MAGYAR KÖLTŐK
18. SZÁZAD


A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Mezei Márta munkájaBudapest : Neumann Kht., 2000

TARTALOM

 • Faludi Ferenc: A tavasz
 • Faludi Ferenc: Tündérkert
 • Faludi Ferenc: Erdő
 • Faludi Ferenc: Klorinda
 • Faludi Ferenc: A hajnal
 • Faludi Ferenc: Tarka madár
 • Faludi Ferenc: Mária Theresia királyné asszonyunkhoz
 • Faludi Ferenc: Méltóságos vitéz gróf Nádasdi Ferenc horvátországi bánnak
 • Faludi Ferenc: Remete
 • Faludi Ferenc: Az Úr Jézushoz
 • Faludi Ferenc: A feszülethez
 • Faludi Ferenc: Forgandó szerencse
 • Faludi Ferenc: Útravaló
 • Faludi Ferenc: Kísztő ének
 • Faludi Ferenc: Felelő ének
 • Faludi Ferenc: Páras ének
 • Faludi Ferenc: Addio!
 • Faludi Ferenc: Szakácsének
 • Faludi Ferenc: Nincsen neve
 • Faludi Ferenc: A pipárul
 • Faludi Ferenc: A tarcsai savanyó vízrül
 • Faludi Ferenc: Pásztori versek
 • Amade László: Ámbár nékem nincsen kincsem
 • Amade László: Ah már egyszer engeszteld meg…
 • Amade László: Búsul szivem érted, hivem…
 • Amade László: Kinek lehet hinni…
 • Amade László: Féltlek szivem, mert szeretlek…
 • Amade László: Érted, érted, már éretted…
 • Amade László: Én angyalkám, szép madárkám…
 • Amade László: A szép fényes katonának arany, gyöngy élete…
 • Amade László: Szép Cziczerkém…
 • Amade László: Gaz Cziczerkém…
 • Amade László: Ki béborult az fölyhőben…
 • Amade László: Tied vagyok…
 • Amade László: Nincs mód benne, másé lenne…
 • Amade László: A házasság által elvesztett szabadságnak megsiratása
 • Amade László: Oh szent János, én héjános bünös hozzád fordulok…
 • Szőnyi Benjamin: Az Istennek a természetben lévő munkáiról
 • Fekete János: A V......Z püspök versek
 • Fekete János: A négy menyország
 • Teleki József: Aranka Györgyhöz
 • Teleki József: Az Atyafiúi Barátság Oszlopából
 • Teleki József: Micsoda az emberi élet
 • Teleki József: Igaz barát képe
 • Teleki József: Ez megesküdt szép pár…
 • Bessenyei György: A Tiszának reggeli gyönyörűsége
 • Bessenyei György: Vallás
 • Bessenyei György: Bessenyei György magához
 • Bessenyei György: Az ifjúságnak hanyatlása
 • Bessenyei György: [Fordítás az Aeneis-ből]
 • Orczy Lőrinc: Ezen munkában foglalt versekhez
 • Orczy Lőrinc: Szabadkőmívesek törvénye
 • Orczy Lőrinc: A magyar szépekhez
 • Orczy Lőrinc: Barátságos beszédje egy úrnak a káplánjával
 • Orczy Lőrinc: A szegény parasztnéphez beszéd
 • Orczy Lőrinc: A magyar hazának
 • Orczy Lőrinc: A bugaci csárdának tiszteletére
 • Orczy Lőrinc: Tokajban való érkezés télen
 • Orczy Lőrinc: Panasz
 • Orczy Lőrinc: Szívbéli sóhajtás a bölcsesség után
 • Orczy Lőrinc: Horátz X. éneke a II. könyvből
 • Orczy Lőrinc: Boetius versei
 • Orczy Lőrinc: Békesség kívánása
 • Barcsay Ábrahám: A télnek közelgetése
 • Barcsay Ábrahám: Gondolatok a békéről
 • Barcsay Ábrahám: Lakodalom módja az oláhoknál
 • Barcsay Ábrahám: Hívság látásakor gerjedett jámbor érzés
 • Barcsay Ábrahám: Egy sebes katonának sóhajtása a megtörődött vitézeknek számokra épült pesti nagy házra
