36 György cseh királynak+

Felséges Fejedelem!

Megkaptuk Felségtek levelét, melyben tudatja, hogy válaszolt király urunknak arra a levelére, amelyet őfelsége Viktorin herceghez+ írt Máté+ és jónéhány más személy pártütéséről és így tovább. – Ezzel kapcsolatban értesítem Felségteket, hogy a levelet király urunknak bemutatták, a benne foglaltakról hosszú vita folyt a tanácsban, majd király urunk levél útján adta meg reá válaszát Felségteknek. Mindazonáltal jobban szerettük volna, ha mindkét részről más megoldáshoz folyamodtak volna.

Azt írja továbbá Felségtek, hogy igen nagy várakozással nézett Brünnbe+ utazásunk elé, mert ott el lehetett volna simítani mind a Bielkóval×+, mind a Mátéval× való nézeteltéréseket és így tovább. – Legyen meggyőződve Felségtek, minket sem kisebb vágy és buzgalom fűtött, hogy elmenjünk oda, mind a nézeteltérések elsimítására, mind pedig a két ország békéjét és nyugalmát érintő kérdések megtárgyalása miatt: nem rajtunk múlott a dolog. Már épp útnak indultunk, s minden bizonnyal meg is érkeztünk volna Felségtekhez, ha alattvalói meg nem akadályozzák utazásunkat. Csak hát mindenfelől számtalan csapda zárta el előlünk az utakat, és kellőképp megbizonyosodtunk afelől, hogy Felségtekhez semmiképp sem juthatunk el épségben és biztonságban. Pedig elmenni még most sem vonakodunk, amennyiben biztonságosan mehetünk át. Miután ugyanis Felségtek unszol bennünket, hogy jöjjünk el Brünnbe, király urunktól engedélyt kaptunk arra, hogy Felségtek tetszése szerint oda utazzunk, mihelyt Felségtek alkalmasnak találja rá az időt, és ha nem gördülnek akadályok utunk elé.

Ami az alattvalók közt itt-ott támadt villongásokat és kisebb vitákat illeti, lecsillapításukra és a kiegyezésre könnyen módot lehetne találni. Ha azonban mégis át kell mennünk Felségtekhez, gondoskodjék arról, hogy míg menni akarnánk, ismét visszatérésre ne kényszerüljünk, mint máskor történt. Akadnak ugyanis olyanok – mint mondottuk –, akik Felségtek menlevelét is kevésre tartják, sőt teljességgel megvetik; az ő ígéretükben megbízni soha nem leszünk hajlandók! A másik megoldás pedig az volna, hogy szükség esetén valahol Magyarország határaihoz közelébb jelölje ki számunkra Felségtek a találkozó helyét, nehogy a hosszú utazás szolgáltasson alkalmat rosszindulatú cselekményekre azoknak, akik utunkat akarnák állni.

Kelt Nagyszombatban, az Úr 1466. esztendejében, december 31-én.
Hátra Kezdőlap Előre