167 Zrínyi Miklós Batthyány Ádámnak

1650. január 26. Vlaria

Illustrissime Comes Domine et Frater Observandissime! Salutem et servitiorum paratissimam commendationem. [Fényességes Gróf Uram és nagyrabecsült Bátyám! Üdvözletemet és szolgálataim legkészségesebb ajánlását küldöm.]

Én Kegyelmednek mind az két ezüstmíves ládámat szeretettel elküldeném, de bizony Horvátországba vagyon az egyike, és még az elmúlt nyáron ott való lételemkor hagyattam ottan, hanem az egyiket ezen Kegyelmed emberitül elküldettem, és ha az másika itt lett volna, azt is szeretettel elküldettem volna Kegyelmednek. Hogy penig Kegyelmed engemet iterato [ismételten] az maga szolgálatjára és látogatására hív, arrul Kegyelmedtül bocsánatot várok, hogy el nem mehetek, minapiban is megírám Kegyelmednek, hogy Horvátországban nem kicsin dolgaim vannak, az melyeket az praefigált terminusokrul [kitűzött határidőkről] el nem halaszthatok; más az, hogy öcsém uramat [Zrínyi Pétert] őkegyelmét is várom, őkegyelménél is az köztünk való osztálynak azon terminuson kell decidálni [elintéződni] és elvégeződni, melyet ha elmúlatnék* ötven- avagy hatvanezer forint kárt vallanék, s ezokáért ment legyek Kegyelmednél; én ezenkívül is az Kegyelmed szolgája s atyafia maradok mindenekben, valamiben parancsol kegyelmed. Isten éltesse Kegyelmedet sok esztendeig jó egészségben.

Vlaria 26 Januarii 1650.

Illustrissimae D[ominationis] V[estrae] servitor et frater paratissimus [Fényességes Uraságod szolgája és legkészségesebb öccse]

G[róf] Zrini Miklós

Mivelhogy én bornemissza vagyok, az táncrul is fogadásom vagyon, nem vélem, hogy vigasztalhatnám Kegyelmedteket, sőt talán bánkódásra materiát [okot] adnék, énnekem Kegyelmed más dolgokban parancsoljon, mert az én elementumom [éltető elemem] az Kegyelmed szolgálatja.

Csapodi-Klaniczay, 123–124. Nr. 127. S. k.: ui. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre