216 Szalárdi János Teleki Mihálynak

1664. április 13. Kolozsvár

Ajánlom uram mindenkori kész szolgálatomat kegyelmednek mint igen bizodalmas uramnak, fautoromnak [jóakarómnak].

Minémü levélbeli választ vöttem uram egyikétől az uraknak, kiknek a krónika kibocsáttatása commendatioja [ajánlása] és urunk Őnagysága [I. Apafi Mihály] méltósága előtt való promotioja* [pártolása] dolgában még Nagybányáról a Nagysinki gyűlésre irtam volt, im csak harmadnappal ezelőtt, im kegyelmednek uram in veris paribus [hű másolatban] megküldtem.* Melyhez képest elhiszem gróf uramnál [Rhédei Ferencnél] is Huszton semmi út hátra nem hagyatott, hogy e közönséges jóra néző dolognak útja el ne rekesztessék, hanem ha most újabban kegyelmed istenes intimatiojával [ajánlásával] igazította helyben Őnagysága elméjét. A káptalanságra való hit formájában is micsoda minden közönséges jóra tartozó jó igyekezetnek meggátlására való clausa offeráltatott [feltétel kínáltatott fel] vala tegnap. Vér György uram kegyelmednek meg tudja mondani, de a levélhez képest azt azonnal eszembe vevén, miben állapodék az iránt való dolgom, ugyan őkegyelme megjelentheti kegyelmednek. Csodára méltó, hogy őkegyelmek semmi akadékjára nem lévén, mégis ugy akarja megakadékoznia szegény romlott hazának, annak lakosinak és a következendő posteritásoknak [sikereknek] közönséges javára nézendő dolgot, holott mind a mi kegyelmes urunknak őnagyságának s mind más becsületes úri és főrendeknek ellenkezőképpen való értelmek s akaratjok legyen őkegyelmével azon dologban.

Kegyelmed uram Istenért is kérem, ne csüggedjen meg elkezdett jóindulatjában e dolognak promoveálásában [előmozdításában]. Huszton miben maradott a papiros dolga, engem is tudósítani ne nehezteljen uram kegyelmed. Ha a gróf uram Őnagysága igéreti szerént reménység lehetne a flor[enum] [forint] 200 árra papiros meghozatása felől, és ha az itthon való papirosgyártó ahhoz hasonló jó papirosat tudna csinálni (aminthogy csak materiája ahhoz való lenne szép fejér és vékony, azon egy munkával úgy tudom, meg is csinálhatná), urunk Őnagyságának a városokra kellene hová hamarább parancsolni, gyűjtenének mentől több számú mázsa ruharongyot öszve s szolgáltatnák a papiros malomhoz. Mely materiának a szépiből csinálhatnák a szép és jó papirosat. Sőt Isten kegyelmedet udvarhoz vivén, Szenczi Ábrahám uramot és a papiroscsinálót is ugyan hivatni kellene s a papiros felől is értekezvén, Szenczi urammal a nyomtatása felől is beszéleni, és ha Őnagysága kegyelmessége lenne, ugyan concludálni [elvégezni] is. – Hiszem tudom uram, az urak s főrendek sem vonogatnák magokat abbeli expensatól [költségtől], Szenczi uram is úgy fogná kévánságát alkalmaztatni, csak szinte hogy kárával ne esnék a dolog; kit Őnagyságának Szebenből a typográfiával [nyomdával] ugyan hová hamarébb ide is kellene parancsolni, visszaköltöztetni, mert azon munka elindétásának s continuálásának [folytatásának] jó is volna a helye.

