23 A kiváló Fejedelemnek, Ferdinánd× Úrnak,+
Aragónia és a két Szicília királya fiának, Calabria elsőszülött Hercegének és
a Farón+ inneni Szicíliai Királyság általános Helytartójának, tiszteletreméltó Uramnak –
Magasságod szolgája, Hunyadi János, Magyarország kormányzója és az erdélyi részek vajdája stb.

Kiváló Fejedelem!

Magasságtok kitüntető* levelét és az abban fölajánlott jóindulatot megkülönböztetett hálával és tisztelettel fogadtam, mint amely készséges vággyal töltött el, hogy a Magasságtok iránti köteles szolgálatot ne csak magamra vállaljam, hanem hálás és buzgó lélekkel teljesítsem is. Szíveskedjék tehát Magasságtok, amennyiben hasznukat veheti, szolgálataimat elfogadni, odaadó készségemet pedig parancsaival ösztökélni és táplálni. A többiről a nemes Bernardo* Lepiz úr, a király őfelségének követe és familiárisa számolhat majd be az én nevemben.

Kelt Budán, az Úr 1448. esztendejében, május hó 28-án.
Hátra Kezdőlap Előre