156 Pázmány Péter Pálffy Istvánnak

1636. október 20. Pozsony

Spectabilis ac Magnifice Domine Amice, et Compater observandissime. [Tekintetes és nagyságos uram, barátom és nagyra becsült komám.]

Istentől kegyelmednek minden jókat kívánok. Az kegyelmed levelét nagy szeretettel és böcsüllettel vettem. És hogy kegyelmed az oda alá való nyereségrül* tudósít, felette igen jó néven veszem kegyelmedtül. Tegnapelőtt estve vettem az erdéli fejedelemnek levelét, melybe őkegyelme maga kezével írja azt a nyereséget, mellyet Isten ő szent felsége az keresztyéneknek adott. Ím kegyelmednek szórul szóra megküldöttem. Bizony dolog, nem említem az keresztyénségben, hogy ily kevés számú Magyarság, nem levén német had vélek, illyen nagy szerencséssen járt volna. Hálákat kell adnunk Istennek, hogy azt az felfualkodott [!] kevély pogánságot így megszégyenítette.

Ha kegyelmednek más hírei lesznek, kegyelmedet kérem, adja értésemre.

Tartsa és éltesse Isten kegyelmedet sokáig jó egészségben.

Posonii 20. Octobris Anno 1636.

Sp[ectabi]lis ac Mag[nifi]cae D[ominationis] V[est]rae Amicus et Compater addictissimus [tekintetes és nagyságos uraságodnak barátja és legodaadóbb komája]

Card[ina]lis Pazmany m. p.

Hanuy, 2. 718 – 719. Nr. 1074. S. k.: aláírás. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre