Rájnis József
Alagya*

az eloszlott Jézus Társaságának emlékezetére

Fogynak ama boldog szerzetnek tagjai, mellynek
 Én is akármi kicsiny része, de része valék;
Ellene a pokol harcra kikelt valamennyi gonosszal,
 Aki egész földön mint katonája forog:
Kincsre-törés, pénzért-hazudás, fene könyvek, irígység,
 Rémítés, mellyet sok gonosz elme koholt,
Öszvecsoportozván nagy zajjal rája ütöttek,
 S minthogy semmi segéd nem vala, földre verék.
Hát ez-e a bérünk, hogy az ifjúságnak az erkölcs
 És tudomány útján hív vezetői valánk?
Hogy jeles embereket nevelénk, kik könyveket írtak,
 Mellyeket a hírnek szárnya magasra emel?
Hogy nagy városokon, falukon, sőt füstbe borított
 Kunyhókban sokakat jóra taníta szavunk?
Hogy gondunkkal arany nyoszolyán és koldusi ágyon
 Haldokló egyaránt élhete minden időn?
S annyi verítékünk s vérünk folyt számos helyekben,
 Merre kikél a nap, s merre enyészve forog?
Sőt az egész földet Jézust hírdetve bejártuk,
 S olly sokat eltűrtünk szent tudománya miatt?
Ezt ellenségünk fel sem veszi; kerget, eloszlat
 Minket, s a rendet bontva zavarba taszét!
Nem vala törvényszék, mely minket pörbe idézne,
 Nem vala törvényes mentegetésre helyünk.
Haj! annyit tehetett elvesztésünkre felesküdt
 Sok gonosz ellenség! Illy vak az ember esze!
Nemde, azért Európa! arany századra jutottál,
 És vesztünk néked boldog időket hozott?
Megcsalatál: forgasd szemedet, valamerre tekénthetsz,
 Nézd, minemű légyen mostani állapotod:
Látod-e, melly vadak a népek, mint üldözik egymást,
 És magok is veszvén űzik az emberölést?
Templomok és szent oltárok fertelmes helyekké
 Váltak, sok jeles ház romladozásra siet:
A lakosok fogynak, mívelő nincs puszta mezőken,
 Néhol alig vagyon egy számkivetettnek helye.
A gonosz a törvényt s Istent letapodja; szemérmes
 Hív igaz embereket földön hiába keressz;
A heves ifjúság elfonnyad időnek előtte,
 Mert zabolát marván rúg, s bujaságnak ered.
Nem vagyok olly bosszús, nemezist le nem hívom az égből:
 Nem csak eloszlásunk e gonoszoknak oka.
Mindazonáltal ugyan mondják, hogy szerzeti rendünk
 Fennállván nem tört volna ki annyi gonosz:
Mert jeles ügy mellett vérünk folyt volna, vagy űznők
 Most is, mint ezelőtt, a fene lelki homályt.
Ezt mások mondják; magam úgy nem bízom erőnkben;
 Szent végzéséért áldom az égnek urát.
Ami szabad, temető helyeket béjárva kesergek,
 Hol valamely társunk hült ereklyéje vagyon:
És ha közikbe vezet koros éltem vége, reményem
 Mint hív társ engem síromig el nem hagyand;
Részre nem hajlandó maradék eszmélleni fogja
 E rend érdemeit, s így megadandja böcsit:
Régi idő nem szült illy szerzetet; illyet, ha váltig
 Rajta lesz is, nem fog szülni akármi idő.Hátra Kezdőlap Előre