123 Bethlen Gábor Kassa városának

1626. július 5. Gyulafehérvár

Gabriel Dei gratia sacri Romani imperii et Transylvaniae princeps, Partium regni Hungariae dominus, Siculorum comes et Oppoliae et Ratyboriae dux etc. Prundentes et circumspecti fideles nobis dilecti, salutem et gratiam. [Gábor, Isten kegyelméből a szent római birodalom és Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura, a székelyek ispánja és Opulia és Ratiboria hercege stb. Okos és körültekintő, hozzánk hű szeretteim, üdvösséget és kegyelmet.]

Mivel Molnár Albert hívünknek az hűségtek városában állapotjához illendő csendes szállása nincsen, és az mostanival nem is lehet contentus [elégedett], akarván kegyelmesen arról provideálni [gondoskodni], hűségteket kegyelmesen intjük, az német parokiában, holott ott sok és tágas házak legyenek, rendeljen alkalmatos szállást neki. Úgy ítéljük, hogy az mely Fabricius prédikátort hozatnak, holott esmerős barátja, jól megalkoszik azzal, nem is veszekedő ember penig: ha pedig ott valami okon nem lehetne szállása, az német káplán az mely házban lakik; az német parokiába felköltöztetvén onnét, adja azt szállásul neki, melyet tőlök kegyelmesen veszünk eosdemque sic facere volentes, de cetero eisdem benigne propensi manentes [akarván, hogy ők ezt cselekedjék, és hozzájuk jóindulatúnak maradván egyéb dologban is].

Datum Albae Juliae die 5. Julii 1626. [Kelt Gyulafehérvárott, 1626. július 5. napján.]

Gabriel

Sz. M. A. 636–637. Nr. 40.
Hátra Kezdőlap Előre