Címszó: Bánk bán - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0135.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0135.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/20/20773.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Bánk bán

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/520773.htm

 

Szócikk: Bánk bán A legkiválóbb magyar történeti tragédia. Katona József (személy) (információ)  (l. o.) remekműve. Bánk bán (cím) (információ)  írójának nagyságát semmi sem bizonyítja jobban, mint az az eléggé nem hangoztatható körülmény, hogy kora ferde ízlésétől elfordulva, a tragédia-írás Shakespeare-i (személy) (információ)  magaslatára tudott emelkedni. Katona (személy) (információ)  korában a német (nemzetiség) (információ)  ritterdráma uralkodott és ő maga is Kotzebue (személy) (információ)  (l. o.) hatása alatt írta előbbi műveit. Ám a fiatal lángész egyszerre elfordult Kotzebuetól. (személy) (információ)  Bánk bánjában (cím) (információ)  már semmi sincs, ami a ritterdrámákra emlékeztetne. Bánk bán (cím) (információ)  nem lovag-dráma és nemcsak szerelmi dráma, hanem épen olyan mértékben nemzeti dráma is. S ha Gyulai (személy) (információ)  tévedett, amikor Bánk tragikumát abban látta, hogy a nádorból törvénytipró stb. lett, ép úgy tévednek azok is, kik Bánk tragikumát pusztán csak Melinda halálában látják. Mert Bánk bánnak kettős a tragikuma: benne a hazafi és a szerelmes férj egyaránt elbukik. Katona (személy) (információ)  drámájában nem háttér a történelem, hanem szerves része annak. Az or­szágot pedig csaknem élő személlyé teszi. Petur kifakadásaiban, Tiborc panaszaiban és Bánk szemrehányásaiban, melyeket a IV-ik felvonásban a királynéhoz intéz, mindenütt ott sír, ott vonaglik a Gertrudisz-ék idegen elnyomása alatt szenvedő ország. Szinte halljuk és érezzük a magyar föld sírását, a megbántott ország jajkiáltásait. Ezt a megbántott országot engeszteli ki a magyar király, amikor a tragédia végén ezekkel a szavakkal fordul a körülötte állókhoz: »Magyarok! Előbb mintsem magyar Hazánk, Előbb esett el — méltán — a királyné«. Ezek nélkül a szavak nélkül nem tudnánk belenyugodni Bánk bukásába. Míg így, emelkedett lélekkel távozunk a színházból, mert a király engesztelő szavaiban nagy erkölcsi igazság rejlik. Katona József' (személy) (információ)  Shakespeare (személy) (információ)  hatása alatt fordult el a német (nemzetiség) (információ)  ritterdrámától, anélkül azonban, hogy a legkisebb mértékben is utánzója lett volna a brit (nemzetiség) óriásnak. Drámaíróink közül senki sem értette meg annyira Shakespearet, (személy) (információ)  és senki sem tanult belőle annyit, mint ő. Katona (személy) (információ)  csak a dráma lényegét látta meg Shakespeare-n (személy) (információ)  keresztül, de jóformán semmi egyebet nem vett át tőle. Shakespeare (személy) (információ)  a maga díszletek nélküli színpadán, ahol csak egy kitett táblára írták fel a színhely változását, akár harminc képben is megírhatta a maga remek­műveit — s ott, ahol a hiányzó díszleteket szavakkal akarta megfesteni, megengedhetett magának egy kis bőbeszédűséget. Katonánál (személy) (információ)  ezeknek nyoma sincs. Ő öt felvonásba szorította bele Bánk bán tragédiáját, anélkül, hogy a felvonásokba még képeket, változásokat szúrt volna közé. És Katona (személy) (információ)  nem bőbeszédű, sőt néha nagyon is fukarkodik a szavakkal, annyira, hogy tömör, drámai nyelve e miatt itt-ott homályossá válik. Bánk bán-ban (cím) (információ)  aligha van olyan rész, vagy szinte elenyészően kevés, ahol a szó ne volna helyén való s ahol ne fejezne ki valamit. Hiszen még olvasva is erezhetni, hogy itt a szavak mögött való érzések élnek, indulatok és küzdelmek dübörögnek. Ezért van, hogy Bánk bán nagyságát először a színészek érezték meg, a színészek, akik ösztönösen és hivatásszerűen mindig lelkiállapotot keresnek, vagy éreznek a szó mögött; akik, tapasztalásból tudják, hogy az üres szó, a hosszú lére eresztett puffogó tiráda — csak felesleges cafrang és nyűg a színpadon. Katona (személy) (információ)  tudvalévőleg 1814-ben (időpont) a kolozsvári (megye) pályázatra írta meg remekművét. Arról azonban, hogy ez a remekmű csakugyan beérkezett-e a pályázatra, biztos adataink nincsenek. Döbrentei Gábor, (személy) (információ)  aki ennek a pályázatnak a kezdeményezője és vezére volt, Bánk bán színpadi diadalai idején még élt, de senkinek sem jutott eszébe, hogy megkérdezze tőle, mi történt a pályázaton Bánk bánnal. Katonát (személy) (információ)  nem kedvetlenítette el a kolozsvári (megye) pályázat sikertelensége, annyira nem, hogy Bánk bán-ját (cím) (információ)  1819-ben (időpont) újra átdolgozta. Ez az átdolgozás aztán, mivel a cenzúra a mű előadását nem engedélyezte, nyomtatásban is megjelent. Katonának (személy) (információ)  tehát voltaképpen két Bánk bánja (cím) (információ)  van. Az elsőt 1814-ben (időpont) irta, a másikat 1819-ben. (időpont) Megbízhatatlan adatok alapján egyidőben az a tévhit terjedt eL, hogy Egressy Gábor (személy) (információ)  1834-ben (időpont) Katona (személy) (információ)  régi Bánk bán-ját (cím) (információ)  találta meg a kolozsvári színpad (intézmény) (információ)  padlásán és azt vette elő jutalomjátékául. Ennek az adatnak valótlanságát a »Honművész« (intézmény) (információ)  1834-ik (időpont) évfolyamának 3-ik kötetéből könnyű szerrel megállapíthatjuk. A régi Bánk bán-ban (cím) (információ)  ugyanis Melinda (szerep) neve még Adelaida (szerep) volt. Már pedig a »Honművész« (intézmény) (információ)  tudósítója a kolozsvári (megye) előadásról való beszámolójában mindig Melindáról (szerep) (s nem Adelaidiáról) (szerep) beszél. A régi Bánk bán-t (cím) (információ)  (az 1814-belit) (időpont) nem játszhatták sehol. Sőt nem is igen ismerhették. Legfeljebb néhány jó barát. Az az egy-két kézirati példány, mely valaha a költő sajátja lehetett, elveszett, elkallódott. Az irodalmi körök is jóformán napjainkig csak Bárány Boldizsár (személy) (információ)  »Rostá«-jából (cím) ismertek belőle egy-két töredéket. Ujabban azonban, két esztendővel a világháború kitörése előtt, nyilvánosságra került egy régi Bánk bán-kézirat, (cím) (információ)  amely paraszti kezekben, száz esztendőn keresztül hányódott a kecskeméti (megye) tanyákon. A kéziratról könnyű volt megállapítani, hogy nem Katona (személy) (információ)  irása ugyan, de az ő korából való s hogy az 1814-ben (időpont) megírt Bánk bán-t (cím) (információ)  tartalmazza. A kétségkívül érdekes és nagybecsű kézirat, melyből — sajnos — 24 lap hiányzik, az »Irodalomtörténeti Közlemények« (intézmény) 1913-ik (időpont) évfolyamának második és harmadik füzetében jelent meg. Nagyon érdekes és tanulságos olvasmány annak, aki ismerni akarja a régi Bánk bánt (cím) (információ)  és látni akarja, hogy Katona (személy) (információ)  milyen hatalmas előhaladást tett az átdolgozásig eltelt öt év alatt. Bánk bán (cím) (információ)  előadásaival kapcsolatban sok téves adat keringett a köztudatban. Itt van mindjárt első előadásának dátuma. Eddig úgy tudtuk, hogy Bánk bán-nak (cím) (információ)  1834. (időpont) aug. 30-án Kolozsvárt (megye) volt az első előadása s hogy a darab színrehozója Egressy Gábor (személy) (információ)  volt. Egy napfényre került kassai (megye) színlap azonban ezeket az adatokat megcáfolja. Ebből a régi színlapból kiderült, hogy Kassán (megye) már 1833. (időpont) február 15-én (tehát egy félesztendővel előbb) színre került Katona (személy) (információ)  remeke. Színrehozta pedig — jutalomjátéka alkalmából — Udvarhelyi Miklós, (személy) (információ)  aki Mikhál bán (szerep) szerepét játszotta benne. Hogy mikor volt Bánk bán (cím) (információ)  első előadása, még mindig nem tudhatjuk. Lehet, hogy a kassai (megye) dátum előtt is játszották már valahol. Bánk bán (cím) (információ)  további sorsa általánosan ismeretes. A remekmű, melyet Kassa (megye) és Kolozsvár (megye) után Debrecenben (megye) s Budán (Budapest) is eljátszottak, 1839. (időpont) márc. 23-án végre a Nemzeti Színházban (intézmény) (információ)  is színre került. Színre hozta pedig Egressy Gábor, (személy) (információ)  aki jutalomjátékára Katona József (személy) (információ)  szomorújátékát választotta. Ettől az időtől kezdve Bánk bán (cím) (információ)  állandóan műsoron maradt, igazi fénykorát azonban a negyvenes években élte, amikor Lendvay (személy) (információ)  volt Bánk, (szerep) (információ)  Petur (szerep) — Egressy, (személy) (információ)  Tiborcz (szerep) — Bartha, (személy) (információ)  Biberach (szerep) (információ)  — Fáncsy, (személy) (információ)  Melinda (szerep) — Lendvayné Hivatal Anikó, (személy) Gertrudisz (szerep) pedig Laborfalvi Róza. (személy) (információ)  Ilyen kitűnő szereposztásban aligha látjuk többé Bánk bánt (cím) (információ)  a szinpadon. (Pataki József.) (személy) (információ)  Bánk bán (cím) (információ)  előadásai: Kassa, (megye) 1833. (időpont) febr. 15. Udvarhelyi Miklós (személy) (információ)  jutalomjátékára. II. Endre, Magyarok királya: (szerep) Szerdahelyi úr, (személy) (információ)  (Sz. József); (személy) Gertrudisz királyné: (szerep) Kántorné asszony; (személy) Béla, Endre, Mártha, Ottó kis gyermekeik: (szerep) Szerdahelyi Etelka, (személy) (információ)  Szerdahelyi Kálmán, (személy) (információ)  Telepi Máli; (személy) (információ)  Ottó: (szerep) Egressy úr (személy) (információ)  (Gábor); Bánk bán: (szerep) (információ)  Bartha úr; (személy) (információ)  Melinda, a felesége: (szerep) Déryné asszony; (személy) (információ)  Soma, fiacskájok: (szerep) Telepi Károly, (személy) (információ)  Mikhál bán: (szerep) Udvarhelyi úr (személy) (információ)  (Miklós); Simon bán: Kti-bay úr; Egy zászlós úr: Pály úr; Petur bán, Bichori Főispán: Szentpétery ÚT; Myska bán: Demjén úr; (személy) (információ)  Sólom mester: (szerep) Haslini úr; (személy) Bendeleiben Isidóra: (szerep) Pályné asszony; (személy) Egy udvornik: (szerep) (információ)  Latabár úr; (személy) (információ)  Biberach: (szerep) (információ)  Megyeri úr; (személy) (információ)  Tiborc, paraszt: (szerep) Szilágyi úr (Pál); (személy) (információ)  Békétlenek: (szerep) Telepy úr, (személy) Király úr. (személy) (információ)  — Kolozsvárott, (megye) 1834. (időpont) aug. 30. Egressy Gábor (személy) (információ)  jutalom játékára: II. Endre: (szerep) Szerdahelyi József; (személy) (információ)  Gertrúd: (szerep) Széppataki Johanna; (személy) Ottó: (szerep) Egressy Gábor; (személy) (információ)  Bánk bán: (szerep) (információ)  Lendvay Márton; (személy) (információ)  Petur: (szerep) Szentpétery Zsigmond, (személy) (információ)  Mikhál: (szerep) Udvarhelyi Miklós, (személy) (információ)  Simon: (szerep) (információ)  Kubay Pál, (személy) (információ)  Melinda: (szerep) Déryné, (személy) (információ)  Izidora: (szerep) Éder Lujza, (személy) (információ)  Tiborc: (szerep) (információ)  Szilágyi Pál, (személy) (információ)  Biberach: (szerep) (információ)  Éder György. (személy) (információ)  Debrecen; (megye) 1836, (időpont) Bánk bán: (szerep) (információ)  Baranyi, (személy) Petur: (szerep) Szerdahelyi, (személy) (információ)  Gertrúd: (szerep) Pályné, (személy) Melinda: (szerep) Chiabayné, (személy) Mikhál: (szerep) Nagy, (személy) (információ)  Izidóra: (szerep) Parázsóné (személy) — Buda, (Budapest) 1835. (időpont) febr. 27, Kántomé (személy) jutalomjátékára: Bánk bán; (szerep) (információ)  Bartha János, (személy) (információ)  Petur: (szerep) Tóth István, (személy) (információ)  Ottó: (szerep) Lendvay Márton, (személy) (információ)  Gertrudis: (szerep) Kántomé, (személy) Biberach: (szerep) (információ)  Megyeri Károly, (személy) (információ)  II. Endre: (szerep) Marosi, (személy) (információ)  Melinda: (szerep) Lendvayné, (személy) Tiborc: (szerep) (információ)  Szöllőssy, (személy) Mikhál bán: (szerep) Nagy József, (személy) (információ)  Egy békétlen: (szerep) (információ)  Szigligeti Ede. (személy) (információ)  1835. (időpont) dec. 1-én azonban már Lendvay Márton (személy) (információ)  játszotta Bánkot. (szerep) (információ)  A budapesti Nemzeti Színházban (intézmény) (információ)  1839. (időpont) márc. 23-án volt a bemutatója, Egressy Gábor (személy) (információ)  javára, nagyon hatástalanul, mert mindössze egyszer került színre. Laborfalvi Róza (személy) (információ)  volt Gertrudis, (szerep) Lendvayné (személy) Melindát (szerep) játszotta, Bartha János (személy) (információ)  Tiborcot, (szerep) (információ)  Szentpétery Zsigmond (személy) (információ)  Petúrt (szerep) és Fáncsy Lajos (személy) (információ)  Biberachot. (szerep) (információ)  Erről az első előadásról Vörösmarty Mihály (személy) (információ)  ezt a kritikát írta: »Mart. 23. A pesti (Budapest) m. színpadon először: Bánk bán. (cím) (információ)  Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. Irta: Katona József. (személy) (információ)  (Egressy Gábor (személy) (információ)  jutalomjátéka.) Sok tekintetben hiányos s némileg vad, de erővel teljes színmű, első s utolsó műve e nemben a korán elhunytnak. Legkevésbbé sikerült Bánk bán (szerep) (információ)  charaktere, kiben nem látjuk azon szilárdságot, melly az általa elkövetett merész s nagy felelősségű tetthez kívántatik. Tökéletesebbek: Petur, (szerep) Biberach, (szerep) (információ)  Ottó, (szerep) Tiborc, (szerep) (információ)  Gertrud (szerep) (információ)  nem egészen érthető. Melinda (szerep) a legnehezebb feladat az egészben, helyenként meglepőleg szerencsés vonásokkal van ábrázolva. Az egész mű mindenesetre magasb tehetségre mutat, s nem hűtlen máslata a kornak, mely noha hanyatlásnak indult s a hajdani erőből vadságra fajult, mégis sok jeleivel bír a férfiasságnak s a lovagi szellemnek. Drámai, sőt színihatás tekintetében végre a mű ritka tünemény, ha meggondoljuk, hogy akkor íratott, mikor dráma kevés, a színház bujdosó volt, s hogy a szerzőnek ez első munkája. Az előadás a gondosabbak közé számítható. Szentpéteri, (személy) amennyire hangja nem gátolá, jól adá az indulatos Peturt; (szerep) Barthát (személy) (információ)  kívánnék többnyire így látni: mély éa megható érzéssel adá a szegény Tiborcot, (szerep) (információ)  valamint Fáncsy (személy) (információ)  igen kimért és jól talált játékkal a furfangos Biberachot. (szerep) (információ)  Egressy G. (személy) (információ)  (Bánk) (szerep) (információ)  helyenként p. o. midőn a pártütőket s Peturt (szerep) csillapítja, midőn a királynénak szemrehányásokat tesz, jó, helyenként, kivált indulatkitöróseiben, érthetetlen, vagy egy kissé túlzó. Egyébiránt, mint mondók, Bánk bán (szerep) (információ)  charaktere leggyengébb az egész műben, s inkább szeretjük, ha egy kis túlzás által felriasszon, minthogy bágyadt előadás miatt egészen elessék.« (»Athenaeum«-ból) (intézmény) (információ)  ,— Hat esztendővel később, 1845. (időpont) november 1-én tűzték csak újra műsorra, Lendvay Márton; (személy) (információ)  javára, aki ugyancsak Bánkot (szerep) (információ)  játszotta. Ez évben ötször adták elő; 1846-ban (időpont) hétszer; 1847-ben (időpont) ötször, 1848-ban (időpont) szintén ötször, (ez évben utoljára dec. 29-én, Komáromyval (személy) (információ)  Bánk (szerep) (információ)  szerepében), 1849-ben (időpont) egyszer adták s ezután csak 1858. (időpont) márc. 10-én került színre, Tóth. József (személy) javára miután az osztrák (nemzetiség) cenzúra betiltotta a hazafias mű előadását; ekkor új szereposztással a következők játszták: Szigeti József: (személy) (információ)  Bánk bán, (szerep) (információ)  Jókainé: (személy) (információ)  Gertrudis, (szerep) Bulyovszkyné: (személy) Melinda, (szerep) Szilágyi Pál: (személy) (információ)  Tiborc, (szerep) (információ)  Egressy Gábor: (személy) (információ)  Petur, (szerep) Tóth József: (személy) (információ)  Biberach, (szerep) (információ)  Erdélyi Sándor: (személy) (információ)  II. Endre, (szerep) Latky: (személy) Ottó. (szerep) 1859-ben (időpont) Prielle Cornélia: (személy) (információ)  Melinda (szerep) és Komáromy (személy) (információ)  (Bánk) (szerep) (információ)  mint szerződött tagok léptek fel először a tragédiában. Ugyancsak bemutatkozásul választották Paulayék (személy) Bánk (szerep) (információ)  és Gertrudis (szerep) szerepét, mikor 1863-ban (időpont) vendégszerepeltek a Nemzeti Színházban. (intézmény) (információ)  1868. (időpont) szept. 27-én először játszották teljes szövegével Katona (személy) (információ)  tragédiáját s ekkor új szereplőkkel egészítették ki a régebbi együttest, Náday Ferenc (személy) (információ)  volt Ottó, (szerep) Komáromi: (személy) (információ)  Tiborc, (szerep) (információ)  Benedek: (személy) (információ)  Biberach (szerep) (információ)  és Paulay: (személy) (információ)  II. Endre. (szerep) Majd 1872. (időpont) április 3-án Jászai Mari (személy) (információ)  választotta bemutatkozásul Gertrudis (szerep) szerepét, aki hatalmas alakításával haláláig egyik főerőssége volt az előadásnak. Partnerei ekkor Molnár György (személy) (információ)  (Bánk), (szerep) (információ)  Prielle Cornélia (személy) (információ)  (Melinda), (szerep) Rónay Gyula (személy) (információ)  (Petur), (szerep) és Nagy Imre (személy) (információ)  (II. Endre) (szerep) és még ugyanazon évben Biberach (szerep) (információ)  szerepét Újházi Ede (személy) vette' át. 1879-ben (időpont) osztották ki újra a darabot Nagy Imrével (személy) (információ)  a címszerepben, akihez Márkus Emília (személy) (információ)  (Melinda) (szerep) és E. Kovács Gyula (személy) (Petur) (szerep) csatlakozik. Ezzel a szereposztással került színre a tragédia Bécsben (ország) is, 1892. (időpont) okt. 1-én, kivéve Petur (szerep) szerepét, melyben Szacsvay Imre (személy) (információ)  a császárvárosban is óriási sikert aratott. 1895-ben (időpont) újra felelevenítették. Ekkor így festett a kiosztás: Pálfi György: (személy) (információ)  Bánk, (szerep) (információ)  Fáy Szeréna: (személy) (információ)  Melinda, (szerep) Újházi Ede: (személy) Tiborc, (szerep) (információ)  Szacsvay Imre: (személy) (információ)  Petur (szerep) és Gyenes László: (személy) (információ)  Biberach. (szerep) (információ)  Századik előadását 1896. (időpont) május 13-án érte meg Szacsvayval (személy) (információ)  a címszerepben. Ekkor Gertrudist (szerep) Jászai Mari (személy) (információ)  játszotta, Biberach (szerep) (információ)  Gyenes (személy) (információ)  volt, Melinda (szerep) szerepe Márkus Emília (személy) (információ)  kezében volt és Tiborc (szerep) (információ)  Újházi (személy) maradt. Ujabb időkben felváltva játszottak a tragédiákban: Szacsvay (személy) (információ)  és Bakó László (személy) (információ)  (Bánk (szerep) (információ)  és Petur), (szerep) Beregi Oszkár (személy) (információ)  (Ottó), (szerep) Hegyesi Mari, (személy) (információ)  Cs. Alszeghy Irma (személy) (Melinda), (szerep) Ivánfi Jenő (személy) (információ)  (Biberach), (szerep) (információ)  Gabányi Árpád (személy) (információ)  (Tiborc), (szerep) (információ)  Mihályfi Károly (személy) (információ)  (II. Endre). (szerep) Teljesen új szereposztással adott új formát a darabnak 1916. (időpont) jan. 1-én a színház Kürti József (személy) (információ)  (Bánk), (szerep) (információ)  Bakó (személy) (információ)  (Petur), (szerep) Jászai (személy) (információ)  (Gertrudis), (szerep) Váradi Aranka (személy) (információ)  (Melinda), (szerep) Odry Árpád (személy) (Biberach), (szerep) (információ)  Hegedűs Gyula (személy) (Tiborc) (szerep) (információ)  és Gál Gyula (személy) (információ)  (Mikhál) (szerep) alakításával. 150-ik előadása ugyanezen szereplőkkel 1916. (időpont) jan. 26-án volt. (Szomorú világot vet magyarságunkra, hogy irodalmunk legjelesebb remekét, az egyetlen elismert, tiszta magyar tragédiát, az ország egyetlen műintézetében 77 év alatt csak százötvenszer lehetett színre hozni és igy évenként két előadás sem jutott Katona József (személy) (információ)  klasszikus tragédiájára.) Felújították:, 1918. (időpont) szept. 9-én, ezzel a szereposztással: Bánk: (szerep) (információ)  Bakó László, (személy) (információ)  Tiborc: (szerep) (információ)  Pethes Imre, (személy) (információ)  Petur: (szerep) Kürti József, (személy) (információ)  és (felváltva) Pataki József, (személy) (információ)  Izidora: (szerep) Mátray Erzsi. (személy) (információ)  1924. (időpont) jún. 3-án ismét felelevenítették. — »Bánk bán« (szerep) (információ)  tragédia Kecskeméten, (megye) a költő szülővárosában 1847, (időpont) szeptember hó 5-én került először színre, Komáromi Alajossal (személy) (információ)  a címszerepben. (A mű kéziratát Wodianer János (személy) (információ)  maglódi (megye) földbirtokos 1914. (időpont) jan. havában a Nemzeti Múzeumnak (intézmény) (információ)  adományozta. A mű nem a költő kezeírása, de megállapíttatott, hogy a költő számára készült. Lásd: Pesti Hírlap, (intézmény) (információ)  1914. (időpont) jún. 26.) — Uj kidolgozással 1858. (időpont) júl. 17-én adta elő Pázmán Mihály (személy) (információ)  társulata, Esztergomban, (megye) Szigeti Imre (személy) (információ)  tollából. (Lásd: Győri Közlöny, (intézmény) (információ)  1859. (időpont) 3. szám, 11. oldal. — Néhai Rakodczay Pál (személy) (információ)  szerint ez az »átdolgozás« a Bach-rendszerre vezetendő vissza.) Nyíregyházán (megye) 1859. (időpont) szept. 17-én adták. (Bánk: (szerep) (információ)  Egressy, (személy) (információ)  Melinda: (szerep) Szépné Mátray Laura, (személy) Petur: (szerep) Lukácsi.) (személy) (információ)  Nagyszalontán (megye) 1860. (időpont) okt. havában a mű előadását betiltották. A budai Népszínházban (intézmény) (információ)  1861. (időpont) szept. 17-én került színre, Bánk: (szerep) (információ)  Molnár György, (személy) (információ)  Petur: (szerep) Bihari, (személy) (információ)  Melinda: (szerep) Szépné, (személy) Gertrúd: (szerep) Szerdahelyi Nelli, (személy) (információ)  Mikhál: (szerep) Kovács, (személy) (információ)  Simon: (szerep) (információ)  Horváth, (személy) (információ)  Biberach: (szerep) (információ)  Beődy, (személy) (információ)  Tiborc: (szerep) (információ)  Dósa József. (személy) — Olasz (nyelv) (információ)  nyelven Salvini Gusztáv (személy) (információ)  társulata adta elő a Vígszínházban, (intézmény) (információ)  1897. (időpont) okt. 11-én, Gausz Viktor (személy) fordításában. Szereposztása: Bánk: (szerep) (információ)  Salvini, (személy) (információ)  Gertrudisz: (szerep) Aliprandi, (személy) Biberach: (szerep) (információ)  Maione Diaz, (személy) Ottó: (szerep) Rogoli, (személy) Mikhál: (szerep) Fiochi, (személy) Tiborc: (szerep) (információ)  Orlandini, (személy) Petur: (szerep) Gruichi. (személy) — Német (nyelv) (információ)  nyelvre Dux Adolf (személy) (információ)  1858-ban (időpont) fordította. 1871. (időpont) ápr. havában a pesti Varieté (intézmény) (információ)  is előadta (német (nyelv) (információ)  nyelvű előadásban). A főszereplők ezek voltak: Bánk: (szerep) (információ)  Sonnenthal, (személy) Gertrúd: (szerep) Némethy Irma, (személy) (információ)  Melinda: (szerep) Herrlinger Jozefa, (személy) Tiborc: (szerep) (információ)  Hold, (személy) Petur: (szerep) Alsdorf, (személy) (információ)  Biberach: (szerep) (információ)  Joly. (személy) — Ujabban Vészi József (személy) is lefordította német (nyelv) (információ)  nyelvre; az ő tolmácsolásában bemutatta Reinhardt Miksa (személy) (információ)  berlini (ország) társulata a Vígszínházban, (intézmény) (információ)  1911. (időpont) ápr. 30-án és Berlinben (ország) 1911. (időpont) máj. 24-én, (Lásd: Pesti Napló, (intézmény) (információ)  1911. (időpont) máj. 26.) Operai átdolgozásban szövegét írta: Egressy Benjamin (személy) (információ)  zen. szerz.: Erkel Ferenc. (személy) (információ)  Első előadása a Nemzeti Színházban (intézmény) (információ)  volt, 1861. (időpont) márc. 9-én, felemelt helyárak mellett. Szereposztása: Bánk: (szerep) (információ)  Ellinger József; (személy) (információ)  Petur: (szerep) Füredi Mihály; (személy) (információ)  Ottó: (szerep) Telek Albert (személy) (temesvári (megye) vendég); Gertrúd: (szerep) Hofbauer Zsófi; (személy) (információ)  Melinda: (szerep) Hollóssy Cornélia; (személy) András király: (szerep) Bignio Lajos; (személy) (információ)  Tiborc: (szerep) (információ)  Kőszeghy Endre; (személy) (információ)  Biberach: (szerep) (információ)  Kaczvinszky János. (személy) (információ)  Az első előadás bevétele 1315 (időpont) frt 10 kr-t tett ki. 150-ik előadása:1899. (időpont) ápr. 16-án, (Bianchi Biankával), (személy) (információ)  200-ik előadása: 1914. (időpont) ápr. 21-én volt. A Nemzeti Színházban (intézmény) (információ)  összesen 108-szor került színre;. Összbevétele: 74,749 frt 47 kr volt. Az Operában (intézmény) (információ)  az első előadásán (1884. (időpont) szept. 27-én) bruttó bevétele 1846 (időpont) frt 20 kr volt, ahol utoljára 1884. (időpont) május 20-án adták Wilt Máriával (személy) (információ)  Melinda (szerep) szerepében. Szereplők: Gertrúd (szerep) Bartolucci Viktória, (személy) (információ)  Ottó: (szerep) Pauli Richárd: (személy) (információ)  Bánk: (szerep) (információ)  Hajós Zsigmond; (személy) (információ)  Melinda: (szerep) Máleczkyné; (személy) Petur: (szerep) Odry Lehel; (személy) Biberach: (szerep) (információ)  Láng Fülöp. (személy) (információ)  Felújították 1921. (időpont) jan. 2-án. A Városi Színház (intézmény) (információ)  együttese bemutatta: 1923. (időpont) jan. 5-én. szin_I.0135.pdf I

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Bánk bán címszóvég 20773 Szócikk: Bánk bán A legkiválóbb magyar történeti tragédia. Katona József yszemelynevy katona józsef yszemelynevy Katona József yszemelynevy katona yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy (l. o.) remekműve. Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy írójának nagyságát semmi sem bizonyítja jobban, mint az az eléggé nem hangoztatható körülmény, hogy kora ferde ízlésétől elfordulva, a tragédia-írás Shakespeare-i yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy magaslatára tudott emelkedni. Katona yszemelynevy katona yszemelynevy Katona yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy ykodvegy korában a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy ritterdráma uralkodott és ő maga is Kotzebue yszemelynevy kotzebue yszemelynevy Kotzebue yszemelynevy kotzebue yszemelynevy yszemelynevy Kotzebue yszemelynevy ykodvegy (l. o.) hatása alatt írta előbbi műveit. Ám a fiatal lángész egyszerre elfordult Kotzebuetól. yszemelynevy kotzebue yszemelynevy Kotzebue yszemelynevy kotzebue yszemelynevy yszemelynevy Kotzebue yszemelynevy ykodvegy Bánk bánjában ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy már semmi sincs, ami a ritterdrámákra emlékeztetne. Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy nem lovag-dráma és nemcsak szerelmi dráma, hanem épen olyan mértékben nemzeti dráma is. S ha Gyulai yszemelynevy gyulai yszemelynevy Gyulai yszemelynevy gyulai yszemelynevy yszemelynevy Gyulai yszemelynevy ykodvegy tévedett, amikor Bánk tragikumát abban látta, hogy a nádorból törvénytipró stb. lett, ép úgy tévednek azok is, kik Bánk tragikumát pusztán csak Melinda halálában látják. Mert Bánk bánnak kettős a tragikuma: benne a hazafi és a szerelmes férj egyaránt elbukik. Katona yszemelynevy katona yszemelynevy Katona yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy ykodvegy drámájában nem háttér a történelem, hanem szerves része annak. Az or­szágot pedig csaknem élő személlyé teszi. Petur kifakadásaiban, Tiborc panaszaiban és Bánk szemrehányásaiban, melyeket a IV-ik felvonásban a királynéhoz intéz, mindenütt ott sír, ott vonaglik a Gertrudisz-ék idegen elnyomása alatt szenvedő ország. Szinte halljuk és érezzük a magyar föld sírását, a megbántott ország jajkiáltásait. Ezt a megbántott országot engeszteli ki a magyar király, amikor a tragédia végén ezekkel a szavakkal fordul a körülötte állókhoz: »Magyarok! Előbb mintsem magyar Hazánk, Előbb esett el — méltán — a királyné«. Ezek nélkül a szavak nélkül nem tudnánk belenyugodni Bánk bukásába. Míg így, emelkedett lélekkel távozunk a színházból, mert a király engesztelő szavaiban nagy erkölcsi igazság rejlik. Katona József' yszemelynevy katona józsef' yszemelynevy Katona József' yszemelynevy katona yszemelynevy józsef' yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy József' yszemelynevy ykodvegy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy hatása alatt fordult el a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy ritterdrámától, anélkül azonban, hogy a legkisebb mértékben is utánzója lett volna a brit ynemzetisegy angol ynemzetisegy brit ynemzetisegy angol ynemzetisegy ynemzetisegy brit ynemzetisegy ykodvegy óriásnak. Drámaíróink közül senki sem értette meg annyira Shakespearet, yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy és senki sem tanult belőle annyit, mint ő. Katona yszemelynevy katona yszemelynevy Katona yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy ykodvegy csak a dráma lényegét látta meg Shakespeare-n yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy keresztül, de jóformán semmi egyebet nem vett át tőle. Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy a maga díszletek nélküli színpadán, ahol csak egy kitett táblára írták fel a színhely változását, akár harminc képben is megírhatta a maga remek­műveit — s ott, ahol a hiányzó díszleteket szavakkal akarta megfesteni, megengedhetett magának egy kis bőbeszédűséget. Katonánál yszemelynevy katona yszemelynevy Katoná yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katoná yszemelynevy ykodvegy ezeknek nyoma sincs. Ő öt felvonásba szorította bele Bánk bán tragédiáját, anélkül, hogy a felvonásokba még képeket, változásokat szúrt volna közé. És Katona yszemelynevy katona yszemelynevy Katona yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy ykodvegy nem bőbeszédű, sőt néha nagyon is fukarkodik a szavakkal, annyira, hogy tömör, drámai nyelve e miatt itt-ott homályossá válik. Bánk bán-ban ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy aligha van olyan rész, vagy szinte elenyészően kevés, ahol a szó ne volna helyén való s ahol ne fejezne ki valamit. Hiszen még olvasva is erezhetni, hogy itt a szavak mögött való érzések élnek, indulatok és küzdelmek dübörögnek. Ezért van, hogy Bánk bán nagyságát először a színészek érezték meg, a színészek, akik ösztönösen és hivatásszerűen mindig lelkiállapotot keresnek, vagy éreznek a szó mögött; akik, tapasztalásból tudják, hogy az üres szó, a hosszú lére eresztett puffogó tiráda — csak felesleges cafrang és nyűg a színpadon. Katona yszemelynevy katona yszemelynevy Katona yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy ykodvegy tudvalévőleg 1814-ben a kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy pályázatra írta meg remekművét. Arról azonban, hogy ez a remekmű csakugyan beérkezett-e a pályázatra, biztos adataink nincsenek. Döbrentei Gábor, yszemelynevy döbrentei gábor yszemelynevy Döbrentei Gábor yszemelynevy döbrentei yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Döbrentei yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy aki ennek a pályázatnak a kezdeményezője és vezére volt, Bánk bán színpadi diadalai idején még élt, de senkinek sem jutott eszébe, hogy megkérdezze tőle, mi történt a pályázaton Bánk bánnal. Katonát yszemelynevy katona yszemelynevy Katoná yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katoná yszemelynevy ykodvegy nem kedvetlenítette el a kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy pályázat sikertelensége, annyira nem, hogy Bánk bán-ját ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy 1819-ben újra átdolgozta. Ez az átdolgozás aztán, mivel a cenzúra a mű előadását nem engedélyezte, nyomtatásban is megjelent. Katonának yszemelynevy katona yszemelynevy Katoná yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katoná yszemelynevy ykodvegy tehát voltaképpen két Bánk bánja ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy van. Az elsőt 1814-ben irta, a másikat 1819-ben. Megbízhatatlan xtalanevtizedx 1825 xtalanevtizedx 1835 adatok alapján egyidőben az a tévhit terjedt eL, hogy Egressy Gábor yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy 1834-ben xevtizedx 1835 Katona yszemelynevy katona yszemelynevy Katona yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy ykodvegy régi Bánk bán-ját ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy találta meg a kolozsvári színpad yintezmenyy kolozsvári színpad yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy kolozsvári yintezmenyy színpad yintezmenyy yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy ykodvegy padlásán és azt vette elő jutalomjátékául. Ennek az adatnak valótlanságát a »Honművész« yintezmenyy honművész yintezmenyy Honművés yintezmenyy honművész yintezmenyy yintezmenyy Honművés yintezmenyy ykodvegy 1834-ik évfolyamának 3-ik kötetéből könnyű szerrel megállapíthatjuk. A régi Bánk bán-ban ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy ugyanis Melinda yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy neve még Adelaida yszerepy adelaida yszerepy Adelaida yszerepy adelaida yszerepy yszerepy Adelaida yszerepy ykodvegy volt. Már pedig a »Honművész« yintezmenyy honművész yintezmenyy Honművés yintezmenyy honművész yintezmenyy yintezmenyy Honművés yintezmenyy ykodvegy tudósítója a kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy előadásról való beszámolójában mindig Melindáról yszerepy melinda yszerepy Melindá yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melindá yszerepy ykodvegy (s nem Adelaidiáról) yszerepy adelaidia yszerepy Adelaidiá yszerepy adelaidia yszerepy yszerepy Adelaidiá yszerepy ykodvegy beszél. A régi Bánk bán-t ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy (az 1814-belit) xevtizedx 1815 nem játszhatták sehol. Sőt nem is igen ismerhették. Legfeljebb néhány jó barát. Az az egy-két kézirati példány, mely valaha a költő sajátja lehetett, elveszett, elkallódott. Az irodalmi körök is jóformán napjainkig csak Bárány Boldizsár yszemelynevy bárány boldizsár yszemelynevy Bárány Boldizsár yszemelynevy bárány yszemelynevy boldizsár yszemelynevy yszemelynevy Bárány yszemelynevy Boldizsár yszemelynevy ykodvegy »Rostá«-jából ycimy rosta ycimy Rostá ycimy rosta ycimy ycimy Rostá ycimy ykodvegy ismertek belőle egy-két töredéket. Ujabban azonban, két esztendővel a világháború kitörése előtt, nyilvánosságra került egy régi Bánk bán-kézirat, ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy amely paraszti kezekben, száz esztendőn keresztül hányódott a kecskeméti ytelepulesy kecskemét ytelepulesy kecskemét ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy tanyákon. A kéziratról könnyű volt megállapítani, hogy nem Katona yszemelynevy katona yszemelynevy Katona yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy ykodvegy irása ugyan, de az ő korából való s hogy az 1814-ben megírt xtalanevtizedx 1825 xtalanevtizedx 1835 Bánk bán-t ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy tartalmazza. A kétségkívül érdekes és nagybecsű kézirat, melyből — sajnos — 24 lap hiányzik, az »Irodalomtörténeti Közlemények« yintezmenyy irodalomtörténeti közlemények yintezmenyy Irodalom yintezmenyy irodalomtörténeti yintezmenyy közlemények yintezmenyy yintezmenyy Irodalom yintezmenyy ykodvegy 1913-ik xevtizedx 1915 évfolyamának második és harmadik füzetében jelent meg. Nagyon érdekes és tanulságos olvasmány annak, aki ismerni akarja a régi Bánk bánt ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy és látni akarja, hogy Katona yszemelynevy katona yszemelynevy Katona yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy ykodvegy milyen hatalmas előhaladást tett az átdolgozásig eltelt öt év alatt. Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy előadásaival kapcsolatban sok téves adat keringett a köztudatban. Itt van mindjárt első előadásának dátuma. Eddig úgy tudtuk, hogy Bánk bán-nak ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy 1834. xevtizedx 1835 aug. 30-án Kolozsvárt ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy volt az első előadása s hogy a darab színrehozója Egressy Gábor yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy volt. Egy napfényre került kassai ytelepulesy kassa ytelepulesy kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy színlap azonban ezeket az adatokat megcáfolja. Ebből a régi színlapból kiderült, hogy Kassán ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy már 1833. február 15-én (tehát egy félesztendővel előbb) színre került Katona yszemelynevy katona yszemelynevy Katona yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy ykodvegy remeke. Színrehozta pedig — jutalomjátéka alkalmából — Udvarhelyi Miklós, yszemelynevy udvarhelyi miklós yszemelynevy Udvarhelyi Miklós yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy aki Mikhál bán yszerepy mikhál bán yszerepy Mikhál bán yszerepy mikhál yszerepy bán yszerepy yszerepy Mikhál yszerepy bán yszerepy ykodvegy szerepét játszotta benne. Hogy mikor volt Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy első előadása, még mindig nem tudhatjuk. Lehet, hogy a kassai ytelepulesy kassa ytelepulesy kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy dátum előtt is játszották már valahol. Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy további sorsa általánosan ismeretes. A remekmű, melyet Kassa ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy és Kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy után Debrecenben ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy s Budán buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy is eljátszottak, 1839. márc. 23-án végre a Nemzeti Színházban yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy is színre került. Színre hozta pedig Egressy Gábor, yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy aki jutalomjátékára Katona József yszemelynevy katona józsef yszemelynevy Katona József yszemelynevy katona yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy szomorújátékát választotta. Ettől az időtől kezdve Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy állandóan műsoron maradt, igazi fénykorát azonban a negyvenes években élte, amikor Lendvay yszemelynevy lendvay yszemelynevy Lendvay yszemelynevy lendvay yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy ykodvegy volt Bánk, yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Petur yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy — Egressy, yszemelynevy egressy yszemelynevy Egressy yszemelynevy egressy yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy ykodvegy Tiborcz yszerepy tiborcz yszerepy Tiborcz yszerepy tiborcz yszerepy yszerepy Tiborcz yszerepy ykodvegy — Bartha, yszemelynevy bartha yszemelynevy Bartha yszemelynevy bartha yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy ykodvegy Biberach yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy — Fáncsy, yszemelynevy fáncsy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy fáncsy yszemelynevy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy ykodvegy Melinda yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy — Lendvayné Hivatal Anikó, yszemelynevy lendvayné hivatal anikó yszemelynevy Lendvayné Hivatal Anikó yszemelynevy lendvayné yszemelynevy hivatal yszemelynevy anikó yszemelynevy yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy Hivatal yszeme Gertrudisz yszerepy gertrudisz yszerepy Gertrudisz yszerepy gertrudisz yszerepy yszerepy Gertrudisz yszerepy ykodvegy pedig Laborfalvi Róza. yszemelynevy laborfalvi róza yszemelynevy Laborfalvi Róza yszemelynevy laborfalvi yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy Laborfalvi yszemelynevy Róza yszemelynevy ykodvegy Ilyen kitűnő szereposztásban aligha látjuk többé Bánk bánt ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy a szinpadon. (Pataki József.) yszemelynevy pataki józsef yszemelynevy Pataki József yszemelynevy pataki yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Pataki yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy előadásai: Kassa, ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy 1833. febr. 15. Udvarhelyi Miklós yszemelynevy udvarhelyi miklós yszemelynevy Udvarhelyi Miklós yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy jutalomjátékára. II. Endre, Magyarok királya: yszerepy ii. endre, magyarok királya yszerepy II. Endre, Magyarok királya yszerepy ii. yszerepy endre, yszerepy magyarok yszerepy királya yszerepy yszerepy II. yszerepy Endre, yszerepy Magyarok yszere Szerdahelyi úr, yszemelynevy szerdahelyi úr yszemelynevy Szerdahelyi úr yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy úr yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy úr yszemelynevy ykodvegy (Sz. József); yszemelynevy sz. józsef yszemelynevy Sz. József yszemelynevy sz. yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Sz. yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Gertrudisz királyné: yszerepy gertrudisz királyne yszerepy Gertrudisz királyné yszerepy gertrudisz yszerepy királyne yszerepy yszerepy Gertrudisz yszerepy királyné yszerepy ykodvegy Kántorné asszony; yszemelynevy kántorné asszony yszemelynevy Kántorné asszony yszemelynevy kántorné yszemelynevy asszony yszemelynevy yszemelynevy Kántorné yszemelynevy asszony yszemelynevy ykodvegy Béla, Endre, Mártha, Ottó kis gyermekeik: yszerepy béla, endre, mártha, ottó kis gyermekeik yszerepy Béla, Endre, Mártha, Ottó kis gyermekeik yszerepy béla, yszerepy endre, yszerepy mártha, yszerepy ottó yszerepy kis yszerepy gyermekeik yszer Szerdahelyi Etelka, yszemelynevy szerdahelyi etelka yszemelynevy Szerdahelyi Etelka yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy etelka yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy Etelka yszemelynevy ykodvegy Szerdahelyi Kálmán, yszemelynevy szerdahelyi kálmán yszemelynevy Szerdahelyi Kálmán yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Telepi Máli; yszemelynevy telepi máli yszemelynevy Telepi Máli yszemelynevy telepi yszemelynevy máli yszemelynevy yszemelynevy Telepi yszemelynevy Máli yszemelynevy ykodvegy Ottó: yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy Egressy úr yszemelynevy egressy úr yszemelynevy Egressy úr yszemelynevy egressy yszemelynevy úr yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy úr yszemelynevy ykodvegy (Gábor); Bánk bán: yszerepy bánk bán yszerepy Bánk bán yszerepy bánk yszerepy bán yszerepy yszerepy Bánk yszerepy bán yszerepy ykodvegy Bartha úr; yszemelynevy bartha úr yszemelynevy Bartha úr yszemelynevy bartha yszemelynevy úr yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy úr yszemelynevy ykodvegy Melinda, a felesége: yszerepy melinda, a felesége yszerepy Melinda, a felesége yszerepy melinda, yszerepy a yszerepy felesége yszerepy yszerepy Melinda, yszerepy a yszerepy felesége yszerepy ykodvegy Déryné asszony; yszemelynevy déryné asszony yszemelynevy Déryné asszony yszemelynevy déryné yszemelynevy asszony yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy asszony yszemelynevy ykodvegy Soma, fiacskájok: yszerepy soma, fiacskájok yszerepy Soma, fiacskájok yszerepy soma, yszerepy fiacskájok yszerepy yszerepy Soma, yszerepy fiacskájok yszerepy ykodvegy Telepi Károly, yszemelynevy telepi károly yszemelynevy Telepi Károly yszemelynevy telepi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Telepi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Mikhál bán: yszerepy mikhál bán yszerepy Mikhál bán yszerepy mikhál yszerepy bán yszerepy yszerepy Mikhál yszerepy bán yszerepy ykodvegy Udvarhelyi úr yszemelynevy udvarhelyi úr yszemelynevy Udvarhelyi úr yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy úr yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy úr yszemelynevy ykodvegy (Miklós); Simon bán: Kti-bay úr; Egy zászlós úr: Pály úr; Petur bán, Bichori Főispán: Szentpétery ÚT; Myska bán: Demjén úr; yszemelynevy demjén úr yszemelynevy Demjén úr yszemelynevy demjén yszemelynevy úr yszemelynevy yszemelynevy Demjén yszemelynevy úr yszemelynevy ykodvegy Sólom mester: yszerepy sólom mester yszerepy Sólom mester yszerepy sólom yszerepy mester yszerepy yszerepy Sólom yszerepy mester yszerepy ykodvegy Haslini úr; yszemelynevy haslini úr yszemelynevy Haslini úr yszemelynevy haslini yszemelynevy úr yszemelynevy yszemelynevy Haslini yszemelynevy úr yszemelynevy ykodvegy Bendeleiben Isidóra: yszerepy bendeleiben isidóra yszerepy Bendeleiben Isidóra yszerepy bendeleiben yszerepy isidóra yszerepy yszerepy Bendeleiben yszerepy Isidóra yszerepy ykodvegy Pályné asszony; yszemelynevy pályné asszony yszemelynevy Pályné asszony yszemelynevy pályné yszemelynevy asszony yszemelynevy yszemelynevy Pályné yszemelynevy asszony yszemelynevy ykodvegy Egy udvornik: yszerepy egy udvornik yszerepy Egy udvornik yszerepy egy yszerepy udvornik yszerepy yszerepy Egy yszerepy udvornik yszerepy ykodvegy Latabár úr; yszemelynevy latabár úr yszemelynevy Latabár úr yszemelynevy latabár yszemelynevy úr yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy úr yszemelynevy ykodvegy Biberach: yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Megyeri úr; yszemelynevy megyeri úr yszemelynevy Megyeri úr yszemelynevy megyeri yszemelynevy úr yszemelynevy yszemelynevy Megyeri yszemelynevy úr yszemelynevy ykodvegy Tiborc, paraszt: yszerepy tiborc, paraszt yszerepy Tiborc, paraszt yszerepy tiborc, yszerepy paraszt yszerepy yszerepy Tiborc, yszerepy paraszt yszerepy ykodvegy Szilágyi úr (Pál); yszemelynevy szilágyi úr (pál) yszemelynevy Szilágyi úr (Pál) yszemelynevy szilágyi yszemelynevy úr yszemelynevy (pál) yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy úr yszemelynevy (Pál) yszemelyn Békétlenek: yszerepy békétlenek yszerepy Békétlenek yszerepy békétlenek yszerepy yszerepy Békétlenek yszerepy ykodvegy Telepy úr, yszemelynevy telepy úr yszemelynevy Telepy úr yszemelynevy telepy yszemelynevy úr yszemelynevy yszemelynevy Telepy yszemelynevy úr yszemelynevy ykodvegy Király úr. yszemelynevy király úr yszemelynevy Király úr yszemelynevy király yszemelynevy úr yszemelynevy yszemelynevy Király yszemelynevy úr yszemelynevy ykodvegy — Kolozsvárott, ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy 1834. aug. 30. Egressy Gábor yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy jutalom játékára: II. Endre: yszerepy ii. endre yszerepy II. Endre yszerepy ii. yszerepy endre yszerepy yszerepy II. yszerepy Endre yszerepy ykodvegy Szerdahelyi József; yszemelynevy szerdahelyi józsef yszemelynevy Szerdahelyi József yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Gertrúd: yszerepy gertrúd yszerepy Gertrúd yszerepy gertrúd yszerepy yszerepy Gertrúd yszerepy ykodvegy Széppataki Johanna; yszemelynevy széppataki johanna yszemelynevy Széppataki Johanna yszemelynevy széppataki yszemelynevy johanna yszemelynevy yszemelynevy Széppataki yszemelynevy Johanna yszemelynevy ykodvegy Ottó: yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy Egressy Gábor; yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Bánk bán: yszerepy bánk bán yszerepy Bánk bán yszerepy bánk yszerepy bán yszerepy yszerepy Bánk yszerepy bán yszerepy ykodvegy Lendvay Márton; yszemelynevy lendvay márton yszemelynevy Lendvay Márton yszemelynevy lendvay yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy Márton yszemelynevy ykodvegy Petur: yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Szentpétery Zsigmond, yszemelynevy szentpétery zsigmond yszemelynevy Szentpétery Zsigmond yszemelynevy szentpétery yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Mikhál: yszerepy mikhál yszerepy Mikhál yszerepy mikhál yszerepy yszerepy Mikhál yszerepy ykodvegy Udvarhelyi Miklós, yszemelynevy udvarhelyi miklós yszemelynevy Udvarhelyi Miklós yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Simon: yszerepy simon yszerepy Simon yszerepy simon yszerepy yszerepy Simon yszerepy ykodvegy Kubay Pál, yszemelynevy kubay pál yszemelynevy Kubay Pál yszemelynevy kubay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Kubay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Melinda: yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Izidora: yszerepy izidora yszerepy Izidora yszerepy izidora yszerepy yszerepy Izidora yszerepy ykodvegy Éder Lujza, yszemelynevy éder lujza yszemelynevy Éder Lujza yszemelynevy éder yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy Tiborc: yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Szilágyi Pál, yszemelynevy szilágyi pál yszemelynevy Szilágyi Pál yszemelynevy szilágyi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Biberach: yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Éder György. yszemelynevy éder györgy yszemelynevy Éder György yszemelynevy éder yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Debrecen; ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy 1836, Bánk bán: yszerepy bánk bán yszerepy Bánk bán yszerepy bánk yszerepy bán yszerepy yszerepy Bánk yszerepy bán yszerepy ykodvegy Baranyi, yszemelynevy baranyi yszemelynevy Baranyi yszemelynevy baranyi yszemelynevy yszemelynevy Baranyi yszemelynevy ykodvegy Petur: yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Szerdahelyi, yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy ykodvegy Gertrúd: yszerepy gertrúd yszerepy Gertrúd yszerepy gertrúd yszerepy yszerepy Gertrúd yszerepy ykodvegy Pályné, yszemelynevy pályne yszemelynevy Pályné yszemelynevy pályne yszemelynevy yszemelynevy Pályné yszemelynevy ykodvegy Melinda: yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Chiabayné, yszemelynevy chiabayne yszemelynevy Chiabayné yszemelynevy chiabayne yszemelynevy yszemelynevy Chiabayné yszemelynevy ykodvegy Mikhál: yszerepy mikhál yszerepy Mikhál yszerepy mikhál yszerepy yszerepy Mikhál yszerepy ykodvegy Nagy, yszemelynevy nagy yszemelynevy Nagy yszemelynevy nagy yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy ykodvegy Izidóra: yszerepy izidóra yszerepy Izidóra yszerepy izidóra yszerepy yszerepy Izidóra yszerepy ykodvegy Parázsóné yszemelynevy parázsóne yszemelynevy Parázsóné yszemelynevy parázsóne yszemelynevy yszemelynevy Parázsóné yszemelynevy ykodvegy — Buda, buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1835. febr. 27, Kántomé yszemelynevy kántome yszemelynevy Kántomé yszemelynevy kántome yszemelynevy yszemelynevy Kántomé yszemelynevy ykodvegy jutalomjátékára: Bánk bán; yszerepy bánk bán yszerepy Bánk bán yszerepy bánk yszerepy bán yszerepy yszerepy Bánk yszerepy bán yszerepy ykodvegy Bartha János, yszemelynevy bartha jános yszemelynevy Bartha János yszemelynevy bartha yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Petur: yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Tóth István, yszemelynevy tóth istván yszemelynevy Tóth István yszemelynevy tóth yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Ottó: yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy Lendvay Márton, yszemelynevy lendvay márton yszemelynevy Lendvay Márton yszemelynevy lendvay yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy Márton yszemelynevy ykodvegy Gertrudis: yszerepy gertrudis yszerepy Gertrudis yszerepy gertrudis yszerepy yszerepy Gertrudis yszerepy ykodvegy Kántomé, yszemelynevy kántome yszemelynevy Kántomé yszemelynevy kántome yszemelynevy yszemelynevy Kántomé yszemelynevy ykodvegy Biberach: yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Megyeri Károly, yszemelynevy megyeri károly yszemelynevy Megyeri Károly yszemelynevy megyeri yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Megyeri yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy II. Endre: yszerepy ii. endre yszerepy II. Endre yszerepy ii. yszerepy endre yszerepy yszerepy II. yszerepy Endre yszerepy ykodvegy Marosi, yszemelynevy marosi yszemelynevy Marosi yszemelynevy marosi yszemelynevy yszemelynevy Marosi yszemelynevy ykodvegy Melinda: yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Lendvayné, yszemelynevy lendvayne yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy lendvayne yszemelynevy yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy ykodvegy Tiborc: yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Szöllőssy, yszemelynevy szöllőssy yszemelynevy Szöllőssy yszemelynevy szöllőssy yszemelynevy yszemelynevy Szöllőssy yszemelynevy ykodvegy Mikhál bán: yszerepy mikhál bán yszerepy Mikhál bán yszerepy mikhál yszerepy bán yszerepy yszerepy Mikhál yszerepy bán yszerepy ykodvegy Nagy József, yszemelynevy nagy józsef yszemelynevy Nagy József yszemelynevy nagy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Egy békétlen: yszerepy egy békétlen yszerepy Egy békétlen yszerepy egy yszerepy békétlen yszerepy yszerepy Egy yszerepy békétlen yszerepy ykodvegy Szigligeti Ede. yszemelynevy szigligeti ede yszemelynevy Szigligeti Ede yszemelynevy szigligeti yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy 1835. dec. 1-én azonban már Lendvay Márton yszemelynevy lendvay márton yszemelynevy Lendvay Márton yszemelynevy lendvay yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy Márton yszemelynevy ykodvegy játszotta Bánkot. yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy A budapesti Nemzeti Színházban yintezmenyy budapesti nemzeti színház yintezmenyy budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy budapest yintezmenyy ykodvegy 1839. márc. xtalanevtizedx 1845 23-án volt a bemutatója, Egressy Gábor yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy javára, nagyon hatástalanul, mert mindössze egyszer került színre. Laborfalvi Róza yszemelynevy laborfalvi róza yszemelynevy Laborfalvi Róza yszemelynevy laborfalvi yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy Laborfalvi yszemelynevy Róza yszemelynevy ykodvegy volt Gertrudis, yszerepy gertrudis yszerepy Gertrudis yszerepy gertrudis yszerepy yszerepy Gertrudis yszerepy ykodvegy Lendvayné yszemelynevy lendvayne yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy lendvayne yszemelynevy yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy ykodvegy Melindát yszerepy melinda yszerepy Melindá yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melindá yszerepy ykodvegy játszotta, Bartha János yszemelynevy bartha jános yszemelynevy Bartha János yszemelynevy bartha yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Tiborcot, yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Szentpétery Zsigmond yszemelynevy szentpétery zsigmond yszemelynevy Szentpétery Zsigmond yszemelynevy szentpétery yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Petúrt yszerepy petúr yszerepy Petúr yszerepy petúr yszerepy yszerepy Petúr yszerepy ykodvegy és Fáncsy Lajos yszemelynevy fáncsy lajos yszemelynevy Fáncsy Lajos yszemelynevy fáncsy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Biberachot. yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Erről az első előadásról Vörösmarty Mihály yszemelynevy vörösmarty mihály yszemelynevy Vörösmarty Mihály yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy ezt a kritikát írta: »Mart. 23. A pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy m. színpadon először: Bánk bán. ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. Irta: Katona József. yszemelynevy katona józsef yszemelynevy Katona József yszemelynevy katona yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy (Egressy Gábor yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy jutalomjátéka.) Sok tekintetben hiányos s némileg vad, de erővel teljes színmű, első s utolsó műve e nemben a korán elhunytnak. Legkevésbbé sikerült Bánk bán yszerepy bánk bán yszerepy Bánk bán yszerepy bánk yszerepy bán yszerepy yszerepy Bánk yszerepy bán yszerepy ykodvegy charaktere, kiben nem látjuk azon szilárdságot, melly az általa elkövetett merész s nagy felelősségű tetthez kívántatik. Tökéletesebbek: Petur, yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Biberach, yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Ottó, yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy Tiborc, yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Gertrud yszerepy gertrud yszerepy Gertrud yszerepy gertrud yszerepy yszerepy Gertrud yszerepy ykodvegy nem egészen érthető. Melinda yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy a legnehezebb feladat az egészben, helyenként meglepőleg szerencsés vonásokkal van ábrázolva. Az egész mű mindenesetre magasb tehetségre mutat, s nem hűtlen máslata a kornak, mely noha hanyatlásnak indult s a hajdani erőből vadságra fajult, mégis sok jeleivel bír a férfiasságnak s a lovagi szellemnek. Drámai, sőt színihatás tekintetében végre a mű ritka tünemény, ha meggondoljuk, hogy akkor íratott, mikor dráma kevés, a színház bujdosó volt, s hogy a szerzőnek ez első munkája. Az előadás a gondosabbak közé számítható. Szentpéteri, yszemelynevy szentpéteri yszemelynevy Szentpéteri yszemelynevy szentpéteri yszemelynevy yszemelynevy Szentpéteri yszemelynevy ykodvegy amennyire hangja nem gátolá, jól adá az indulatos Peturt; yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Barthát yszemelynevy bartha yszemelynevy Barthá yszemelynevy bartha yszemelynevy yszemelynevy Barthá yszemelynevy ykodvegy kívánnék többnyire így látni: mély éa megható érzéssel adá a szegény Tiborcot, yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy valamint Fáncsy yszemelynevy fáncsy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy fáncsy yszemelynevy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy ykodvegy igen kimért és jól talált játékkal a furfangos Biberachot. yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Egressy G. yszemelynevy egressy g. yszemelynevy Egressy G. yszemelynevy egressy yszemelynevy g. yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy G. yszemelynevy ykodvegy (Bánk) yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy helyenként p. o. midőn a pártütőket s Peturt yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy csillapítja, midőn a királynénak szemrehányásokat tesz, jó, helyenként, kivált indulatkitöróseiben, érthetetlen, vagy egy kissé túlzó. Egyébiránt, mint mondók, Bánk bán yszerepy bánk bán yszerepy Bánk bán yszerepy bánk yszerepy bán yszerepy yszerepy Bánk yszerepy bán yszerepy ykodvegy charaktere leggyengébb az egész műben, s inkább szeretjük, ha egy kis túlzás által felriasszon, minthogy bágyadt előadás miatt egészen elessék.« (»Athenaeum«-ból) yintezmenyy athenaeum yintezmenyy Athenaeu yintezmenyy athenaeum yintezmenyy yintezmenyy Athenaeu yintezmenyy ykodvegy ,— Hat esztendővel később, 1845. xevtizedx 1845 november 1-én tűzték csak újra műsorra, Lendvay Márton; yszemelynevy lendvay márton yszemelynevy Lendvay Márton yszemelynevy lendvay yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy Márton yszemelynevy ykodvegy javára, aki ugyancsak Bánkot yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy játszotta. Ez évben ötször adták elő; 1846-ban hétszer; 1847-ben ötször, 1848-ban szintén ötször, (ez évben utoljára dec. 29-én, Komáromyval yszemelynevy komáromy yszemelynevy Komáromy yszemelynevy komáromy yszemelynevy yszemelynevy Komáromy yszemelynevy ykodvegy Bánk yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy szerepében), 1849-ben egyszer xtalanevtizedx 1855 adták s ezután csak 1858. xevtizedx 1855 márc. 10-én került színre, Tóth. József yszemelynevy tóth. józsef yszemelynevy Tóth. József yszemelynevy tóth. yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Tóth. yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy javára miután az osztrák ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy ykodvegy cenzúra betiltotta a hazafias mű előadását; ekkor új szereposztással a következők játszták: Szigeti József: yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Bánk bán, yszerepy bánk bán yszerepy Bánk bán yszerepy bánk yszerepy bán yszerepy yszerepy Bánk yszerepy bán yszerepy ykodvegy Jókainé: yszemelynevy jókaine yszemelynevy Jókainé yszemelynevy jókaine yszemelynevy yszemelynevy Jókainé yszemelynevy ykodvegy Gertrudis, yszerepy gertrudis yszerepy Gertrudis yszerepy gertrudis yszerepy yszerepy Gertrudis yszerepy ykodvegy Bulyovszkyné: yszemelynevy bulyovszkyne yszemelynevy Bulyovszkyné yszemelynevy bulyovszkyne yszemelynevy yszemelynevy Bulyovszkyné yszemelynevy ykodvegy Melinda, yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Szilágyi Pál: yszemelynevy szilágyi pál yszemelynevy Szilágyi Pál yszemelynevy szilágyi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Tiborc, yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Egressy Gábor: yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Petur, yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Tóth József: yszemelynevy tóth józsef yszemelynevy Tóth József yszemelynevy tóth yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Biberach, yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Erdélyi Sándor: yszemelynevy erdélyi sándor yszemelynevy Erdélyi Sándor yszemelynevy erdélyi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy II. Endre, yszerepy ii. endre yszerepy II. Endre yszerepy ii. yszerepy endre yszerepy yszerepy II. yszerepy Endre yszerepy ykodvegy Latky: yszemelynevy latky yszemelynevy Latky yszemelynevy latky yszemelynevy yszemelynevy Latky yszemelynevy ykodvegy Ottó. yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy 1859-ben Prielle xtalanevtizedx 1865 Cornélia: yszemelynevy prielle cornélia yszemelynevy Prielle Cornélia yszemelynevy prielle yszemelynevy cornélia yszemelynevy yszemelynevy Prielle yszemelynevy Cornélia yszemelynevy ykodvegy Melinda yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy és Komáromy yszemelynevy komáromy yszemelynevy Komáromy yszemelynevy komáromy yszemelynevy yszemelynevy Komáromy yszemelynevy ykodvegy (Bánk) yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy mint szerződött tagok léptek fel először a tragédiában. Ugyancsak bemutatkozásul választották Paulayék yszemelynevy paulayék yszemelynevy Paulayék yszemelynevy paulayék yszemelynevy yszemelynevy Paulayék yszemelynevy ykodvegy Bánk yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy és Gertrudis yszerepy gertrudis yszerepy Gertrudis yszerepy gertrudis yszerepy yszerepy Gertrudis yszerepy ykodvegy szerepét, mikor 1863-ban xevtizedx 1865 vendégszerepeltek a Nemzeti Színházban. yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy 1868. szept. xtalanevtizedx 1875 27-én először játszották teljes szövegével Katona yszemelynevy katona yszemelynevy Katona yszemelynevy katona yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy ykodvegy tragédiáját s ekkor új szereplőkkel egészítették ki a régebbi együttest, Náday Ferenc yszemelynevy náday ferenc yszemelynevy Náday Ferenc yszemelynevy náday yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Náday yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy volt Ottó, yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy Komáromi: yszemelynevy komáromi yszemelynevy Komáromi yszemelynevy komáromi yszemelynevy yszemelynevy Komáromi yszemelynevy ykodvegy Tiborc, yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Benedek: yszemelynevy benedek yszemelynevy Benedek yszemelynevy benedek yszemelynevy yszemelynevy Benedek yszemelynevy ykodvegy Biberach yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy és Paulay: yszemelynevy paulay yszemelynevy Paulay yszemelynevy paulay yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy ykodvegy II. Endre. yszerepy ii. endre yszerepy II. Endre yszerepy ii. yszerepy endre yszerepy yszerepy II. yszerepy Endre yszerepy ykodvegy Majd 1872. xevtizedx 1875 április 3-án Jászai Mari yszemelynevy jászai mari yszemelynevy Jászai Mari yszemelynevy jászai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy választotta bemutatkozásul Gertrudis yszerepy gertrudis yszerepy Gertrudis yszerepy gertrudis yszerepy yszerepy Gertrudis yszerepy ykodvegy szerepét, aki hatalmas alakításával haláláig egyik főerőssége volt az előadásnak. Partnerei ekkor Molnár György yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy (Bánk), yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Prielle Cornélia yszemelynevy prielle cornélia yszemelynevy Prielle Cornélia yszemelynevy prielle yszemelynevy cornélia yszemelynevy yszemelynevy Prielle yszemelynevy Cornélia yszemelynevy ykodvegy (Melinda), yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Rónay Gyula yszemelynevy rónay gyula yszemelynevy Rónay Gyula yszemelynevy rónay yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Rónay yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy (Petur), yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy és Nagy Imre yszemelynevy nagy imre yszemelynevy Nagy Imre yszemelynevy nagy yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy (II. Endre) yszerepy ii. endre yszerepy II. Endre yszerepy ii. yszerepy endre yszerepy yszerepy II. yszerepy Endre yszerepy ykodvegy és még ugyanazon évben Biberach yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy szerepét Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy vette' át. 1879-ben osztották xtalanevtizedx 1885 xtalanevtizedx 1895 ki újra a darabot Nagy Imrével yszemelynevy nagy imre yszemelynevy Nagy Imré yszemelynevy nagy yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Imré yszemelynevy ykodvegy a címszerepben, akihez Márkus Emília yszemelynevy márkus emília yszemelynevy Márkus Emília yszemelynevy márkus yszemelynevy emília yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emília yszemelynevy ykodvegy (Melinda) yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy és E. Kovács Gyula yszemelynevy e. kovács gyula yszemelynevy E. Kovács Gyula yszemelynevy e. yszemelynevy kovács yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy E. yszemelynevy Kovács yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodve (Petur) yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy csatlakozik. Ezzel a szereposztással került színre a tragédia Bécsben ytelepulesy bécs ytelepulesy Bécs yorszagy Ausztria ykodvegy is, 1892. xevtizedx 1895 okt. 1-én, kivéve Petur yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy szerepét, melyben Szacsvay Imre yszemelynevy szacsvay imre yszemelynevy Szacsvay Imre yszemelynevy szacsvay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy a császárvárosban is óriási sikert aratott. 