Hiszem uram jobb is volna, hogy azon munkából a posteritásokra és sok időkre kiterjedő Őnagysága a mi kegyelmes urunk és a statusok [rendek] Őnagyságok és őkegyelmek dicsiretbe maradandó örökös jó emlékezet mellett ezen munkából bekövetkezendő szép haszon is Őnagyságáé és az országé lenne, amint arról disponálni [rendelkezni] akarna. Melyet Isten engedvén véghez menni, arra leendő költség, hiszem Istent, bizonyára ha nem egyszersmind is, de triplummal [háromszorossal], ha nem quadruplummal [négyszeressel] is, bekerülne. Melyet hogy én a mi kegyelmes urunk Őnagysága s gróf uram és az ország statusi Őnagyságok és őkegyelmek neve alatt ítéltem kibocsáttatni, annak mind külön-külön való helyes okai vannak s az Őnagyságához való hűségem és hazámhoz való szeretetem is kívánta tőlem. Mindazáltal uram, ha ebbeli jó affectiom [hajlandóságom] és hűségem az említett levél szerént ugyan repulsát [visszautasítást] kezdene szenvedni, (melyet nem remélek) csak lehessek bizonyos benne, hiszem Istent, találkozni fog, ha itt benn nem, ott kinn Magyarországban, oly nemzetszerető igaz hazafia, ki ha egyébbe nem, csak abból való szép jövedelme reménségére nézve is pénzét reá fordítani, károsnak nem állítja. Én is azon igyekezvén, annyi sokfelől egybeszedegetett s mind az Istennek könyvéből és bizonyos historicusokból [történetírókból] sok olvasásokkal egyelített sok munkám hijába ne vesszen. Mely ha így találna lenni, tudniillik, hogy más idegenek promoveálnák azt, kegyelmed megitílheti az Őnagysága méltóságos neve s a haza becsületi is nem szenvedne itíletet? Egy rossz, veszendő dög lóért, paripáért, török lóért 500 és 600 tallért adni gyakorta semminek tartatván, s ilyen emlékezetben maradandó hasznos jó dologra 600 avagy 700 tallért expendálni [kifizetni] károsnak állíttatván, mégpedig oly munkára, melyből azon költséget is idővel szép haszonnal megvárhatná ember! Melyre ha kegyelmed uram istenes industriáját [igyekezetét] nem szánja, a typografiát Őnagysága kegyelmesen hová hamarébb ideszállíttatni parancsolván s gróf uramot is a 200 frt érő papirosnak beszállíttatása felől talám urunk Őnagysága méltóságos neve, avagy ha úgy tetszik, csak maga neve alatt is hová hamarébb requirálván [kérvén], oly rendbe hozathatik és hagyathatik is ezen dolog, ha szinte Őnagysága kiindul is kegyelmetekkel, ez a munka folyásában lehet s úgy is gondolom, ha a typografusnak legényi lehetnek 200 nap alatt Isten kegyelmességéből jól végre is vitethetik. Azért is kellene a typografust hová hamarébb szóval értetni, tudhatná magát idején a dologhoz alkalmaztatni.

Melybe hogy ily hosszu írásommal kelle uram kegyelmedet búsítanom, kegyelmedtől uram bocsánatot várok és választ is várván kegyelmedtől, Istennel atyai kegyelmes gondviselése és oltalma alá szívből ajánlom kegyelmedet az asszony őkegyelmével* és szerelmes gyermekeivel.

Datum Klvár, die 13. ápril anno 1664. [Kelt Kolozsvárott az 1664. esztendőben, április 13. napján.]

Kegyelmednek uram mindenkori kész jóakaró szolgája

Szalárdi János mpr. P. S.

Censealása [átvizsgálása] is pedig uram hogy még azon munkának igen szükséges, mely már itt Kolozsváratt igen jól is végbemehet az Őnagysága kegyelmességéből és kegyelmetek jó tetszéséből. Lám főkapitány uram is őkegyelme itt ben[n] consistens [tartózkodó] lévén, az úr Bánfi Dénes uram őkegyelme is Gyaluból bejöhetne, csak a székelységről és az universitásból kellene vagy két-két böcsületes expertus [szakértő] öreg embereket őkegyelmek mellé rendelni s Csepregi uram is adhibealtathatnék [bevonathatnék] s két hét alatt, úgy remélem, könnyen által mehetnének rajta őkegyelmek; s így uram lenne megvizsgálálása, micsoda akadály lehet szem eleibe való bocsátásában?

Amely Bogártelke nevű falucskát, uram, kértem és meg is igírt vala a mi kegyelmes urunk Őnagysága, már itt bizonyosan végére mentem, a város obsidioja [ostroma] alatt Tunyogi György uramnak adta volt Őnagysága.

A Bethlen fejedelem testamentomát uram kegyelmed ne neheztelje kezemhez küldeni.*

Koncz, ItK 1899. 88–90. Nr. 5. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre