának hátrahagyott özvegye],

Czobor Ersebeth m. p.

Payr, M. Prot. Egyht. Adattár 1906. 46–47. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre