248 Csuzi Cseh Jakab Nagyari Józsefnek

1683. augusztus 12. Komárom

Reverende in Christo Frater, Domine, Fautor Colendissime, salutem et observantiam! [Krisztusban tisztelendő atyámfia, uram, igen tisztelt jóakaróm, üdvözletet és tiszteletet küldök!]

Az igaz ítéletű Istennek bűnös nemzetünkre bocsátott kemény ostorozásának idején, mi is nagy szorongattatások között levén, serénységgel munkálkodnánk szegény városunknak s virágzó ekklézsiánknak megmaradásában. Melyre célozván, minap meg is indítottuk volt követeinket oly instrukcióval, hogy méltóságos Tökölyi Imre, fejedelem őnagysága kegyelmes protekciójához [pártfogásához] ragaszkodnánk. Azonban, valami kedvetlen hír cserdülvén az őnagysága hadainak véletlen megsértődése felől, követeink hazatértenek, s igyekezetünk füstbe ment. Azután is azon intenciót reassumálni [törekvést megismételni] akarván, semmi tettel-móddal elöl nem mehetünk szándékunkban. Ezaránt való hallgatásunkat pedig contumaciára [csökönyösségre] magyarázván Tököly uram őnagysága hadai, s kiváltképpen a Talpasok [gyalogkatonák], végső veszedelemmel fenyegetnek bennünket. Nem tudunk mit tenni, sem föl, sem alá nem mehetünk. Isten után, a méltóságos erdélyi fejedelem,* kegyelmes urunk őnagyságára néznek szemeink, kinek is alázatosan udvarlanunk (oh, nagy szerencsétlenség!) nem engedtetik. Félünk, röttögünk éjjel és nappal mind az ottomány nemzetnek, s mind más kegyetleneknek kezektül, lévén előttünk az szomorú példák. Csak minap is a Szigetközben némely falukat fölvervén a kurucok, Szapon vallásunkon levő ministert [papot] is öltenek meg. Kegyelmedet azért, Tiszteletes uram, kénszeríttetem confidenter [bizalmasan] megtalálni, kérvén a Jézus Krisztus vére hullásáért, reménkedjék mellettünk kegyelmes urunk őnagysága méltóságos orcája előtt, leljen őnagysága bölcsen módot megmaradásában ez szegény városnak és ebben levő szép ekklézsiának, mely sok időktül fogva ezen tudományban levő skholáknak és ekklézsiáknak növelő, s tápláló anyja volt, és az nagy üldözés alatt is az igazság mellett perseverált [kitartott]. Hadd növekedjék az Istennek áldása ez istenes kegyességért az őnagysága fején, hadd terjedjen dicsőséges híre-neve őnagyságának ez kegyelmességért, hadd szolgálhassuk buzgóságosan Istenünket az őnagysága hosszú életeért és boldog előmeneteleért. Amen.

Dabam Comarini, die 12. aug[usti] 1683. [Irtam Komáromban, 1683. augusztus 12. napján.]

R[everendae] V[estrae) Dominationis conservus in opere Christi conjunctissimus [tisztelendő uraságodnak Krisztus szolgálatában leghívebb társa]

Jacobus Cseh Csuzi, mpr.

Koncz, ProtKözl 1894. 411. Nr. 1. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre