217 Teleki Mihály a székelyhídi végváriaknak

1664. december i. Szatmárnémeti

Szolgálok Kegyelmeteknek.

Kegyelmetek levelét nagy becsülettel vöttem,* csudás conceptioit [elképzeléseit] Kegyelmeteknek csudálom, mintha nem voltak volna az hazában az mi kegyelmes urunk [I. Apafi Mihály] őnagysága körül mind az hazának, mind őnagyságának oly igaz és az keresztyénségnek magyar nemzetnek jovát kívánó szolgái, mint Kegyelmetek között. Valjon azon véghelynek elrontása Kegyelmeteknek incommodálhat-e [káros lehet-e] inkább egynehány privata [közönséges] személyeknek, mint az mi kegyelmes urunknak s az nemes országnak? Kegyelmetek, úgy tudom, őnagyságának és az nemes országnak köteles annak megtartásában is. Bizony ezen dolognak mind elejét, utólját megfontolták úgy őnagyságok s őkegyelmek, mint Kegyelmetek, de két császár [I. Lipót és IV. Mohamed] végezésének egész haza veszedelmével magokat opponálni [ellenvetni] nem lévén tanácsos dolog, Istennek látogatása alatt meg kellett hunyászkodniok, kételenítettek elrontásának azon helynek annuálni [beleegyezni]. Mely két császár végezésének megmáslódását valaki Kegyelmetekkel hiteti vagy hitetni akarja, nem kíván egyebet, hanem Kegyelmeteket és az hazát veszedelemben hozni. Intem azért én mégis Kegyelmeteket, Kegyelmetek alkalmaztassa magát az mi kegyelmes urunk őnagysága és az nemes ország parancsolatjához, mert ha mi kár, veszedelem mind őnagyságát, mind az hazát követi, Kegyelmetek leszen okai, melynek is keserű gyümölcsét elveszik. Én (noha instructiom [utasításom] szerént nem is lehetett volna azt urgeálnom [sürgetnem]), Kegyelmetek kívánságit megjelentettem Rottal uramnak őnagyságának,* ki (mivel azok őnagysága előtt, akárki előtt is csak haszontalan álmadozásnak láttatnak lenni) micsoda resolutioval [válasszal] volt, Ugray uram referálhatja [előadhatja] az én őkegyelmének adott választételemmel együtt, mely őkegyelmének relatiojára [jelentésére] referálom magamat is és Kegyelmetek akaratjáról voltaképpen négy nap alatt tudósítson, és én itt addig meg is várakozom, mely is minemű kárával van az nemes országnak, ben[n] lévén annyi erősségben az őfelsége praesidiuma [őrsége], megitílheti Kegyelmetek, egyéb alkalmatlanságok is lévén fenn az hazában. Isten Kegyelmetekkel.

1. Decembris 1664.

Kegyelmetek szolgáló atyjafia

Teleki Mihály

Gergely, 3. 305–306. Nr. 241. Egykorú kézirat.
Hátra Kezdőlap Előre