 • Barcsay Ábrahám: A kávéra
 • Barcsay Ábrahám: Tudományok nevelkedéséről, budai ferdőben
 • Barcsay Ábrahám: A poétákhoz
 • Barcsay Ábrahám: Az Éva almájának eredete s értelme
 • Barcsay Ábrahám: Furcsa verseiért bocsánatot kér
 • Barcsay Ábrahám: Testamentum
 • Barcsay Ábrahám: Egy nagyságos asszonyságnak intésére
 • Barcsay Ábrahám: Visszaemlékezés
 • Barcsay Ábrahám: Gazdálkodva éljünk
 • Barcsay Ábrahám: Barátja fölszentelésére
 • Barcsay Ábrahám: Egy hadi ember jó barátjának
 • Barcsay Ábrahám: Hamvazószerdára
 • Barcsay Ábrahám: Újabb válasz Orczy Lőrincnek
 • Barcsay Ábrahám: A fösvénységről a Tiszának méregetésekor
 • Barcsay Ábrahám: Az igaz boldogságot hol leli meg az ember
 • Ányos Pál: Egy elenyészendő rósához
 • Ányos Pál: A lenyugovó naphoz
 • Ányos Pál: A szép tudománynak áldozott versek
 • Ányos Pál: Bessenyeinek
 • Ányos Pál: Barcsay kapitánynak
 • Ányos Pál: Kapitány Barcsaynak
 • Ányos Pál: Barcsaynak
 • Ányos Pál: Gróf Zrinyi Miklósról
 • Ányos Pál: Kalapos király
 • Ányos Pál: Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál
 • Ányos Pál: Egy terhes álomtalan éjjelemkor
 • Ányos Pál: Esdeklés
 • Ányos Pál: Egy fohászkodás
 • Ányos Pál: A víg társaságról
 • Ányos Pál: Hív barátnak hívétől fájdalmas elválása
 • Ányos Pál: A csalfa szivnek megvetése
 • Ányos Pál: A végső óra
 • Kreskay Imre: Ányos Pálhoz
 • Kreskay Imre: Tisztelendő Révai Miklós úrhoz
 • Kreskay Imre: Méltóságos gróf Gvadányi József generális úrhoz
 • Ráday Gedeon: Tavaszi estve
 • Ráday Gedeon: Árpádról írandó bajnoki éneknek kezdete
 • Ráday Gedeon: Dieneshez
 • Ráday Gedeon: Fabulák
 • Ráday Gedeon: Dorilis
 • Ráday Gedeon: Szigeti veszedelem
 • Ráday Gedeon: Parnasszusi lecke
 • Ráday Gedeon: Egy vén emberről
 • Ráday Gedeon: Horatius IX. ódája a harmadik könyvből
 • Ráday Gedeon: Dienes
 • Ráday Gedeon: Anakreon XL. óda
 • Földi János: Halotti vers egy gyenge szülött temetésére 1781-ben
 • Földi János: Egy téli víg napra
 • Földi János: Május, az égi jegy szerént Kettős hava
 • Földi János: Találós mesék
 • Földi János: A leszállt galambhoz
 • Földi János: Enyim Juliska
 • Földi János: Barátság tűköre
 • Földi János: Egy kevély széphez
 • Földi János: Idegen szépség
 • Földi János: Az én sírhalmom!
 • Földi János: Horatius: Lesbiához
 • Földi János: Anakreon dalai
 • Földi János: Bálám harmadik áldása az Izraelre
 • Földi János: Hóseás 14. v. 6. 7.
 • Földi János: Hamletből
 • Péczeli József: Róka, farkas
 • Péczeli József: Nyúl, békák
 • Péczeli József: Méhek, herék
 • Péczeli József: Szarkák és szajkók
 • Péczeli József: Egy szegény házaspár
 • Péczeli József: Király és kapás
 • Péczeli József: Jobbágy, halál
 • Péczeli József: Farkas, kutya
 • Péczeli József: Voltaire: Henriás
 • Dayka Gábor: A virtus becse
 • Dayka Gábor: Az én örömeim
 • Dayka Gábor: Szerelmesemhez
 • Dayka Gábor: Phyllis
 • Dayka Gábor: A vak szerelem
 • Dayka Gábor: A bosszús szerelem
 • Dayka Gábor: Esdeklés [Ti boldogító érezések!...]
 • Dayka Gábor: Kesergés
 • Dayka Gábor: Titkos bú
 • Dayka Gábor: A rettenetes éjszaka
 • Dayka Gábor: Az esztendő első napján
 • Dayka Gábor: Búcsú
 • Dayka Gábor: Lakodalmi versezet
 • Dayka Gábor: Kazinczyhoz
 • Dayka Gábor: Baróti Szabó Dávidhoz
 • Dayka Gábor: A nemzeti öltözet
 • Dayka Gábor: Téli dal
 • Dayka Gábor: A tavasz
 • Dayka Gábor: Ne hidd…
 • Dayka Gábor: Pope Newtonra
 • Dayka Gábor: Diák levele apjához
 • Dayka Gábor: Esdeklés [Te a bosszúállás...]
 • Dayka Gábor: Fohász
 • Dayka Gábor: Vallástétele egy az igazságra törekedő embernek
 • Dayka Gábor: Heloíz Abelardhoz
 • Kalmár György: Summa
 • Molnár János: Barátságos ajándék
 • Molnár János: Babilon városáról
 • Molnár János: Az ártalmas könyvekről
 • Molnár János: A mulandóságról
 • Baróti Szabó Dávid: A Dunának nagy áradásáról
 • Baróti Szabó Dávid: A magyar ifjúsághoz
 • Baróti Szabó Dávid: Eggymás ellen törés
 • Baróti Szabó Dávid: Szentjóbi Szabó László úrhoz
 • Baróti Szabó Dávid: A szemem nyavalyájának leírása
 • Baróti Szabó Dávid: T. Rájnis József úrhoz
 • Baróti Szabó Dávid: Társaságkötés
 • Baróti Szabó Dávid: Ráday Gedeon úrhoz
 • Baróti Szabó Dávid: [Énekelék…]
 • Baróti Szabó Dávid: Magyarországnak hajdani szomorú sorsa
 • Baróti Szabó Dávid: A magáéval élni nem tudóról
 • Baróti Szabó Dávid: Élet és halál
 • Baróti Szabó Dávid: Hegedű
 • Baróti Szabó Dávid: Egy tábori orvosra
 • Baróti Szabó Dávid: Fösvény Fédonra
 • Baróti Szabó Dávid: A vakszeretőről
 • Baróti Szabó Dávid: Virthez
 • Baróti Szabó Dávid: A Hóldhoz
 • Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához
 • Baróti Szabó Dávid: Felfordúlt világ
 • Baróti Szabó Dávid: Soros jámbus
 • Baróti Szabó Dávid: A vitorlás hajójú Balatonról
 • Baróti Szabó Dávid: A múlandóságról
 • Baróti Szabó Dávid: Születésem napjára
 • Baróti Szabó Dávid: A lanthoz
 • Baróti Szabó Dávid: Kisded Szótár
 • Baróti Szabó Dávid: Milton: Elveszett paradicsom
 • Baróti Szabó Dávid: Virgilius első eklogája
 • Baróti Szabó Dávid: Virgilius Aeneise
 • Baróti Szabó Dávid: Horátz III. Könyv XXX. ódája
 • Rájnis József: Velencéhez
 • Rájnis József: Új-esztendői ajándékocska
 • Rájnis József: Egy jeles képíróhoz
 • Rájnis József: Skázon Tisztelendő Faludi Ferenc úrhoz
 • Rájnis József: Egy kérkedékeny nemeshez
 • Rájnis József: A vargafiakhoz
 • Rájnis József: Hatos vers
 • Rájnis József: Szent István királynak jobb kezéről
 • Rájnis József: Búcsú-vétel
 • Rájnis József: Pásztori dal
 • Rájnis József: A férjről és asszonyról
 • Rájnis József: A hazáról
 • Rájnis József: A római pápához
 • Rájnis József: Alagya
 • Rájnis József: Megszerzés
 • Rájnis József: Mojzes Éneke
 • Rájnis József: Horatius Od. I. 2.
 • Rájnis József: Anakreon: A szerelemről
 • Rájnis József: Anakreon: Egy kedves Leánykához
 • Rájnis József: Ezópus Beszéde a gonosz hatalomról
 • Rájnis József: Ovidiusnak Homérus rendi szerént való versei
 • Rájnis József: Egy szelíd verébről
 • Révai Miklós: Örömnap
 • Révai Miklós: Molnár János úrnak
 • Révai Miklós: Pálffy Leopoldína grófkisasszony halálakor
 • Révai Miklós: Tisztelendő Kreskay Imre úrnak
 • Révai Miklós: Baróti Szabó Dávid úrnak
 • Révai Miklós: Baróti Szabó Dávid úrnak
 • Révai Miklós: Haragos embertől való irtózás
 • Révai Miklós: Magát bátorító nagy szív
 • Révai Miklós: Mikor Bessenyei György a római egyház vallására állott
 • Révai Miklós: A papi üldözésről
 • Révai Miklós: A franciaországi zendülésre
 • Révai Miklós: A kikeletről
 • Révai Miklós: A szerelem énekesihez
 • Révai Miklós: Rózsavirágon megilletődött szeretők
 • Révai Miklós: A szökevény Kupidó
 • Révai Miklós: Szerető kívánság
 • Révai Miklós: A meghűlt szeretet
 • Révai Miklós: Szomorú indulat
 • Révai Miklós: Az időről új esztendő alkalmatosságával
 • Révai Miklós: A lélek halhatatlansága
 • Révai Miklós: Magam képe
 • Révai Miklós: Tartózkodás
 • Révai Miklós: Haláltól nem rettegő nagy lélek
 • Révai Miklós: Horátzius II. Éneke az Epodos nevű könyvből
 • Révai Miklós: Szerető nyavalya
 • Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása
 • Fábián Julianna: Verses levelezés
 • Csizi István: Verses levelezés
 • Endrődy János: A kis rózsabokor
 • Endrődy János: Az ellenkező
 • Endrődy János: Miért ritkák a magyar Múzsák
 • Nagy János: Kozák tánc
 • Nagy János: Pápa városát dicsérő bakonyi leány
 • Nagy János: A kesergő cigány
 • Etédi Sós Márton: Magyar gyász
 • Mátyási József: Három dolog legszükségesebb a világon...
 • Mátyási József: Felelet egy bizonyos személynek azon kérdésére hogy: mi a csók?
 • Mátyási József: A tavasznak mesés leírása
 • Mátyási József: A magyar borról
 • Mátyási József: Hajnali szomorú képzelődés
 • Gyöngyössi János: Az esztendőben elé forduló 12 hónapok alá az 1766-ik esztendőre
 • Gyöngyössi János: Kemény Farkas úrnak Kornis Mária kisasszonnyal tartott örvendetes menyegzőjének alkalmatosságával
 • Gyöngyössi János: Ifjú tanulónak elmélkedése ama közönséges mondásból: non aestas est laeta diu
 • Gyöngyössi János: Örvendező versek Kemény Sámuel úr őnagyságához
 • Édes Gergely: Némely tavaszi madarakról
 • Édes Gergely: Okoson nyomorgóhoz
 • Édes Gergely: Szőrköntöst öltő bölcsről
 • Édes Gergely: Füsttül ürült tüzű szűzrül
 • Édes Gergely: A magyar széphez
 • Édes Gergely: A borkancsóhoz
 • Édes Gergely: A világ tengerére ereszkedés
 • Édes Gergely: Nemzeti nyelvünkről
 • Édes Gergely: A Teremtőhöz
 • Édes Gergely: Válasz a Parnasszusi Leckére
 • Édes Gergely: Természet könyve
 • Poóts András: Az esztendő őszi szakaszának, a mi nyelvünkön nem szinte helyesen esett őszi nevezetiről
 • Poóts András: Szökött feleséghez, M**tzy S**nához írott levele
 • Poóts András: Magyar
 • Molnár Borbála: Egynehány bús szívből eredett énekek
 • Molnár Borbála: Életének igaz tűköre
 • Ujfalvy Krisztina: A barát
 • Ujfalvy Krisztina: Anyai fájdalom
 • Ujfalvy Krisztina: A magánossághoz
 • Ujfalvy Krisztina: Emlékezet
 • Ujfalvy Krisztina: A hold
 • Ujfalvy Krisztina: Ez az élet…
 • Ujfalvy Krisztina: Mi a szív?…
 • Ujfalvy Krisztina: Hogy az éltető álomnak…
 • Ujfalvy Krisztina: Komor idők…
 • Kováts József: A kopottabb nemesekhez
 • Kováts József: Nemzeti fohászkodás
 • Kováts József: Nap-lenyugováskor
 • Kováts József: A Sió vizepartján
 • Kováts József: A magyar és a hazafi
 • Kováts József: Szomorú dal
 • Kováts József: Egy kicsapott mester éneke
 • Varjas János: Megtért embernek énekje, melyet nem régen szerzett, és egy megkeseredett, de reménységgel teljes lélek képében tett fel egy nevezetlen ember Debrecenben
 • Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom természete
 • Csokonai Vitéz Mihály: Magyar! Hajnal hasad!
 • Csokonai Vitéz Mihály: Az estve
 • Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal
 • Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
 • Csokonai Vitéz Mihály: A bóldogság
 • Csokonai Vitéz Mihály: Megkövetés
 • Csokonai Vitéz Mihály: Újesztendei gondolatok
 • Csokonai Vitéz Mihály: Léthe
 • Csokonai Vitéz Mihály: A pillangóhoz
 • Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
 • Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi ekhóhoz
 • Csokonai Vitéz Mihály: Halotti versek
 • Csokonai Vitéz Mihály: Tüdőgyúladásomról
 • Fazekas Mihály: Katonai búcsúének
 • Fazekas Mihály: Ki a boldog
 • Fazekas Mihály: Hortobágyi dal
 • Fazekas Mihály: Nyári esti dal
 • Fazekas Mihály: Az én poézisom
 • Kéziratos énekköltészet
 • Debreceni diákirodalom
 • Pálóczi Horváth Ádám: Felelet, Bessenyei Kapitánynak három rendbéli versére - három darabban
 • Pálóczi Horváth Ádám: Kazinczyhoz Kassára
 • Pálóczi Horváth Ádám: A Föld hanyatlik
 • Pálóczi Horváth Ádám: A maga gyilkosságról egy atyafihoz levél
 • Pálóczi Horváth Ádám: Balatoni veszedelem
 • Pálóczi Horváth Ádám: Mátyás király palotájára
 • Pálóczi Horváth Ádám: Menőke a nagy gyűlésre
 • Pálóczi Horváth Ádám: Trenknek egy könyvére
 • Pálóczi Horváth Ádám: Sóhajtás és vallástétel
 • Pálóczi Horváth Ádám: Ének a rossz asszonyok csalárdságirul
 • Pálóczi Horváth Ádám: A sorsával meg nem elégedett
 • Pálóczi Horváth Ádám: Búsuljon a ló, elég nagy a feje
 • Pálóczi Horváth Ádám: Magyar tánc
 • Pálóczi Horváth Ádám: Stájer tánc
 • Pálóczi Horváth Ádám: Német-átok
 • Pálóczi Horváth Ádám: Travesztált franc-átok
 • Pálóczi Horváth Ádám: Vissza-mars a francoknak
 • Pálóczi Horváth Ádám: Ennek beteljesedése
 • Pálóczi Horváth Ádám: Hunniás
 • Göcseji Helikon
 • Szentjóbi Szabó László: A reménységhez
 • Szentjóbi Szabó László: Az igaz világi boldogság
 • Szentjóbi Szabó László: A péceli kert
 • Szentjóbi Szabó László: A tavasz
 • Szentjóbi Szabó László: A holdhoz
 • Szentjóbi Szabó László: Chloé bús estvéje
 • Szentjóbi Szabó László: Egy megvetettnek keserve
 • Szentjóbi Szabó László: A sírhalom
 • Szentjóbi Szabó László: A nagy szüret Telegden
 • Szentjóbi Szabó László: Az együgyű paraszt
 • Szentjóbi Szabó László: Dobozy Mihályhoz
 • Szentjóbi Szabó László: A gyermekkori idők emlékezete
 • Szentjóbi Szabó László: Indulj-dal
 • Szentjóbi Szabó László: II. József halálára
 • Szentjóbi Szabó László: Töredéke a mohácsi veszedelem előadásának
 • Szentjóbi Szabó László: Mirabó (I.)
 • Szentjóbi Szabó László: Mirabó (II.)
 • Szentjóbi Szabó László: Achillestől a Hektor testét kérő Priamus
 • Szentjóbi Szabó László: Glycerium Wielandból
 • Szentjóbi Szabó László: A poéta
 • Batsányi János: A franciaországi változásokra
 • Batsányi János: Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz
 • Batsányi János: A látó
 • Batsányi János: Tűnődés
 • Batsányi János: A rab és a madár
 • Verseghy Ferenc: Egy jó szívből költ szatira avagy feddő költemény a magyar literaturáról
 • Verseghy Ferenc: A haldokló leány
 • Verseghy Ferenc: A marsziliai ének
 • Kazinczy Ferenc: A vallástalan
 • Kazinczy Ferenc: A tanítvány
 • Kazinczy Ferenc: A nagy titok
 • Kazinczy Ferenc: Írói érdem
 • Kazinczy Ferenc: Himfy
 • Kazinczy Ferenc: Epigrammai morál
 • Kazinczy Ferenc: A nyelvrontók
 • Kazinczy Ferenc: Misoxenia
 • Kazinczy Ferenc: A kötés napja
 • Kazinczy Ferenc: A Músához
 • Kazinczy Ferenc: Prometheus
 • Kazinczy Ferenc: Emberiség határai
 • Aranka György: A felülő nemességhez
 • Aranka György: Egy jó ifjú Ferenc napjára
 • Aranka György: Egy szépség kínjainak látására
 • Aranka György: Élet
 • Aranka György: Az essőhöz
 • Aranka György: Aniskához
 • Aranka György: Élet regulája
 • Aranka György: Vilándból próba
 • Vitkovics Mihály: Ivó dal
 • Vitkovics Mihály: Parasztlányka dala
 • Vitkovics Mihály: Mi hasznom énnékem
 • Vitkovics Mihály: Pirongatol, édesanyám
 • Vitkovics Mihály: Fegyvert fogok a hazámért
 • Vitkovics Mihály: Megelégedés
 • Vitkovics Mihály: Az emberekhez
 • Vitkovics Mihály: Cencihez
 • Vitkovics Mihály: Horvát István barátomhoz
 • Vitkovics Mihály: A költő
 • Vitkovics Mihály: Egy verselőhöz
 • Vitkovics Mihály: Sok a kritikus, kevés az író
 • Vitkovics Mihály: Kazinczy Ferenc epigrammáira
 • Vitkovics Mihály: Az olvasóhoz
 • Vitkovics Mihály: Szerelem és barátság
 • Vitkovics Mihály: Egy főtiszt és kocsis
 • Vitkovics Mihály: Fridrik és Napóleon
 • Vitkovics Mihály: Bécs és Moszkva
 • Vitkovics Mihály: Szerb népdalok
 • Vitkovics Mihály: Vitkovics Mihály végső kívánása
 • Ungvárnémeti Tóth László: A világosság
 • Ungvárnémeti Tóth László: A szerencse
 • Ungvárnémeti Tóth László: A tisztválasztás
 • Ungvárnémeti Tóth László: Az igazság
 • Ungvárnémeti Tóth László: Az ember alkatja
 • Ungvárnémeti Tóth László: Az ízlés
 • Ungvárnémeti Tóth László: Páriz Pápai
 • Ungvárnémeti Tóth László: Révay és Kazinczy
 • Ungvárnémeti Tóth László: Bersenyihez
 • Ungvárnémeti Tóth László: A csíz
 • Ungvárnémeti Tóth László: A vinczlér és a fia
 • Ungvárnémeti Tóth László: A magvető
 • Ungvárnémeti Tóth László: Az előre-fizetés
 • Ungvárnémeti Tóth László: Árpád és Zalán
 • Ungvárnémeti Tóth László: Phaedrus meséiből
 • Ungvárnémeti Tóth László: A görögökhöz
 • Ungvárnémeti Tóth László: Az ifjúság Istennéje
 • Guzmics Izidor: A magyar nemzethez
 • Guzmics Izidor: A magyar királyhoz, I. Ferenchez
 • Péteri Takáts József: A reggel
 • Péteri Takáts József: Az estve
 • Péteri Takáts József: A holdhoz
 • Péteri Takáts József: Sóhajtás a békesség után
 • Péteri Takáts József: A költéshez
 • Péteri Takáts József: A fösvény
 • Péteri Takáts József: Egy haldokló szavai
 • Péteri Takáts József: Ágnes története
 • Kisfaludy Sándor: Kesergő szerelem
 • Kisfaludy Sándor: Boldog szerelem
 • Kisfaludy Sándor: Csobánc
 • Kisfaludy Sándor: Somló
 • Vályi Nagy Ferenc: Az őszirózsához
 • Vályi Nagy Ferenc: Az álomhoz
 • Vályi Nagy Ferenc: A villámláshoz
 • Vályi Nagy Ferenc: A szivárványhoz égi háború után
 • Vályi Nagy Ferenc: Az okossághoz
 • Virág Benedek: Előszózat
 • Virág Benedek: Lantomhoz
 • Virág Benedek: Bátorítás
 • Virág Benedek: Vitézeinkhez
 • Virág Benedek: Változás
 • Virág Benedek: A versengő hazafiakhoz
 • Virág Benedek: Károly győzedelme Oszteraknál
 • Virág Benedek: A kényes szenvedőhez
 • Virág Benedek: Lámia
 • Virág Benedek: Auróra
 • Virág Benedek: A kalitkába zárt madárról
 • Virág Benedek: Békesség-óhajtás
 • Virág Benedek: Magyar hexameterek
 • Virág Benedek: A Zsoltárok közől
 • Virág Benedek: A bölcsről
 • Virág Benedek: Az örömhez
 • Virág Benedek: A Poéta és a Músa
 • Virág Benedek: Hangzatkák
 • Virág Benedek: Soterion Custosomnak
 • Virág Benedek: Történet
 • Virág Benedek: Bessenyei Györgynek emlékezete
 • Virág Benedek: Zoilushoz
 • Virág Benedek: Cupido
 • Virág Benedek: Gyászkalapos
 • Virág Benedek: Ifjainkhoz
 • Virág Benedek: Horatius Ódái
 • Kis János: Hajós ének
 • Kis János: Bölcs rejtezés
 • Kis János: Nyári holdvilágos éjszaka
 • Kis János: Az idő eljár
 • Kis János: Búcsúvétel az ifjuságtól
 • Kis János: Lillimhez
 • Kis János: A hív párhoz
 • Kis János: Sopron tájékához
 • Kis János: A Balaton melléke
 • Kis János: Aratáskor
 • Kis János: Aesop és az utas
 • Kis János: A bárány és a tövisbokor
 • Kis János: Markalf
 • Kis János: Tibull elégiái közől
 • Kis János: Ének az örömhez
 • Dukai Takách Judit: Az én lakhelyem
 • Dukai Takách Judit: Báró Wesselényi
 • Dukai Takách Judit: A fársáng utolsó órájában
 • Dukai Takách Judit: Juliskám halálára
 • Dukai Takách Judit: Visszaemlékezés
 • Dukai Takách Judit: A beteg Malvina
 • Döbrentei Gábor: A phantáziához
 • Döbrentei Gábor: Hazai ügy, a nemzeti nyelvre nézve
 • Döbrentei Gábor: Regula s természet
 • Berzsenyi Dániel: A tizennyolcadik század
 • Berzsenyi Dániel: Osztályrészem
 • Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz [Forr a világ bús tengere...]
 • Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenesaljától
 • Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz
 • Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
 • Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz [Romlásnak indult...]
 • Berzsenyi Dániel: Fohászkodás
 • Berzsenyi Dániel: Életfilozófia
 • Berzsenyi Dániel: Napoleonhoz
 • Berzsenyi Dániel: A Pesti Magyar Társasághoz
 • Berzsenyi Dániel: A poéta
 • Berzsenyi Dániel: Gróf Mailáth Jánoshoz
 • Berzsenyi Dániel: A poesis hajdan és most

 • Név- és szómagyarázatok