1895-ben újra felelevenítették. Ekkor így festett a kiosztás: Pálfi György: yszemelynevy pálfi györgy yszemelynevy Pálfi György yszemelynevy pálfi yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Pálfi yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Bánk, yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Fáy Szeréna: yszemelynevy fáy szeréna yszemelynevy Fáy Szeréna yszemelynevy fáy yszemelynevy szeréna yszemelynevy yszemelynevy Fáy yszemelynevy Szeréna yszemelynevy ykodvegy Melinda, yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Újházi Ede: yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Tiborc, yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Szacsvay Imre: yszemelynevy szacsvay imre yszemelynevy Szacsvay Imre yszemelynevy szacsvay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Petur yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy és Gyenes László: yszemelynevy gyenes lászló yszemelynevy Gyenes László yszemelynevy gyenes yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Gyenes yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Biberach. yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Századik előadását 1896. május xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 13-án érte meg Szacsvayval yszemelynevy szacsvay yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy szacsvay yszemelynevy yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy ykodvegy a címszerepben. Ekkor Gertrudist yszerepy gertrudis yszerepy Gertrudis yszerepy gertrudis yszerepy yszerepy Gertrudis yszerepy ykodvegy Jászai Mari yszemelynevy jászai mari yszemelynevy Jászai Mari yszemelynevy jászai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy játszotta, Biberach yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Gyenes yszemelynevy gyenes yszemelynevy Gyenes yszemelynevy gyenes yszemelynevy yszemelynevy Gyenes yszemelynevy ykodvegy volt, Melinda yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy szerepe Márkus Emília yszemelynevy márkus emília yszemelynevy Márkus Emília yszemelynevy márkus yszemelynevy emília yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emília yszemelynevy ykodvegy kezében volt és Tiborc yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy maradt. Ujabb időkben felváltva játszottak a tragédiákban: Szacsvay yszemelynevy szacsvay yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy szacsvay yszemelynevy yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy ykodvegy és Bakó László yszemelynevy bakó lászló yszemelynevy Bakó László yszemelynevy bakó yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bakó yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy (Bánk yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy és Petur), yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Beregi Oszkár yszemelynevy beregi oszkár yszemelynevy Beregi Oszkár yszemelynevy beregi yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Beregi yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy (Ottó), yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy Hegyesi Mari, yszemelynevy hegyesi mari yszemelynevy Hegyesi Mari yszemelynevy hegyesi yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Hegyesi yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Cs. Alszeghy Irma yszemelynevy cs. alszeghy irma yszemelynevy Cs. Alszeghy Irma yszemelynevy cs. yszemelynevy alszeghy yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Cs. yszemelynevy Alszeghy yszemelynevy Irma yszemelynev (Melinda), yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Ivánfi Jenő yszemelynevy ivánfi jenő yszemelynevy Ivánfi Jenő yszemelynevy ivánfi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Ivánfi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy (Biberach), yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Gabányi Árpád yszemelynevy gabányi árpád yszemelynevy Gabányi Árpád yszemelynevy gabányi yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Gabányi yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy (Tiborc), yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Mihályfi Károly yszemelynevy mihályfi károly yszemelynevy Mihályfi Károly yszemelynevy mihályfi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy (II. Endre). yszerepy ii. endre yszerepy II. Endre yszerepy ii. yszerepy endre yszerepy yszerepy II. yszerepy Endre yszerepy ykodvegy Teljesen új szereposztással adott új formát a darabnak 1916. xevtizedx 1915 jan. 1-én a színház Kürti József yszemelynevy kürti józsef yszemelynevy Kürti József yszemelynevy kürti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kürti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy (Bánk), yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Bakó yszemelynevy bakó yszemelynevy Bakó yszemelynevy bakó yszemelynevy yszemelynevy Bakó yszemelynevy ykodvegy (Petur), yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Jászai yszemelynevy jászai yszemelynevy Jászai yszemelynevy jászai yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy ykodvegy (Gertrudis), yszerepy gertrudis yszerepy Gertrudis yszerepy gertrudis yszerepy yszerepy Gertrudis yszerepy ykodvegy Váradi Aranka yszemelynevy váradi aranka yszemelynevy Váradi Aranka yszemelynevy váradi yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy (Melinda), yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Odry Árpád yszemelynevy odry árpád yszemelynevy Odry Árpád yszemelynevy odry yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Odry yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy (Biberach), yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Hegedűs Gyula yszemelynevy hegedűs gyula yszemelynevy Hegedűs Gyula yszemelynevy hegedűs yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Hegedűs yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy (Tiborc) yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy és Gál Gyula yszemelynevy gál gyula yszemelynevy Gál Gyula yszemelynevy gál yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Gál yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy (Mikhál) yszerepy mikhál yszerepy Mikhál yszerepy mikhál yszerepy yszerepy Mikhál yszerepy ykodvegy alakításával. 150-ik előadása ugyanezen szereplőkkel 1916. jan. 26-án volt. (Szomorú világot vet magyarságunkra, hogy irodalmunk legjelesebb remekét, az egyetlen elismert, tiszta magyar tragédiát, az ország egyetlen műintézetében 77 év alatt csak százötvenszer lehetett színre hozni és igy évenként két előadás sem jutott Katona József yszemelynevy katona józsef yszemelynevy Katona József yszemelynevy katona yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Katona yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy klasszikus tragédiájára.) Felújították:, 1918. szept. xtalanevtizedx 1925 9-én, ezzel a szereposztással: Bánk: yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Bakó László, yszemelynevy bakó lászló yszemelynevy Bakó László yszemelynevy bakó yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bakó yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Tiborc: yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Pethes Imre, yszemelynevy pethes imre yszemelynevy Pethes Imre yszemelynevy pethes yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Pethes yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Petur: yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Kürti József, yszemelynevy kürti józsef yszemelynevy Kürti József yszemelynevy kürti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kürti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és (felváltva) Pataki József, yszemelynevy pataki józsef yszemelynevy Pataki József yszemelynevy pataki yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Pataki yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Izidora: yszerepy izidora yszerepy Izidora yszerepy izidora yszerepy yszerepy Izidora yszerepy ykodvegy Mátray Erzsi. yszemelynevy mátray erzsi yszemelynevy Mátray Erzsi yszemelynevy mátray yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Mátray yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy 1924. xevtizedx 1925 jún. 3-án ismét felelevenítették. — »Bánk bán« yszerepy bánk bán yszerepy Bánk bán yszerepy bánk yszerepy bán yszerepy yszerepy Bánk yszerepy bán yszerepy ykodvegy tragédia Kecskeméten, ytelepulesy kecskemét ytelepulesy Kecskemét ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy a költő szülővárosában 1847, xevtizedx 1845 szeptember xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 hó 5-én került először színre, Komáromi Alajossal yszemelynevy komáromi alajos yszemelynevy Komáromi Alajos yszemelynevy komáromi yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Komáromi yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy a címszerepben. (A mű kéziratát Wodianer János yszemelynevy wodianer jános yszemelynevy Wodianer János yszemelynevy wodianer yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Wodianer yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy maglódi ytelepulesy maglód ytelepulesy maglód ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy földbirtokos 1914. xevtizedx 1915 jan. havában a Nemzeti Múzeumnak yintezmenyy nemzeti múzeum yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy múzeum yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy adományozta. A mű nem a költő kezeírása, de megállapíttatott, hogy a költő számára készült. Lásd: Pesti Hírlap, yintezmenyy pesti hírlap yintezmenyy Pesti Hí yintezmenyy pesti yintezmenyy hírlap yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy Hí yintezmenyy ykodvegy 1914. jún. 26.) — Uj kidolgozással 1858. xevtizedx 1855 júl. 17-én adta elő Pázmán Mihály yszemelynevy pázmán mihály yszemelynevy Pázmán Mihály yszemelynevy pázmán yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Pázmán yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy társulata, Esztergomban, ytelepulesy esztergom ytelepulesy Esztergom ymegyey esztergom megye ykodvegy Szigeti Imre yszemelynevy szigeti imre yszemelynevy Szigeti Imre yszemelynevy szigeti yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy tollából. (Lásd: Győri Közlöny, yintezmenyy győri közlöny yintezmenyy Győri Kö yintezmenyy győri yintezmenyy közlöny yintezmenyy yintezmenyy Győri yintezmenyy Kö yintezmenyy ykodvegy 1859. 3. szám, 11. oldal. — Néhai Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay pa yszemelynevy Rakodczay Pá yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pa yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pá yszemelynevy ykodvegy szerint ez az »átdolgozás« a Bach-rendszerre vezetendő vissza.) Nyíregyházán ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy Nyíregyházá ymegyey szabolcs megye ykodvegy 1859. szept. xtalanevtizedx 1865 17-én adták. (Bánk: yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Egressy, yszemelynevy egressy yszemelynevy Egressy yszemelynevy egressy yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy ykodvegy Melinda: yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Szépné Mátray Laura, yszemelynevy szépné mátray laura yszemelynevy Szépné Mátray Laura yszemelynevy szépné yszemelynevy mátray yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Szépné yszemelynevy Mátray yszemelynevy Laura ysz Petur: yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Lukácsi.) yszemelynevy lukácsi yszemelynevy Lukácsi yszemelynevy lukácsi yszemelynevy yszemelynevy Lukácsi yszemelynevy ykodvegy Nagyszalontán ytelepulesy nagyszalonta ytelepulesy Nagyszalontá ymegyey bihar megye ykodvegy 1860. xevtizedx 1865 okt. havában a mű előadását betiltották. A budai Népszínházban yintezmenyy budai népszínház yintezmenyy budai Né yintezmenyy budai yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy budai yintezmenyy Né yintezmenyy ykodvegy 1861. szept. xtalanevtizedx 1875 xtalanevtizedx 1885 17-én került színre, Bánk: yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Molnár György, yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Petur: yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Bihari, yszemelynevy bihari yszemelynevy Bihari yszemelynevy bihari yszemelynevy yszemelynevy Bihari yszemelynevy ykodvegy Melinda: yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Szépné, yszemelynevy szépne yszemelynevy Szépné yszemelynevy szépne yszemelynevy yszemelynevy Szépné yszemelynevy ykodvegy Gertrúd: yszerepy gertrúd yszerepy Gertrúd yszerepy gertrúd yszerepy yszerepy Gertrúd yszerepy ykodvegy Szerdahelyi Nelli, yszemelynevy szerdahelyi nelli yszemelynevy Szerdahelyi Nelli yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy nelli yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy Nelli yszemelynevy ykodvegy Mikhál: yszerepy mikhál yszerepy Mikhál yszerepy mikhál yszerepy yszerepy Mikhál yszerepy ykodvegy Kovács, yszemelynevy kovács yszemelynevy Kovács yszemelynevy kovács yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy ykodvegy Simon: yszerepy simon yszerepy Simon yszerepy simon yszerepy yszerepy Simon yszerepy ykodvegy Horváth, yszemelynevy horváth yszemelynevy Horváth yszemelynevy horváth yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy ykodvegy Biberach: yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Beődy, yszemelynevy beődy yszemelynevy Beődy yszemelynevy beődy yszemelynevy yszemelynevy Beődy yszemelynevy ykodvegy Tiborc: yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Dósa József. yszemelynevy dósa józsef yszemelynevy Dósa József yszemelynevy dósa yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Dósa yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy — Olasz ynyelvy olasz ynyelvy Olasz ynyelvy olasz ynyelvy ynyelvy Olasz ynyelvy ykodvegy nyelven Salvini Gusztáv yszemelynevy salvini gusztáv yszemelynevy Salvini Gusztáv yszemelynevy salvini yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Salvini yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy társulata adta elő a Vígszínházban, yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy 1897. xevtizedx 1895 okt. 11-én, Gausz Viktor yszemelynevy gausz viktor yszemelynevy Gausz Viktor yszemelynevy gausz yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Gausz yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy fordításában. Szereposztása: Bánk: yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Salvini, yszemelynevy salvini yszemelynevy Salvini yszemelynevy salvini yszemelynevy yszemelynevy Salvini yszemelynevy ykodvegy Gertrudisz: yszerepy gertrudisz yszerepy Gertrudisz yszerepy gertrudisz yszerepy yszerepy Gertrudisz yszerepy ykodvegy Aliprandi, yszemelynevy aliprandi yszemelynevy Aliprandi yszemelynevy aliprandi yszemelynevy yszemelynevy Aliprandi yszemelynevy ykodvegy Biberach: yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Maione Diaz, yszemelynevy maione diaz yszemelynevy Maione Diaz yszemelynevy maione yszemelynevy diaz yszemelynevy yszemelynevy Maione yszemelynevy Diaz yszemelynevy ykodvegy Ottó: yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy Rogoli, yszemelynevy rogoli yszemelynevy Rogoli yszemelynevy rogoli yszemelynevy yszemelynevy Rogoli yszemelynevy ykodvegy Mikhál: yszerepy mikhál yszerepy Mikhál yszerepy mikhál yszerepy yszerepy Mikhál yszerepy ykodvegy Fiochi, yszemelynevy fiochi yszemelynevy Fiochi yszemelynevy fiochi yszemelynevy yszemelynevy Fiochi yszemelynevy ykodvegy Tiborc: yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Orlandini, yszemelynevy orlandini yszemelynevy Orlandini yszemelynevy orlandini yszemelynevy yszemelynevy Orlandini yszemelynevy ykodvegy Petur: yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Gruichi. yszemelynevy gruichi yszemelynevy Gruichi yszemelynevy gruichi yszemelynevy yszemelynevy Gruichi yszemelynevy ykodvegy — Német ynyelvy német ynyelvy Német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy Német ynyelvy ykodvegy nyelvre Dux Adolf yszemelynevy dux adolf yszemelynevy Dux Adolf yszemelynevy dux yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Dux yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy 1858-ban xevtizedx 1855 fordította. xtalanevtizedx 1865 xtalanevtizedx 1875 1871. xevtizedx 1875 ápr. xtalanevtizedx 1885 xtalanevtizedx 1895 havában a pesti Varieté yintezmenyy pesti variete yintezmenyy pesti Va yintezmenyy pesti yintezmenyy variete yintezmenyy yintezmenyy pesti yintezmenyy Va yintezmenyy ykodvegy is előadta (német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy nyelvű előadásban). A főszereplők ezek voltak: Bánk: yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Sonnenthal, yszemelynevy sonnenthal yszemelynevy Sonnenthal yszemelynevy sonnenthal yszemelynevy yszemelynevy Sonnenthal yszemelynevy ykodvegy Gertrúd: yszerepy gertrúd yszerepy Gertrúd yszerepy gertrúd yszerepy yszerepy Gertrúd yszerepy ykodvegy Némethy Irma, yszemelynevy némethy irma yszemelynevy Némethy Irma yszemelynevy némethy yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Némethy yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Melinda: yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Herrlinger Jozefa, yszemelynevy herrlinger jozefa yszemelynevy Herrlinger Jozefa yszemelynevy herrlinger yszemelynevy jozefa yszemelynevy yszemelynevy Herrlinger yszemelynevy Jozefa yszemelynevy ykodvegy Tiborc: yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Hold, yszemelynevy hold yszemelynevy Hold yszemelynevy hold yszemelynevy yszemelynevy Hold yszemelynevy ykodvegy Petur: yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Alsdorf, yszemelynevy alsdorf yszemelynevy Alsdorf yszemelynevy alsdorf yszemelynevy yszemelynevy Alsdorf yszemelynevy ykodvegy Biberach: yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Joly. yszemelynevy joly yszemelynevy Joly yszemelynevy joly yszemelynevy yszemelynevy Joly yszemelynevy ykodvegy — Ujabban Vészi József yszemelynevy vészi józsef yszemelynevy Vészi József yszemelynevy vészi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Vészi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy is lefordította német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy nyelvre; az ő tolmácsolásában bemutatta Reinhardt Miksa yszemelynevy reinhardt miksa yszemelynevy Reinhardt Miksa yszemelynevy reinhardt yszemelynevy miksa yszemelynevy yszemelynevy Reinhardt yszemelynevy Miksa yszemelynevy ykodvegy berlini ytelepulesy berlin ytelepulesy berlin yorszagy Németország ykodvegy társulata a Vígszínházban, yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy 1911. xevtizedx 1915 ápr. 30-án és Berlinben ytelepulesy berlin ytelepulesy Berlin yorszagy Németország ykodvegy 1911. máj. 24-én, (Lásd: Pesti Napló, yintezmenyy pesti napló yintezmenyy Pesti Na yintezmenyy pesti yintezmenyy napló yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy Na yintezmenyy ykodvegy 1911. máj. 26.) Operai átdolgozásban szövegét írta: Egressy Benjamin yszemelynevy egressy benjamin yszemelynevy Egressy Benjamin yszemelynevy egressy yszemelynevy benjamin yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Benjamin yszemelynevy ykodvegy zen. szerz.: Erkel Ferenc. yszemelynevy erkel ferenc yszemelynevy Erkel Ferenc yszemelynevy erkel yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Első előadása a Nemzeti Színházban yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy volt, 1861. xevtizedx 1865 márc. 9-én, felemelt helyárak mellett. Szereposztása: Bánk: yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Ellinger József; yszemelynevy ellinger józsef yszemelynevy Ellinger József yszemelynevy ellinger yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Ellinger yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Petur: yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Füredi Mihály; yszemelynevy füredi mihály yszemelynevy Füredi Mihály yszemelynevy füredi yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Füredi yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Ottó: yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy Telek Albert yszemelynevy telek albert yszemelynevy Telek Albert yszemelynevy telek yszemelynevy albert yszemelynevy yszemelynevy Telek yszemelynevy Albert yszemelynevy ykodvegy (temesvári ytelepulesy temesvár ytelepulesy temesvár ymegyey temes megye ykodvegy vendég); Gertrúd: yszerepy gertrúd yszerepy Gertrúd yszerepy gertrúd yszerepy yszerepy Gertrúd yszerepy ykodvegy Hofbauer Zsófi; yszemelynevy hofbauer zsófi yszemelynevy Hofbauer Zsófi yszemelynevy hofbauer yszemelynevy zsófi yszemelynevy yszemelynevy Hofbauer yszemelynevy Zsófi yszemelynevy ykodvegy Melinda: yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Hollóssy Cornélia; yszemelynevy hollóssy cornélia yszemelynevy Hollóssy Cornélia yszemelynevy hollóssy yszemelynevy cornélia yszemelynevy yszemelynevy Hollóssy yszemelynevy Cornélia yszemelynevy ykodvegy András király: yszerepy andrás király yszerepy András király yszerepy andrás yszerepy király yszerepy yszerepy András yszerepy király yszerepy ykodvegy Bignio Lajos; yszemelynevy bignio lajos yszemelynevy Bignio Lajos yszemelynevy bignio yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Bignio yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Tiborc: yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Kőszeghy Endre; yszemelynevy kőszeghy endre yszemelynevy Kőszeghy Endre yszemelynevy kőszeghy yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Kőszeghy yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy Biberach: yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Kaczvinszky János. yszemelynevy kaczvinszky jános yszemelynevy Kaczvinszky János yszemelynevy kaczvinszky yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kaczvinszky yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Az első előadás bevétele 1315 xevtizedx 1315 frt xtalanevtizedx 1325 xtalanevtizedx 1335 10 kr-t tett ki. 150-ik előadása:1899. xevtizedx 1895 ápr. xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 16-án, (Bianchi Biankával), yszemelynevy bianchi bianka yszemelynevy Bianchi Bianká yszemelynevy bianchi yszemelynevy bianka yszemelynevy yszemelynevy Bianchi yszemelynevy Bianká yszemelynevy ykodvegy 200-ik előadása: 1914. xevtizedx 1915 ápr. 21-én volt. A Nemzeti Színházban yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy összesen 108-szor került színre;. Összbevétele: 74,749 frt 47 kr volt. Az Operában yintezmenyy opera yintezmenyy Operá yintezmenyy opera yintezmenyy yintezmenyy Operá yintezmenyy ykodvegy az első előadásán (1884. xevtizedx 1885 szept. 27-én) bruttó bevétele 1846 xevtizedx 1845 frt xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 20 kr volt, ahol utoljára 1884. xevtizedx 1885 május xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 20-án adták Wilt Máriával yszemelynevy wilt mária yszemelynevy Wilt Máriá yszemelynevy wilt yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Wilt yszemelynevy Máriá yszemelynevy ykodvegy Melinda yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy szerepében. Szereplők: Gertrúd yszerepy gertrúd yszerepy Gertrúd yszerepy gertrúd yszerepy yszerepy Gertrúd yszerepy ykodvegy Bartolucci Viktória, yszemelynevy bartolucci viktória yszemelynevy Bartolucci Viktória yszemelynevy bartolucci yszemelynevy viktória yszemelynevy yszemelynevy Bartolucci yszemelynevy Viktória yszemelynevy ykodvegy Ottó: yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy Pauli Richárd: yszemelynevy pauli richárd yszemelynevy Pauli Richárd yszemelynevy pauli yszemelynevy richárd yszemelynevy yszemelynevy Pauli yszemelynevy Richárd yszemelynevy ykodvegy Bánk: yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Hajós Zsigmond; yszemelynevy hajós zsigmond yszemelynevy Hajós Zsigmond yszemelynevy hajós yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Hajós yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Melinda: yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Máleczkyné; yszemelynevy máleczkyne yszemelynevy Máleczkyné yszemelynevy máleczkyne yszemelynevy yszemelynevy Máleczkyné yszemelynevy ykodvegy Petur: yszerepy petur yszerepy Petur yszerepy petur yszerepy yszerepy Petur yszerepy ykodvegy Odry Lehel; yszemelynevy odry lehel yszemelynevy Odry Lehel yszemelynevy odry yszemelynevy lehel yszemelynevy yszemelynevy Odry yszemelynevy Lehel yszemelynevy ykodvegy Biberach: yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Láng Fülöp. yszemelynevy láng fülöp yszemelynevy Láng Fülöp yszemelynevy láng yszemelynevy fülöp yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Fülöp yszemelynevy ykodvegy Felújították 1921. xevtizedx 1925 jan. 2-án. A Városi Színház yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy együttese bemutatta: 1923. jan. xtalanevtizedx 1935 5-én. szin_I.0135.pdf I

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Bánk bán - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0135.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0135.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/20/20773.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Bánk bán

Szócikk: Bánk bán A legkiválóbb magyar történeti tragédia. Katona József (l. o.) remekműve. Bánk bán írójának nagyságát semmi sem bizonyítja jobban, mint az az eléggé nem hangoztatható körülmény, hogy kora ferde ízlésétől elfordulva, a tragédia-írás Shakespeare-i magaslatára tudott emelkedni. Katona korában a német ritterdráma uralkodott és ő maga is Kotzebue (l. o.) hatása alatt írta előbbi műveit. Ám a fiatal lángész egyszerre elfordult Kotzebuetól. Bánk bánjában már semmi sincs, ami a ritterdrámákra emlékeztetne. Bánk bán nem lovag-dráma és nemcsak szerelmi dráma, hanem épen olyan mértékben nemzeti dráma is. S ha Gyulai tévedett, amikor Bánk tragikumát abban látta, hogy a nádorból törvénytipró stb. lett, ép úgy tévednek azok is, kik Bánk tragikumát pusztán csak Melinda halálában látják. Mert Bánk bánnak kettős a tragikuma: benne a hazafi és a szerelmes férj egyaránt elbukik. Katona drámájában nem háttér a történelem, hanem szerves része annak. Az or­szágot pedig csaknem élő személlyé teszi. Petur kifakadásaiban, Tiborc panaszaiban és Bánk szemrehányásaiban, melyeket a IV-ik felvonásban a királynéhoz intéz, mindenütt ott sír, ott vonaglik a Gertrudisz-ék idegen elnyomása alatt szenvedő ország. Szinte halljuk és érezzük a magyar föld sírását, a megbántott ország jajkiáltásait. Ezt a megbántott országot engeszteli ki a magyar király, amikor a tragédia végén ezekkel a szavakkal fordul a körülötte állókhoz: »Magyarok! Előbb mintsem magyar Hazánk, Előbb esett el — méltán — a királyné«. Ezek nélkül a szavak nélkül nem tudnánk belenyugodni Bánk bukásába. Míg így, emelkedett lélekkel távozunk a színházból, mert a király engesztelő szavaiban nagy erkölcsi igazság rejlik. Katona József' Shakespeare hatása alatt fordult el a német ritterdrámától, anélkül azonban, hogy a legkisebb mértékben is utánzója lett volna a brit óriásnak. Drámaíróink közül senki sem értette meg annyira Shakespearet, és senki sem tanult belőle annyit, mint ő. Katona csak a dráma lényegét látta meg Shakespeare-n keresztül, de jóformán semmi egyebet nem vett át tőle. Shakespeare a maga díszletek nélküli színpadán, ahol csak egy kitett táblára írták fel a színhely változását, akár harminc képben is megírhatta a maga remek­műveit — s ott, ahol a hiányzó díszleteket szavakkal akarta megfesteni, megengedhetett magának egy kis bőbeszédűséget. Katonánál ezeknek nyoma sincs. Ő öt felvonásba szorította bele Bánk bán tragédiáját, anélkül, hogy a felvonásokba még képeket, változásokat szúrt volna közé. És Katona nem bőbeszédű, sőt néha nagyon is fukarkodik a szavakkal, annyira, hogy tömör, drámai nyelve e miatt itt-ott homályossá válik. Bánk bán-ban aligha van olyan rész, vagy szinte elenyészően kevés, ahol a szó ne volna helyén való s ahol ne fejezne ki valamit. Hiszen még olvasva is erezhetni, hogy itt a szavak mögött való érzések élnek, indulatok és küzdelmek dübörögnek. Ezért van, hogy Bánk bán nagyságát először a színészek érezték meg, a színészek, akik ösztönösen és hivatásszerűen mindig lelkiállapotot keresnek, vagy éreznek a szó mögött; akik, tapasztalásból tudják, hogy az üres szó, a hosszú lére eresztett puffogó tiráda — csak felesleges cafrang és nyűg a színpadon. Katona tudvalévőleg 1814-ben a kolozsvári pályázatra írta meg remekművét. Arról azonban, hogy ez a remekmű csakugyan beérkezett-e a pályázatra, biztos adataink nincsenek. Döbrentei Gábor, aki ennek a pályázatnak a kezdeményezője és vezére volt, Bánk bán színpadi diadalai idején még élt, de senkinek sem jutott eszébe, hogy megkérdezze tőle, mi történt a pályázaton Bánk bánnal. Katonát nem kedvetlenítette el a kolozsvári pályázat sikertelensége, annyira nem, hogy Bánk bán-ját 1819-ben újra átdolgozta. Ez az átdolgozás aztán, mivel a cenzúra a mű előadását nem engedélyezte, nyomtatásban is megjelent. Katonának tehát voltaképpen két Bánk bánja van. Az elsőt 1814-ben irta, a másikat 1819-ben. Megbízhatatlan adatok alapján egyidőben az a tévhit terjedt eL, hogy Egressy Gábor 1834-ben Katona régi Bánk bán-ját találta meg a kolozsvári színpad padlásán és azt vette elő jutalomjátékául. Ennek az adatnak valótlanságát a »Honművész« 1834-ik évfolyamának 3-ik kötetéből könnyű szerrel megállapíthatjuk. A régi Bánk bán-ban ugyanis Melinda neve még Adelaida volt. Már pedig a »Honművész« tudósítója a kolozsvári előadásról való beszámolójában mindig Melindáról (s nem Adelaidiáról) beszél. A régi Bánk bán-t (az 1814-belit) nem játszhatták sehol. Sőt nem is igen ismerhették. Legfeljebb néhány jó barát. Az az egy-két kézirati példány, mely valaha a költő sajátja lehetett, elveszett, elkallódott. Az irodalmi körök is jóformán napjainkig csak Bárány Boldizsár »Rostá«-jából ismertek belőle egy-két töredéket. Ujabban azonban, két esztendővel a világháború kitörése előtt, nyilvánosságra került egy régi Bánk bán-kézirat, amely paraszti kezekben, száz esztendőn keresztül hányódott a kecskeméti tanyákon. A kéziratról könnyű volt megállapítani, hogy nem Katona irása ugyan, de az ő korából való s hogy az 1814-ben megírt Bánk bán-t tartalmazza. A kétségkívül érdekes és nagybecsű kézirat, melyből — sajnos — 24 lap hiányzik, az »Irodalomtörténeti Közlemények« 1913-ik évfolyamának második és harmadik füzetében jelent meg. Nagyon érdekes és tanulságos olvasmány annak, aki ismerni akarja a régi Bánk bánt és látni akarja, hogy Katona milyen hatalmas előhaladást tett az átdolgozásig eltelt öt év alatt. Bánk bán előadásaival kapcsolatban sok téves adat keringett a köztudatban. Itt van mindjárt első előadásának dátuma. Eddig úgy tudtuk, hogy Bánk bán-nak 1834. aug. 30-án Kolozsvárt volt az első előadása s hogy a darab színrehozója Egressy Gábor volt. Egy napfényre került kassai színlap azonban ezeket az adatokat megcáfolja. Ebből a régi színlapból kiderült, hogy Kassán már 1833. február 15-én (tehát egy félesztendővel előbb) színre került Katona remeke. Színrehozta pedig — jutalomjátéka alkalmából — Udvarhelyi Miklós, aki Mikhál bán szerepét játszotta benne. Hogy mikor volt Bánk bán első előadása, még mindig nem tudhatjuk. Lehet, hogy a kassai dátum előtt is játszották már valahol. Bánk bán további sorsa általánosan ismeretes. A remekmű, melyet Kassa és Kolozsvár után Debrecenben s Budán is eljátszottak, 1839. márc. 23-án végre a Nemzeti Színházban is színre került. Színre hozta pedig Egressy Gábor, aki jutalomjátékára Katona József szomorújátékát választotta. Ettől az időtől kezdve Bánk bán állandóan műsoron maradt, igazi fénykorát azonban a negyvenes években élte, amikor Lendvay volt Bánk, Petur — Egressy, Tiborcz — Bartha, Biberach — Fáncsy, Melinda — Lendvayné Hivatal Anikó, Gertrudisz pedig Laborfalvi Róza. Ilyen kitűnő szereposztásban aligha látjuk többé Bánk bánt a szinpadon. (Pataki József.) Bánk bán előadásai: Kassa, 1833. febr. 15. Udvarhelyi Miklós jutalomjátékára. II. Endre, Magyarok királya: Szerdahelyi úr, (Sz. József); Gertrudisz királyné: Kántorné asszony; Béla, Endre, Mártha, Ottó kis gyermekeik: Szerdahelyi Etelka, Szerdahelyi Kálmán, Telepi Máli; Ottó: Egressy úr (Gábor); Bánk bán: Bartha úr; Melinda, a felesége: Déryné asszony; Soma, fiacskájok: Telepi Károly, Mikhál bán: Udvarhelyi úr (Miklós); Simon bán: Kti-bay úr; Egy zászlós úr: Pály úr; Petur bán, Bichori Főispán: Szentpétery ÚT; Myska bán: Demjén úr; Sólom mester: Haslini úr; Bendeleiben Isidóra: Pályné asszony; Egy udvornik: Latabár úr; Biberach: Megyeri úr; Tiborc, paraszt: Szilágyi úr (Pál); Békétlenek: Telepy úr, Király úr. — Kolozsvárott, 1834. aug. 30. Egressy Gábor jutalom játékára: II. Endre: Szerdahelyi József; Gertrúd: Széppataki Johanna; Ottó: Egressy Gábor; Bánk bán: Lendvay Márton; Petur: Szentpétery Zsigmond, Mikhál: Udvarhelyi Miklós, Simon: Kubay Pál, Melinda: Déryné, Izidora: Éder Lujza, Tiborc: Szilágyi Pál, Biberach: Éder György. Debrecen; 1836, Bánk bán: Baranyi, Petur: Szerdahelyi, Gertrúd: Pályné, Melinda: Chiabayné, Mikhál: Nagy, Izidóra: Parázsóné — Buda, 1835. febr. 27, Kántomé jutalomjátékára: Bánk bán; Bartha János, Petur: Tóth István, Ottó: Lendvay Márton, Gertrudis: Kántomé, Biberach: Megyeri Károly, II. Endre: Marosi, Melinda: Lendvayné, Tiborc: Szöllőssy, Mikhál bán: Nagy József, Egy békétlen: Szigligeti Ede. 1835. dec. 1-én azonban már Lendvay Márton játszotta Bánkot. A budapesti Nemzeti Színházban 1839. márc. 23-án volt a bemutatója, Egressy Gábor javára, nagyon hatástalanul, mert mindössze egyszer került színre. Laborfalvi Róza volt Gertrudis, Lendvayné Melindát játszotta, Bartha János Tiborcot, Szentpétery Zsigmond Petúrt és Fáncsy Lajos Biberachot. Erről az első előadásról Vörösmarty Mihály ezt a kritikát írta: »Mart. 23. A pesti m. színpadon először: Bánk bán. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. Irta: Katona József. (Egressy Gábor jutalomjátéka.) Sok tekintetben hiányos s némileg vad, de erővel teljes színmű, első s utolsó műve e nemben a korán elhunytnak. Legkevésbbé sikerült Bánk bán charaktere, kiben nem látjuk azon szilárdságot, melly az általa elkövetett merész s nagy felelősségű tetthez kívántatik. Tökéletesebbek: Petur, Biberach, Ottó, Tiborc, Gertrud nem egészen érthető. Melinda a legnehezebb feladat az egészben, helyenként meglepőleg szerencsés vonásokkal van ábrázolva. Az egész mű mindenesetre magasb tehetségre mutat, s nem hűtlen máslata a kornak, mely noha hanyatlásnak indult s a hajdani erőből vadságra fajult, mégis sok jeleivel bír a férfiasságnak s a lovagi szellemnek. Drámai, sőt színihatás tekintetében végre a mű ritka tünemény, ha meggondoljuk, hogy akkor íratott, mikor dráma kevés, a színház bujdosó volt, s hogy a szerzőnek ez első munkája. Az előadás a gondosabbak közé számítható. Szentpéteri, amennyire hangja nem gátolá, jól adá az indulatos Peturt; Barthát kívánnék többnyire így látni: mély éa megható érzéssel adá a szegény Tiborcot, valamint Fáncsy igen kimért és jól talált játékkal a furfangos Biberachot. Egressy G. (Bánk) helyenként p. o. midőn a pártütőket s Peturt csillapítja, midőn a királynénak szemrehányásokat tesz, jó, helyenként, kivált indulatkitöróseiben, érthetetlen, vagy egy kissé túlzó. Egyébiránt, mint mondók, Bánk bán charaktere leggyengébb az egész műben, s inkább szeretjük, ha egy kis túlzás által felriasszon, minthogy bágyadt előadás miatt egészen elessék.« (»Athenaeum«-ból) ,— Hat esztendővel később, 1845. november 1-én tűzték csak újra műsorra, Lendvay Márton; javára, aki ugyancsak Bánkot játszotta. Ez évben ötször adták elő; 1846-ban hétszer; 1847-ben ötször, 1848-ban szintén ötször, (ez évben utoljára dec. 29-én, Komáromyval Bánk szerepében), 1849-ben egyszer adták s ezután csak 1858. márc. 10-én került színre, Tóth. József javára miután az osztrák cenzúra betiltotta a hazafias mű előadását; ekkor új szereposztással a következők játszták: Szigeti József: Bánk bán, Jókainé: Gertrudis, Bulyovszkyné: Melinda, Szilágyi Pál: Tiborc, Egressy Gábor: Petur, Tóth József: Biberach, Erdélyi Sándor: II. Endre, Latky: Ottó. 1859-ben Prielle Cornélia: Melinda és Komáromy (Bánk) mint szerződött tagok léptek fel először a tragédiában. Ugyancsak bemutatkozásul választották Paulayék Bánk és Gertrudis szerepét, mikor 1863-ban vendégszerepeltek a Nemzeti Színházban. 1868. szept. 27-én először játszották teljes szövegével Katona tragédiáját s ekkor új szereplőkkel egészítették ki a régebbi együttest, Náday Ferenc volt Ottó, Komáromi: Tiborc, Benedek: Biberach és Paulay: II. Endre. Majd 1872. április 3-án Jászai Mari választotta bemutatkozásul Gertrudis szerepét, aki hatalmas alakításával haláláig egyik főerőssége volt az előadásnak. Partnerei ekkor Molnár György (Bánk), Prielle Cornélia (Melinda), Rónay Gyula (Petur), és Nagy Imre (II. Endre) és még ugyanazon évben Biberach szerepét Újházi Ede vette' át. 1879-ben osztották ki újra a darabot Nagy Imrével a címszerepben, akihez Márkus Emília (Melinda) és E. Kovács Gyula (Petur) csatlakozik. Ezzel a szereposztással került színre a tragédia Bécsben is, 1892. okt. 1-én, kivéve Petur szerepét, melyben Szacsvay Imre a császárvárosban is óriási sikert aratott. 1895-ben újra felelevenítették. Ekkor így festett a kiosztás: Pálfi György: Bánk, Fáy Szeréna: Melinda, Újházi Ede: Tiborc, Szacsvay Imre: Petur és Gyenes László: Biberach. Századik előadását 1896. május 13-án érte meg Szacsvayval a címszerepben. Ekkor Gertrudist Jászai Mari játszotta, Biberach Gyenes volt, Melinda szerepe Márkus Emília kezében volt és Tiborc Újházi maradt. Ujabb időkben felváltva játszottak a tragédiákban: Szacsvay és Bakó László (Bánk és Petur), Beregi Oszkár (Ottó), Hegyesi Mari, Cs. Alszeghy Irma (Melinda), Ivánfi Jenő (Biberach), Gabányi Árpád (Tiborc), Mihályfi Károly (II. Endre). Teljesen új szereposztással adott új formát a darabnak 1916. jan. 1-én a színház Kürti József (Bánk), Bakó (Petur), Jászai (Gertrudis), Váradi Aranka (Melinda), Odry Árpád (Biberach), Hegedűs Gyula (Tiborc) és Gál Gyula (Mikhál) alakításával. 150-ik előadása ugyanezen szereplőkkel 1916. jan. 26-án volt. (Szomorú világot vet magyarságunkra, hogy irodalmunk legjelesebb remekét, az egyetlen elismert, tiszta magyar tragédiát, az ország egyetlen műintézetében 77 év alatt csak százötvenszer lehetett színre hozni és igy évenként két előadás sem jutott Katona József klasszikus tragédiájára.) Felújították:, 1918. szept. 9-én, ezzel a szereposztással: Bánk: Bakó László, Tiborc: Pethes Imre, Petur: Kürti József, és (felváltva) Pataki József, Izidora: Mátray Erzsi. 1924. jún. 3-án ismét felelevenítették. — »Bánk bán« tragédia Kecskeméten, a költő szülővárosában 1847, szeptember hó 5-én került először színre, Komáromi Alajossal a címszerepben. (A mű kéziratát Wodianer János maglódi földbirtokos 1914. jan. havában a Nemzeti Múzeumnak adományozta. A mű nem a költő kezeírása, de megállapíttatott, hogy a költő számára készült. Lásd: Pesti Hírlap, 1914. jún. 26.) — Uj kidolgozással 1858. júl. 17-én adta elő Pázmán Mihály társulata, Esztergomban, Szigeti Imre tollából. (Lásd: Győri Közlöny, 1859. 3. szám, 11. oldal. — Néhai Rakodczay Pál szerint ez az »átdolgozás« a Bach-rendszerre vezetendő vissza.) Nyíregyházán 1859. szept. 17-én adták. (Bánk: Egressy, Melinda: Szépné Mátray Laura, Petur: Lukácsi.) Nagyszalontán 1860. okt. havában a mű előadását betiltották. A budai Népszínházban 1861. szept. 17-én került színre, Bánk: Molnár György, Petur: Bihari, Melinda: Szépné, Gertrúd: Szerdahelyi Nelli, Mikhál: Kovács, Simon: Horváth, Biberach: Beődy, Tiborc: Dósa József. — Olasz nyelven Salvini Gusztáv társulata adta elő a Vígszínházban, 1897. okt. 11-én, Gausz Viktor fordításában. Szereposztása: Bánk: Salvini, Gertrudisz: Aliprandi, Biberach: Maione Diaz, Ottó: Rogoli, Mikhál: Fiochi, Tiborc: Orlandini, Petur: Gruichi. — Német nyelvre Dux Adolf 1858-ban fordította. 1871. ápr. havában a pesti Varieté is előadta (német nyelvű előadásban). A főszereplők ezek voltak: Bánk: Sonnenthal, Gertrúd: Némethy Irma, Melinda: Herrlinger Jozefa, Tiborc: Hold, Petur: Alsdorf, Biberach: Joly. — Ujabban Vészi József is lefordította német nyelvre; az ő tolmácsolásában bemutatta Reinhardt Miksa berlini társulata a Vígszínházban, 1911. ápr. 30-án és Berlinben 1911. máj. 24-én, (Lásd: Pesti Napló, 1911. máj. 26.) Operai átdolgozásban szövegét írta: Egressy Benjamin zen. szerz.: Erkel Ferenc. Első előadása a Nemzeti Színházban volt, 1861. márc. 9-én, felemelt helyárak mellett. Szereposztása: Bánk: Ellinger József; Petur: Füredi Mihály; Ottó: Telek Albert (temesvári vendég); Gertrúd: Hofbauer Zsófi; Melinda: Hollóssy Cornélia; András király: Bignio Lajos; Tiborc: Kőszeghy Endre; Biberach: Kaczvinszky János. Az első előadás bevétele 1315 frt 10 kr-t tett ki. 150-ik előadása:1899. ápr. 16-án, (Bianchi Biankával), 200-ik előadása: 1914. ápr. 21-én volt. A Nemzeti Színházban összesen 108-szor került színre;. Összbevétele: 74,749 frt 47 kr volt. Az Operában az első előadásán (1884. szept. 27-én) bruttó bevétele 1846 frt 20 kr volt, ahol utoljára 1884. május 20-án adták Wilt Máriával Melinda szerepében. Szereplők: Gertrúd Bartolucci Viktória, Ottó: Pauli Richárd: Bánk: Hajós Zsigmond; Melinda: Máleczkyné; Petur: Odry Lehel; Biberach: Láng Fülöp. Felújították 1921. jan. 2-án. A Városi Színház együttese bemutatta: 1923. jan. 5-én. szin_I.0135.pdf I