247 Petrőczy Kata Szidónia Teleki Mihálynak

1683. február 15. Keresd

[Külcím:] Tekéntetes úrnak, Teleki Mihály uramnak, mint bizodalmas nagy jóakaró uramnak őkegyelmének.

Mint bizodalmas nagy jó uramnak ajánlom böcsülettel való szolgálatomat kegyelmednek.

Isten kegyelmedet jó szerencsés élettel áldja meg, kívánom. Bátyám uram [Petrőczy István] szolgája érkezvén bé újobban, értem Isten engedelmébül holmi kárunkért való jószágnak adását,* kiért is Thököly [Imre] uram parancsolja, ha jövendőbéli káromot nem kívánom, urammal őkegyelmével [Pekry Lőrinccel] egyött menjek ki. Édes uram, kegyelmed jobban tudja, mint ém* én, hogy az özvegyasszony itten az uráébul ura halála után mindjárt kiűzettetik, eziránt hogy én az uraméra nézve az magamétul elessem, kegyelmed bölcs s istenes ítíletire hagyom, kihez képest, édes uram, mivel Isten után énnékem, szegíny idegennek ebben az hazába gyámolom és bizodalmom több néncsen kegyelmednél, Istenért és jó szerencséért kérem kegyelmedet, tekintse az Istent, az én gyámoltalan állapotomat, ne tartson ellent a kimenetelbe, hanem szerezzen ki bennünket, Isten úgy áldjon meg, kegyelmednek háládatlan nem lészek, sőt mind uram s mind bátyám uramék kegyelmed aziránt való jó akaratjáért hogy igaz szolgái legyenek, igyekezem. Ha Isten bennünket boldogít, kegyelmednek köszönjük, ha penig Isten büntetésül veti reánk ez utunkat, magunk bűnönkért való büntetésnek tulajdonítjuk. Kire nézve mégis az élő Istenért kérem, emlékezzék meg szép gyermekirül, s tegyen jót velem, szegíny gyámoltalan idegennel, kiért Isten kegyelmedet áldja meg s ellenségi ellen egész házával egyött virágoztassa, szívből kívánom.

Keresden, 15. febr. 1683.

Kegyelmednek böcsülettel szolgál

Petrőczy Kata Szidónia

Kiadatlan. Országos Levéltár, Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 7. d. P. 1258. S. k., eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre