Címszó: Világháború - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0556.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0556.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/32/32090.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Világháború

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/532090.htm

 

Szócikk: Világháború (1914-18) (időpont) „Színész! Komédiás! — aláhuzottan és gúnyosan szokás e szavakat kimondani, valahányszor komoly helyzetben, komoly feladatok elvégzésére férfiak kellenek. Pedig nincs igazuk a gunyolódóknak. Ahányszor még a haza bajban volt, a magyar színész élete árán is kész volt megvédeni. Az elsők között jelentkezett a honvédzászlók alá, midőn Petőfi (személy) (információ)  „Talpra, magyar!-ja (cím) elhangzott és a világháborúban is pazarul hullajtotta vérét a szegény ripacs azok helyett is, akik — kedvezőbb körülmények közt élvén — idehaza maradhattak. És hányan szenvedték át a rabság rettenetes éveit és soha nem szűnő lelkesedéssel építettek színpadot még ott is a magyar szó és magyar dal részére, melyeknek halhatalan erejével uj lelket öntöttek csüggedő honfitársaiba . . .! Most, amikor már csak az elhagyott lövészárkok kusza labirintusai maradtak meg imitt- amott a rettenetes vész emlék gyanánt, legyen szabad a krónikásnak seregszemlét tartani azok fölött, akik ott voltak, ahol a halált osztogatták . . . Hadd beszéljünk azokról a „komédiásokról, akik minden sablonos gúnyolódás ellenére a nagy vérzivatarban férfiak voltak, erős öklü és kemény szivű férfiak, hadd beszéljünk azokról, akik ifjúságuknak napsugaras éveit, férfikoruknak leszűrt komolyságát nemesen és bátran odaajándékozták Marsnak, akinek nyomában mindig ott lovagol hűbérese, a Mors . . .! És végül hadd irjuk fel azoknak a nevét, akik Galicia meszes gödreiben, Doberdo haragos sziklái között, az orosz végtelen hómezők alatt és szerte a világ négy táján alusszák a megszenvedett magyar hősök örök álmát . . . „Komédiásokéról lesz szó, akiknek arcán masztix helyett a szenvedés ragasztott zilált szakállt és képükre nem a festék, hanem sok álmatlan és halálszagu éjszaka rajzolta a barázdákat . . . Magyar színészek nevei sorakoznak itt, akik közül nem egy ott a messzeségben, távol megszokott közönségétől játszotta el a tragédia hálálj el enetét, amelyre ez egyszer taps nélkül zuhant le a „Vég kortinája. (Thury Elemér.) (személy) (információ)  A világháború égésének előrevetett árnyéka a színházi világban is nagy nyugtalanságot idézett elő. Már a sarajevoi (ország) gyilkosság után elrendelt országos gyász is több napi kényszerszünetet jelentett a legtöbb vidéki társulatnak, 1914 (időpont) július havában pedig a társulatok nagy része nyári szünetet tartott. Teljes lett a bizonytalanság, mikor megtörtént a hadüzenet. Az igazgatók megijedtek, hogy a behívások erősen megtizedelik tagjaikat és hogy a közönség elmarad a színházból. A legtöbb igazgató élt a szerződésbontó háborús klauzulával és augusztus elején beszüntette előadásait. A fővárosban (Budapest) Beöthy László (személy) (információ)  körlevéllel szüntette meg színházi üzemét. Az Opera (intézmény) (információ)  és a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  egyelőre ki sem nyitotta kapuit. Az Országos Színészegyesület (intézmény) (információ)  felszólította tagjait, hogy előrelátással igyekezzenek elhelyezkedni a privát pályákon, a miért több színész beállt villamoskalauznak. Csak Erdélyi Miklós (személy) (információ)  nagyváradi (megye) igazgató játszott tovább társulatával, őt követte Szendrey Mihály, (személy) (információ)  Hódmezővásárhelyen. (megye) Mégis a legtöbb társulat beszüntette működését. A kaposvári (megye) színházból hadi kórház lett. Dr. Janovics Jenő (személy) és Polgár Károly (személy) (információ)  kivételével az öszes többi igazgatók felbontották a tagjaikkal kötött szerződéseket, A társadalom, hatóságok és egyesek siettek a kenyér nélkül maradt színészek segítségére. így a székesfehérvári (megye) városi tanács az igazgató kaucióját osztotta szét a szerződésnélkül maradt tagok közt, a New York-kávéház (intézmény) akkori tulajdonosai készséggel adakoztak és a szerződésnélküli színészek csoportokba állva a jobb kávéházakban és vendéglőkben tartottak alkalmi előadásokat. Aug. 18-tól a Király- (intézmény) (információ)  és a Magyar Színház (intézmény) (információ)  személyzete konzorcionális alapon bemutatta Pásztor Árpád (személy) (információ)  „Ferenc József azt üzente (cím) c. alkalmi darabját, esténként két előadásban. A többi fővárosi (Budapest) és vidéki színház is megnyitotta kapuit előbb mérsékelt helyárak mellett. Aug. 22-én nyílt a Medgyaszay Kabaré. (intézmény) (információ)  Aug. 25-én a Vígszínház (intézmény) (információ)  nyitott Heltai Jenő (személy) (információ)  „Akik itthon maradtak (cím) c. alkalmi darabjával. Aug. 30- án a vidéki színigazgatók elhatározták, hogy konzorcionális alapon folytatják a működést és ily alapon lassanként valamennyi társulat megkezdte a játékot. Szept. 17-én a Kultuszminisztérium is felbontotta az állami színházak tagjaival kötött szerződéseket és az igazgatóságokat ujabb redukált fizetések melletti szerződések megkötésére utasította. Így redukálta tagjainak fizetését a Vígszínház (intézmény) (információ)  is. Ugy a fővárosban, (Budapest) mint a vidéken nagy részt hazafias, háborús alkalmi darabok igyekeztek a közönséget a színházba vonzani. Közben a színészek a hadijótékonyságot is szolgálják, az Operaház (intézmény) (információ)  balettkara hósapkát köt, a színészek állandóan szerepelnek a hadi­jótékonyság javára tartott előadásokon és a hadi-kórházakban szórakoztatják a harctér első sebesültjeit. Dec. 16-án a Király- (intézmény) (információ)  és a Magyar Színházban (intézmény) (információ)  is meg­szűnik a konzorcium és redukált feltételekkel a régi szerződések lépnek érvénybe. 1915. (időpont) jan. 10-ike körül a tömeges behívások folytán érezhetővé válik a vidéki szinészetnék a férfihiány, a mivel az itthonmaradt színészek részére u. n. konjunktúra veszi kezdetét. 1915. (időpont) jan. 28-án a „Szigetvári vértanuk-kal (cím) (információ)  újra megnyílik a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  és ez év márc. 21-én az Operaház (intézmény) (információ)  is megnyitja kapuit. A háborús láz kihajtja az embereket a nyilvános helyiségekbe, a hol mindig ujabb és ujabb háborús híreket hallanak, az itthon-maradt férfiak megjavult kereseti lehetőségei, a hadiszállításokból keletkező nagyobb keresetek megteremtették a színházakra is oly kedvező kiható háborús konjunktúrát, a melynek csak a harctérről hazaözönlő hősök elhelyezkedési küzdelme, a vesztes háború gazdasági krízise és a forradalmak vetettek véget oly alaposan, hogy annak következményeit és hatását (a rövid tőzsdei konjuktúrás időktől eltekintve) még ma is katasztrofálisan érzi az egész magyar színészet. Alábbiakban közöljük azoknak a ma­gyar színészeknek a névsorát, a kik a világháborúban résztvettek. Az adatok lehetnek egyes részeiben hiányosak, vagy tévesek, mert hivatalos adatok nem álltak rendelkezésünkre és tisztán a hírlapokra és más szerte található feljegyzésre, valamint személyes közlésekre voltunk utalva. Mégis megközelítőleg hű képét őriztük meg az utódok számára annak, hogy a világháború színészete mily tömegekkel, mennyi hősiességgel és mennyi élet- és véráldozattal szolgálta a harctéren is a haza szent ügyét. Az előforduló rövidítések a következők : szds—százados, fhdgy—főhad­nagy, hdgy—hadnagy, zls—zászlós, hadapr. j.—hadapród jelölt, őrm.—őr­mester, számv. alt.—számvivő altiszt, szkvztő — szakaszvezető, tzds—tizedes, őrv.—őrvezető, e. é. ölik.—egyéves ön­kéntes, t.—tartalékos, nflk—népfölkelő, tüz.—tüzér, husz.—huszár, honv.—hon­véd, fogs.—fogságba esett, fro.—front- szolgálatos, seb.—megsebesült. Kitünte­téseknél : kat ÉK—II. o. katonai érdem- kereszt, eSig. 2. 3.—ezüst Sig- signum laudis, AV—arany vitézségi érem, EV.—nagyezüst vitézségi érem, eV.—kis ezüst vitézségi érem, bV—bronz vitézségi érem, korAÉK.—koronás arany érdem kereszt, AÉK.—arany érdem kereszt, korEÉK.—koronás ezüst érdem­kereszt, EÉK.—ezüst érdem-kereszt, vasÉK.-vas érdem-kereszt, némVK.—né­met vaskereszt, KárK.—Károly csapat­kereszt, Seb.—Sebesülési érem, vörker- EÉ.—vöröskereszt ezüst érem, vörker.K. —vöröskereszt érdem-kereszt. A hábo­rús emlékérmet nem tüntettük fel, mert az természetesen az összes felsoroltakat megilleti : Aágh Endre, (személy) (információ)  fhdgy, fro., Abay Gyula (személy) (információ)  tzds, fro. vÉK., Abonyi Géza, (személy) (információ)  — Abonyi Tivadar, (személy) (információ)  hdgy. fro. bV. KárK. Seb., Ács József, (személy) (információ)  szkvztő fro. EV. eV. bV. KárK., Ács Mihály, (személy) (információ)  gyalogos, Ádám Pál, (személy) (információ)  e. é. önk., Adorján Ödön, (személy) (információ)  Ajtai Ödön, (személy) (információ)  Alapi Nándor, (személy) (információ)  hdgy, fro. Seb., Áldor Adolf, (személy) (információ)  Áldory László, (személy) (információ)  Állaga Géza, (személy) Antal Béla, (személy) (információ)  Antal Lajos, (személy) (információ)  fro. orosz fogs., ifj. Aradi Gerő, (személy) orosz fogs. megvakult, Aradi Jenő, (személy) (információ)  fro. orosz fogs., Arányi József, (személy) (információ)  e. é. önk. fro. KárK. Seb., Ardai Endre, (személy) (információ)  e. é. önk. tizedes, megh. hadikórházban, Arnold Antal, (személy) (információ)  Árnyai Antal, (személy) megh. hadikórházban, Asszonyi László, (személy) (információ)  őrm. KorEÉK. VÉK, ifj. Baghy Gyula, (személy) fro. orosz fogs., Bakó Lajos, (személy) (információ)  hdgy. fro. KárK. Seb., Bakó László, (személy) (információ)  Baktai József, (személy) (információ)  szkvztő, Balassa Ernő, (személy) (információ)  e. é. önk., Balassa Imre, (személy) (információ)  fhdgy. fro. Sig 2. ném VK., Balassa Sándor, (személy) (információ)  Balázs Bálint, (személy) (információ)  nflk., Balázs B. István, (személy) Bálint Béla, (személy) (információ)  e. é. önk. frontszinész, Bálint Mihály, (személy) (információ)  fro. eV. bV. Seb., Baló Elemér, (személy) (információ)  fro. e. é. önk. őrv. KárK, Balogh Antal, (személy) (információ)  őrv. Balogh Béla, (személy) (információ)  Balogh Lajos, (személy) (információ)  Balogh Sándor, (személy) (információ)  Bán Tivadar, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Bánhidy József, (személy) (információ)  tzds, fro. vitéz Bánky Róbert (személy) (információ)  fro. Bánó Imre, (személy) (információ)  Barabás Károly, (személy) (információ)  Baranyai Ferenc, (személy) (információ)  Barcsy Rezső, (személy) fro. KárK. Bárdossy Pál, (személy) (információ)  Barna Andor, (személy) (információ)  őrm. fro. vÉK, brV. KárK. Barna B. József, (személy) (információ)  fro. eV. Barna Lajos, (személy) (információ)  gyalogos, fro. KárK. Baróti József, (személy) (információ)  fhdgy, fro. orosz fogs. Sig. KárK. Seb. Baróti Rezső, (személy) (információ)  hdgy. fro. Sig. KárK. Seb. Bársony István, (személy) (információ)  Bartha István, (személy) (információ)  szds, sebesült szállító vonatnál, korAÉK, vör.KerEÉ. porosz vör. ker. vasérem. Bartos Ernő, (személy) (információ)  e. é. önk. Bartos Bartunek József, (személy) (információ)  gyalogos, fro. orosz fogs. bV. KárK. Seb. Bátori Illés, (személy) (információ)  fro. Battyáni Kálmán, (személy) id. Békeffy Lajos, (személy) ifj. Békeffy Lajos, (személy) honv. gyalogos fro. KárK. Seb. Békefi Róbert, (személy) (információ)  II. o. vör. KerK. Békési József, (személy) (információ)  tzds. fro. fogs. Békéssy Bacsúr Antal, (személy) (információ)  e. é. önk.szkvzető, Belinszky József, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Bellák Dezső, (személy) (információ)  fro. féllábát vesztette, Bende László, (személy) (információ)  hdgy. fro. eV2. bV. KárK. Beöthy László, (személy) (információ)  husz. örm. Beöthy Zoltán, (személy) (információ)  husz. zls. Bérczi Jenő, (személy) (információ)  Beregi Gyula, (személy) (információ)  Beregi Oszkár, (személy) (információ)  fhdgy, dr. Beregi Sándor, (személy) Berengh József, (személy) (információ)  vÉK. Berényi Gábor (személy) (információ)  hdpr.j. őrm. Berg Ottó (személy) (információ)  tüzér hdgy. fro. vitéz Bévárdy József, (személy) (információ)  népf. fhdgy. Sig. EV. KárK. Bihar Sándor, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Bihari Alajos, (személy) (információ)  Bihari László, (személy) (információ)  fhdgy. fro. KárK. Seb. Binder Károly, (személy) (információ)  e. é. önk. fro. Seb. Biró Géza, (személy) (információ)  tzds. Biró Tivadar, (személy) (információ)  tzds, fro. eV. bV. KárK. Blázsi István, (személy) kat. detektiv. Boda Ferenc, (személy) (információ)  Bodnár Ferenc, (személy) (információ)  őrv. fro. eV. bV. KárK. Bodnár Jenő, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Bodor Imre, (személy) (információ)  fro. KárK. vör. KerK. Bogyó Zsigmond, (személy) (információ)  zszls. fro. hősi halott.Bokor Győző, (személy) (információ)  szkvztő, fro. bV. vÉK. KárK. Boldizsár Andor, (személy) (információ)  önk. fro. hősi halott. Bombai Gusztáv, (személy) távir, szkvztő. Bónyi József, (személy) (információ)  őrv. fro. eV. bV. KárK. Boócz Lajos (személy) (információ)  (Köpeczi), fhdgy, fro. EV. Seb. Borai Lajos, (személy) fhdgy. fro. bV. KárK. Seb. Boross Emil, (személy) (információ)  hdgy. fro. hősi halott. Boross József, (személy) (információ)  fro. KárK. Seb. Boross Mihály, (személy) (információ)  Borsódy Mihály, (személy) tüzér, Borsos Miklós, (személy) (információ)  Böszörményi Béla, (személy) (információ)  Brádi Andor, (személy) (információ)  Brenner Lajos, (személy) (információ)  hdgy, Buda Dénes, (személy) (információ)  Budai Imre, (személy) (információ)  npflk. tzds. fro. Seb. Budai Sándor (személy) (információ)  gyalogos. Burányi Ferenc, (személy) (információ)  Cathry Ferenc, (személy) Csapó Jenő, (személy) (információ)  hdapr. őrm. fro. a színészet első hősi halottja. Csatád Béla, (személy) hadapr. Csaszny Valér, (személy) (információ)  a Színészegyesület (intézmény) (információ)  tisztviselője, ny. tábornok, pozsonyi katonai parancsnok helyettes, Fer. József, rend. tiszti Ker. Kat. érd. ker. EV. stb. Csányi Mátyás, (személy) (információ)  tiszthelyettes, Csányi Petrán Gyula, (személy) (információ)  fro. Császár Gyula, (személy) (információ)  őrv. Császár Sándor, (személy) (információ)  Cseh Ferenc, (személy) (információ)  Cseh Iván, (személy) (információ)  Cselle Lajos, (személy) (információ)  tüz. hdgy. Sig. eV. bV. KárK. Csepreghy Lajos, (személy) (információ)  Cser Gyula, (személy) (információ)  Cserny Béla, (személy) (információ)  zls. fro. orosz fogs. Cséry József, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Cséry Lajos, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Csiszár Sándor, (személy) (információ)  tzds, fro. eV. KárK. Seb. Csiszér Arthur, (személy) (információ)  kórházparancsnok. Csóka József, (személy) (információ)  Csomafáy Sándor, (személy) (információ)  fro. orosz. fogs. Csőregh Jenő, (személy) (információ)  szkvztő. Czaghány (Fleyer) Dezső, (személy) tzds. fro. bV. KárK. Seb. Czakó Béla, (személy) (információ)  hdgy. eV. KárK. Seb. Czakó Károly, (személy) (információ)  orosz fogs. Czakó Pál, (személy) (információ)  tüz. fhdgy, fro, orosz fogs., Cziglán István, (személy) hősi halott; Czobor Ernő, (személy) (információ)  fhdgy. fro. Czobor Gyula, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Czuczor István, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. ott meghalt, dr. Dalnoki Viktor, (személy) (információ)  ezredorvos, korAÉK. porosz vör. ker. ÉK. Danis Jenő, (személy) (információ)  Dányi János, (személy) (információ)  őrv., törzsőrm. Darvas Ernő, (személy) (információ)  fro. bV. Dávid Mihály (személy) (információ)  hdgy. fro. Dayka Balázs, (személy) (információ)  Deák Ferenc, (személy) (információ)  hdgy. Deák Kornél, (személy) (információ)  önk. fro. Deák Lőrinc, (személy) (információ)  Dénesi Jenő, (személy) fro. bV.KárK. Derecskey Péter. (személy) (információ)  Deréki János, (személy) (információ)  tzds. fro. súlyosan megsebesült, ifi. Déry Béla, (személy) (információ)  Déry János, (személy) (információ)  nfJk. szkvztő. Dési Jenő, (személy) Dévényi Géza, (személy) (információ)  Dévényi János, (személy) (információ)  Dezsőfi László, (személy) (információ)  zls. fro. EV. eV. Seb. Diskai József, (személy) fhdgy, fro. Sig2 KárK. Ditrói József, (személy) (információ)  ifj. Ditrói Mór, (személy) Doby Ferenc, (személy) fro. olasz fogságban meghalt. Dobos László, (személy) (információ)  fro. hősi halott, Dobosi Ármin, (személy) (információ)  gyalogos, fro., Dombay Mihály, (személy) (információ)  hdgy, 60 éves korában ment katonának. Domokos Róbert, (személy) (információ)  tzds. megh. kat. kórházban. Donáth Ede, (személy) (információ)  hdgy. Donáth Jenő, (személy) (információ)  e. é. önk. szkvezető. fro. KárK. Donáth Lajos, (személy) (információ)  Dormann Andor, (személy) szkvztő. Dózsa István, (személy) (információ)  szkvzt. fro. Egyházy János, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Endrey Gyula. (személy) (információ)  Enyedi Imre, (személy) (információ)  tzds. fro. orosz fogs. Eőry Pordán Béla, (személy) (információ)  id. Eőry Pordán Lajos. (személy) (információ)  Erdélyi Rezső, (személy) (információ)  őrm. eÉK. Erdélyi Sándor, (személy) (információ)  tzds. fro., Erdődy Elemér, (személy) (információ)  Erdős Fülöp, (személy) (információ)  szkvezető, fro. eV. bV. KárK. Sebesült. Erdős Hugó, (személy) (információ)  őrv. fro. eV. bV. vör. ker. br. É. Erkel Béla, (személy) (információ)  fhdgy, fro. Sig. EV. KárK. Seb. Erős József, (személy) (információ)  Erős (Éberl) Béla, (személy) (információ)  Erős Bertalan Gyula, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Erőskövy János, (személy) (információ)  Éliás Gyula (személy) (információ)  e. é. önk. Érczkövy Károly (személy) (információ)  dr. Faludi Jenő, (személy) (információ)  szds. Faludi Károly, (személy) (információ)  őrm. fro. eV. bV. KárK. Faludi Sándor, (személy) (információ)  szds. Falussy István, (személy) (információ)  Faragó Dezső, (személy) (információ)  tzds. fro. eV. bV. KárK. Seb. Farkas Ágoston, (személy) (információ)  dr. Farkas Ferenc, (személy) (információ)  szds. fro. Sig. KorAÉK. Fábián Mihály, (személy) (információ)  hdgy. fro. AÉK. korEÉK. bV. KárK. Fáncsy Tamás, (személy) (információ)  Fehér Gyula, (személy) (információ)  tzds. Fehér Tivadar, (személy) (információ)  ifj. Fehérváry József, (személy) Fekete Béla, (személy) (információ)  szkvztő. fro. EV. Fekete Ferenc, (személy) (információ)  Fekete Jenő, (személy) (információ)  Fekete József, (személy) (információ)  Fekete Lajos, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Fekete László, (személy) (információ)  Fekete Mihály, (személy) (információ)  Feleky Gábor, (személy) (információ)  Fenyvesi Gyula, (személy) (információ)  Ferenczi István, (személy) (információ)  Ferenczi Lipót, (személy) (információ)  Ferenczy Károly, (személy) (információ)  hdgy. Fischer Károly, (személy) (információ)  Fodor Lajos, (személy) (információ)  tüz. hdgy. Fonyó Hugó, (személy) Forgács Jenő, (személy) (információ)  önk. fro.Forrai Gábor, (személy) (információ)  fro. Fóthi F. Károly, (személy) (információ)  Földes Dezső, (személy) (információ)  őrm. Földes Imre, (személy) (információ)  Földes István, (személy) (információ)  Földes Mihály, (személy) (információ)  zls. Földessy Vilmos, (személy) (információ)  fhdgy. fro. Sig 2. EV. eV. KárK. Földényi László, (személy) (információ)  zls. fro. eV. orosz fogs. Földvári (Feith) Gyula, (személy) (információ)  tüzér. fro. bV. KárK. Földváry Sándor, (személy) (információ)  tűzmester, fro. bV. KárK. Friedmann Vilmos, (személy) (információ)  Füzes István, (személy) Gaál Béla, (személy) (információ)  fhdgy. fro. Sig. eV. KárK. bolgár vör. Ker. Gabányi Jenő, (személy) (információ)  1918-ban (időpont) öngyilkos lett. dr. Gál Dezső, (személy) (információ)  Galambos Elemér, (személy) (információ)  Galantai Zoltán, (személy) (információ)  Galetta Ferenc, (személy) (információ)  Galgóczi Lajos, (személy) e. é. önk. fro. Gálosi Zoltán, (személy) (információ)  tüzértiszt, fro. Garai Béla, (személy) (információ)  Garami Sándor, (személy) (információ)  őrm. fro. vitéz Garamszeghy Géczy Sándor, (személy) (információ)  hdgy, fro. orosz fogs. az első színész-vitéz. Gáthy Kálmán, (személy) (információ)  Garas Márton, (személy) (információ)  Gazdácska Lajos, (személy) (információ)  önk. szkvztő. Gábor Ernő, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Gedő Gusztáv, (személy) (információ)  hdgy. fro. hősi halott. Gellért Armand, (személy) (információ)  szkvezető. Gellért Lajos, (személy) (információ)  önk. Gere Zsigmond, (személy) (információ)  fhdgy. fro. Sig. EV. Gergely Lajos, (személy) (információ)  Gerő Jakab, (személy) (információ)  Gerő János, (személy) (információ)  Gerő Sándor, (személy) (információ)  Gerzsó Pécsi Lajos, (személy) (információ)  tzds, fro. Gózon Gyula, (személy) (információ)  Gróf László, (személy) (információ)  e. é. önk. hdapr. j. őrm. orosz fogs. Gulyás Menyhért, (személy) (információ)  Gyarmati Géza, (személy) (információ)  Gyárfás Dénes, (személy) (információ)  Gyenis Ede, (személy) (információ)  fro. Gyöngyi László, (személy) (információ)  Gyöngyösi Károly, (személy) (információ)  Györgyi Antal, (személy) az Orsz. Színészegyesület (intézmény) tisztviselője, npfk. hdgy. fro. orosz. fogs. EV. eV. bV. KárK. Györgyi Károly, (személy) Győri Gyula, (személy) (információ)  Gyulai Géza, (személy) (információ)  Gyulai József, (személy) (információ)  tzds. fro. KárK. Haischinek Rezső, (személy) Hajagos Károly, (személy) (információ)  önk. őrm. Hajdú Zoltán, (személy) npflk. fhdgy. fro. eV. bV. Kárk. Seb. Hajdutska László, (személy) (információ)  honv. tüz. hdgy. fro. Hajnal György, (személy) (információ)  npflk. fro. orosz fogs. Hajós Károly, (személy) (információ)  npflk. hdgy. fro. bV. KárK. vör. ker. ÉK. Halász Alfréd, (személy) (információ)  hdapr. őrm. fro. frontszínész. Halmai Béla, (személy) (információ)  Halmai Sándor, (személy) (információ)  Halmay Tibor, (személy) (információ)  fhdgy. fro. Halmi Jenő, (személy) (információ)  npflk. fhdgy. fro. ifj. Halmi Jenő, (személy) önk. Halmi Lajos, (személy) (információ)  fhdgy. Halmos János, (személy) (információ)  orv. fro. Hamvai Jenő, (személy) (információ)  szkvztő, fro. Hamvas János, (személy) (információ)  Harsányi József, (személy) (információ)  táb. csendőrőrm. Harsányi Miklós, (személy) (információ)  Harsányi Rezső, (személy) (információ)  Havas Imre, (személy) (információ)  Havas (Hemerka) Gyula, (személy) (információ)  Havas Rezső, (személy) (információ)  Havas Sándor, (személy) (információ)  szkvztő. Hegedűs Tibor, (személy) Heltai Aladár, (személy) (információ)  Heltai Andor, (személy) (információ)  zls. fro. orosz fogs. Heltai Árpád, (személy) (információ)  fro. Hemző Lajos, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Hermann Tamás, (személy) (információ)  Heves Béla, (személy) (információ)  Hevesi Miklós, (személy) (információ)  dr. Hevesi Sándor, (személy) (információ)  Hidasi Kálmán, (személy) (információ)  Hódy Sándor, (személy) (információ)  Horváth Gyula, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Horváth István, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Horváth Kálmán, (személy) (információ)  vÉK. Horváth Sándor, (személy) (információ)  önk. fro. dr. Hosszú Zoltán, (személy) (információ)  hdgy. fro. bV. KárK. Hunyadi Emil, (személy) (információ)  Huszár Károly, (személy) (információ)  Hutyra Viktor, (személy) Ihász Lajos, (személy) (információ)  e. é. önk., vitéz Imrey Mihály, (személy) fro. Inke Rezső, (személy) (információ)  tzds. fro. súlyosan sebesült. Intődy Oszkár, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Iványi Antal, (személy) (információ)  Iványi Dezső, (személy) (információ)  Őrm. frontszínész. Iványi László, (személy) (információ)  vár­tüzér, török félhold, fro. Iványi Sándor, (személy) (információ)  Iványos Miklós, (személy) (információ)  szkvztő, vitéz Jakabffy Dezső, (személy) (információ)  hdgy. fro. AV. II. o. vör. ker. EÉ. Jatzkó Rezső, (személy) (információ)  zls. Jáki Dezső, (személy) (információ)  fhdgy. Jámbor György, (személy) (információ)  Jászkürthy Ferenc, (személy) fro. hősi halott. Jávor Alfréd, (személy) (információ)  önk. Jávor Antal, (személy) (információ)  Jenei Ferenc, (személy) (információ)  hdapr. Jobbay József, (személy) (információ)  Juhász Dezső, (személy) (információ)  hdapr. jel. Juhász József, (személy) (információ)  Justh Gyula, (személy) (információ)  önk. önn. fro. Kabók Győző, (személy) (információ)  nflk.-hdgy. Kabos Gyula, (személy) (információ)  Kabos László, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Kalmár Béla, (személy) (információ)  Kalmár József, (személy) (információ)  Kallós Béla, (személy) (információ)  fro. Kallós József, (személy) (információ)  II. o. számv. alt. Kalotay László, (személy) Kaposi János, (személy) fro. hősi halott. Kapronczai Gyula, (személy) (információ)  Kardos Ferenc, (személy) (információ)  Kasza János, (személy) (információ)  Káldor Dezső, (személy) (információ)  trén. őrm. Kállai Gyula, (személy) (információ)  Kállai Károly, (személy) (információ)  tzds. Kálni István, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Károlyi János, (személy) (információ)  őrv. Kelemen Ferenc, (személy) (információ)  Kelemen Lajos, (személy) (információ)  zls. fro. eV. KárK. Seb. Kelemen Lajos, (személy) (információ)  tüzér fhdgy. fro. Kelen Emil, (személy) (információ)  Keller István, (személy) (információ)  Kellér Gyula, (személy) (információ)  hdapr. jel. Kertész Lajos, (személy) (információ)  Kertész Mihály, (személy) (információ)  Kertész Sándor, (személy) (információ)  Kertész Zsigmond, (személy) (információ)  dr. Kesztler Ede, (személy) (információ)  szds. fro. III. o. ker. ÉK. Sig. 2. Kispál Károly, (személy) (információ)  Kispálfi János, (személy) Kiss Árpád, (személy) (információ)  Kiss Ferenc, (személy) (információ)  Kiss Gyula, (személy) (információ)  önk. Kiss Imre Sándor, (személy) (információ)  háborúban eltűnt, hősi halott, Kiss Nándor, (személy) (információ)  Klaniczay Gyula, (személy) fhdgy. fro. sebesült. Kmetty Lajos, (személy) szkvzető, fro. KárK. Koltai Jenő, (személy) (információ)  Koltai Lajos, (személy) (információ)  Komáromi Pál, (személy) (információ)  hdapr. Komor Vilmos, (személy) (információ)  fro. EV. eV. bV. KárK. Seb. Koncz Mihály, (személy) (információ)  e. é. önk. hadapr. jel. fro. sebesült. Kondor Miklós, (személy) (információ)  tűzmester, fro. EV. eV. KárK. Kormos Ferenc, (személy) (információ)  fro. sebesült. Kormos Lipót, (személy) (információ)  tzds. fro. Koós Károly, (személy) (információ)  fro. hősi halott, Koós Tibor, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Kornai Sándor, (személy) (információ)  Kostaly Gábor, (személy) gyalogos, fro. bV. KárK. Seb. Kottler Manó, (személy) (információ)  B. Kovács Andor, (személy) (információ)  őrm. fro. EV. eV. bV. KárK. Kovács Ernő, (személy) (információ)  repülő, Kovács Ferenc, (személy) (információ)  t. őrv. fro. Sz. Kovács Gyula, (személy) (információ)  npflk. őrm. Kovács Imre, (személy) (információ)  szkvztő, fro. Kovács Tibor, (személy) (információ)  önk. Kozma Gyula, (személy) (információ)  Körmendy Árpád (személy) (információ)  szkvztő, fro. eV. bV. Korner Rezső, (személy) Krasznai Elek, (személy) (információ)  őrm. fro. EV. Krisztinkovich Imre, (személy) zls. fro. EV. hősi halott. Kriener Jenő, (személy) (információ)  npflk. fhdgy. fro. Sig. hősi halott. Kubinszky Viktor, (személy) (információ)  fővadász, Kún Dezső. (személy) (információ)  tzds. fro. orosz fogs. Kún (Környei) Sándor, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Kürthy György, (személy) (információ)  fhdgy. Ladiszlay József, (személy) (információ)  tüzér npflk. tizedes. Lakatos Sándor, (személy) (információ)  Lantos Ferenc, (személy) (információ)  Lándori Gyula, (személy) (információ)  Lángh Gyula, (személy) (információ)  hdapr. jel. László Imre, (személy) (információ)  tart. tiszt. László Tivadar, (személy) (információ)  Lászlófi Gyula, (személy) (információ)  Lebeda Géza, (személy) (információ)  Lendvai Ferenc, (személy) (információ)  hdgy. fro. Sig. bV. KárK. Lengyel József, (személy) (információ)  tiszt. fro. orosz fogs. Lengyel Vilmos, (személy) (információ)  hdgy. Lenkei György (személy) (információ)  ifj. fro. hősi halott, Leopold Gyula (személy) (információ)  szds. fro. III. o. kat. ÉK. Leszkay András, (személy) (információ)  huszárfhdgy. Légrády Pál, (személy) őrv. Lévai Elemér, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Lévai Pál. (személy) (információ)  Ligeti Aladár (személy) (információ)  fro. bV. KárK. Seb. frontszínész. Ligeti Lajos, (személy) (információ)  Lilich Miklós, (személy) (információ)  Liptai Lajos, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Lontay István, (személy) önk. szkvztő. fro. bV. KárK. angol fogs. Lónyai Oszkár, (személy) (információ)  Lóránd Lajos, (személy) (információ)  Lóránd Vilmos, (személy) (információ)  hdgy. fro. EV. eV. bV. 2. KárK. Seb. német vas­kereszt. Losonczy Zoltán, (személy) (információ)  őrm. fro. Lugosi Béla, (személy) (információ)  Lugosi Dániel, (személy) (információ)  Lukács Lipót, (személy) (információ)  Madas István, (személy) (információ)  Magas Béla, (személy) (információ)  Magasházy János, (személy) (információ)  altiszt, fro. Magyari Dezső, (személy) (információ)  Magyari Lajos, (személy) (információ)  tzds. Magyaródi János, (személy) (információ)  Majthényi László, (személy) (információ)  Makai Elemér, (személy) (információ)  Maklári Zoltán, (személy) fro. fogs. Mányoki Emil (személy) fro. hősi halott. Marosffy Lajos, (személy) (információ)  őrv. fro. kat. kórházban halt meg. Marosi Géza, (személy) (információ)  őrm. Marosi Henrik, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Marosi M. Géza, (személy) (információ)  Matolcsi Béla, (személy) (információ)  Mazor Ferenc, (személy) Márkus Alfréd, (személy) (információ)  Márkus János, (személy) (információ)  Máthé Gyula, (személy) (információ)  Máthé Sándor, (személy) (információ)  frontszínész. Mátrai Ernő, (személy) (információ)  Mátrai (Maczonkay) József, (személy) (információ)  fro. olasz fogs. Medgyaszai József, (személy) (információ)  Medgyesi József, (személy) (információ)  Mezei Andor, (személy) (információ)  szkvztő. Mészáros István, (személy) (információ)  gyalogos, Mészáros Sándor László,hdgy. (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Mihályfi Béla, (személy) (információ)  t. fhdgy. Mihályi Ernő, (személy) (információ)  önk. szkvztő, Mihályi Károly, (személy) (információ)  tzds. fro. orosz fogs. Mihó László, (személy) (információ)  zls. I. o. számvivő, kor. EÉK. Miklós Ferenc, (személy) (információ)  Miklós György, (személy) (információ)  gyalogos. Miklósy Gyula, (személy) (információ)  Miklósy István, (személy) (információ)  alhdgy. Miskey József, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Molnár Antal, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Molnár Gyula, (személy) (információ)  honv. önk. Müller Mátyás, (személy) (információ)  huszárszds. fro. orosz fogs. Sig. Nádasi Oszkár, (személy) Nádor Jenő, (személy) (információ)  Nádor Mihály, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Nádor Zsiga, (személy) (információ)  Nagy Dániel, (személy) (információ)  Nagy Gáspár, (személy) (információ)  fro. hősi halott. D. Nagy Imre, (személy) (információ)  huszár őrm. fro. Nagy Jenő, (személy) (információ)  őrm. fro. eV. bV. KárK. Nagy N. Jenő, (személy) (információ)  őrm. Nagy József, (személy) (információ)  Nagy Kálmán, (személy) (információ)  Nagy László, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Nagy Pál, (személy) (információ)  fhdgy, fro. e Sig. Sig. bV. KárK. Nagy Sándor, (személy) (információ)  fhdgy. Nagypál Béla, (személy) (információ)  önk. Sig. Négyessy Mátyás, (személy) Nógrády Sándor, (személy) Novotny Miklós, (személy) (információ)  Nyárai Lajos, (személy) (információ)  Nyárai Rezső, (személy) (információ)  Nyikos Zsigmond, (személy) (információ)  Nyúl Lajos, (személy) (információ)  Ocskay Mihály, (személy) (információ)  fhdgy, Olasz Lajos, (személy) (információ)  őrm. Oláh Ferenc, (személy) (információ)  fhdgy. fro. Sig. KárK. Seb. Orbán József, (személy) (információ)  Ölvedy István, (személy) (információ)  Pados Rezső, (személy) gyalogos, fro. orosz fogs. Paksi Sándor, (személy) Palotai Antal, (személy) (információ)  Palotay Árpád, (személy) (információ)  Papp István, (személy) (információ)  Papp Mihály, (személy) (információ)  honvéd, öngyilkos lett. Parlaghy Lajos, (személy) (információ)  Paschali Viktor, (személy) Patat (Erdélyi) Leó, (személy) Pálfi Bertalan, (személy) (információ)  Pártos Dezső, (személy) (információ)  fro. Pásztor Béla, (személy) (információ)  zls. fro. EV. eV. bV. Pataki Kálmán, (személy) (információ)  Pázmán Ferenc (személy) (információ)  frontszínész, Pázmándy Károly, (személy) (információ)  tüzér. Pelsőczi László, (személy) Perényi Kálmán, (személy) (információ)  Pethes Dezső, (személy) (információ)  Petheő Attila, (személy) (információ)  Pethő Pál, (személy) (információ)  hdgy. Petrik József, (személy) fhdgy. Pintér Dezső, (személy) (információ)  tzds. Pintér Lajos, (személy) (információ)  meghalt a hadi­kórházban. Pintye Lajos, (személy) dr. Pogány Ferenc, (személy) (információ)  hdgy. fro. orosz. fogs. Pogány Márkus, (személy) (információ)  Polgár Rezső, (személy) (információ)  Poór Miklós, (személy) (információ)  e. é. önk. fro. Pribelszky Béla, (személy) Puskás Dániel, (személy) Radnai János, (személy) (információ)  zls. Radó Sándor, (személy) (információ)  II. o. számv. altiszt, fro. Radnóti Sándor, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Radványi Dezső, (személy) kat. főszámvívő, Rajna Sándor, (személy) (információ)  őrm. Rajnai Gábor, (személy) (információ)  póttart. honv., Rábai Tivadar, (személy) fro. hősi halott. Rákosi Ferenc. (személy) (információ)  Repkai Béla, (személy) Rédei Frigyes, (személy) (információ)  szkvztő. Révész Jenő, (személy) (információ)  őrv. Révész Manó, (személy) (információ)  Réz József, (személy) (információ)  Rogoz Imre, (személy) Rollkó József, (személy) Román Tivadar, (személy) (információ)  Róna Zoltán, (személy) (információ)  frontszínész. Rónai Géza, (személy) (információ)  Rónai Sándor, (személy) (információ)  szkvztő, orosz fogság, Rozgonyi István, (személy) Rózsa Jenő, (személy) (információ)  Rózsahegyi Sándor, (személy) (információ)  Rubinyi Tibor, (személy) (információ)  Rucsek János, (személy) Saáry János, (személy) (információ)  Sajgi Jenő, (személy) Sajó Vilmos, (személy) (információ)  Salamon Béla, (személy) (információ)  Salamon József, (személy) (információ)  gyalogos, fro. KárK. Seb. Salai Károly, (személy) Salgó Andor, (személy) (információ)  tengerész, Salgó Béla, (személy) (információ)  Salgó Jenő, (személy) (információ)  honv. tzds. fro. ballábát vesztette, szerb fogs. Sarkadi Gusztáv, (személy) (információ)  Sarkadi Vilmos, (személy) (információ)  Sarlai Béla, (személy) (információ)  hdgy, fro. eV. KárK. Sáfrány Vilmos, (személy) (információ)  tzds. Sándor Ármin, (személy) (információ)  szkvztő, Sándorfi Sándor, (személy) Sárosi Andor, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Sárosi Mihály, (személy) (információ)  fro. orosz fogs. Schottner Kamillo, (személy) őrm. Schulcz József, (személy) Schuster József, (személy) Sebesi László, (személy) hadapr. őrm. Selmeczy József, (személy) Semjén Rezső, (személy) fro. hősi halott. Sereghy Andor, (személy) (információ)  hdgy. Simai István, (személy) (információ)  fro. Siménfalvy Gyula, (személy) (információ)  Siménfalvy Sándor, (személy) (információ)  szolg. vez. őrm. fro. eV. bV. KárK. Simon Jenő, (személy) (információ)  Sipos Zoltán, (személy) (információ)  tzds. fro. a színészet 2-ik hősi halottja. Skultéty Béla, (személy) (információ)  Solti Ernő, (személy) (információ)  Sólyom Sándor, (személy) (információ)  Somlár Mihály, (személy) (információ)  Somlár Zsigmond, (személy) (információ)  npflk. önk. fro. Somlyó József, (személy) (információ)  Somogyi Béla, (személy) (információ)  Somogyi Károly, tzds. fro. Sóskú­ti József, Steiner Jenő, Steinhardt Gé­za, Stella Gyula, hdgy. fro. vÉK. Stoll Béla, őrm. fro. eV. Sugár Károly, (személy) (információ)  fhdgy. Sugár Károly, (személy) (információ)  gyalogos, fro. orosz fogs. Sugár Lajos, (személy) (információ)  Sugár Leó, (személy) (információ)  fro. eV. orosz fogs. Süveges János, (személy) Szabadkai József, (személy) (információ)  M. Szabó Dániel, (személy) (információ)  B. Szabó Dávid, (személy) (információ)  B. Szabó Gábor, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Szabó Gyula, (személy) (információ)  Szabó Jenő, (személy) (információ)  Szabó Lajos, (személy) (információ)  Szabolcsi Ignác, (személy) (információ)  tüz. őrm. fro. EV. eV. bV. orosz fogs. Szakács Árpád, (személy) (információ)  Szalay Antal, (személy) (információ)  fro. félkarját vesztette, K. Szalay Gyula, (személy) (információ)  Szalay Mihály, (személy) (információ)  Szalay Zsigmond, (személy) (információ)  Szalóki (Robitsek) Zoltán, (személy) (információ)  zls. fro. hősi halott. Szappanos Dezső. (személy) Szántó Dezső. (személy) (információ)  Szántó Gáspár, (személy) (információ)  fhdgy. Szászhalmi József, (személy) fhdgy. Szemere Gy. (személy) (információ)  hdgy. fro. EV. eV. bV. KárK. vör.Ker. EÉ. Szemerjai Tibor, (személy) Szende Ferenc, (személy) (információ)  Szendrei Imre, (személy) Szendrei István, (személy) Szentgály Jenő, (személy) Szentiványi Kálmán, (személy) (információ)  Szepesi Ferenc, (személy) (információ)  Szepesi Samu, (személy) (információ)  gyalogos, Szerdahelyi Kálmán, (személy) (információ)  Szerdahelyi Lajos, (személy) (információ)  Szerémi János, (személy) Széchy Ferenc, (személy) altiszt, fro. KárK. Székely J. Gyula, (személy) (információ)  hdgy. fro. orosz fogs. A. Székely Károly, (személy) (információ)  fro. hősi halott. Székely Lajos, (személy) (információ)  vÉK. Székely Rezső, (személy) (információ)  Széki Ernő, (személy) hdgy. Széll József, (személy) (információ)  fhdgy. fro. EV. eV. bV. KárK. Seb. 2. Szigeti Andor, (személy) (információ)  hdgy. bV. Z. Szigethy Antal, (személy) Szigeti Gyula, (személy) (információ)  B. Szigeti Jenő, (személy) (információ)  Szikla Szilárd, (személy) (információ)  Szilágyi Ernő, (személy) (információ)  Szili Sándor, (személy) Szintay Nándor, (személy) (információ)  fhdgy. Szirmai Vilmos, (személy) (információ)  tzds. Szokolai Elemér, (személy) Szombathelyi Mihály, (személy) (információ)  csend, szkvzető. Szombathy (Hosztinek) Nándor, (személy) (információ)  őrm. fro. Szomori Miklós, (személy) fro. eV. Szőts András (személy) (információ)  szds. Szőcs Vilmos, (személy) Szőke Gyula, (személy) (információ)  Szöllősi Gyula, (személy) Szőreghy Gyula, (személy) (információ)  tűzmester, fro. eV. Szőreghy János, (személy) (információ)  gyalogos fro. ifj.Szűcs László, (személy) (információ)  Takács Ágoston, (személy) (információ)  Talzon Ernő, (személy) Tanai Dezső, (személy) fro. hősi halott. Tanay Frigyes, (személy) (információ)  husz. hdgy. fro. EV. KárK. Tarján Aladár, (személy) (információ)  népf. zászlós. Tary Mihály, (személy) (információ)  számv. altiszt. Tattler Béla, (személy) Tábori Imre, (személy) (információ)  Táray Ferenc, (személy) hdgy. fro. Ternyei Lajos, (személy) (információ)  npflk. őrm. meghalt a hadikórházban. Thuróczy Gyula, (személy) fro. súlyos sebesült. Thury Elemér, (személy) (információ)  husz. szds. fro. Sig. EV. KárK. Seb. porosz Marién kereszt. Thuróczy Gyula, (személy) fro. súlyos sebesült. Tibor Dezső, (személy) Tihanyi Oszkár, (személy) (információ)  Tihanyi Zoltán, (személy) (információ)  Tirnovai Gyula, (személy) Tolnay József, (személy) (információ)  Tompa Béla, (személy) (információ)  e. é. önk. Tompa Kálmán, (személy) (információ)  kórházvonat - parancsnok. Tompos József, (személy) (információ)  szkvztő, dr. Torday Ottó, (személy) (információ)  fro. Toroczkai Antal, (személy) Tóth Béla, (személy) (információ)  fro. Tóth József, (személy) (információ)  Tóvári Antal, (személy) Tóvári Béla, (személy) Török Sándor, (személy) (információ)  Tubai Mihály, (személy) őrv. Turai Antal, (személy) Ujj Ferenc, (személy) (információ)  Ujj L., (személy) (információ)  Újvári K., (személy) Újvári Miklós, (személy) Unghváry Kálmán, (személy) (információ)  fhdgy. Vas Jenő, (személy) (információ)  hdapr. orosz fogs. Vákár Vilmos, (személy) (információ)  önk. őrm. fro. Vándor Andor, (személy) (információ)  Vándori B. Géza, (személy) fhdgy. fro. Sig. vitéz Végh Kálmán, (személy) (információ)  fro. Vértes Mihály, (személy) (információ)  fro. hősi halott, Zádor Dezső, (személy) (információ)  fhdgy. II. o. vör. ker. É. török vör. félhold. Zátony Kálmán, (személy) (információ)  hdgy. fro. angol és orosz fogs. Zemplényi Zoltán, (személy) Zentay Árpád, (személy) Zilahi János, (személy) (információ)  Zilahy Gyula, (személy) (információ)  frontszínész, Zilahy Lajos, (személy) (információ)  honv. fro. seb. Zilahy Pál, (személy) (információ)  fhdgy. fro. frontsz. katÉK. ESig. Sig., eV, bV. KárK. Seb. Marianna K. vitéz Zitás Bertalan (személy) (információ)  (valki), fhadgy, fro. EV. KárK. Seb. vör. ker. É. Marianum K. ném. táb. É. Zoltán László. (személy) (információ)  A magyar színészet hősi halottai az 1914—18. (időpont) évi világháborúban: Ardai Endre (személy) (információ)  (hadikórházban), Árnyai Károly (személy) (hadikórházban), Bágyoni Szabó Gábor, (személy) (információ)  Bán Tivadar (személy) (információ)  (hadikórházban), Barcsy Rezső (személy) (hadikórházban), Belinszky József, (személy) (információ)  Bihar Sándor, (személy) (információ)  Bogyó Zsigmond (személy) (információ)  (hadikórházban), Boldizsár Andor, (személy) (információ)  Boross Emil, (személy) (információ)  Csapó Jenő, (személy) (információ)  Cséry József, (személy) (információ)  Cziglán István, (személy) Czobor Gyula, (személy) (információ)  Czuczor István, (személy) (információ)  Dobi Ferenc, (személy) (információ)  Dobos László (személy) (információ)  (olasz hadifogságban), Domokos Róbert (személy) (információ)  (hadikórházban). Erőss Bertalan Gyula, (személy) (információ)  Fekete Lajos, (személy) (információ)  Gedő Gusztáv, (személy) (információ)  Hemző Lajos, (személy) (információ)  Intődy Oszkár, (személy) (információ)  Jászkürthy Ferenc, (személy) Kaposi János, (személy) Kálni István (személy) (információ)  (olasz fogságban), Kiss Imre Sándor, (személy) (információ)  Koós Károly, (személy) (információ)  Koós Tibor, (személy) (információ)  Kriener Jenő, (személy) (információ)  Krisztinkovich Imre, (személy) ifj. Lenkei György, (személy) Lévai Elemér, (személy) (információ)  Liptai Lajos, (személy) (információ)  Marosffy Lajos (személy) (információ)  (hadikórházban), Marosi Henrik, (személy) (információ)  Mányoki Emil, (személy) Nagy Gáspár, (személy) (információ)  Pintér Lajos (személy) (információ)  (hadikórházban), Rábai Tivadar, (személy) Semjén Rezső, (személy) Sipos Zoltán, (személy) (információ)  Szalóki Zoltán, (személy) (információ)  A. Székely Károly, (személy) Tanai Dezső, (személy) Ternyei Lajos (személy) (információ)  (hadikórházban), Vértes Mihály. (személy) (információ)  Dicső nevüket az Orsz. Színészegyesület (intézmény) székháza lépcsőházában, márványtáblán örökítette meg, melyet kegyeletes ünnepléssel avatott fel, 1926. (időpont) március 30- án. (0Erődi Jenő (személy) (információ)  és dr. Farkas Ferenc.) (személy) szin_IV.0556.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Világháború címszóvég 32090 Szócikk: Világháború (1914-18) „Színész! Komédiás! — aláhuzottan és gúnyosan szokás e szavakat kimondani, valahányszor komoly helyzetben, komoly feladatok elvégzésére férfiak kellenek. Pedig nincs igazuk a gunyolódóknak. Ahányszor még a haza bajban volt, a magyar színész élete árán is kész volt megvédeni. Az elsők között jelentkezett a honvédzászlók alá, midőn Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy „Talpra, magyar!-ja ycimy talpra, magyar! ycimy Talpra, magyar! ycimy talpra, ycimy magyar! ycimy ycimy Talpra, ycimy magyar! ycimy ykodvegy elhangzott és a világháborúban is pazarul hullajtotta vérét a szegény ripacs azok helyett is, akik — kedvezőbb körülmények közt élvén — idehaza maradhattak. És hányan szenvedték át a rabság rettenetes éveit és soha nem szűnő lelkesedéssel építettek színpadot még ott is a magyar szó és magyar dal részére, melyeknek halhatalan erejével uj lelket öntöttek csüggedő honfitársaiba . . .! Most, amikor már csak az elhagyott lövészárkok kusza labirintusai maradtak meg imitt- amott a rettenetes vész emlék gyanánt, legyen szabad a krónikásnak seregszemlét tartani azok fölött, akik ott voltak, ahol a halált osztogatták . . . Hadd beszéljünk azokról a „komédiásokról, akik minden sablonos gúnyolódás ellenére a nagy vérzivatarban férfiak voltak, erős öklü és kemény szivű férfiak, hadd beszéljünk azokról, akik ifjúságuknak napsugaras éveit, férfikoruknak leszűrt komolyságát nemesen és bátran odaajándékozták Marsnak, akinek nyomában mindig ott lovagol hűbérese, a Mors . . .! És végül hadd irjuk fel azoknak a nevét, akik Galicia meszes gödreiben, Doberdo haragos sziklái között, az orosz végtelen hómezők alatt és szerte a világ négy táján alusszák a megszenvedett magyar hősök örök álmát . . . „Komédiásokéról lesz szó, akiknek arcán masztix helyett a szenvedés ragasztott zilált szakállt és képükre nem a festék, hanem sok álmatlan és halálszagu éjszaka rajzolta a barázdákat . . . Magyar színészek nevei sorakoznak itt, akik közül nem egy ott a messzeségben, távol megszokott közönségétől játszotta el a tragédia hálálj el enetét, amelyre ez egyszer taps nélkül zuhant le a „Vég kortinája. (Thury Elemér.) yszemelynevy thury elemér yszemelynevy Thury Elemér yszemelynevy thury yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Thury yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy A világháború égésének előrevetett árnyéka a színházi világban is nagy nyugtalanságot idézett elő. Már a sarajevoi ytelepulesy sarajevo ytelepulesy sarajevo yorszagy Bosznia-Hercegovina ykodvegy gyilkosság után elrendelt országos gyász is több napi kényszerszünetet jelentett a legtöbb vidéki társulatnak, 1914 július havában pedig a társulatok nagy része nyári szünetet tartott. Teljes lett a bizonytalanság, mikor megtörtént a hadüzenet. Az igazgatók megijedtek, hogy a behívások erősen megtizedelik tagjaikat és hogy a közönség elmarad a színházból. A legtöbb igazgató élt a szerződésbontó háborús klauzulával és augusztus elején beszüntette előadásait. A fővárosban főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Beöthy László yszemelynevy beöthy lászló yszemelynevy Beöthy László yszemelynevy beöthy yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Beöthy yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy körlevéllel szüntette meg színházi üzemét. Az Opera yintezmenyy opera yintezmenyy Opera yintezmenyy opera yintezmenyy yintezmenyy Opera yintezmenyy ykodvegy és a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy egyelőre ki sem nyitotta kapuit. Az Országos Színészegyesület yintezmenyy országos színészegyesület yintezmenyy Országos yintezmenyy országos yintezmenyy színészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Országos yintezmenyy ykodvegy felszólította tagjait, hogy előrelátással igyekezzenek elhelyezkedni a privát pályákon, a miért több színész beállt villamoskalauznak. Csak Erdélyi Miklós yszemelynevy erdélyi miklós yszemelynevy Erdélyi Miklós yszemelynevy erdélyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy nagyváradi ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy igazgató játszott tovább társulatával, őt követte Szendrey Mihály, yszemelynevy szendrey mihály yszemelynevy Szendrey Mihály yszemelynevy szendrey yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Szendrey yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Hódmezővásárhelyen. ytelepulesy hódmezővásárhely ytelepulesy Hódmezővásárhely ymegyey csongrád megye ykodvegy Mégis a legtöbb társulat beszüntette működését. A kaposvári ytelepulesy kaposvár ytelepulesy kaposvár ymegyey somogy megye ykodvegy színházból hadi kórház lett. Dr. Janovics Jenő yszemelynevy dr. janovics jenő yszemelynevy Dr. Janovics Jenő yszemelynevy dr. yszemelynevy janovics yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Dr. yszemelynevy Janovics yszemelynevy Jenő yszemelynev és Polgár Károly yszemelynevy polgár károly yszemelynevy Polgár Károly yszemelynevy polgár yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Polgár yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy kivételével az öszes többi igazgatók felbontották a tagjaikkal kötött szerződéseket, A társadalom, hatóságok és egyesek siettek a kenyér nélkül maradt színészek segítségére. így a székesfehérvári ytelepulesy székesfehérvár ytelepulesy székesfehérvár ymegyey fejér megye ykodvegy városi tanács az igazgató kaucióját osztotta szét a szerződésnélkül maradt tagok közt, a New York-kávéház yintezmenyy new york-kávéház yintezmenyy New York yintezmenyy new yintezmenyy york-kávéház yintezmenyy yintezmenyy New yintezmenyy York yintezmenyy ykodvegy akkori tulajdonosai készséggel adakoztak és a szerződésnélküli színészek csoportokba állva a jobb kávéházakban és vendéglőkben tartottak alkalmi előadásokat. Aug. 18-tól a Király- yintezmenyy király yintezmenyy Király yintezmenyy király yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy ykodvegy és a Magyar Színház yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy személyzete konzorcionális alapon bemutatta Pásztor Árpád yszemelynevy pásztor árpád yszemelynevy Pásztor Árpád yszemelynevy pásztor yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Pásztor yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy „Ferenc József azt üzente ycimy ferenc józsef azt üzente ycimy Ferenc József azt üzente ycimy ferenc ycimy józsef ycimy azt ycimy üzente ycimy ycimy Ferenc ycimy József ycimy azt ycimy üzente ycimy ykodvegy c. alkalmi darabját, esténként két előadásban. A többi fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy és vidéki színház is megnyitotta kapuit előbb mérsékelt helyárak mellett. Aug. 22-én nyílt a Medgyaszay Kabaré. yintezmenyy medgyaszay kabare yintezmenyy Medgyasz yintezmenyy medgyaszay yintezmenyy kabare yintezmenyy yintezmenyy Medgyasz yintezmenyy ykodvegy Aug. 25-én a Vígszínház yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy nyitott Heltai Jenő yszemelynevy heltai jenő yszemelynevy Heltai Jenő yszemelynevy heltai yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Heltai yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy „Akik itthon maradtak ycimy akik itthon maradtak ycimy Akik itthon maradtak ycimy akik ycimy itthon ycimy maradtak ycimy ycimy Akik ycimy itthon ycimy maradtak ycimy ykodvegy c. alkalmi darabjával. Aug. 30- án a vidéki színigazgatók elhatározták, hogy konzorcionális alapon folytatják a működést és ily alapon lassanként valamennyi társulat megkezdte a játékot. Szept. 17-én a Kultuszminisztérium is felbontotta az állami színházak tagjaival kötött szerződéseket és az igazgatóságokat ujabb redukált fizetések melletti szerződések megkötésére utasította. Így redukálta tagjainak fizetését a Vígszínház yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy is. Ugy a fővárosban, főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy mint a vidéken nagy részt hazafias, háborús alkalmi darabok igyekeztek a közönséget a színházba vonzani. Közben a színészek a hadijótékonyságot is szolgálják, az Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy balettkara hósapkát köt, a színészek állandóan szerepelnek a hadi­jótékonyság javára tartott előadásokon és a hadi-kórházakban szórakoztatják a harctér első sebesültjeit. Dec. 16-án a Király- yintezmenyy király yintezmenyy Király yintezmenyy király yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy ykodvegy és a Magyar Színházban yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy is meg­szűnik a konzorcium és redukált feltételekkel a régi szerződések lépnek érvénybe. 1915. jan. 10-ike körül a tömeges behívások folytán érezhetővé válik a vidéki szinészetnék a férfihiány, a mivel az itthonmaradt színészek részére u. n. konjunktúra veszi kezdetét. 1915. jan. 28-án a „Szigetvári vértanuk-kal ycimy szigetvári vértanuk ycimy Szigetvári vértanuk ycimy szigetvári ycimy vértanuk ycimy ycimy Szigetvári ycimy vértanuk ycimy ykodvegy újra megnyílik a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy és ez év márc. 21-én az Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy is megnyitja kapuit. A háborús láz kihajtja az embereket a nyilvános helyiségekbe, a hol mindig ujabb és ujabb háborús híreket hallanak, az itthon-maradt férfiak megjavult kereseti lehetőségei, a hadiszállításokból keletkező nagyobb keresetek megteremtették a színházakra is oly kedvező kiható háborús konjunktúrát, a melynek csak a harctérről hazaözönlő hősök elhelyezkedési küzdelme, a vesztes háború gazdasági krízise és a forradalmak vetettek véget oly alaposan, hogy annak következményeit és hatását (a rövid tőzsdei konjuktúrás időktől eltekintve) még ma is katasztrofálisan érzi az egész magyar színészet. Alábbiakban közöljük azoknak a ma­gyar színészeknek a névsorát, a kik a világháborúban résztvettek. Az adatok lehetnek egyes részeiben hiányosak, vagy tévesek, mert hivatalos adatok nem álltak rendelkezésünkre és tisztán a hírlapokra és más szerte található feljegyzésre, valamint személyes közlésekre voltunk utalva. Mégis megközelítőleg hű képét őriztük meg az utódok számára annak, hogy a világháború színészete mily tömegekkel, mennyi hősiességgel és mennyi élet- és véráldozattal szolgálta a harctéren is a haza szent ügyét. Az előforduló rövidítések a következők : szds—százados, fhdgy—főhad­nagy, hdgy—hadnagy, zls—zászlós, hadapr. j.—hadapród jelölt, őrm.—őr­mester, számv. alt.—számvivő altiszt, szkvztő — szakaszvezető, tzds—tizedes, őrv.—őrvezető, e. é. ölik.—egyéves ön­kéntes, t.—tartalékos, nflk—népfölkelő, tüz.—tüzér, husz.—huszár, honv.—hon­véd, fogs.—fogságba esett, fro.—front- szolgálatos, seb.—megsebesült. Kitünte­téseknél : kat ÉK—II. o. katonai érdem- kereszt, eSig. 2. 3.—ezüst Sig- signum laudis, AV—arany vitézségi érem, EV.—nagyezüst vitézségi érem, eV.—kis ezüst vitézségi érem, bV—bronz vitézségi érem, korAÉK.—koronás arany érdem kereszt, AÉK.—arany érdem kereszt, korEÉK.—koronás ezüst érdem­kereszt, EÉK.—ezüst érdem-kereszt, vasÉK.-vas érdem-kereszt, némVK.—né­met vaskereszt, KárK.—Károly csapat­kereszt, Seb.—Sebesülési érem, vörker- EÉ.—vöröskereszt ezüst érem, vörker.K. —vöröskereszt érdem-kereszt. A hábo­rús emlékérmet nem tüntettük fel, mert az természetesen az összes felsoroltakat megilleti : Aágh Endre, yszemelynevy aágh endre yszemelynevy Aágh Endre yszemelynevy aágh yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Aágh yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy fhdgy, fro., Abay Gyula yszemelynevy abay gyula yszemelynevy Abay Gyula yszemelynevy abay yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Abay yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy tzds, fro. vÉK., Abonyi Géza, yszemelynevy abonyi géza yszemelynevy Abonyi Géza yszemelynevy abonyi yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Abonyi yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy — Abonyi Tivadar, yszemelynevy abonyi tivadar yszemelynevy Abonyi Tivadar yszemelynevy abonyi yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Abonyi yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. bV. KárK. Seb., Ács József, yszemelynevy ács józsef yszemelynevy Ács József yszemelynevy ács yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Ács yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy szkvztő fro. EV. eV. bV. KárK., Ács Mihály, yszemelynevy ács mihály yszemelynevy Ács Mihály yszemelynevy ács yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Ács yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy gyalogos, Ádám Pál, yszemelynevy ádám pál yszemelynevy Ádám Pál yszemelynevy ádám yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Ádám yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy e. é. önk., Adorján Ödön, yszemelynevy adorján ödön yszemelynevy Adorján Ödön yszemelynevy adorján yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Adorján yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy Ajtai Ödön, yszemelynevy ajtai ödön yszemelynevy Ajtai Ödön yszemelynevy ajtai yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Ajtai yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy Alapi Nándor, yszemelynevy alapi nándor yszemelynevy Alapi Nándor yszemelynevy alapi yszemelynevy nándor yszemelynevy yszemelynevy Alapi yszemelynevy Nándor yszemelynevy ykodvegy hdgy, fro. Seb., Áldor Adolf, yszemelynevy áldor adolf yszemelynevy Áldor Adolf yszemelynevy áldor yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Áldor yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy Áldory László, yszemelynevy áldory lászló yszemelynevy Áldory László yszemelynevy áldory yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Áldory yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Állaga Géza, yszemelynevy állaga géza yszemelynevy Állaga Géza yszemelynevy állaga yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Állaga yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Antal Béla, yszemelynevy antal béla yszemelynevy Antal Béla yszemelynevy antal yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Antal yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Antal Lajos, yszemelynevy antal lajos yszemelynevy Antal Lajos yszemelynevy antal yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Antal yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs., ifj. Aradi Gerő, yszemelynevy ifj. aradi gerő yszemelynevy ifj. Aradi Gerő yszemelynevy ifj. yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodve orosz fogs. megvakult, Aradi Jenő, yszemelynevy aradi jenő yszemelynevy Aradi Jenő yszemelynevy aradi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs., Arányi József, yszemelynevy arányi józsef yszemelynevy Arányi József yszemelynevy arányi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Arányi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. fro. KárK. Seb., Ardai Endre, yszemelynevy ardai endre yszemelynevy Ardai Endre yszemelynevy ardai yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Ardai yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. tizedes, megh. hadikórházban, Arnold Antal, yszemelynevy arnold antal yszemelynevy Arnold Antal yszemelynevy arnold yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Arnold yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Árnyai Antal, yszemelynevy árnyai antal yszemelynevy Árnyai Antal yszemelynevy árnyai yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Árnyai yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy megh. hadikórházban, Asszonyi László, yszemelynevy asszonyi lászló yszemelynevy Asszonyi László yszemelynevy asszonyi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Asszonyi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy őrm. KorEÉK. VÉK, ifj. Baghy Gyula, yszemelynevy ifj. baghy gyula yszemelynevy ifj. Baghy Gyula yszemelynevy ifj. yszemelynevy baghy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Baghy yszemelynevy Gyula yszemelynevy yk fro. orosz fogs., Bakó Lajos, yszemelynevy bakó lajos yszemelynevy Bakó Lajos yszemelynevy bakó yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Bakó yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. KárK. Seb., Bakó László, yszemelynevy bakó lászló yszemelynevy Bakó László yszemelynevy bakó yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bakó yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Baktai József, yszemelynevy baktai józsef yszemelynevy Baktai József yszemelynevy baktai yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Baktai yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy szkvztő, Balassa Ernő, yszemelynevy balassa ernő yszemelynevy Balassa Ernő yszemelynevy balassa yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Balassa yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy e. é. önk., Balassa Imre, yszemelynevy balassa imre yszemelynevy Balassa Imre yszemelynevy balassa yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Balassa yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. Sig 2. ném VK., Balassa Sándor, yszemelynevy balassa sándor yszemelynevy Balassa Sándor yszemelynevy balassa yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Balassa yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Balázs Bálint, yszemelynevy balázs bálint yszemelynevy Balázs Bálint yszemelynevy balázs yszemelynevy bálint yszemelynevy yszemelynevy Balázs yszemelynevy Bálint yszemelynevy ykodvegy nflk., Balázs B. István, yszemelynevy b. istván yszemelynevy B. István yszemelynevy yszemelynevy b. yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy yszemelynevy B. yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Bálint Béla, yszemelynevy bálint béla yszemelynevy Bálint Béla yszemelynevy bálint yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Bálint yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. frontszinész, Bálint Mihály, yszemelynevy bálint mihály yszemelynevy Bálint Mihály yszemelynevy bálint yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Bálint yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy fro. eV. bV. Seb., Baló Elemér, yszemelynevy baló elemér yszemelynevy Baló Elemér yszemelynevy baló yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Baló yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy fro. e. é. önk. őrv. KárK, Balogh Antal, yszemelynevy balogh antal yszemelynevy Balogh Antal yszemelynevy balogh yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy őrv. Balogh Béla, yszemelynevy balogh béla yszemelynevy Balogh Béla yszemelynevy balogh yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Balogh Lajos, yszemelynevy balogh lajos yszemelynevy Balogh Lajos yszemelynevy balogh yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Balogh Sándor, yszemelynevy balogh sándor yszemelynevy Balogh Sándor yszemelynevy balogh yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Bán Tivadar, yszemelynevy bán tivadar yszemelynevy Bán Tivadar yszemelynevy bán yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Bán yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Bánhidy József, yszemelynevy bánhidy józsef yszemelynevy Bánhidy József yszemelynevy bánhidy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bánhidy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy tzds, fro. vitéz Bánky Róbert yszemelynevy bánky róbert yszemelynevy Bánky Róbert yszemelynevy bánky yszemelynevy róbert yszemelynevy yszemelynevy Bánky yszemelynevy Róbert yszemelynevy ykodvegy fro. Bánó Imre, yszemelynevy bánó imre yszemelynevy Bánó Imre yszemelynevy bánó yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Bánó yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Barabás Károly, yszemelynevy barabás károly yszemelynevy Barabás Károly yszemelynevy barabás yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Barabás yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Baranyai Ferenc, yszemelynevy baranyai ferenc yszemelynevy Baranyai Ferenc yszemelynevy baranyai yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Baranyai yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Barcsy Rezső, yszemelynevy barcsy rezső yszemelynevy Barcsy Rezső yszemelynevy barcsy yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Barcsy yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy fro. KárK. Bárdossy Pál, yszemelynevy bárdossy pál yszemelynevy Bárdossy Pál yszemelynevy bárdossy yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Bárdossy yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Barna Andor, yszemelynevy barna andor yszemelynevy Barna Andor yszemelynevy barna yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Barna yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy őrm. fro. vÉK, brV. KárK. Barna B. József, yszemelynevy barna b. józsef yszemelynevy Barna B. József yszemelynevy barna yszemelynevy b. yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Barna yszemelynevy B. yszemelynevy József yszemelynevy ykodve fro. eV. Barna Lajos, yszemelynevy barna lajos yszemelynevy Barna Lajos yszemelynevy barna yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Barna yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy gyalogos, fro. KárK. Baróti József, yszemelynevy baróti józsef yszemelynevy Baróti József yszemelynevy baróti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Baróti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy fhdgy, fro. orosz fogs. Sig. KárK. Seb. Baróti Rezső, yszemelynevy baróti rezső yszemelynevy Baróti Rezső yszemelynevy baróti yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Baróti yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. Sig. KárK. Seb. Bársony István, yszemelynevy bársony istván yszemelynevy Bársony István yszemelynevy yszemelynevy bársony yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy yszemelynevy Bársony yszemelynevy István yszemelynevy ykodve Bartha István, yszemelynevy bartha istván yszemelynevy Bartha István yszemelynevy bartha yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy szds, sebesült szállító vonatnál, korAÉK, vör.KerEÉ. porosz vör. ker. vasérem. Bartos Ernő, yszemelynevy bartos ernő yszemelynevy Bartos Ernő yszemelynevy bartos yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Bartos yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. Bartos Bartunek József, yszemelynevy bartos bartunek józsef yszemelynevy Bartos Bartunek József yszemelynevy bartos yszemelynevy bartunek yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bartos yszemelynevy Bartunek yszemelynev gyalogos, fro. orosz fogs. bV. KárK. Seb. Bátori Illés, yszemelynevy bátori illés yszemelynevy Bátori Illés yszemelynevy bátori yszemelynevy illés yszemelynevy yszemelynevy Bátori yszemelynevy Illés yszemelynevy ykodvegy fro. Battyáni Kálmán, yszemelynevy battyáni kálmán yszemelynevy Battyáni Kálmán yszemelynevy battyáni yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Battyáni yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy id. Békeffy Lajos, yszemelynevy id. békeffy lajos yszemelynevy id. Békeffy Lajos yszemelynevy id. yszemelynevy békeffy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy id. yszemelynevy Békeffy yszemelynevy Lajos yszemelynev ifj. Békeffy Lajos, yszemelynevy ifj. békeffy lajos yszemelynevy ifj. Békeffy Lajos yszemelynevy ifj. yszemelynevy békeffy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Békeffy yszemelynevy Lajos yszemel honv. gyalogos fro. KárK. Seb. Békefi Róbert, yszemelynevy békefi róbert yszemelynevy Békefi Róbert yszemelynevy békefi yszemelynevy róbert yszemelynevy yszemelynevy Békefi yszemelynevy Róbert yszemelynevy ykodvegy II. o. vör. KerK. Békési József, yszemelynevy békési józsef yszemelynevy Békési József yszemelynevy békési yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Békési yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy tzds. fro. fogs. Békéssy Bacsúr Antal, yszemelynevy békéssy bacsúr antal yszemelynevy Békéssy Bacsúr Antal yszemelynevy békéssy yszemelynevy bacsúr yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Békéssy yszemelynevy Bacsúr yszemelynevy Antal e. é. önk.szkvzető, Belinszky József, yszemelynevy belinszky józsef yszemelynevy Belinszky József yszemelynevy belinszky yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Belinszky yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Bellák Dezső, yszemelynevy bellák dezső yszemelynevy Bellák Dezső yszemelynevy bellák yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Bellák yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy fro. féllábát vesztette, Bende László, yszemelynevy bende lászló yszemelynevy Bende László yszemelynevy bende yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bende yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. eV2. bV. KárK. Beöthy László, yszemelynevy beöthy lászló yszemelynevy Beöthy László yszemelynevy beöthy yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Beöthy yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy husz. örm. Beöthy Zoltán, yszemelynevy beöthy zoltán yszemelynevy Beöthy Zoltán yszemelynevy beöthy yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Beöthy yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy husz. zls. Bérczi Jenő, yszemelynevy bérczi jenő yszemelynevy Bérczi Jenő yszemelynevy bérczi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Bérczi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Beregi Gyula, yszemelynevy beregi gyula yszemelynevy Beregi Gyula yszemelynevy beregi yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Beregi yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Beregi Oszkár, yszemelynevy beregi oszkár yszemelynevy Beregi Oszkár yszemelynevy beregi yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Beregi yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy fhdgy, dr. Beregi Sándor, yszemelynevy dr. beregi sándor yszemelynevy dr. Beregi Sándor yszemelynevy dr. yszemelynevy beregi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Beregi yszemelynevy Sándor yszemelynev Berengh József, yszemelynevy berengh józsef yszemelynevy Berengh József yszemelynevy berengh yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Berengh yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy vÉK. Berényi Gábor yszemelynevy berényi gábor yszemelynevy Berényi Gábor yszemelynevy berényi yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Berényi yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy hdpr.j. őrm. Berg Ottó yszemelynevy berg ottó yszemelynevy Berg Ottó yszemelynevy berg yszemelynevy ottó yszemelynevy yszemelynevy Berg yszemelynevy Ottó yszemelynevy ykodvegy tüzér hdgy. fro. vitéz Bévárdy József, yszemelynevy bévárdy józsef yszemelynevy Bévárdy József yszemelynevy bévárdy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bévárdy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy népf. fhdgy. Sig. EV. KárK. Bihar Sándor, yszemelynevy bihar sándor yszemelynevy Bihar Sándor yszemelynevy bihar yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Bihar yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Bihari Alajos, yszemelynevy bihari alajos yszemelynevy Bihari Alajos yszemelynevy bihari yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Bihari yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy Bihari László, yszemelynevy bihari lászló yszemelynevy Bihari László yszemelynevy bihari yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bihari yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. KárK. Seb. Binder Károly, yszemelynevy binder károly yszemelynevy Binder Károly yszemelynevy binder yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Binder yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. fro. Seb. Biró Géza, yszemelynevy biró géza yszemelynevy Biró Géza yszemelynevy biró yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Biró yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy tzds. Biró Tivadar, yszemelynevy biró tivadar yszemelynevy Biró Tivadar yszemelynevy biró yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Biró yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy tzds, fro. eV. bV. KárK. Blázsi István, yszemelynevy blázsi istván yszemelynevy Blázsi István yszemelynevy blázsi yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Blázsi yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy kat. detektiv. Boda Ferenc, yszemelynevy boda ferenc yszemelynevy Boda Ferenc yszemelynevy boda yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Boda yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Bodnár Ferenc, yszemelynevy bodnár ferenc yszemelynevy Bodnár Ferenc yszemelynevy bodnár yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Bodnár yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy őrv. fro. eV. bV. KárK. Bodnár Jenő, yszemelynevy bodnár jenő yszemelynevy Bodnár Jenő yszemelynevy bodnár yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Bodnár yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Bodor Imre, yszemelynevy bodor imre yszemelynevy Bodor Imre yszemelynevy bodor yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Bodor yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy fro. KárK. vör. KerK. Bogyó Zsigmond, yszemelynevy bogyó zsigmond yszemelynevy Bogyó Zsigmond yszemelynevy bogyó yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Bogyó yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy zszls. fro. hősi halott.Bokor Győző, yszemelynevy bokor győző yszemelynevy Bokor Győző yszemelynevy bokor yszemelynevy győző yszemelynevy yszemelynevy Bokor yszemelynevy Győző yszemelynevy ykodvegy szkvztő, fro. bV. vÉK. KárK. Boldizsár Andor, yszemelynevy boldizsár andor yszemelynevy Boldizsár Andor yszemelynevy boldizsár yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Boldizsár yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy önk. fro. hősi halott. Bombai Gusztáv, yszemelynevy bombai gusztáv yszemelynevy Bombai Gusztáv yszemelynevy bombai yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Bombai yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy távir, szkvztő. Bónyi József, yszemelynevy bónyi józsef yszemelynevy Bónyi József yszemelynevy bónyi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bónyi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy őrv. fro. eV. bV. KárK. Boócz Lajos yszemelynevy boócz lajos yszemelynevy Boócz Lajos yszemelynevy boócz yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Boócz yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy (Köpeczi), fhdgy, fro. EV. Seb. Borai Lajos, yszemelynevy borai lajos yszemelynevy Borai Lajos yszemelynevy borai yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Borai yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. bV. KárK. Seb. Boross Emil, yszemelynevy boross emil yszemelynevy Boross Emil yszemelynevy boross yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Boross yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. hősi halott. Boross József, yszemelynevy boross józsef yszemelynevy Boross József yszemelynevy boross yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Boross yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy fro. KárK. Seb. Boross Mihály, yszemelynevy boross mihály yszemelynevy Boross Mihály yszemelynevy boross yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Boross yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Borsódy Mihály, yszemelynevy borsódy mihály yszemelynevy Borsódy Mihály yszemelynevy borsódy yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Borsódy yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy tüzér, Borsos Miklós, yszemelynevy borsos miklós yszemelynevy Borsos Miklós yszemelynevy borsos yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Borsos yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Böszörményi Béla, yszemelynevy böszörményi béla yszemelynevy Böszörményi Béla yszemelynevy böszörményi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Böszörményi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Brádi Andor, yszemelynevy brádi andor yszemelynevy Brádi Andor yszemelynevy brádi yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Brádi yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy Brenner Lajos, yszemelynevy brenner lajos yszemelynevy Brenner Lajos yszemelynevy brenner yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Brenner yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy hdgy, Buda Dénes, yszemelynevy buda dénes yszemelynevy Buda Dénes yszemelynevy buda yszemelynevy dénes yszemelynevy yszemelynevy Buda yszemelynevy Dénes yszemelynevy ykodvegy Budai Imre, yszemelynevy budai imre yszemelynevy Budai Imre yszemelynevy budai yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Budai yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy npflk. tzds. fro. Seb. Budai Sándor yszemelynevy budai sándor yszemelynevy Budai Sándor yszemelynevy budai yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Budai yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy gyalogos. Burányi Ferenc, yszemelynevy burányi ferenc yszemelynevy Burányi Ferenc yszemelynevy burányi yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Burányi yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Cathry Ferenc, yszemelynevy cathry ferenc yszemelynevy Cathry Ferenc yszemelynevy cathry yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Cathry yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Csapó Jenő, yszemelynevy csapó jenő yszemelynevy Csapó Jenő yszemelynevy csapó yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Csapó yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy hdapr. őrm. fro. a színészet első hősi halottja. Csatád Béla, yszemelynevy csatád béla yszemelynevy Csatád Béla yszemelynevy csatád yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Csatád yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy hadapr. Csaszny Valér, yszemelynevy csaszny valér yszemelynevy Csaszny Valér yszemelynevy csaszny yszemelynevy valér yszemelynevy yszemelynevy Csaszny yszemelynevy Valér yszemelynevy ykodvegy a Színészegyesület yintezmenyy színészegyesület yintezmenyy Színésze yintezmenyy színészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Színésze yintezmenyy ykodvegy tisztviselője, ny. tábornok, pozsonyi katonai parancsnok helyettes, Fer. József, rend. tiszti Ker. Kat. érd. ker. EV. stb. Csányi Mátyás, yszemelynevy csányi mátyás yszemelynevy Csányi Mátyás yszemelynevy csányi yszemelynevy mátyás yszemelynevy yszemelynevy Csányi yszemelynevy Mátyás yszemelynevy ykodvegy tiszthelyettes, Csányi Petrán Gyula, yszemelynevy csányi petrán gyula yszemelynevy Csányi Petrán Gyula yszemelynevy csányi yszemelynevy petrán yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Csányi yszemelynevy Petrán yszemelynevy Gyula ysz fro. Császár Gyula, yszemelynevy császár gyula yszemelynevy Császár Gyula yszemelynevy császár yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Császár yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy őrv. Császár Sándor, yszemelynevy császár sándor yszemelynevy Császár Sándor yszemelynevy császár yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Császár yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Cseh Ferenc, yszemelynevy cseh ferenc yszemelynevy Cseh Ferenc yszemelynevy cseh yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Cseh yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Cseh Iván, yszemelynevy cseh iván yszemelynevy Cseh Iván yszemelynevy cseh yszemelynevy iván yszemelynevy yszemelynevy Cseh yszemelynevy Iván yszemelynevy ykodvegy Cselle Lajos, yszemelynevy cselle lajos yszemelynevy Cselle Lajos yszemelynevy cselle yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Cselle yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy tüz. hdgy. Sig. eV. bV. KárK. Csepreghy Lajos, yszemelynevy csepreghy lajos yszemelynevy Csepreghy Lajos yszemelynevy csepreghy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Csepreghy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Cser Gyula, yszemelynevy cser gyula yszemelynevy Cser Gyula yszemelynevy cser yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Cser yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Cserny Béla, yszemelynevy cserny béla yszemelynevy Cserny Béla yszemelynevy cserny yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Cserny yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy zls. fro. orosz fogs. Cséry József, yszemelynevy cséry józsef yszemelynevy Cséry József yszemelynevy cséry yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Cséry yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Cséry Lajos, yszemelynevy cséry lajos yszemelynevy Cséry Lajos yszemelynevy cséry yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Cséry yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Csiszár Sándor, yszemelynevy csiszár sándor yszemelynevy Csiszár Sándor yszemelynevy csiszár yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Csiszár yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy tzds, fro. eV. KárK. Seb. Csiszér Arthur, yszemelynevy csiszér arthur yszemelynevy Csiszér Arthur yszemelynevy csiszér yszemelynevy arthur yszemelynevy yszemelynevy Csiszér yszemelynevy Arthur yszemelynevy ykodvegy kórházparancsnok. Csóka József, yszemelynevy csóka józsef yszemelynevy Csóka József yszemelynevy csóka yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Csóka yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Csomafáy Sándor, yszemelynevy csomafáy sándor yszemelynevy Csomafáy Sándor yszemelynevy csomafáy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Csomafáy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy fro. orosz. fogs. Csőregh Jenő, yszemelynevy csőregh jenő yszemelynevy Csőregh Jenő yszemelynevy csőregh yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Csőregh yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy szkvztő. Czaghány (Fleyer) Dezső, yszemelynevy czaghány (fleyer) dezső yszemelynevy Czaghány (Fleyer) Dezső yszemelynevy czaghány yszemelynevy (fleyer) yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Czaghány yszemelynevy (Fleyer) yszeme tzds. fro. bV. KárK. Seb. Czakó Béla, yszemelynevy czakó béla yszemelynevy Czakó Béla yszemelynevy czakó yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Czakó yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy hdgy. eV. KárK. Seb. Czakó Károly, yszemelynevy czakó károly yszemelynevy Czakó Károly yszemelynevy czakó yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Czakó yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy orosz fogs. Czakó Pál, yszemelynevy czakó pál yszemelynevy Czakó Pál yszemelynevy czakó yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Czakó yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy tüz. fhdgy, fro, orosz fogs., Cziglán István, yszemelynevy cziglán istván yszemelynevy Cziglán István yszemelynevy cziglán yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Cziglán yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy hősi halott; Czobor Ernő, yszemelynevy czobor ernő yszemelynevy Czobor Ernő yszemelynevy czobor yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Czobor yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. Czobor Gyula, yszemelynevy czobor gyula yszemelynevy Czobor Gyula yszemelynevy czobor yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Czobor yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Czuczor István, yszemelynevy czuczor istván yszemelynevy Czuczor István yszemelynevy czuczor yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Czuczor yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. ott meghalt, dr. Dalnoki Viktor, yszemelynevy dalnoki viktor yszemelynevy Dalnoki Viktor yszemelynevy dalnoki yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Dalnoki yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy ezredorvos, korAÉK. porosz vör. ker. ÉK. Danis Jenő, yszemelynevy danis jenő yszemelynevy Danis Jenő yszemelynevy danis yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Danis yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Dányi János, yszemelynevy dányi jános yszemelynevy Dányi János yszemelynevy dányi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Dányi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy őrv., törzsőrm. Darvas Ernő, yszemelynevy darvas ernő yszemelynevy Darvas Ernő yszemelynevy darvas yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Darvas yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy fro. bV. Dávid Mihály yszemelynevy dávid mihály yszemelynevy Dávid Mihály yszemelynevy dávid yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Dávid yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. Dayka Balázs, yszemelynevy dayka balázs yszemelynevy Dayka Balázs yszemelynevy dayka yszemelynevy balázs yszemelynevy yszemelynevy Dayka yszemelynevy Balázs yszemelynevy ykodvegy Deák Ferenc, yszemelynevy deák ferenc yszemelynevy Deák Ferenc yszemelynevy deák yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Deák yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy hdgy. Deák Kornél, yszemelynevy deák kornél yszemelynevy Deák Kornél yszemelynevy deák yszemelynevy kornél yszemelynevy yszemelynevy Deák yszemelynevy Kornél yszemelynevy ykodvegy önk. fro. Deák Lőrinc, yszemelynevy deák lőrinc yszemelynevy Deák Lőrinc yszemelynevy deák yszemelynevy lőrinc yszemelynevy yszemelynevy Deák yszemelynevy Lőrinc yszemelynevy ykodvegy Dénesi Jenő, yszemelynevy dénesi jenő yszemelynevy Dénesi Jenő yszemelynevy dénesi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Dénesi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy fro. bV.KárK. Derecskey Péter. yszemelynevy derecskey péter yszemelynevy Derecskey Péter yszemelynevy derecskey yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Derecskey yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy Deréki János, yszemelynevy deréki jános yszemelynevy Deréki János yszemelynevy deréki yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Deréki yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy tzds. fro. súlyosan megsebesült, ifi. Déry Béla, yszemelynevy déry béla yszemelynevy Déry Béla yszemelynevy déry yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Déry yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Déry János, yszemelynevy déry jános yszemelynevy Déry János yszemelynevy déry yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Déry yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy nfJk. szkvztő. Dési Jenő, yszemelynevy dési jenő yszemelynevy Dési Jenő yszemelynevy dési yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Dési yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Dévényi Géza, yszemelynevy dévényi géza yszemelynevy Dévényi Géza yszemelynevy dévényi yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Dévényi yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Dévényi János, yszemelynevy dévényi jános yszemelynevy Dévényi János yszemelynevy dévényi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Dévényi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Dezsőfi László, yszemelynevy dezsőfi lászló yszemelynevy Dezsőfi László yszemelynevy dezsőfi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Dezsőfi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy zls. fro. EV. eV. Seb. Diskai József, yszemelynevy diskai józsef yszemelynevy Diskai József yszemelynevy diskai yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Diskai yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy fhdgy, fro. Sig2 KárK. Ditrói József, yszemelynevy ditrói józsef yszemelynevy Ditrói József yszemelynevy ditrói yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Ditrói yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy ifj. Ditrói Mór, yszemelynevy ifj. ditrói mór yszemelynevy ifj. Ditrói Mór yszemelynevy ifj. yszemelynevy ditrói yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Ditrói yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodve Doby Ferenc, yszemelynevy doby ferenc yszemelynevy Doby Ferenc yszemelynevy doby yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Doby yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy fro. olasz fogságban meghalt. Dobos László, yszemelynevy dobos lászló yszemelynevy Dobos László yszemelynevy dobos yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Dobos yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott, Dobosi Ármin, yszemelynevy dobosi ármin yszemelynevy Dobosi Ármin yszemelynevy dobosi yszemelynevy ármin yszemelynevy yszemelynevy Dobosi yszemelynevy Ármin yszemelynevy ykodvegy gyalogos, fro., Dombay Mihály, yszemelynevy dombay mihály yszemelynevy Dombay Mihály yszemelynevy dombay yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Dombay yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy hdgy, 60 éves korában ment katonának. Domokos Róbert, yszemelynevy domokos róbert yszemelynevy Domokos Róbert yszemelynevy domokos yszemelynevy róbert yszemelynevy yszemelynevy Domokos yszemelynevy Róbert yszemelynevy ykodvegy tzds. megh. kat. kórházban. Donáth Ede, yszemelynevy donáth ede yszemelynevy Donáth Ede yszemelynevy donáth yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Donáth yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy hdgy. Donáth Jenő, yszemelynevy donáth jenő yszemelynevy Donáth Jenő yszemelynevy donáth yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Donáth yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. szkvezető. fro. KárK. Donáth Lajos, yszemelynevy donáth lajos yszemelynevy Donáth Lajos yszemelynevy donáth yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Donáth yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Dormann Andor, yszemelynevy dormann andor yszemelynevy Dormann Andor yszemelynevy dormann yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Dormann yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy szkvztő. Dózsa István, yszemelynevy dózsa istván yszemelynevy Dózsa István yszemelynevy dózsa yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Dózsa yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy szkvzt. fro. Egyházy János, yszemelynevy egyházy jános yszemelynevy Egyházy János yszemelynevy egyházy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Egyházy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Endrey Gyula. yszemelynevy endrey gyula yszemelynevy Endrey Gyula yszemelynevy endrey yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Endrey yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Enyedi Imre, yszemelynevy enyedi imre yszemelynevy Enyedi Imre yszemelynevy enyedi yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Enyedi yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy tzds. fro. orosz fogs. Eőry Pordán Béla, yszemelynevy eőry pordán béla yszemelynevy Eőry Pordán Béla yszemelynevy eőry yszemelynevy pordán yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Eőry yszemelynevy Pordán yszemelynevy Béla yszemelynevy yk id. Eőry Pordán Lajos. yszemelynevy eőry pordán lajos yszemelynevy Eőry Pordán Lajos yszemelynevy eőry yszemelynevy pordán yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Eőry yszemelynevy Pordán yszemelynevy Lajos yszemelynev Erdélyi Rezső, yszemelynevy erdélyi rezső yszemelynevy Erdélyi Rezső yszemelynevy erdélyi yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy őrm. eÉK. Erdélyi Sándor, yszemelynevy erdélyi sándor yszemelynevy Erdélyi Sándor yszemelynevy erdélyi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy tzds. fro., Erdődy Elemér, yszemelynevy erdődy elemér yszemelynevy Erdődy Elemér yszemelynevy erdődy yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Erdődy yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy Erdős Fülöp, yszemelynevy erdős fülöp yszemelynevy Erdős Fülöp yszemelynevy erdős yszemelynevy fülöp yszemelynevy yszemelynevy Erdős yszemelynevy Fülöp yszemelynevy ykodvegy szkvezető, fro. eV. bV. KárK. Sebesült. Erdős Hugó, yszemelynevy erdős hugó yszemelynevy Erdős Hugó yszemelynevy erdős yszemelynevy hugó yszemelynevy yszemelynevy Erdős yszemelynevy Hugó yszemelynevy ykodvegy őrv. fro. eV. bV. vör. ker. br. É. Erkel Béla, yszemelynevy erkel béla yszemelynevy Erkel Béla yszemelynevy erkel yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy fhdgy, fro. Sig. EV. KárK. Seb. Erős József, yszemelynevy erős józsef yszemelynevy Erős József yszemelynevy erős yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Erős yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Erős (Éberl) Béla, yszemelynevy erős (éberl) béla yszemelynevy Erős (Éberl) Béla yszemelynevy erős yszemelynevy (éberl) yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Erős yszemelynevy (Éberl) yszemelynevy Béla yszemelynev Erős Bertalan Gyula, yszemelynevy erős bertalan gyula yszemelynevy Erős Bertalan Gyula yszemelynevy erős yszemelynevy bertalan yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Erős yszemelynevy Bertalan yszemelynevy Gyula ysz fro. hősi halott. Erőskövy János, yszemelynevy erőskövy jános yszemelynevy Erőskövy János yszemelynevy erőskövy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Erőskövy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Éliás Gyula yszemelynevy éliás gyula yszemelynevy Éliás Gyula yszemelynevy éliás yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Éliás yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. Érczkövy Károly yszemelynevy érczkövy károly yszemelynevy Érczkövy Károly yszemelynevy érczkövy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Érczkövy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy dr. Faludi Jenő, yszemelynevy faludi jenő yszemelynevy Faludi Jenő yszemelynevy faludi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Faludi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy szds. Faludi Károly, yszemelynevy faludi károly yszemelynevy Faludi Károly yszemelynevy faludi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Faludi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy őrm. fro. eV. bV. KárK. Faludi Sándor, yszemelynevy faludi sándor yszemelynevy Faludi Sándor yszemelynevy faludi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Faludi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy szds. Falussy István, yszemelynevy falussy istván yszemelynevy Falussy István yszemelynevy falussy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Falussy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Faragó Dezső, yszemelynevy faragó dezső yszemelynevy Faragó Dezső yszemelynevy faragó yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Faragó yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy tzds. fro. eV. bV. KárK. Seb. Farkas Ágoston, yszemelynevy farkas ágoston yszemelynevy Farkas Ágoston yszemelynevy farkas yszemelynevy ágoston yszemelynevy yszemelynevy Farkas yszemelynevy Ágoston yszemelynevy ykodvegy dr. Farkas Ferenc, yszemelynevy farkas ferenc yszemelynevy Farkas Ferenc yszemelynevy farkas yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Farkas yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy szds. fro. Sig. KorAÉK. Fábián Mihály, yszemelynevy fábián mihály yszemelynevy Fábián Mihály yszemelynevy fábián yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Fábián yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. AÉK. korEÉK. bV. KárK. Fáncsy Tamás, yszemelynevy fáncsy tamás yszemelynevy Fáncsy Tamás yszemelynevy fáncsy yszemelynevy tamás yszemelynevy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy Tamás yszemelynevy ykodvegy Fehér Gyula, yszemelynevy fehér gyula yszemelynevy Fehér Gyula yszemelynevy fehér yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Fehér yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy tzds. Fehér Tivadar, yszemelynevy fehér tivadar yszemelynevy Fehér Tivadar yszemelynevy fehér yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Fehér yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy ifj. Fehérváry József, yszemelynevy ifj. fehérváry józsef yszemelynevy ifj. Fehérváry József yszemelynevy ifj. yszemelynevy fehérváry yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Fehérváry yszemelynevy Jó Fekete Béla, yszemelynevy fekete béla yszemelynevy Fekete Béla yszemelynevy fekete yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy szkvztő. fro. EV. Fekete Ferenc, yszemelynevy fekete ferenc yszemelynevy Fekete Ferenc yszemelynevy fekete yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Fekete Jenő, yszemelynevy fekete jenő yszemelynevy Fekete Jenő yszemelynevy fekete yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Fekete József, yszemelynevy fekete józsef yszemelynevy Fekete József yszemelynevy fekete yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Fekete Lajos, yszemelynevy fekete lajos yszemelynevy Fekete Lajos yszemelynevy fekete yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Fekete László, yszemelynevy fekete lászló yszemelynevy Fekete László yszemelynevy fekete yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Fekete Mihály, yszemelynevy fekete mihály yszemelynevy Fekete Mihály yszemelynevy fekete yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Feleky Gábor, yszemelynevy feleky gábor yszemelynevy Feleky Gábor yszemelynevy feleky yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Feleky yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Fenyvesi Gyula, yszemelynevy fenyvesi gyula yszemelynevy Fenyvesi Gyula yszemelynevy fenyvesi yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Fenyvesi yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Ferenczi István, yszemelynevy ferenczi istván yszemelynevy Ferenczi István yszemelynevy ferenczi yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Ferenczi yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Ferenczi Lipót, yszemelynevy ferenczi lipót yszemelynevy Ferenczi Lipót yszemelynevy ferenczi yszemelynevy lipót yszemelynevy yszemelynevy Ferenczi yszemelynevy Lipót yszemelynevy ykodvegy Ferenczy Károly, yszemelynevy ferenczy károly yszemelynevy Ferenczy Károly yszemelynevy ferenczy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Ferenczy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy hdgy. Fischer Károly, yszemelynevy fischer károly yszemelynevy Fischer Károly yszemelynevy fischer yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Fischer yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Fodor Lajos, yszemelynevy fodor lajos yszemelynevy Fodor Lajos yszemelynevy fodor yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Fodor yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy tüz. hdgy. Fonyó Hugó, yszemelynevy fonyó hugó yszemelynevy Fonyó Hugó yszemelynevy fonyó yszemelynevy hugó yszemelynevy yszemelynevy Fonyó yszemelynevy Hugó yszemelynevy ykodvegy Forgács Jenő, yszemelynevy forgács jenő yszemelynevy Forgács Jenő yszemelynevy forgács yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Forgács yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy önk. fro.Forrai Gábor, yszemelynevy forrai gábor yszemelynevy Forrai Gábor yszemelynevy forrai yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Forrai yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy fro. Fóthi F. Károly, yszemelynevy fóthi f. károly yszemelynevy Fóthi F. Károly yszemelynevy fóthi yszemelynevy f. yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Fóthi yszemelynevy F. yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodve Földes Dezső, yszemelynevy földes dezső yszemelynevy Földes Dezső yszemelynevy földes yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Földes yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy őrm. Földes Imre, yszemelynevy földes imre yszemelynevy Földes Imre yszemelynevy földes yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Földes yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Földes István, yszemelynevy földes istván yszemelynevy Földes István yszemelynevy földes yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Földes yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Földes Mihály, yszemelynevy földes mihály yszemelynevy Földes Mihály yszemelynevy földes yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Földes yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy zls. Földessy Vilmos, yszemelynevy földessy vilmos yszemelynevy Földessy Vilmos yszemelynevy földessy yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Földessy yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. Sig 2. EV. eV. KárK. Földényi László, yszemelynevy földényi lászló yszemelynevy Földényi László yszemelynevy földényi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Földényi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy zls. fro. eV. orosz fogs. Földvári (Feith) Gyula, yszemelynevy földvári (feith) gyula yszemelynevy Földvári (Feith) Gyula yszemelynevy földvári yszemelynevy (feith) yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Földvári yszemelynevy (Feith) yszemelyne tüzér. fro. bV. KárK. Földváry Sándor, yszemelynevy földváry sándor yszemelynevy Földváry Sándor yszemelynevy földváry yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Földváry yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy tűzmester, fro. bV. KárK. Friedmann Vilmos, yszemelynevy friedmann vilmos yszemelynevy Friedmann Vilmos yszemelynevy friedmann yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Friedmann yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Füzes István, yszemelynevy füzes istván yszemelynevy Füzes István yszemelynevy füzes yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Füzes yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Gaál Béla, yszemelynevy gaál béla yszemelynevy Gaál Béla yszemelynevy gaál yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Gaál yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. Sig. eV. KárK. bolgár vör. Ker. Gabányi Jenő, yszemelynevy gabányi jenő yszemelynevy Gabányi Jenő yszemelynevy gabányi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Gabányi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy 1918-ban öngyilkos lett. dr. Gál Dezső, yszemelynevy gál dezső yszemelynevy Gál Dezső yszemelynevy gál yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Gál yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Galambos Elemér, yszemelynevy galambos elemér yszemelynevy Galambos Elemér yszemelynevy galambos yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Galambos yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy Galantai Zoltán, yszemelynevy galantai zoltán yszemelynevy Galantai Zoltán yszemelynevy galantai yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Galantai yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy Galetta Ferenc, yszemelynevy galetta ferenc yszemelynevy Galetta Ferenc yszemelynevy galetta yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Galetta yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Galgóczi Lajos, yszemelynevy galgóczi lajos yszemelynevy Galgóczi Lajos yszemelynevy galgóczi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Galgóczi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. fro. Gálosi Zoltán, yszemelynevy gálosi zoltán yszemelynevy Gálosi Zoltán yszemelynevy gálosi yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Gálosi yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy tüzértiszt, fro. Garai Béla, yszemelynevy garai béla yszemelynevy Garai Béla yszemelynevy garai yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Garai yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Garami Sándor, yszemelynevy garami sándor yszemelynevy Garami Sándor yszemelynevy garami yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Garami yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy őrm. fro. vitéz Garamszeghy Géczy Sándor, yszemelynevy garamszeghy géczy sándor yszemelynevy Garamszeghy Géczy Sándor yszemelynevy garamszeghy yszemelynevy géczy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Garamszeghy yszemelynevy Géczy ysz hdgy, fro. orosz fogs. az első színész-vitéz. Gáthy Kálmán, yszemelynevy gáthy kálmán yszemelynevy Gáthy Kálmán yszemelynevy gáthy yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Gáthy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Garas Márton, yszemelynevy garas márton yszemelynevy Garas Márton yszemelynevy garas yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy Garas yszemelynevy Márton yszemelynevy ykodvegy Gazdácska Lajos, yszemelynevy gazdácska lajos yszemelynevy Gazdácska Lajos yszemelynevy gazdácska yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Gazdácska yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy önk. szkvztő. Gábor Ernő, yszemelynevy gábor ernő yszemelynevy Gábor Ernő yszemelynevy gábor yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Gábor yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Gedő Gusztáv, yszemelynevy gedő gusztáv yszemelynevy Gedő Gusztáv yszemelynevy gedő yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Gedő yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. hősi halott. Gellért Armand, yszemelynevy gellért armand yszemelynevy Gellért Armand yszemelynevy gellért yszemelynevy armand yszemelynevy yszemelynevy Gellért yszemelynevy Armand yszemelynevy ykodvegy szkvezető. Gellért Lajos, yszemelynevy gellért lajos yszemelynevy Gellért Lajos yszemelynevy gellért yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Gellért yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy önk. Gere Zsigmond, yszemelynevy gere zsigmond yszemelynevy Gere Zsigmond yszemelynevy gere yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Gere yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. Sig. EV. Gergely Lajos, yszemelynevy gergely lajos yszemelynevy Gergely Lajos yszemelynevy gergely yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Gergely yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Gerő Jakab, yszemelynevy gerő jakab yszemelynevy Gerő Jakab yszemelynevy gerő yszemelynevy jakab yszemelynevy yszemelynevy Gerő yszemelynevy Jakab yszemelynevy ykodvegy Gerő János, yszemelynevy gerő jános yszemelynevy Gerő János yszemelynevy gerő yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Gerő yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Gerő Sándor, yszemelynevy gerő sándor yszemelynevy Gerő Sándor yszemelynevy gerő yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Gerő yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Gerzsó Pécsi Lajos, yszemelynevy gerzsó pécsi lajos yszemelynevy Gerzsó Pécsi Lajos yszemelynevy gerzsó yszemelynevy pécsi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Gerzsó yszemelynevy Pécsi yszemelynevy Lajos yszemel tzds, fro. Gózon Gyula, yszemelynevy gózon gyula yszemelynevy Gózon Gyula yszemelynevy gózon yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Gózon yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Gróf László, yszemelynevy gróf lászló yszemelynevy Gróf László yszemelynevy gróf yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Gróf yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. hdapr. j. őrm. orosz fogs. Gulyás Menyhért, yszemelynevy gulyás menyhért yszemelynevy Gulyás Menyhért yszemelynevy gulyás yszemelynevy menyhért yszemelynevy yszemelynevy Gulyás yszemelynevy Menyhért yszemelynevy ykodvegy Gyarmati Géza, yszemelynevy gyarmati géza yszemelynevy Gyarmati Géza yszemelynevy gyarmati yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Gyarmati yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Gyárfás Dénes, yszemelynevy gyárfás dénes yszemelynevy Gyárfás Dénes yszemelynevy gyárfás yszemelynevy dénes yszemelynevy yszemelynevy Gyárfás yszemelynevy Dénes yszemelynevy ykodvegy Gyenis Ede, yszemelynevy gyenis ede yszemelynevy Gyenis Ede yszemelynevy gyenis yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Gyenis yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy fro. Gyöngyi László, yszemelynevy gyöngyi lászló yszemelynevy Gyöngyi László yszemelynevy gyöngyi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Gyöngyi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Gyöngyösi Károly, yszemelynevy gyöngyösi károly yszemelynevy Gyöngyösi Károly yszemelynevy gyöngyösi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Gyöngyösi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Györgyi Antal, yszemelynevy györgyi antal yszemelynevy Györgyi Antal yszemelynevy györgyi yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Györgyi yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy az Orsz. Színészegyesület yintezmenyy orsz. színészegyesület yintezmenyy Orsz. Sz yintezmenyy orsz. yintezmenyy színészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Orsz. yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy tisztviselője, npfk. hdgy. fro. orosz. fogs. EV. eV. bV. KárK. Györgyi Károly, yszemelynevy györgyi károly yszemelynevy Györgyi Károly yszemelynevy györgyi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Györgyi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Győri Gyula, yszemelynevy győri gyula yszemelynevy Győri Gyula yszemelynevy győri yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Győri yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Gyulai Géza, yszemelynevy gyulai géza yszemelynevy Gyulai Géza yszemelynevy gyulai yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Gyulai yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Gyulai József, yszemelynevy gyulai józsef yszemelynevy Gyulai József yszemelynevy gyulai yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Gyulai yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy tzds. fro. KárK. Haischinek Rezső, yszemelynevy haischinek rezső yszemelynevy Haischinek Rezső yszemelynevy haischinek yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Haischinek yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy Hajagos Károly, yszemelynevy hajagos károly yszemelynevy Hajagos Károly yszemelynevy hajagos yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Hajagos yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy önk. őrm. Hajdú Zoltán, yszemelynevy hajdú zoltán yszemelynevy Hajdú Zoltán yszemelynevy hajdú yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Hajdú yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy npflk. fhdgy. fro. eV. bV. Kárk. Seb. Hajdutska László, yszemelynevy hajdutska lászló yszemelynevy Hajdutska László yszemelynevy hajdutska yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Hajdutska yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy honv. tüz. hdgy. fro. Hajnal György, yszemelynevy hajnal györgy yszemelynevy Hajnal György yszemelynevy hajnal yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Hajnal yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy npflk. fro. orosz fogs. Hajós Károly, yszemelynevy hajós károly yszemelynevy Hajós Károly yszemelynevy hajós yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Hajós yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy npflk. hdgy. fro. bV. KárK. vör. ker. ÉK. Halász Alfréd, yszemelynevy halász alfréd yszemelynevy Halász Alfréd yszemelynevy halász yszemelynevy alfréd yszemelynevy yszemelynevy Halász yszemelynevy Alfréd yszemelynevy ykodvegy hdapr. őrm. fro. frontszínész. Halmai Béla, yszemelynevy halmai béla yszemelynevy Halmai Béla yszemelynevy halmai yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Halmai yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Halmai Sándor, yszemelynevy halmai sándor yszemelynevy Halmai Sándor yszemelynevy halmai yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Halmai yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Halmay Tibor, yszemelynevy halmay tibor yszemelynevy Halmay Tibor yszemelynevy halmay yszemelynevy tibor yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Tibor yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. Halmi Jenő, yszemelynevy halmi jenő yszemelynevy Halmi Jenő yszemelynevy halmi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Halmi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy npflk. fhdgy. fro. ifj. Halmi Jenő, yszemelynevy ifj. halmi jenő yszemelynevy ifj. Halmi Jenő yszemelynevy ifj. yszemelynevy halmi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Halmi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodve önk. Halmi Lajos, yszemelynevy halmi lajos yszemelynevy Halmi Lajos yszemelynevy halmi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Halmi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy fhdgy. Halmos János, yszemelynevy halmos jános yszemelynevy Halmos János yszemelynevy halmos yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Halmos yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy orv. fro. Hamvai Jenő, yszemelynevy hamvai jenő yszemelynevy Hamvai Jenő yszemelynevy hamvai yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Hamvai yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy szkvztő, fro. Hamvas János, yszemelynevy hamvas jános yszemelynevy Hamvas János yszemelynevy hamvas yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Hamvas yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Harsányi József, yszemelynevy harsányi józsef yszemelynevy Harsányi József yszemelynevy harsányi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Harsányi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy táb. csendőrőrm. Harsányi Miklós, yszemelynevy harsányi miklós yszemelynevy Harsányi Miklós yszemelynevy harsányi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Harsányi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Harsányi Rezső, yszemelynevy harsányi rezső yszemelynevy Harsányi Rezső yszemelynevy harsányi yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Harsányi yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy Havas Imre, yszemelynevy havas imre yszemelynevy Havas Imre yszemelynevy havas yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Havas yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Havas (Hemerka) Gyula, yszemelynevy havas (hemerka) gyula yszemelynevy Havas (Hemerka) Gyula yszemelynevy havas yszemelynevy (hemerka) yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Havas yszemelynevy (Hemerka) yszemelynevy G Havas Rezső, yszemelynevy havas rezső yszemelynevy Havas Rezső yszemelynevy havas yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Havas yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy Havas Sándor, yszemelynevy havas sándor yszemelynevy Havas Sándor yszemelynevy havas yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Havas yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy szkvztő. Hegedűs Tibor, yszemelynevy hegedűs tibor yszemelynevy Hegedűs Tibor yszemelynevy hegedűs yszemelynevy tibor yszemelynevy yszemelynevy Hegedűs yszemelynevy Tibor yszemelynevy ykodvegy Heltai Aladár, yszemelynevy heltai aladár yszemelynevy Heltai Aladár yszemelynevy heltai yszemelynevy aladár yszemelynevy yszemelynevy Heltai yszemelynevy Aladár yszemelynevy ykodvegy Heltai Andor, yszemelynevy heltai andor yszemelynevy Heltai Andor yszemelynevy heltai yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Heltai yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy zls. fro. orosz fogs. Heltai Árpád, yszemelynevy heltai árpád yszemelynevy Heltai Árpád yszemelynevy heltai yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Heltai yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy fro. Hemző Lajos, yszemelynevy hemző lajos yszemelynevy Hemző Lajos yszemelynevy hemző yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Hemző yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Hermann Tamás, yszemelynevy hermann tamás yszemelynevy Hermann Tamás yszemelynevy hermann yszemelynevy tamás yszemelynevy yszemelynevy Hermann yszemelynevy Tamás yszemelynevy ykodvegy Heves Béla, yszemelynevy heves béla yszemelynevy Heves Béla yszemelynevy heves yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Heves yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Hevesi Miklós, yszemelynevy hevesi miklós yszemelynevy Hevesi Miklós yszemelynevy hevesi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy dr. Hevesi Sándor, yszemelynevy hevesi sándor yszemelynevy Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Hidasi Kálmán, yszemelynevy hidasi kálmán yszemelynevy Hidasi Kálmán yszemelynevy hidasi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Hidasi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Hódy Sándor, yszemelynevy hódy sándor yszemelynevy Hódy Sándor yszemelynevy hódy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Hódy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Horváth Gyula, yszemelynevy horváth gyula yszemelynevy Horváth Gyula yszemelynevy horváth yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Horváth István, yszemelynevy horváth istván yszemelynevy Horváth István yszemelynevy horváth yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Horváth Kálmán, yszemelynevy horváth kálmán yszemelynevy Horváth Kálmán yszemelynevy horváth yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy vÉK. Horváth Sándor, yszemelynevy horváth sándor yszemelynevy Horváth Sándor yszemelynevy horváth yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy önk. fro. dr. Hosszú Zoltán, yszemelynevy hosszú zoltán yszemelynevy Hosszú Zoltán yszemelynevy hosszú yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Hosszú yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. bV. KárK. Hunyadi Emil, yszemelynevy hunyadi emil yszemelynevy Hunyadi Emil yszemelynevy hunyadi yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Hunyadi yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Huszár Károly, yszemelynevy huszár károly yszemelynevy Huszár Károly yszemelynevy huszár yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Huszár yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Hutyra Viktor, yszemelynevy hutyra viktor yszemelynevy Hutyra Viktor yszemelynevy hutyra yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Hutyra yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy Ihász Lajos, yszemelynevy ihász lajos yszemelynevy Ihász Lajos yszemelynevy ihász yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Ihász yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy e. é. önk., vitéz Imrey Mihály, yszemelynevy imrey mihály yszemelynevy Imrey Mihály yszemelynevy imrey yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Imrey yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy fro. Inke Rezső, yszemelynevy inke rezső yszemelynevy Inke Rezső yszemelynevy inke yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Inke yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy tzds. fro. súlyosan sebesült. Intődy Oszkár, yszemelynevy intődy oszkár yszemelynevy Intődy Oszkár yszemelynevy intődy yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Intődy yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Iványi Antal, yszemelynevy iványi antal yszemelynevy Iványi Antal yszemelynevy iványi yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Iványi yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Iványi Dezső, yszemelynevy iványi dezső yszemelynevy Iványi Dezső yszemelynevy iványi yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Iványi yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Őrm. frontszínész. Iványi László, yszemelynevy iványi lászló yszemelynevy Iványi László yszemelynevy iványi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Iványi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy vár­tüzér, török félhold, fro. Iványi Sándor, yszemelynevy iványi sándor yszemelynevy Iványi Sándor yszemelynevy iványi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Iványi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Iványos Miklós, yszemelynevy iványos miklós yszemelynevy Iványos Miklós yszemelynevy iványos yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Iványos yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy szkvztő, vitéz Jakabffy Dezső, yszemelynevy jakabffy dezső yszemelynevy Jakabffy Dezső yszemelynevy jakabffy yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Jakabffy yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. AV. II. o. vör. ker. EÉ. Jatzkó Rezső, yszemelynevy jatzkó rezső yszemelynevy Jatzkó Rezső yszemelynevy jatzkó yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Jatzkó yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy zls. Jáki Dezső, yszemelynevy jáki dezső yszemelynevy Jáki Dezső yszemelynevy jáki yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Jáki yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy fhdgy. Jámbor György, yszemelynevy jámbor györgy yszemelynevy Jámbor György yszemelynevy jámbor yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Jámbor yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Jászkürthy Ferenc, yszemelynevy jászkürthy ferenc yszemelynevy Jászkürthy Ferenc yszemelynevy jászkürthy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Jászkürthy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Jávor Alfréd, yszemelynevy jávor alfréd yszemelynevy Jávor Alfréd yszemelynevy jávor yszemelynevy alfréd yszemelynevy yszemelynevy Jávor yszemelynevy Alfréd yszemelynevy ykodvegy önk. Jávor Antal, yszemelynevy jávor antal yszemelynevy Jávor Antal yszemelynevy jávor yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Jávor yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Jenei Ferenc, yszemelynevy jenei ferenc yszemelynevy Jenei Ferenc yszemelynevy jenei yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Jenei yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy hdapr. Jobbay József, yszemelynevy jobbay józsef yszemelynevy Jobbay József yszemelynevy jobbay yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Jobbay yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Juhász Dezső, yszemelynevy juhász dezső yszemelynevy Juhász Dezső yszemelynevy juhász yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Juhász yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy hdapr. jel. Juhász József, yszemelynevy juhász józsef yszemelynevy Juhász József yszemelynevy juhász yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Juhász yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Justh Gyula, yszemelynevy justh gyula yszemelynevy Justh Gyula yszemelynevy justh yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Justh yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy önk. önn. fro. Kabók Győző, yszemelynevy kabók győző yszemelynevy Kabók Győző yszemelynevy kabók yszemelynevy győző yszemelynevy yszemelynevy Kabók yszemelynevy Győző yszemelynevy ykodvegy nflk.-hdgy. Kabos Gyula, yszemelynevy kabos gyula yszemelynevy Kabos Gyula yszemelynevy kabos yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Kabos yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Kabos László, yszemelynevy kabos lászló yszemelynevy Kabos László yszemelynevy kabos yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Kabos yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Kalmár Béla, yszemelynevy kalmár béla yszemelynevy Kalmár Béla yszemelynevy kalmár yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Kalmár yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Kalmár József, yszemelynevy kalmár józsef yszemelynevy Kalmár József yszemelynevy kalmár yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kalmár yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Kallós Béla, yszemelynevy kallós béla yszemelynevy Kallós Béla yszemelynevy kallós yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Kallós yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy fro. Kallós József, yszemelynevy kallós józsef yszemelynevy Kallós József yszemelynevy kallós yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kallós yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy II. o. számv. alt. Kalotay László, yszemelynevy kalotay lászló yszemelynevy Kalotay László yszemelynevy kalotay yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Kalotay yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Kaposi János, yszemelynevy kaposi jános yszemelynevy Kaposi János yszemelynevy kaposi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kaposi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Kapronczai Gyula, yszemelynevy kapronczai gyula yszemelynevy Kapronczai Gyula yszemelynevy kapronczai yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Kapronczai yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Kardos Ferenc, yszemelynevy kardos ferenc yszemelynevy Kardos Ferenc yszemelynevy kardos yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kardos yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Kasza János, yszemelynevy kasza jános yszemelynevy Kasza János yszemelynevy kasza yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kasza yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Káldor Dezső, yszemelynevy káldor dezső yszemelynevy Káldor Dezső yszemelynevy káldor yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Káldor yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy trén. őrm. Kállai Gyula, yszemelynevy kállai gyula yszemelynevy Kállai Gyula yszemelynevy kállai yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Kállai yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Kállai Károly, yszemelynevy kállai károly yszemelynevy Kállai Károly yszemelynevy kállai yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kállai yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy tzds. Kálni István, yszemelynevy kálni istván yszemelynevy Kálni István yszemelynevy kálni yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Kálni yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Károlyi János, yszemelynevy károlyi jános yszemelynevy Károlyi János yszemelynevy károlyi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy őrv. Kelemen Ferenc, yszemelynevy kelemen ferenc yszemelynevy Kelemen Ferenc yszemelynevy kelemen yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kelemen yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Kelemen Lajos, yszemelynevy kelemen lajos yszemelynevy Kelemen Lajos yszemelynevy kelemen yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Kelemen yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy zls. fro. eV. KárK. Seb. Kelemen Lajos, yszemelynevy kelemen lajos yszemelynevy Kelemen Lajos yszemelynevy kelemen yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Kelemen yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy tüzér fhdgy. fro. Kelen Emil, yszemelynevy kelen emil yszemelynevy Kelen Emil yszemelynevy kelen yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Kelen yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Keller István, yszemelynevy keller istván yszemelynevy Keller István yszemelynevy keller yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Keller yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Kellér Gyula, yszemelynevy kellér gyula yszemelynevy Kellér Gyula yszemelynevy kellér yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Kellér yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy hdapr. jel. Kertész Lajos, yszemelynevy kertész lajos yszemelynevy Kertész Lajos yszemelynevy kertész yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Kertész yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Kertész Mihály, yszemelynevy kertész mihály yszemelynevy Kertész Mihály yszemelynevy kertész yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Kertész yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Kertész Sándor, yszemelynevy kertész sándor yszemelynevy Kertész Sándor yszemelynevy kertész yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Kertész yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Kertész Zsigmond, yszemelynevy kertész zsigmond yszemelynevy Kertész Zsigmond yszemelynevy kertész yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Kertész yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy dr. Kesztler Ede, yszemelynevy kesztler ede yszemelynevy Kesztler Ede yszemelynevy kesztler yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Kesztler yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy szds. fro. III. o. ker. ÉK. Sig. 2. Kispál Károly, yszemelynevy kispál károly yszemelynevy Kispál Károly yszemelynevy kispál yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kispál yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Kispálfi János, yszemelynevy kispálfi jános yszemelynevy Kispálfi János yszemelynevy kispálfi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kispálfi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Kiss Árpád, yszemelynevy kiss árpád yszemelynevy Kiss Árpád yszemelynevy kiss yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Kiss Ferenc, yszemelynevy kiss ferenc yszemelynevy Kiss Ferenc yszemelynevy kiss yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Kiss Gyula, yszemelynevy kiss gyula yszemelynevy Kiss Gyula yszemelynevy kiss yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy önk. Kiss Imre Sándor, yszemelynevy kiss imre sándor yszemelynevy Kiss Imre Sándor yszemelynevy kiss yszemelynevy imre yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Imre yszemelynevy Sándor yszemelynevy yk háborúban eltűnt, hősi halott, Kiss Nándor, yszemelynevy kiss nándor yszemelynevy Kiss Nándor yszemelynevy kiss yszemelynevy nándor yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Nándor yszemelynevy ykodvegy Klaniczay Gyula, yszemelynevy klaniczay gyula yszemelynevy Klaniczay Gyula yszemelynevy klaniczay yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Klaniczay yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. sebesült. Kmetty Lajos, yszemelynevy kmetty lajos yszemelynevy Kmetty Lajos yszemelynevy kmetty yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Kmetty yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy szkvzető, fro. KárK. Koltai Jenő, yszemelynevy koltai jenő yszemelynevy Koltai Jenő yszemelynevy koltai yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Koltai yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Koltai Lajos, yszemelynevy koltai lajos yszemelynevy Koltai Lajos yszemelynevy koltai yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Koltai yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Komáromi Pál, yszemelynevy komáromi pál yszemelynevy Komáromi Pál yszemelynevy komáromi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Komáromi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy hdapr. Komor Vilmos, yszemelynevy komor vilmos yszemelynevy Komor Vilmos yszemelynevy komor yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Komor yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy fro. EV. eV. bV. KárK. Seb. Koncz Mihály, yszemelynevy koncz mihály yszemelynevy Koncz Mihály yszemelynevy koncz yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Koncz yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. hadapr. jel. fro. sebesült. Kondor Miklós, yszemelynevy kondor miklós yszemelynevy Kondor Miklós yszemelynevy kondor yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Kondor yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy tűzmester, fro. EV. eV. KárK. Kormos Ferenc, yszemelynevy kormos ferenc yszemelynevy Kormos Ferenc yszemelynevy kormos yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kormos yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy fro. sebesült. Kormos Lipót, yszemelynevy kormos lipót yszemelynevy Kormos Lipót yszemelynevy kormos yszemelynevy lipót yszemelynevy yszemelynevy Kormos yszemelynevy Lipót yszemelynevy ykodvegy tzds. fro. Koós Károly, yszemelynevy koós károly yszemelynevy Koós Károly yszemelynevy koós yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Koós yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott, Koós Tibor, yszemelynevy koós tibor yszemelynevy Koós Tibor yszemelynevy koós yszemelynevy tibor yszemelynevy yszemelynevy Koós yszemelynevy Tibor yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Kornai Sándor, yszemelynevy kornai sándor yszemelynevy Kornai Sándor yszemelynevy kornai yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Kornai yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Kostaly Gábor, yszemelynevy kostaly gábor yszemelynevy Kostaly Gábor yszemelynevy kostaly yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Kostaly yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy gyalogos, fro. bV. KárK. Seb. Kottler Manó, yszemelynevy kottler manó yszemelynevy Kottler Manó yszemelynevy kottler yszemelynevy manó yszemelynevy yszemelynevy Kottler yszemelynevy Manó yszemelynevy ykodvegy B. Kovács Andor, yszemelynevy kovács andor yszemelynevy Kovács Andor yszemelynevy kovács yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy őrm. fro. EV. eV. bV. KárK. Kovács Ernő, yszemelynevy kovács ernő yszemelynevy Kovács Ernő yszemelynevy kovács yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy repülő, Kovács Ferenc, yszemelynevy kovács ferenc yszemelynevy Kovács Ferenc yszemelynevy kovács yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy t. őrv. fro. Sz. Kovács Gyula, yszemelynevy kovács gyula yszemelynevy Kovács Gyula yszemelynevy kovács yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy npflk. őrm. Kovács Imre, yszemelynevy kovács imre yszemelynevy Kovács Imre yszemelynevy kovács yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy szkvztő, fro. Kovács Tibor, yszemelynevy kovács tibor yszemelynevy Kovács Tibor yszemelynevy kovács yszemelynevy tibor yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Tibor yszemelynevy ykodvegy önk. Kozma Gyula, yszemelynevy kozma gyula yszemelynevy Kozma Gyula yszemelynevy kozma yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Kozma yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Körmendy Árpád yszemelynevy körmendy árpád yszemelynevy Körmendy Árpád yszemelynevy körmendy yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Körmendy yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy szkvztő, fro. eV. bV. Korner Rezső, yszemelynevy korner rezső yszemelynevy Korner Rezső yszemelynevy korner yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Korner yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy Krasznai Elek, yszemelynevy krasznai elek yszemelynevy Krasznai Elek yszemelynevy krasznai yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Krasznai yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy őrm. fro. EV. Krisztinkovich Imre, yszemelynevy krisztinkovich imre yszemelynevy Krisztinkovich Imre yszemelynevy krisztinkovich yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Krisztinkovich yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy zls. fro. EV. hősi halott. Kriener Jenő, yszemelynevy kriener jenő yszemelynevy Kriener Jenő yszemelynevy kriener yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Kriener yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy npflk. fhdgy. fro. Sig. hősi halott. Kubinszky Viktor, yszemelynevy kubinszky viktor yszemelynevy Kubinszky Viktor yszemelynevy kubinszky yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Kubinszky yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy fővadász, Kún Dezső. yszemelynevy kún dezső yszemelynevy Kún Dezső yszemelynevy kún yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Kún yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy tzds. fro. orosz fogs. Kún (Környei) Sándor, yszemelynevy kún (környei) sándor yszemelynevy Kún (Környei) Sándor yszemelynevy kún yszemelynevy (környei) yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Kún yszemelynevy (Környei) yszemelynevy Sándor fro. orosz fogs. Kürthy György, yszemelynevy kürthy györgy yszemelynevy Kürthy György yszemelynevy kürthy yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Kürthy yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy fhdgy. Ladiszlay József, yszemelynevy ladiszlay józsef yszemelynevy Ladiszlay József yszemelynevy ladiszlay yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Ladiszlay yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy tüzér npflk. tizedes. Lakatos Sándor, yszemelynevy lakatos sándor yszemelynevy Lakatos Sándor yszemelynevy lakatos yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Lakatos yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Lantos Ferenc, yszemelynevy lantos ferenc yszemelynevy Lantos Ferenc yszemelynevy lantos yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Lantos yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Lándori Gyula, yszemelynevy lándori gyula yszemelynevy Lándori Gyula yszemelynevy lándori yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Lándori yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Lángh Gyula, yszemelynevy lángh gyula yszemelynevy Lángh Gyula yszemelynevy lángh yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Lángh yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy hdapr. jel. László Imre, yszemelynevy lászló imre yszemelynevy László Imre yszemelynevy lászló yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy tart. tiszt. László Tivadar, yszemelynevy lászló tivadar yszemelynevy László Tivadar yszemelynevy lászló yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy Lászlófi Gyula, yszemelynevy lászlófi gyula yszemelynevy Lászlófi Gyula yszemelynevy lászlófi yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Lászlófi yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Lebeda Géza, yszemelynevy lebeda géza yszemelynevy Lebeda Géza yszemelynevy lebeda yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Lebeda yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Lendvai Ferenc, yszemelynevy lendvai ferenc yszemelynevy Lendvai Ferenc yszemelynevy lendvai yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Lendvai yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. Sig. bV. KárK. Lengyel József, yszemelynevy lengyel józsef yszemelynevy Lengyel József yszemelynevy lengyel yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Lengyel yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy tiszt. fro. orosz fogs. Lengyel Vilmos, yszemelynevy lengyel vilmos yszemelynevy Lengyel Vilmos yszemelynevy lengyel yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Lengyel yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy hdgy. Lenkei György yszemelynevy lenkei györgy yszemelynevy Lenkei György yszemelynevy lenkei yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Lenkei yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy ifj. fro. hősi halott, Leopold Gyula yszemelynevy leopold gyula yszemelynevy Leopold Gyula yszemelynevy leopold yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Leopold yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy szds. fro. III. o. kat. ÉK. Leszkay András, yszemelynevy leszkay andrás yszemelynevy Leszkay András yszemelynevy leszkay yszemelynevy andrás yszemelynevy yszemelynevy Leszkay yszemelynevy András yszemelynevy ykodvegy huszárfhdgy. Légrády Pál, yszemelynevy légrády pál yszemelynevy Légrády Pál yszemelynevy légrády yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Légrády yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy őrv. Lévai Elemér, yszemelynevy lévai elemér yszemelynevy Lévai Elemér yszemelynevy lévai yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Lévai yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Lévai Pál. yszemelynevy lévai pál yszemelynevy Lévai Pál yszemelynevy lévai yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Lévai yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Ligeti Aladár yszemelynevy ligeti aladár yszemelynevy Ligeti Aladár yszemelynevy ligeti yszemelynevy aladár yszemelynevy yszemelynevy Ligeti yszemelynevy Aladár yszemelynevy ykodvegy fro. bV. KárK. Seb. frontszínész. Ligeti Lajos, yszemelynevy ligeti lajos yszemelynevy Ligeti Lajos yszemelynevy ligeti yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Ligeti yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Lilich Miklós, yszemelynevy lilich miklós yszemelynevy Lilich Miklós yszemelynevy lilich yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Lilich yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Liptai Lajos, yszemelynevy liptai lajos yszemelynevy Liptai Lajos yszemelynevy liptai yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Liptai yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Lontay István, yszemelynevy lontay istván yszemelynevy Lontay István yszemelynevy lontay yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Lontay yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy önk. szkvztő. fro. bV. KárK. angol fogs. Lónyai Oszkár, yszemelynevy lónyai oszkár yszemelynevy Lónyai Oszkár yszemelynevy lónyai yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Lónyai yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Lóránd Lajos, yszemelynevy lóránd lajos yszemelynevy Lóránd Lajos yszemelynevy lóránd yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Lóránd yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Lóránd Vilmos, yszemelynevy lóránd vilmos yszemelynevy Lóránd Vilmos yszemelynevy lóránd yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Lóránd yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. EV. eV. bV. 2. KárK. Seb. német vas­kereszt. Losonczy Zoltán, yszemelynevy losonczy zoltán yszemelynevy Losonczy Zoltán yszemelynevy losonczy yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Losonczy yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy őrm. fro. Lugosi Béla, yszemelynevy lugosi béla yszemelynevy Lugosi Béla yszemelynevy lugosi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Lugosi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Lugosi Dániel, yszemelynevy lugosi dániel yszemelynevy Lugosi Dániel yszemelynevy lugosi yszemelynevy dániel yszemelynevy yszemelynevy Lugosi yszemelynevy Dániel yszemelynevy ykodvegy Lukács Lipót, yszemelynevy lukács lipót yszemelynevy Lukács Lipót yszemelynevy lukács yszemelynevy lipót yszemelynevy yszemelynevy Lukács yszemelynevy Lipót yszemelynevy ykodvegy Madas István, yszemelynevy madas istván yszemelynevy Madas István yszemelynevy madas yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Madas yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Magas Béla, yszemelynevy magas béla yszemelynevy Magas Béla yszemelynevy magas yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Magas yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Magasházy János, yszemelynevy magasházy jános yszemelynevy Magasházy János yszemelynevy magasházy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Magasházy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy altiszt, fro. Magyari Dezső, yszemelynevy magyari dezső yszemelynevy Magyari Dezső yszemelynevy magyari yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Magyari yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Magyari Lajos, yszemelynevy magyari lajos yszemelynevy Magyari Lajos yszemelynevy magyari yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Magyari yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy tzds. Magyaródi János, yszemelynevy magyaródi jános yszemelynevy Magyaródi János yszemelynevy magyaródi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Magyaródi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Majthényi László, yszemelynevy majthényi lászló yszemelynevy Majthényi László yszemelynevy majthényi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Majthényi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Makai Elemér, yszemelynevy makai elemér yszemelynevy Makai Elemér yszemelynevy makai yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Makai yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy Maklári Zoltán, yszemelynevy maklári zoltán yszemelynevy Maklári Zoltán yszemelynevy maklári yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Maklári yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy fro. fogs. Mányoki Emil yszemelynevy mányoki emil yszemelynevy Mányoki Emil yszemelynevy mányoki yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Mányoki yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Marosffy Lajos, yszemelynevy marosffy lajos yszemelynevy Marosffy Lajos yszemelynevy marosffy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Marosffy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy őrv. fro. kat. kórházban halt meg. Marosi Géza, yszemelynevy marosi géza yszemelynevy Marosi Géza yszemelynevy marosi yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Marosi yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy őrm. Marosi Henrik, yszemelynevy marosi henrik yszemelynevy Marosi Henrik yszemelynevy marosi yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Marosi yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Marosi M. Géza, yszemelynevy marosi m. géza yszemelynevy Marosi M. Géza yszemelynevy marosi yszemelynevy m. yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Marosi yszemelynevy M. yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Matolcsi Béla, yszemelynevy matolcsi béla yszemelynevy Matolcsi Béla yszemelynevy matolcsi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Matolcsi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Mazor Ferenc, yszemelynevy mazor ferenc yszemelynevy Mazor Ferenc yszemelynevy mazor yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Mazor yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Márkus Alfréd, yszemelynevy márkus alfréd yszemelynevy Márkus Alfréd yszemelynevy márkus yszemelynevy alfréd yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Alfréd yszemelynevy ykodvegy Márkus János, yszemelynevy márkus jános yszemelynevy Márkus János yszemelynevy márkus yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Máthé Gyula, yszemelynevy máthé gyula yszemelynevy Máthé Gyula yszemelynevy máthé yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Máthé yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Máthé Sándor, yszemelynevy máthé sándor yszemelynevy Máthé Sándor yszemelynevy máthé yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Máthé yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy frontszínész. Mátrai Ernő, yszemelynevy mátrai ernő yszemelynevy Mátrai Ernő yszemelynevy mátrai yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Mátrai yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Mátrai (Maczonkay) József, yszemelynevy mátrai (maczonkay) józsef yszemelynevy Mátrai (Maczonkay) József yszemelynevy mátrai yszemelynevy (maczonkay) yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Mátrai yszemelynevy (Maczonkay) fro. olasz fogs. Medgyaszai József, yszemelynevy medgyaszai józsef yszemelynevy Medgyaszai József yszemelynevy medgyaszai yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Medgyaszai yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Medgyesi József, yszemelynevy medgyesi józsef yszemelynevy Medgyesi József yszemelynevy medgyesi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Medgyesi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Mezei Andor, yszemelynevy mezei andor yszemelynevy Mezei Andor yszemelynevy mezei yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Mezei yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy szkvztő. Mészáros István, yszemelynevy mészáros istván yszemelynevy Mészáros István yszemelynevy mészáros yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy gyalogos, Mészáros Sándor László,hdgy. yszemelynevy mészáros sándor lászló yszemelynevy Mészáros Sándor László yszemelynevy mészáros yszemelynevy sándor yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy Sándor yszemelynev fro. orosz fogs. Mihályfi Béla, yszemelynevy mihályfi béla yszemelynevy Mihályfi Béla yszemelynevy mihályfi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy t. fhdgy. Mihályi Ernő, yszemelynevy mihályi ernő yszemelynevy Mihályi Ernő yszemelynevy mihályi yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Mihályi yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy önk. szkvztő, Mihályi Károly, yszemelynevy mihályi károly yszemelynevy Mihályi Károly yszemelynevy mihályi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Mihályi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy tzds. fro. orosz fogs. Mihó László, yszemelynevy mihó lászló yszemelynevy Mihó László yszemelynevy mihó yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Mihó yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy zls. I. o. számvivő, kor. EÉK. Miklós Ferenc, yszemelynevy miklós ferenc yszemelynevy Miklós Ferenc yszemelynevy miklós yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Miklós yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Miklós György, yszemelynevy miklós györgy yszemelynevy Miklós György yszemelynevy miklós yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Miklós yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy gyalogos. Miklósy Gyula, yszemelynevy miklósy gyula yszemelynevy Miklósy Gyula yszemelynevy miklósy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Miklósy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Miklósy István, yszemelynevy miklósy istván yszemelynevy Miklósy István yszemelynevy miklósy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Miklósy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy alhdgy. Miskey József, yszemelynevy miskey józsef yszemelynevy Miskey József yszemelynevy miskey yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Miskey yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Molnár Antal, yszemelynevy molnár antal yszemelynevy Molnár Antal yszemelynevy molnár yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Molnár Gyula, yszemelynevy molnár gyula yszemelynevy Molnár Gyula yszemelynevy molnár yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy honv. önk. Müller Mátyás, yszemelynevy müller mátyás yszemelynevy Müller Mátyás yszemelynevy müller yszemelynevy mátyás yszemelynevy yszemelynevy Müller yszemelynevy Mátyás yszemelynevy ykodvegy huszárszds. fro. orosz fogs. Sig. Nádasi Oszkár, yszemelynevy nádasi oszkár yszemelynevy Nádasi Oszkár yszemelynevy nádasi yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Nádasi yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Nádor Jenő, yszemelynevy nádor jenő yszemelynevy Nádor Jenő yszemelynevy nádor yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Nádor yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Nádor Mihály, yszemelynevy nádor mihály yszemelynevy Nádor Mihály yszemelynevy nádor yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Nádor yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Nádor Zsiga, yszemelynevy nádor zsiga yszemelynevy Nádor Zsiga yszemelynevy nádor yszemelynevy zsiga yszemelynevy yszemelynevy Nádor yszemelynevy Zsiga yszemelynevy ykodvegy Nagy Dániel, yszemelynevy nagy dániel yszemelynevy Nagy Dániel yszemelynevy nagy yszemelynevy dániel yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Dániel yszemelynevy ykodvegy Nagy Gáspár, yszemelynevy nagy gáspár yszemelynevy Nagy Gáspár yszemelynevy nagy yszemelynevy gáspár yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Gáspár yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. D. Nagy Imre, yszemelynevy nagy imre yszemelynevy Nagy Imre yszemelynevy nagy yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy huszár őrm. fro. Nagy Jenő, yszemelynevy nagy jenő yszemelynevy Nagy Jenő yszemelynevy nagy yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy őrm. fro. eV. bV. KárK. Nagy N. Jenő, yszemelynevy nagy n. jenő yszemelynevy Nagy N. Jenő yszemelynevy nagy yszemelynevy n. yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy N. yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy őrm. Nagy József, yszemelynevy nagy józsef yszemelynevy Nagy József yszemelynevy nagy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Nagy Kálmán, yszemelynevy nagy kálmán yszemelynevy Nagy Kálmán yszemelynevy nagy yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Nagy László, yszemelynevy nagy lászló yszemelynevy Nagy László yszemelynevy nagy yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Nagy Pál, yszemelynevy nagy pál yszemelynevy Nagy Pál yszemelynevy nagy yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy fhdgy, fro. e Sig. Sig. bV. KárK. Nagy Sándor, yszemelynevy nagy sándor yszemelynevy Nagy Sándor yszemelynevy nagy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy fhdgy. Nagypál Béla, yszemelynevy nagypál béla yszemelynevy Nagypál Béla yszemelynevy nagypál yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Nagypál yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy önk. Sig. Négyessy Mátyás, yszemelynevy négyessy mátyás yszemelynevy Négyessy Mátyás yszemelynevy négyessy yszemelynevy mátyás yszemelynevy yszemelynevy Négyessy yszemelynevy Mátyás yszemelynevy ykodvegy Nógrády Sándor, yszemelynevy nógrády sándor yszemelynevy Nógrády Sándor yszemelynevy nógrády yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Nógrády yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Novotny Miklós, yszemelynevy novotny miklós yszemelynevy Novotny Miklós yszemelynevy novotny yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Novotny yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Nyárai Lajos, yszemelynevy nyárai lajos yszemelynevy Nyárai Lajos yszemelynevy nyárai yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Nyárai yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Nyárai Rezső, yszemelynevy nyárai rezső yszemelynevy Nyárai Rezső yszemelynevy nyárai yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Nyárai yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy Nyikos Zsigmond, yszemelynevy nyikos zsigmond yszemelynevy Nyikos Zsigmond yszemelynevy nyikos yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Nyikos yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Nyúl Lajos, yszemelynevy nyúl lajos yszemelynevy Nyúl Lajos yszemelynevy nyúl yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Nyúl yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Ocskay Mihály, yszemelynevy ocskay mihály yszemelynevy Ocskay Mihály yszemelynevy ocskay yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Ocskay yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy fhdgy, Olasz Lajos, yszemelynevy olasz lajos yszemelynevy Olasz Lajos yszemelynevy olasz yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Olasz yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy őrm. Oláh Ferenc, yszemelynevy oláh ferenc yszemelynevy Oláh Ferenc yszemelynevy oláh yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Oláh yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. Sig. KárK. Seb. Orbán József, yszemelynevy orbán józsef yszemelynevy Orbán József yszemelynevy orbán yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Orbán yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Ölvedy István, yszemelynevy ölvedy istván yszemelynevy Ölvedy István yszemelynevy ölvedy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Ölvedy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Pados Rezső, yszemelynevy pados rezső yszemelynevy Pados Rezső yszemelynevy pados yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Pados yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy gyalogos, fro. orosz fogs. Paksi Sándor, yszemelynevy paksi sándor yszemelynevy Paksi Sándor yszemelynevy paksi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Paksi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Palotai Antal, yszemelynevy palotai antal yszemelynevy Palotai Antal yszemelynevy palotai yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Palotai yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Palotay Árpád, yszemelynevy palotay árpád yszemelynevy Palotay Árpád yszemelynevy palotay yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Palotay yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Papp István, yszemelynevy papp istván yszemelynevy Papp István yszemelynevy papp yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Papp yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Papp Mihály, yszemelynevy papp mihály yszemelynevy Papp Mihály yszemelynevy papp yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Papp yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy honvéd, öngyilkos lett. Parlaghy Lajos, yszemelynevy parlaghy lajos yszemelynevy Parlaghy Lajos yszemelynevy parlaghy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Parlaghy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Paschali Viktor, yszemelynevy paschali viktor yszemelynevy Paschali Viktor yszemelynevy paschali yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Paschali yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy Patat (Erdélyi) Leó, yszemelynevy patat (erdélyi) leó yszemelynevy Patat (Erdélyi) Leó yszemelynevy patat yszemelynevy (erdélyi) yszemelynevy leó yszemelynevy yszemelynevy Patat yszemelynevy (Erdélyi) yszemelynevy Leó ysz Pálfi Bertalan, yszemelynevy pálfi bertalan yszemelynevy Pálfi Bertalan yszemelynevy pálfi yszemelynevy bertalan yszemelynevy yszemelynevy Pálfi yszemelynevy Bertalan yszemelynevy ykodvegy Pártos Dezső, yszemelynevy pártos dezső yszemelynevy Pártos Dezső yszemelynevy pártos yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Pártos yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy fro. Pásztor Béla, yszemelynevy pásztor béla yszemelynevy Pásztor Béla yszemelynevy pásztor yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Pásztor yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy zls. fro. EV. eV. bV. Pataki Kálmán, yszemelynevy pataki kálmán yszemelynevy Pataki Kálmán yszemelynevy pataki yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Pataki yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Pázmán Ferenc yszemelynevy pázmán ferenc yszemelynevy Pázmán Ferenc yszemelynevy pázmán yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Pázmán yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy frontszínész, Pázmándy Károly, yszemelynevy pázmándy károly yszemelynevy Pázmándy Károly yszemelynevy pázmándy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Pázmándy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy tüzér. Pelsőczi László, yszemelynevy pelsőczi lászló yszemelynevy Pelsőczi László yszemelynevy pelsőczi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Pelsőczi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Perényi Kálmán, yszemelynevy perényi kálmán yszemelynevy Perényi Kálmán yszemelynevy perényi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Perényi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Pethes Dezső, yszemelynevy pethes dezső yszemelynevy Pethes Dezső yszemelynevy pethes yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Pethes yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Petheő Attila, yszemelynevy petheő attila yszemelynevy Petheő Attila yszemelynevy petheő yszemelynevy attila yszemelynevy yszemelynevy Petheő yszemelynevy Attila yszemelynevy ykodvegy Pethő Pál, yszemelynevy pethő pál yszemelynevy Pethő Pál yszemelynevy pethő yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Pethő yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy hdgy. Petrik József, yszemelynevy petrik józsef yszemelynevy Petrik József yszemelynevy petrik yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Petrik yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy fhdgy. Pintér Dezső, yszemelynevy pintér dezső yszemelynevy Pintér Dezső yszemelynevy pintér yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Pintér yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy tzds. Pintér Lajos, yszemelynevy pintér lajos yszemelynevy Pintér Lajos yszemelynevy pintér yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Pintér yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy meghalt a hadi­kórházban. Pintye Lajos, yszemelynevy pintye lajos yszemelynevy Pintye Lajos yszemelynevy pintye yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Pintye yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy dr. Pogány Ferenc, yszemelynevy pogány ferenc yszemelynevy Pogány Ferenc yszemelynevy pogány yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Pogány yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. orosz. fogs. Pogány Márkus, yszemelynevy pogány márkus yszemelynevy Pogány Márkus yszemelynevy pogány yszemelynevy márkus yszemelynevy yszemelynevy Pogány yszemelynevy Márkus yszemelynevy ykodvegy Polgár Rezső, yszemelynevy polgár rezső yszemelynevy Polgár Rezső yszemelynevy polgár yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Polgár yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy Poór Miklós, yszemelynevy poór miklós yszemelynevy Poór Miklós yszemelynevy poór yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Poór yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. fro. Pribelszky Béla, yszemelynevy pribelszky béla yszemelynevy Pribelszky Béla yszemelynevy pribelszky yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Pribelszky yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Puskás Dániel, yszemelynevy puskás dániel yszemelynevy Puskás Dániel yszemelynevy puskás yszemelynevy dániel yszemelynevy yszemelynevy Puskás yszemelynevy Dániel yszemelynevy ykodvegy Radnai János, yszemelynevy radnai jános yszemelynevy Radnai János yszemelynevy radnai yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Radnai yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy zls. Radó Sándor, yszemelynevy radó sándor yszemelynevy Radó Sándor yszemelynevy radó yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Radó yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy II. o. számv. altiszt, fro. Radnóti Sándor, yszemelynevy radnóti sándor yszemelynevy Radnóti Sándor yszemelynevy radnóti yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Radnóti yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Radványi Dezső, yszemelynevy radványi dezső yszemelynevy Radványi Dezső yszemelynevy radványi yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Radványi yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy kat. főszámvívő, Rajna Sándor, yszemelynevy rajna sándor yszemelynevy Rajna Sándor yszemelynevy rajna yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Rajna yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy őrm. Rajnai Gábor, yszemelynevy rajnai gábor yszemelynevy Rajnai Gábor yszemelynevy rajnai yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Rajnai yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy póttart. honv., Rábai Tivadar, yszemelynevy rábai tivadar yszemelynevy Rábai Tivadar yszemelynevy rábai yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Rábai yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Rákosi Ferenc. yszemelynevy rákosi ferenc yszemelynevy Rákosi Ferenc yszemelynevy rákosi yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Repkai Béla, yszemelynevy repkai béla yszemelynevy Repkai Béla yszemelynevy repkai yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Repkai yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Rédei Frigyes, yszemelynevy rédei frigyes yszemelynevy Rédei Frigyes yszemelynevy rédei yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Rédei yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy szkvztő. Révész Jenő, yszemelynevy révész jenő yszemelynevy Révész Jenő yszemelynevy révész yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Révész yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy őrv. Révész Manó, yszemelynevy révész manó yszemelynevy Révész Manó yszemelynevy révész yszemelynevy manó yszemelynevy yszemelynevy Révész yszemelynevy Manó yszemelynevy ykodvegy Réz József, yszemelynevy réz józsef yszemelynevy Réz József yszemelynevy réz yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Réz yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Rogoz Imre, yszemelynevy rogoz imre yszemelynevy Rogoz Imre yszemelynevy rogoz yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Rogoz yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Rollkó József, yszemelynevy rollkó józsef yszemelynevy Rollkó József yszemelynevy rollkó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Rollkó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Román Tivadar, yszemelynevy román tivadar yszemelynevy Román Tivadar yszemelynevy román yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Román yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy Róna Zoltán, yszemelynevy róna zoltán yszemelynevy Róna Zoltán yszemelynevy róna yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Róna yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy frontszínész. Rónai Géza, yszemelynevy rónai géza yszemelynevy Rónai Géza yszemelynevy rónai yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Rónai yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Rónai Sándor, yszemelynevy rónai sándor yszemelynevy Rónai Sándor yszemelynevy rónai yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Rónai yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy szkvztő, orosz fogság, Rozgonyi István, yszemelynevy rozgonyi istván yszemelynevy Rozgonyi István yszemelynevy rozgonyi yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Rozgonyi yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Rózsa Jenő, yszemelynevy rózsa jenő yszemelynevy Rózsa Jenő yszemelynevy rózsa yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Rózsa yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Rózsahegyi Sándor, yszemelynevy rózsahegyi sándor yszemelynevy Rózsahegyi Sándor yszemelynevy rózsahegyi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Rózsahegyi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Rubinyi Tibor, yszemelynevy rubinyi tibor yszemelynevy Rubinyi Tibor yszemelynevy rubinyi yszemelynevy tibor yszemelynevy yszemelynevy Rubinyi yszemelynevy Tibor yszemelynevy ykodvegy Rucsek János, yszemelynevy rucsek jános yszemelynevy Rucsek János yszemelynevy rucsek yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Rucsek yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Saáry János, yszemelynevy saáry jános yszemelynevy Saáry János yszemelynevy saáry yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Saáry yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Sajgi Jenő, yszemelynevy sajgi jenő yszemelynevy Sajgi Jenő yszemelynevy sajgi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Sajgi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Sajó Vilmos, yszemelynevy sajó vilmos yszemelynevy Sajó Vilmos yszemelynevy sajó yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Sajó yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Salamon Béla, yszemelynevy salamon béla yszemelynevy Salamon Béla yszemelynevy salamon yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Salamon yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Salamon József, yszemelynevy salamon józsef yszemelynevy Salamon József yszemelynevy salamon yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Salamon yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy gyalogos, fro. KárK. Seb. Salai Károly, yszemelynevy salai károly yszemelynevy Salai Károly yszemelynevy salai yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Salai yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Salgó Andor, yszemelynevy salgó andor yszemelynevy Salgó Andor yszemelynevy salgó yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Salgó yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy tengerész, Salgó Béla, yszemelynevy salgó béla yszemelynevy Salgó Béla yszemelynevy salgó yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Salgó yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Salgó Jenő, yszemelynevy salgó jenő yszemelynevy Salgó Jenő yszemelynevy salgó yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Salgó yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy honv. tzds. fro. ballábát vesztette, szerb fogs. Sarkadi Gusztáv, yszemelynevy sarkadi gusztáv yszemelynevy Sarkadi Gusztáv yszemelynevy sarkadi yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Sarkadi yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Sarkadi Vilmos, yszemelynevy sarkadi vilmos yszemelynevy Sarkadi Vilmos yszemelynevy sarkadi yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Sarkadi yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Sarlai Béla, yszemelynevy sarlai béla yszemelynevy Sarlai Béla yszemelynevy sarlai yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Sarlai yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy hdgy, fro. eV. KárK. Sáfrány Vilmos, yszemelynevy sáfrány vilmos yszemelynevy Sáfrány Vilmos yszemelynevy sáfrány yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Sáfrány yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy tzds. Sándor Ármin, yszemelynevy sándor ármin yszemelynevy Sándor Ármin yszemelynevy sándor yszemelynevy ármin yszemelynevy yszemelynevy Sándor yszemelynevy Ármin yszemelynevy ykodvegy szkvztő, Sándorfi Sándor, yszemelynevy sándorfi sándor yszemelynevy Sándorfi Sándor yszemelynevy sándorfi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Sándorfi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Sárosi Andor, yszemelynevy sárosi andor yszemelynevy Sárosi Andor yszemelynevy sárosi yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Sárosi yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Sárosi Mihály, yszemelynevy sárosi mihály yszemelynevy Sárosi Mihály yszemelynevy sárosi yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Sárosi yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy fro. orosz fogs. Schottner Kamillo, yszemelynevy schottner kamillo yszemelynevy Schottner Kamillo yszemelynevy schottner yszemelynevy kamillo yszemelynevy yszemelynevy Schottner yszemelynevy Kamillo yszemelynevy ykodvegy őrm. Schulcz József, yszemelynevy schulcz józsef yszemelynevy Schulcz József yszemelynevy schulcz yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Schulcz yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Schuster József, yszemelynevy schuster józsef yszemelynevy Schuster József yszemelynevy schuster yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Schuster yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Sebesi László, yszemelynevy sebesi lászló yszemelynevy Sebesi László yszemelynevy sebesi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Sebesi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy hadapr. őrm. Selmeczy József, yszemelynevy selmeczy józsef yszemelynevy Selmeczy József yszemelynevy selmeczy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Selmeczy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Semjén Rezső, yszemelynevy semjén rezső yszemelynevy Semjén Rezső yszemelynevy semjén yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Semjén yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Sereghy Andor, yszemelynevy sereghy andor yszemelynevy Sereghy Andor yszemelynevy sereghy yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Sereghy yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy hdgy. Simai István, yszemelynevy simai istván yszemelynevy Simai István yszemelynevy simai yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Simai yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy fro. Siménfalvy Gyula, yszemelynevy siménfalvy gyula yszemelynevy Siménfalvy Gyula yszemelynevy siménfalvy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Siménfalvy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Siménfalvy Sándor, yszemelynevy siménfalvy sándor yszemelynevy Siménfalvy Sándor yszemelynevy siménfalvy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Siménfalvy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy szolg. vez. őrm. fro. eV. bV. KárK. Simon Jenő, yszemelynevy simon jenő yszemelynevy Simon Jenő yszemelynevy simon yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Simon yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Sipos Zoltán, yszemelynevy sipos zoltán yszemelynevy Sipos Zoltán yszemelynevy sipos yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Sipos yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy tzds. fro. a színészet 2-ik hősi halottja. Skultéty Béla, yszemelynevy skultéty béla yszemelynevy Skultéty Béla yszemelynevy skultéty yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Skultéty yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Solti Ernő, yszemelynevy solti ernő yszemelynevy Solti Ernő yszemelynevy solti yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Solti yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Sólyom Sándor, yszemelynevy sólyom sándor yszemelynevy Sólyom Sándor yszemelynevy sólyom yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Sólyom yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Somlár Mihály, yszemelynevy somlár mihály yszemelynevy Somlár Mihály yszemelynevy somlár yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Somlár yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Somlár Zsigmond, yszemelynevy somlár zsigmond yszemelynevy Somlár Zsigmond yszemelynevy somlár yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Somlár yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy npflk. önk. fro. Somlyó József, yszemelynevy somlyó józsef yszemelynevy Somlyó József yszemelynevy somlyó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Somlyó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Somogyi Béla, yszemelynevy somogyi béla yszemelynevy Somogyi Béla yszemelynevy somogyi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Somogyi Károly, tzds. fro. Sóskú­ti József, Steiner Jenő, Steinhardt Gé­za, Stella Gyula, hdgy. fro. vÉK. Stoll Béla, őrm. fro. eV. Sugár Károly, yszemelynevy somogyi károly, tzds. fro. sóskú­ti józsef, steiner jenő, steinhardt gé­za, stella gyula, hdgy. fro. yszemelynevy Somogyi Károly, tzds. fro. Sóskú­ti József, Steiner Jenő, Steinhardt Gé­z fhdgy. Sugár Károly, yszemelynevy sugár károly yszemelynevy Sugár Károly yszemelynevy sugár yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Sugár yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy gyalogos, fro. orosz fogs. Sugár Lajos, yszemelynevy sugár lajos yszemelynevy Sugár Lajos yszemelynevy sugár yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Sugár yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Sugár Leó, yszemelynevy sugár leó yszemelynevy Sugár Leó yszemelynevy sugár yszemelynevy leó yszemelynevy yszemelynevy Sugár yszemelynevy Leó yszemelynevy ykodvegy fro. eV. orosz fogs. Süveges János, yszemelynevy süveges jános yszemelynevy Süveges János yszemelynevy süveges yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Süveges yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Szabadkai József, yszemelynevy szabadkai józsef yszemelynevy Szabadkai József yszemelynevy szabadkai yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabadkai yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy M. Szabó Dániel, yszemelynevy szabó dániel yszemelynevy Szabó Dániel yszemelynevy szabó yszemelynevy dániel yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Dániel yszemelynevy ykodvegy B. Szabó Dávid, yszemelynevy szabó dávid yszemelynevy Szabó Dávid yszemelynevy szabó yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy B. Szabó Gábor, yszemelynevy szabó gábor yszemelynevy Szabó Gábor yszemelynevy szabó yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Szabó Gyula, yszemelynevy szabó gyula yszemelynevy Szabó Gyula yszemelynevy szabó yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Szabó Jenő, yszemelynevy szabó jenő yszemelynevy Szabó Jenő yszemelynevy szabó yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Szabó Lajos, yszemelynevy szabó lajos yszemelynevy Szabó Lajos yszemelynevy szabó yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Szabolcsi Ignác, yszemelynevy szabolcsi ignác yszemelynevy Szabolcsi Ignác yszemelynevy szabolcsi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Szabolcsi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy tüz. őrm. fro. EV. eV. bV. orosz fogs. Szakács Árpád, yszemelynevy szakács árpád yszemelynevy Szakács Árpád yszemelynevy szakács yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Szakács yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Szalay Antal, yszemelynevy szalay antal yszemelynevy Szalay Antal yszemelynevy szalay yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Szalay yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy fro. félkarját vesztette, K. Szalay Gyula, yszemelynevy szalay gyula yszemelynevy Szalay Gyula yszemelynevy szalay yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Szalay yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Szalay Mihály, yszemelynevy szalay mihály yszemelynevy Szalay Mihály yszemelynevy szalay yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Szalay yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Szalay Zsigmond, yszemelynevy szalay zsigmond yszemelynevy Szalay Zsigmond yszemelynevy szalay yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Szalay yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Szalóki (Robitsek) Zoltán, yszemelynevy szalóki (robitsek) zoltán yszemelynevy Szalóki (Robitsek) Zoltán yszemelynevy szalóki yszemelynevy (robitsek) yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Szalóki yszemelynevy (Robitsek) zls. fro. hősi halott. Szappanos Dezső. yszemelynevy szappanos dezső yszemelynevy Szappanos Dezső yszemelynevy szappanos yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Szappanos yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Szántó Dezső. yszemelynevy szántó dezső yszemelynevy Szántó Dezső yszemelynevy szántó yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Szántó yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Szántó Gáspár, yszemelynevy szántó gáspár yszemelynevy Szántó Gáspár yszemelynevy szántó yszemelynevy gáspár yszemelynevy yszemelynevy Szántó yszemelynevy Gáspár yszemelynevy ykodvegy fhdgy. Szászhalmi József, yszemelynevy szászhalmi józsef yszemelynevy Szászhalmi József yszemelynevy szászhalmi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szászhalmi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy fhdgy. Szemere Gy. yszemelynevy szemere gy. yszemelynevy Szemere Gy. yszemelynevy szemere yszemelynevy gy. yszemelynevy yszemelynevy Szemere yszemelynevy Gy. yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. EV. eV. bV. KárK. vör.Ker. EÉ. Szemerjai Tibor, yszemelynevy szemerjai tibor yszemelynevy Szemerjai Tibor yszemelynevy szemerjai yszemelynevy tibor yszemelynevy yszemelynevy Szemerjai yszemelynevy Tibor yszemelynevy ykodvegy Szende Ferenc, yszemelynevy szende ferenc yszemelynevy Szende Ferenc yszemelynevy szende yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Szende yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Szendrei Imre, yszemelynevy szendrei imre yszemelynevy Szendrei Imre yszemelynevy szendrei yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szendrei yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Szendrei István, yszemelynevy szendrei istván yszemelynevy Szendrei István yszemelynevy szendrei yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Szendrei yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Szentgály Jenő, yszemelynevy szentgály jenő yszemelynevy Szentgály Jenő yszemelynevy szentgály yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Szentgály yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Szentiványi Kálmán, yszemelynevy szentiványi kálmán yszemelynevy Szentiványi Kálmán yszemelynevy szentiványi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Szentiványi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Szepesi Ferenc, yszemelynevy szepesi ferenc yszemelynevy Szepesi Ferenc yszemelynevy szepesi yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Szepesi yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Szepesi Samu, yszemelynevy szepesi samu yszemelynevy Szepesi Samu yszemelynevy szepesi yszemelynevy samu yszemelynevy yszemelynevy Szepesi yszemelynevy Samu yszemelynevy ykodvegy gyalogos, Szerdahelyi Kálmán, yszemelynevy szerdahelyi kálmán yszemelynevy Szerdahelyi Kálmán yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Szerdahelyi Lajos, yszemelynevy szerdahelyi lajos yszemelynevy Szerdahelyi Lajos yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Szerémi János, yszemelynevy szerémi jános yszemelynevy Szerémi János yszemelynevy szerémi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Szerémi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Széchy Ferenc, yszemelynevy széchy ferenc yszemelynevy Széchy Ferenc yszemelynevy széchy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Széchy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy altiszt, fro. KárK. Székely J. Gyula, yszemelynevy székely j. gyula yszemelynevy Székely J. Gyula yszemelynevy székely yszemelynevy j. yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy J. yszemelynevy Gyula yszemelynevy yk hdgy. fro. orosz fogs. A. Székely Károly, yszemelynevy székely károly yszemelynevy Székely Károly yszemelynevy székely yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Székely Lajos, yszemelynevy székely lajos yszemelynevy Székely Lajos yszemelynevy székely yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy vÉK. Székely Rezső, yszemelynevy székely rezső yszemelynevy Székely Rezső yszemelynevy székely yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy Széki Ernő, yszemelynevy széki ernő yszemelynevy Széki Ernő yszemelynevy széki yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Széki yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy hdgy. Széll József, yszemelynevy széll józsef yszemelynevy Széll József yszemelynevy széll yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Széll yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. EV. eV. bV. KárK. Seb. 2. Szigeti Andor, yszemelynevy szigeti andor yszemelynevy Szigeti Andor yszemelynevy szigeti yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy hdgy. bV. Z. Szigethy Antal, yszemelynevy szigethy antal yszemelynevy Szigethy Antal yszemelynevy szigethy yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Szigethy yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Szigeti Gyula, yszemelynevy szigeti gyula yszemelynevy Szigeti Gyula yszemelynevy szigeti yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy B. Szigeti Jenő, yszemelynevy szigeti jenő yszemelynevy Szigeti Jenő yszemelynevy szigeti yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Szikla Szilárd, yszemelynevy szikla szilárd yszemelynevy Szikla Szilárd yszemelynevy szikla yszemelynevy szilárd yszemelynevy yszemelynevy Szikla yszemelynevy Szilárd yszemelynevy ykodvegy Szilágyi Ernő, yszemelynevy szilágyi ernő yszemelynevy Szilágyi Ernő yszemelynevy szilágyi yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Szili Sándor, yszemelynevy szili sándor yszemelynevy Szili Sándor yszemelynevy szili yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Szili yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Szintay Nándor, yszemelynevy szintay nándor yszemelynevy Szintay Nándor yszemelynevy szintay yszemelynevy nándor yszemelynevy yszemelynevy Szintay yszemelynevy Nándor yszemelynevy ykodvegy fhdgy. Szirmai Vilmos, yszemelynevy szirmai vilmos yszemelynevy Szirmai Vilmos yszemelynevy szirmai yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Szirmai yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy tzds. Szokolai Elemér, yszemelynevy szokolai elemér yszemelynevy Szokolai Elemér yszemelynevy szokolai yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Szokolai yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy Szombathelyi Mihály, yszemelynevy szombathelyi mihály yszemelynevy Szombathelyi Mihály yszemelynevy szombathelyi yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Szombathelyi yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy csend, szkvzető. Szombathy (Hosztinek) Nándor, yszemelynevy szombathy (hosztinek) nándor yszemelynevy Szombathy (Hosztinek) Nándor yszemelynevy szombathy yszemelynevy (hosztinek) yszemelynevy nándor yszemelynevy yszemelynevy Szombathy yszemelynevy őrm. fro. Szomori Miklós, yszemelynevy szomori miklós yszemelynevy Szomori Miklós yszemelynevy szomori yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Szomori yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy fro. eV. Szőts András yszemelynevy szőts andrás yszemelynevy Szőts András yszemelynevy szőts yszemelynevy andrás yszemelynevy yszemelynevy Szőts yszemelynevy András yszemelynevy ykodvegy szds. Szőcs Vilmos, yszemelynevy szőcs vilmos yszemelynevy Szőcs Vilmos yszemelynevy szőcs yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Szőcs yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Szőke Gyula, yszemelynevy szőke gyula yszemelynevy Szőke Gyula yszemelynevy szőke yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Szőke yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Szöllősi Gyula, yszemelynevy szöllősi gyula yszemelynevy Szöllősi Gyula yszemelynevy szöllősi yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Szöllősi yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Szőreghy Gyula, yszemelynevy szőreghy gyula yszemelynevy Szőreghy Gyula yszemelynevy szőreghy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Szőreghy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy tűzmester, fro. eV. Szőreghy János, yszemelynevy szőreghy jános yszemelynevy Szőreghy János yszemelynevy szőreghy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Szőreghy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy gyalogos fro. ifj.Szűcs László, yszemelynevy szűcs lászló yszemelynevy Szűcs László yszemelynevy szűcs yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Szűcs yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Takács Ágoston, yszemelynevy takács ágoston yszemelynevy Takács Ágoston yszemelynevy takács yszemelynevy ágoston yszemelynevy yszemelynevy Takács yszemelynevy Ágoston yszemelynevy ykodvegy Talzon Ernő, yszemelynevy talzon ernő yszemelynevy Talzon Ernő yszemelynevy talzon yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Talzon yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Tanai Dezső, yszemelynevy tanai dezső yszemelynevy Tanai Dezső yszemelynevy tanai yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Tanai yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott. Tanay Frigyes, yszemelynevy tanay frigyes yszemelynevy Tanay Frigyes yszemelynevy tanay yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Tanay yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy husz. hdgy. fro. EV. KárK. Tarján Aladár, yszemelynevy tarján aladár yszemelynevy Tarján Aladár yszemelynevy tarján yszemelynevy aladár yszemelynevy yszemelynevy Tarján yszemelynevy Aladár yszemelynevy ykodvegy népf. zászlós. Tary Mihály, yszemelynevy tary mihály yszemelynevy Tary Mihály yszemelynevy tary yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Tary yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy számv. altiszt. Tattler Béla, yszemelynevy tattler béla yszemelynevy Tattler Béla yszemelynevy tattler yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Tattler yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Tábori Imre, yszemelynevy tábori imre yszemelynevy Tábori Imre yszemelynevy tábori yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Tábori yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Táray Ferenc, yszemelynevy táray ferenc yszemelynevy Táray Ferenc yszemelynevy táray yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Táray yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. Ternyei Lajos, yszemelynevy ternyei lajos yszemelynevy Ternyei Lajos yszemelynevy ternyei yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Ternyei yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy npflk. őrm. meghalt a hadikórházban. Thuróczy Gyula, yszemelynevy thuróczy gyula yszemelynevy Thuróczy Gyula yszemelynevy thuróczy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Thuróczy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy fro. súlyos sebesült. Thury Elemér, yszemelynevy thury elemér yszemelynevy Thury Elemér yszemelynevy thury yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Thury yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy husz. szds. fro. Sig. EV. KárK. Seb. porosz Marién kereszt. Thuróczy Gyula, yszemelynevy thuróczy gyula yszemelynevy Thuróczy Gyula yszemelynevy thuróczy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Thuróczy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy fro. súlyos sebesült. Tibor Dezső, yszemelynevy tibor dezső yszemelynevy Tibor Dezső yszemelynevy tibor yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Tibor yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Tihanyi Oszkár, yszemelynevy tihanyi oszkár yszemelynevy Tihanyi Oszkár yszemelynevy tihanyi yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Tihanyi yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Tihanyi Zoltán, yszemelynevy tihanyi zoltán yszemelynevy Tihanyi Zoltán yszemelynevy tihanyi yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Tihanyi yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy Tirnovai Gyula, yszemelynevy tirnovai gyula yszemelynevy Tirnovai Gyula yszemelynevy tirnovai yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Tirnovai yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Tolnay József, yszemelynevy tolnay józsef yszemelynevy Tolnay József yszemelynevy tolnay yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Tolnay yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Tompa Béla, yszemelynevy tompa béla yszemelynevy Tompa Béla yszemelynevy tompa yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Tompa yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy e. é. önk. Tompa Kálmán, yszemelynevy tompa kálmán yszemelynevy Tompa Kálmán yszemelynevy tompa yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Tompa yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy kórházvonat - parancsnok. Tompos József, yszemelynevy tompos józsef yszemelynevy Tompos József yszemelynevy tompos yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Tompos yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy szkvztő, dr. Torday Ottó, yszemelynevy torday ottó yszemelynevy Torday Ottó yszemelynevy torday yszemelynevy ottó yszemelynevy yszemelynevy Torday yszemelynevy Ottó yszemelynevy ykodvegy fro. Toroczkai Antal, yszemelynevy toroczkai antal yszemelynevy Toroczkai Antal yszemelynevy toroczkai yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Toroczkai yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Tóth Béla, yszemelynevy tóth béla yszemelynevy Tóth Béla yszemelynevy tóth yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy fro. Tóth József, yszemelynevy tóth józsef yszemelynevy Tóth József yszemelynevy tóth yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Tóvári Antal, yszemelynevy tóvári antal yszemelynevy Tóvári Antal yszemelynevy tóvári yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Tóvári yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Tóvári Béla, yszemelynevy tóvári béla yszemelynevy Tóvári Béla yszemelynevy tóvári yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Tóvári yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Török Sándor, yszemelynevy török sándor yszemelynevy Török Sándor yszemelynevy török yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Török yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Tubai Mihály, yszemelynevy tubai mihály yszemelynevy Tubai Mihály yszemelynevy tubai yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Tubai yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy őrv. Turai Antal, yszemelynevy turai antal yszemelynevy Turai Antal yszemelynevy turai yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Turai yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Ujj Ferenc, yszemelynevy ujj ferenc yszemelynevy Ujj Ferenc yszemelynevy ujj yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Ujj yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Ujj L., yszemelynevy ujj l. yszemelynevy Ujj L. yszemelynevy ujj yszemelynevy l. yszemelynevy yszemelynevy Ujj yszemelynevy L. yszemelynevy ykodvegy Újvári K., yszemelynevy újvári k. yszemelynevy Újvári K. yszemelynevy újvári yszemelynevy k. yszemelynevy yszemelynevy Újvári yszemelynevy K. yszemelynevy ykodvegy Újvári Miklós, yszemelynevy újvári miklós yszemelynevy Újvári Miklós yszemelynevy újvári yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Újvári yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Unghváry Kálmán, yszemelynevy unghváry kálmán yszemelynevy Unghváry Kálmán yszemelynevy unghváry yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Unghváry yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy fhdgy. Vas Jenő, yszemelynevy vas jenő yszemelynevy Vas Jenő yszemelynevy vas yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Vas yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy hdapr. orosz fogs. Vákár Vilmos, yszemelynevy vákár vilmos yszemelynevy Vákár Vilmos yszemelynevy vákár yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Vákár yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy önk. őrm. fro. Vándor Andor, yszemelynevy vándor andor yszemelynevy Vándor Andor yszemelynevy vándor yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Vándor yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy Vándori B. Géza, yszemelynevy vándori b. géza yszemelynevy Vándori B. Géza yszemelynevy vándori yszemelynevy b. yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Vándori yszemelynevy B. yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodve fhdgy. fro. Sig. vitéz Végh Kálmán, yszemelynevy végh kálmán yszemelynevy Végh Kálmán yszemelynevy végh yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Végh yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy fro. Vértes Mihály, yszemelynevy vértes mihály yszemelynevy Vértes Mihály yszemelynevy vértes yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Vértes yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy fro. hősi halott, Zádor Dezső, yszemelynevy zádor dezső yszemelynevy Zádor Dezső yszemelynevy zádor yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Zádor yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy fhdgy. II. o. vör. ker. É. török vör. félhold. Zátony Kálmán, yszemelynevy zátony kálmán yszemelynevy Zátony Kálmán yszemelynevy zátony yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Zátony yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy hdgy. fro. angol és orosz fogs. Zemplényi Zoltán, yszemelynevy zemplényi zoltán yszemelynevy Zemplényi Zoltán yszemelynevy zemplényi yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Zemplényi yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy Zentay Árpád, yszemelynevy zentay árpád yszemelynevy Zentay Árpád yszemelynevy zentay yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Zentay yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Zilahi János, yszemelynevy zilahi jános yszemelynevy Zilahi János yszemelynevy zilahi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Zilahi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Zilahy Gyula, yszemelynevy zilahy gyula yszemelynevy Zilahy Gyula yszemelynevy zilahy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Zilahy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy frontszínész, Zilahy Lajos, yszemelynevy zilahy lajos yszemelynevy Zilahy Lajos yszemelynevy zilahy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Zilahy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy honv. fro. seb. Zilahy Pál, yszemelynevy zilahy pál yszemelynevy Zilahy Pál yszemelynevy zilahy yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Zilahy yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy fhdgy. fro. frontsz. katÉK. ESig. Sig., eV, bV. KárK. Seb. Marianna K. vitéz Zitás Bertalan yszemelynevy zitás bertalan yszemelynevy Zitás Bertalan yszemelynevy zitás yszemelynevy bertalan yszemelynevy yszemelynevy Zitás yszemelynevy Bertalan yszemelynevy ykodvegy (valki), fhadgy, fro. EV. KárK. Seb. vör. ker. É. Marianum K. ném. táb. É. Zoltán László. yszemelynevy zoltán lászló yszemelynevy Zoltán László yszemelynevy zoltán yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Zoltán yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy A magyar színészet hősi halottai az 1914—18. évi xtalanevtizedx 1925 világháborúban: Ardai Endre yszemelynevy ardai endre yszemelynevy Ardai Endre yszemelynevy ardai yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Ardai yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy (hadikórházban), Árnyai Károly yszemelynevy árnyai károly yszemelynevy Árnyai Károly yszemelynevy árnyai yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Árnyai yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy (hadikórházban), Bágyoni Szabó Gábor, yszemelynevy bágyoni szabó gábor yszemelynevy Bágyoni Szabó Gábor yszemelynevy bágyoni yszemelynevy szabó yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Bágyoni yszemelynevy Szabó yszemelynevy Gábor ysz Bán Tivadar yszemelynevy bán tivadar yszemelynevy Bán Tivadar yszemelynevy bán yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Bán yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy (hadikórházban), Barcsy Rezső yszemelynevy barcsy rezső yszemelynevy Barcsy Rezső yszemelynevy barcsy yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Barcsy yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy (hadikórházban), Belinszky József, yszemelynevy belinszky józsef yszemelynevy Belinszky József yszemelynevy belinszky yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Belinszky yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Bihar Sándor, yszemelynevy bihar sándor yszemelynevy Bihar Sándor yszemelynevy bihar yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Bihar yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Bogyó Zsigmond yszemelynevy bogyó zsigmond yszemelynevy Bogyó Zsigmond yszemelynevy bogyó yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Bogyó yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy (hadikórházban), Boldizsár Andor, yszemelynevy boldizsár andor yszemelynevy Boldizsár Andor yszemelynevy boldizsár yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Boldizsár yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy Boross Emil, yszemelynevy boross emil yszemelynevy Boross Emil yszemelynevy boross yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Boross yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Csapó Jenő, yszemelynevy csapó jenő yszemelynevy Csapó Jenő yszemelynevy csapó yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Csapó yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Cséry József, yszemelynevy cséry józsef yszemelynevy Cséry József yszemelynevy cséry yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Cséry yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Cziglán István, yszemelynevy cziglán istván yszemelynevy Cziglán István yszemelynevy cziglán yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Cziglán yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Czobor Gyula, yszemelynevy czobor gyula yszemelynevy Czobor Gyula yszemelynevy czobor yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Czobor yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Czuczor István, yszemelynevy czuczor istván yszemelynevy Czuczor István yszemelynevy czuczor yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Czuczor yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Dobi Ferenc, yszemelynevy dobi ferenc yszemelynevy Dobi Ferenc yszemelynevy dobi yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Dobi yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Dobos László yszemelynevy dobos lászló yszemelynevy Dobos László yszemelynevy dobos yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Dobos yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy (olasz hadifogságban), Domokos Róbert yszemelynevy domokos róbert yszemelynevy Domokos Róbert yszemelynevy domokos yszemelynevy róbert yszemelynevy yszemelynevy Domokos yszemelynevy Róbert yszemelynevy ykodvegy (hadikórházban). Erőss Bertalan Gyula, yszemelynevy erőss bertalan gyula yszemelynevy Erőss Bertalan Gyula yszemelynevy erőss yszemelynevy bertalan yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Erőss yszemelynevy Bertalan yszemelynevy Gyula Fekete Lajos, yszemelynevy fekete lajos yszemelynevy Fekete Lajos yszemelynevy fekete yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Gedő Gusztáv, yszemelynevy gedő gusztáv yszemelynevy Gedő Gusztáv yszemelynevy gedő yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Gedő yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Hemző Lajos, yszemelynevy hemző lajos yszemelynevy Hemző Lajos yszemelynevy hemző yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Hemző yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Intődy Oszkár, yszemelynevy intődy oszkár yszemelynevy Intődy Oszkár yszemelynevy intődy yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Intődy yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Jászkürthy Ferenc, yszemelynevy jászkürthy ferenc yszemelynevy Jászkürthy Ferenc yszemelynevy jászkürthy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Jászkürthy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Kaposi János, yszemelynevy kaposi jános yszemelynevy Kaposi János yszemelynevy kaposi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kaposi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Kálni István yszemelynevy kálni istván yszemelynevy Kálni István yszemelynevy kálni yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Kálni yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy (olasz fogságban), Kiss Imre Sándor, yszemelynevy kiss imre sándor yszemelynevy Kiss Imre Sándor yszemelynevy kiss yszemelynevy imre yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Imre yszemelynevy Sándor yszemelynevy yk Koós Károly, yszemelynevy koós károly yszemelynevy Koós Károly yszemelynevy koós yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Koós yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Koós Tibor, yszemelynevy koós tibor yszemelynevy Koós Tibor yszemelynevy koós yszemelynevy tibor yszemelynevy yszemelynevy Koós yszemelynevy Tibor yszemelynevy ykodvegy Kriener Jenő, yszemelynevy kriener jenő yszemelynevy Kriener Jenő yszemelynevy kriener yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Kriener yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Krisztinkovich Imre, yszemelynevy krisztinkovich imre yszemelynevy Krisztinkovich Imre yszemelynevy krisztinkovich yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Krisztinkovich yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy ifj. Lenkei György, yszemelynevy ifj. lenkei györgy yszemelynevy ifj. Lenkei György yszemelynevy ifj. yszemelynevy lenkei yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Lenkei yszemelynevy György yszemel Lévai Elemér, yszemelynevy lévai elemér yszemelynevy Lévai Elemér yszemelynevy lévai yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Lévai yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy Liptai Lajos, yszemelynevy liptai lajos yszemelynevy Liptai Lajos yszemelynevy liptai yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Liptai yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Marosffy Lajos yszemelynevy marosffy lajos yszemelynevy Marosffy Lajos yszemelynevy marosffy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Marosffy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy (hadikórházban), Marosi Henrik, yszemelynevy marosi henrik yszemelynevy Marosi Henrik yszemelynevy marosi yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Marosi yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy Mányoki Emil, yszemelynevy mányoki emil yszemelynevy Mányoki Emil yszemelynevy mányoki yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Mányoki yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Nagy Gáspár, yszemelynevy nagy gáspár yszemelynevy Nagy Gáspár yszemelynevy nagy yszemelynevy gáspár yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Gáspár yszemelynevy ykodvegy Pintér Lajos yszemelynevy pintér lajos yszemelynevy Pintér Lajos yszemelynevy pintér yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Pintér yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy (hadikórházban), Rábai Tivadar, yszemelynevy rábai tivadar yszemelynevy Rábai Tivadar yszemelynevy rábai yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Rábai yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy Semjén Rezső, yszemelynevy semjén rezső yszemelynevy Semjén Rezső yszemelynevy semjén yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Semjén yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy Sipos Zoltán, yszemelynevy sipos zoltán yszemelynevy Sipos Zoltán yszemelynevy sipos yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Sipos yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy Szalóki Zoltán, yszemelynevy szalóki zoltán yszemelynevy Szalóki Zoltán yszemelynevy szalóki yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Szalóki yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy A. Székely Károly, yszemelynevy a. székely károly yszemelynevy A. Székely Károly yszemelynevy a. yszemelynevy székely yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy A. yszemelynevy Székely yszemelynevy Károly yszemelynev Tanai Dezső, yszemelynevy tanai dezső yszemelynevy Tanai Dezső yszemelynevy tanai yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Tanai yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Ternyei Lajos yszemelynevy ternyei lajos yszemelynevy Ternyei Lajos yszemelynevy ternyei yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Ternyei yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy (hadikórházban), Vértes Mihály. yszemelynevy vértes mihály yszemelynevy Vértes Mihály yszemelynevy vértes yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Vértes yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Dicső nevüket az Orsz. Színészegyesület yintezmenyy orsz. színészegyesület yintezmenyy Orsz. Sz yintezmenyy orsz. yintezmenyy színészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Orsz. yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy székháza lépcsőházában, márványtáblán örökítette meg, melyet kegyeletes ünnepléssel avatott fel, 1926. xevtizedx 1925 március xtalanevtizedx 1935 30- án. (0Erődi Jenő yszemelynevy 0erődi jenő yszemelynevy 0Erődi Jenő yszemelynevy 0erődi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy 0Erődi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy és dr. Farkas Ferenc.) yszemelynevy dr. farkas ferenc yszemelynevy dr. Farkas Ferenc yszemelynevy dr. yszemelynevy farkas yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Farkas yszemelynevy Ferenc yszemelyn yszocikkszerzoy dr. farkas ferenc szin_IV.0556.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Világháború - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0556.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0556.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/32/32090.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Világháború

Szócikk: Világháború (1914-18) „Színész! Komédiás! — aláhuzottan és gúnyosan szokás e szavakat kimondani, valahányszor komoly helyzetben, komoly feladatok elvégzésére férfiak kellenek. Pedig nincs igazuk a gunyolódóknak. Ahányszor még a haza bajban volt, a magyar színész élete árán is kész volt megvédeni. Az elsők között jelentkezett a honvédzászlók alá, midőn Petőfi „Talpra, magyar!-ja elhangzott és a világháborúban is pazarul hullajtotta vérét a szegény ripacs azok helyett is, akik — kedvezőbb körülmények közt élvén — idehaza maradhattak. És hányan szenvedték át a rabság rettenetes éveit és soha nem szűnő lelkesedéssel építettek színpadot még ott is a magyar szó és magyar dal részére, melyeknek halhatalan erejével uj lelket öntöttek csüggedő honfitársaiba . . .! Most, amikor már csak az elhagyott lövészárkok kusza labirintusai maradtak meg imitt- amott a rettenetes vész emlék gyanánt, legyen szabad a krónikásnak seregszemlét tartani azok fölött, akik ott voltak, ahol a halált osztogatták . . . Hadd beszéljünk azokról a „komédiásokról, akik minden sablonos gúnyolódás ellenére a nagy vérzivatarban férfiak voltak, erős öklü és kemény szivű férfiak, hadd beszéljünk azokról, akik ifjúságuknak napsugaras éveit, férfikoruknak leszűrt komolyságát nemesen és bátran odaajándékozták Marsnak, akinek nyomában mindig ott lovagol hűbérese, a Mors . . .! És végül hadd irjuk fel azoknak a nevét, akik Galicia meszes gödreiben, Doberdo haragos sziklái között, az orosz végtelen hómezők alatt és szerte a világ négy táján alusszák a megszenvedett magyar hősök örök álmát . . . „Komédiásokéról lesz szó, akiknek arcán masztix helyett a szenvedés ragasztott zilált szakállt és képükre nem a festék, hanem sok álmatlan és halálszagu éjszaka rajzolta a barázdákat . . . Magyar színészek nevei sorakoznak itt, akik közül nem egy ott a messzeségben, távol megszokott közönségétől játszotta el a tragédia hálálj el enetét, amelyre ez egyszer taps nélkül zuhant le a „Vég kortinája. (Thury Elemér.) A világháború égésének előrevetett árnyéka a színházi világban is nagy nyugtalanságot idézett elő. Már a sarajevoi gyilkosság után elrendelt országos gyász is több napi kényszerszünetet jelentett a legtöbb vidéki társulatnak, 1914 július havában pedig a társulatok nagy része nyári szünetet tartott. Teljes lett a bizonytalanság, mikor megtörtént a hadüzenet. Az igazgatók megijedtek, hogy a behívások erősen megtizedelik tagjaikat és hogy a közönség elmarad a színházból. A legtöbb igazgató élt a szerződésbontó háborús klauzulával és augusztus elején beszüntette előadásait. A fővárosban Beöthy László körlevéllel szüntette meg színházi üzemét. Az Opera és a Nemzeti Színház egyelőre ki sem nyitotta kapuit. Az Országos Színészegyesület felszólította tagjait, hogy előrelátással igyekezzenek elhelyezkedni a privát pályákon, a miért több színész beállt villamoskalauznak. Csak Erdélyi Miklós nagyváradi igazgató játszott tovább társulatával, őt követte Szendrey Mihály, Hódmezővásárhelyen. Mégis a legtöbb társulat beszüntette működését. A kaposvári színházból hadi kórház lett. Dr. Janovics Jenő és Polgár Károly kivételével az öszes többi igazgatók felbontották a tagjaikkal kötött szerződéseket, A társadalom, hatóságok és egyesek siettek a kenyér nélkül maradt színészek segítségére. így a székesfehérvári városi tanács az igazgató kaucióját osztotta szét a szerződésnélkül maradt tagok közt, a New York-kávéház akkori tulajdonosai készséggel adakoztak és a szerződésnélküli színészek csoportokba állva a jobb kávéházakban és vendéglőkben tartottak alkalmi előadásokat. Aug. 18-tól a Király- és a Magyar Színház személyzete konzorcionális alapon bemutatta Pásztor Árpád „Ferenc József azt üzente c. alkalmi darabját, esténként két előadásban. A többi fővárosi és vidéki színház is megnyitotta kapuit előbb mérsékelt helyárak mellett. Aug. 22-én nyílt a Medgyaszay Kabaré. Aug. 25-én a Vígszínház nyitott Heltai Jenő „Akik itthon maradtak c. alkalmi darabjával. Aug. 30- án a vidéki színigazgatók elhatározták, hogy konzorcionális alapon folytatják a működést és ily alapon lassanként valamennyi társulat megkezdte a játékot. Szept. 17-én a Kultuszminisztérium is felbontotta az állami színházak tagjaival kötött szerződéseket és az igazgatóságokat ujabb redukált fizetések melletti szerződések megkötésére utasította. Így redukálta tagjainak fizetését a Vígszínház is. Ugy a fővárosban, mint a vidéken nagy részt hazafias, háborús alkalmi darabok igyekeztek a közönséget a színházba vonzani. Közben a színészek a hadijótékonyságot is szolgálják, az Operaház balettkara hósapkát köt, a színészek állandóan szerepelnek a hadi­jótékonyság javára tartott előadásokon és a hadi-kórházakban szórakoztatják a harctér első sebesültjeit. Dec. 16-án a Király- és a Magyar Színházban is meg­szűnik a konzorcium és redukált feltételekkel a régi szerződések lépnek érvénybe. 1915. jan. 10-ike körül a tömeges behívások folytán érezhetővé válik a vidéki szinészetnék a férfihiány, a mivel az itthonmaradt színészek részére u. n. konjunktúra veszi kezdetét. 1915. jan. 28-án a „Szigetvári vértanuk-kal újra megnyílik a Nemzeti Színház és ez év márc. 21-én az Operaház is megnyitja kapuit. A háborús láz kihajtja az embereket a nyilvános helyiségekbe, a hol mindig ujabb és ujabb háborús híreket hallanak, az itthon-maradt férfiak megjavult kereseti lehetőségei, a hadiszállításokból keletkező nagyobb keresetek megteremtették a színházakra is oly kedvező kiható háborús konjunktúrát, a melynek csak a harctérről hazaözönlő hősök elhelyezkedési küzdelme, a vesztes háború gazdasági krízise és a forradalmak vetettek véget oly alaposan, hogy annak következményeit és hatását (a rövid tőzsdei konjuktúrás időktől eltekintve) még ma is katasztrofálisan érzi az egész magyar színészet. Alábbiakban közöljük azoknak a ma­gyar színészeknek a névsorát, a kik a világháborúban résztvettek. Az adatok lehetnek egyes részeiben hiányosak, vagy tévesek, mert hivatalos adatok nem álltak rendelkezésünkre és tisztán a hírlapokra és más szerte található feljegyzésre, valamint személyes közlésekre voltunk utalva. Mégis megközelítőleg hű képét őriztük meg az utódok számára annak, hogy a világháború színészete mily tömegekkel, mennyi hősiességgel és mennyi élet- és véráldozattal szolgálta a harctéren is a haza szent ügyét. Az előforduló rövidítések a következők : szds—százados, fhdgy—főhad­nagy, hdgy—hadnagy, zls—zászlós, hadapr. j.—hadapród jelölt, őrm.—őr­mester, számv. alt.—számvivő altiszt, szkvztő — szakaszvezető, tzds—tizedes, őrv.—őrvezető, e. é. ölik.—egyéves ön­kéntes, t.—tartalékos, nflk—népfölkelő, tüz.—tüzér, husz.—huszár, honv.—hon­véd, fogs.—fogságba esett, fro.—front- szolgálatos, seb.—megsebesült. Kitünte­téseknél : kat ÉK—II. o. katonai érdem- kereszt, eSig. 2. 3.—ezüst Sig- signum laudis, AV—arany vitézségi érem, EV.—nagyezüst vitézségi érem, eV.—kis ezüst vitézségi érem, bV—bronz vitézségi érem, korAÉK.—koronás arany érdem kereszt, AÉK.—arany érdem kereszt, korEÉK.—koronás ezüst érdem­kereszt, EÉK.—ezüst érdem-kereszt, vasÉK.-vas érdem-kereszt, némVK.—né­met vaskereszt, KárK.—Károly csapat­kereszt, Seb.—Sebesülési érem, vörker- EÉ.—vöröskereszt ezüst érem, vörker.K. —vöröskereszt érdem-kereszt. A hábo­rús emlékérmet nem tüntettük fel, mert az természetesen az összes felsoroltakat megilleti : Aágh Endre, fhdgy, fro., Abay Gyula tzds, fro. vÉK., Abonyi Géza, — Abonyi Tivadar, hdgy. fro. bV. KárK. Seb., Ács József, szkvztő fro. EV. eV. bV. KárK., Ács Mihály, gyalogos, Ádám Pál, e. é. önk., Adorján Ödön, Ajtai Ödön, Alapi Nándor, hdgy, fro. Seb., Áldor Adolf, Áldory László, Állaga Géza, Antal Béla, Antal Lajos, fro. orosz fogs., ifj. Aradi Gerő, orosz fogs. megvakult, Aradi Jenő, fro. orosz fogs., Arányi József, e. é. önk. fro. KárK. Seb., Ardai Endre, e. é. önk. tizedes, megh. hadikórházban, Arnold Antal, Árnyai Antal, megh. hadikórházban, Asszonyi László, őrm. KorEÉK. VÉK, ifj. Baghy Gyula, fro. orosz fogs., Bakó Lajos, hdgy. fro. KárK. Seb., Bakó László, Baktai József, szkvztő, Balassa Ernő, e. é. önk., Balassa Imre, fhdgy. fro. Sig 2. ném VK., Balassa Sándor, Balázs Bálint, nflk., Balázs B. István, Bálint Béla, e. é. önk. frontszinész, Bálint Mihály, fro. eV. bV. Seb., Baló Elemér, fro. e. é. önk. őrv. KárK, Balogh Antal, őrv. Balogh Béla, Balogh Lajos, Balogh Sándor, Bán Tivadar, fro. hősi halott. Bánhidy József, tzds, fro. vitéz Bánky Róbert fro. Bánó Imre, Barabás Károly, Baranyai Ferenc, Barcsy Rezső, fro. KárK. Bárdossy Pál, Barna Andor, őrm. fro. vÉK, brV. KárK. Barna B. József, fro. eV. Barna Lajos, gyalogos, fro. KárK. Baróti József, fhdgy, fro. orosz fogs. Sig. KárK. Seb. Baróti Rezső, hdgy. fro. Sig. KárK. Seb. Bársony István, Bartha István, szds, sebesült szállító vonatnál, korAÉK, vör.KerEÉ. porosz vör. ker. vasérem. Bartos Ernő, e. é. önk. Bartos Bartunek József, gyalogos, fro. orosz fogs. bV. KárK. Seb. Bátori Illés, fro. Battyáni Kálmán, id. Békeffy Lajos, ifj. Békeffy Lajos, honv. gyalogos fro. KárK. Seb. Békefi Róbert, II. o. vör. KerK. Békési József, tzds. fro. fogs. Békéssy Bacsúr Antal, e. é. önk.szkvzető, Belinszky József, fro. hősi halott. Bellák Dezső, fro. féllábát vesztette, Bende László, hdgy. fro. eV2. bV. KárK. Beöthy László, husz. örm. Beöthy Zoltán, husz. zls. Bérczi Jenő, Beregi Gyula, Beregi Oszkár, fhdgy, dr. Beregi Sándor, Berengh József, vÉK. Berényi Gábor hdpr.j. őrm. Berg Ottó tüzér hdgy. fro. vitéz Bévárdy József, népf. fhdgy. Sig. EV. KárK. Bihar Sándor, fro. hősi halott. Bihari Alajos, Bihari László, fhdgy. fro. KárK. Seb. Binder Károly, e. é. önk. fro. Seb. Biró Géza, tzds. Biró Tivadar, tzds, fro. eV. bV. KárK. Blázsi István, kat. detektiv. Boda Ferenc, Bodnár Ferenc, őrv. fro. eV. bV. KárK. Bodnár Jenő, fro. orosz fogs. Bodor Imre, fro. KárK. vör. KerK. Bogyó Zsigmond, zszls. fro. hősi halott.Bokor Győző, szkvztő, fro. bV. vÉK. KárK. Boldizsár Andor, önk. fro. hősi halott. Bombai Gusztáv, távir, szkvztő. Bónyi József, őrv. fro. eV. bV. KárK. Boócz Lajos (Köpeczi), fhdgy, fro. EV. Seb. Borai Lajos, fhdgy. fro. bV. KárK. Seb. Boross Emil, hdgy. fro. hősi halott. Boross József, fro. KárK. Seb. Boross Mihály, Borsódy Mihály, tüzér, Borsos Miklós, Böszörményi Béla, Brádi Andor, Brenner Lajos, hdgy, Buda Dénes, Budai Imre, npflk. tzds. fro. Seb. Budai Sándor gyalogos. Burányi Ferenc, Cathry Ferenc, Csapó Jenő, hdapr. őrm. fro. a színészet első hősi halottja. Csatád Béla, hadapr. Csaszny Valér, a Színészegyesület tisztviselője, ny. tábornok, pozsonyi katonai parancsnok helyettes, Fer. József, rend. tiszti Ker. Kat. érd. ker. EV. stb. Csányi Mátyás, tiszthelyettes, Csányi Petrán Gyula, fro. Császár Gyula, őrv. Császár Sándor, Cseh Ferenc, Cseh Iván, Cselle Lajos, tüz. hdgy. Sig. eV. bV. KárK. Csepreghy Lajos, Cser Gyula, Cserny Béla, zls. fro. orosz fogs. Cséry József, fro. hősi halott. Cséry Lajos, fro. hősi halott. Csiszár Sándor, tzds, fro. eV. KárK. Seb. Csiszér Arthur, kórházparancsnok. Csóka József, Csomafáy Sándor, fro. orosz. fogs. Csőregh Jenő, szkvztő. Czaghány (Fleyer) Dezső, tzds. fro. bV. KárK. Seb. Czakó Béla, hdgy. eV. KárK. Seb. Czakó Károly, orosz fogs. Czakó Pál, tüz. fhdgy, fro, orosz fogs., Cziglán István, hősi halott; Czobor Ernő, fhdgy. fro. Czobor Gyula, fro. hősi halott. Czuczor István, fro. orosz fogs. ott meghalt, dr. Dalnoki Viktor, ezredorvos, korAÉK. porosz vör. ker. ÉK. Danis Jenő, Dányi János, őrv., törzsőrm. Darvas Ernő, fro. bV. Dávid Mihály hdgy. fro. Dayka Balázs, Deák Ferenc, hdgy. Deák Kornél, önk. fro. Deák Lőrinc, Dénesi Jenő, fro. bV.KárK. Derecskey Péter. Deréki János, tzds. fro. súlyosan megsebesült, ifi. Déry Béla, Déry János, nfJk. szkvztő. Dési Jenő, Dévényi Géza, Dévényi János, Dezsőfi László, zls. fro. EV. eV. Seb. Diskai József, fhdgy, fro. Sig2 KárK. Ditrói József, ifj. Ditrói Mór, Doby Ferenc, fro. olasz fogságban meghalt. Dobos László, fro. hősi halott, Dobosi Ármin, gyalogos, fro., Dombay Mihály, hdgy, 60 éves korában ment katonának. Domokos Róbert, tzds. megh. kat. kórházban. Donáth Ede, hdgy. Donáth Jenő, e. é. önk. szkvezető. fro. KárK. Donáth Lajos, Dormann Andor, szkvztő. Dózsa István, szkvzt. fro. Egyházy János, fro. orosz fogs. Endrey Gyula. Enyedi Imre, tzds. fro. orosz fogs. Eőry Pordán Béla, id. Eőry Pordán Lajos. Erdélyi Rezső, őrm. eÉK. Erdélyi Sándor, tzds. fro., Erdődy Elemér, Erdős Fülöp, szkvezető, fro. eV. bV. KárK. Sebesült. Erdős Hugó, őrv. fro. eV. bV. vör. ker. br. É. Erkel Béla, fhdgy, fro. Sig. EV. KárK. Seb. Erős József, Erős (Éberl) Béla, Erős Bertalan Gyula, fro. hősi halott. Erőskövy János, Éliás Gyula e. é. önk. Érczkövy Károly dr. Faludi Jenő, szds. Faludi Károly, őrm. fro. eV. bV. KárK. Faludi Sándor, szds. Falussy István, Faragó Dezső, tzds. fro. eV. bV. KárK. Seb. Farkas Ágoston, dr. Farkas Ferenc, szds. fro. Sig. KorAÉK. Fábián Mihály, hdgy. fro. AÉK. korEÉK. bV. KárK. Fáncsy Tamás, Fehér Gyula, tzds. Fehér Tivadar, ifj. Fehérváry József, Fekete Béla, szkvztő. fro. EV. Fekete Ferenc, Fekete Jenő, Fekete József, Fekete Lajos, fro. hősi halott. Fekete László, Fekete Mihály, Feleky Gábor, Fenyvesi Gyula, Ferenczi István, Ferenczi Lipót, Ferenczy Károly, hdgy. Fischer Károly, Fodor Lajos, tüz. hdgy. Fonyó Hugó, Forgács Jenő, önk. fro.Forrai Gábor, fro. Fóthi F. Károly, Földes Dezső, őrm. Földes Imre, Földes István, Földes Mihály, zls. Földessy Vilmos, fhdgy. fro. Sig 2. EV. eV. KárK. Földényi László, zls. fro. eV. orosz fogs. Földvári (Feith) Gyula, tüzér. fro. bV. KárK. Földváry Sándor, tűzmester, fro. bV. KárK. Friedmann Vilmos, Füzes István, Gaál Béla, fhdgy. fro. Sig. eV. KárK. bolgár vör. Ker. Gabányi Jenő, 1918-ban öngyilkos lett. dr. Gál Dezső, Galambos Elemér, Galantai Zoltán, Galetta Ferenc, Galgóczi Lajos, e. é. önk. fro. Gálosi Zoltán, tüzértiszt, fro. Garai Béla, Garami Sándor, őrm. fro. vitéz Garamszeghy Géczy Sándor, hdgy, fro. orosz fogs. az első színész-vitéz. Gáthy Kálmán, Garas Márton, Gazdácska Lajos, önk. szkvztő. Gábor Ernő, fro. orosz fogs. Gedő Gusztáv, hdgy. fro. hősi halott. Gellért Armand, szkvezető. Gellért Lajos, önk. Gere Zsigmond, fhdgy. fro. Sig. EV. Gergely Lajos, Gerő Jakab, Gerő János, Gerő Sándor, Gerzsó Pécsi Lajos, tzds, fro. Gózon Gyula, Gróf László, e. é. önk. hdapr. j. őrm. orosz fogs. Gulyás Menyhért, Gyarmati Géza, Gyárfás Dénes, Gyenis Ede, fro. Gyöngyi László, Gyöngyösi Károly, Györgyi Antal, az Orsz. Színészegyesület tisztviselője, npfk. hdgy. fro. orosz. fogs. EV. eV. bV. KárK. Györgyi Károly, Győri Gyula, Gyulai Géza, Gyulai József, tzds. fro. KárK. Haischinek Rezső, Hajagos Károly, önk. őrm. Hajdú Zoltán, npflk. fhdgy. fro. eV. bV. Kárk. Seb. Hajdutska László, honv. tüz. hdgy. fro. Hajnal György, npflk. fro. orosz fogs. Hajós Károly, npflk. hdgy. fro. bV. KárK. vör. ker. ÉK. Halász Alfréd, hdapr. őrm. fro. frontszínész. Halmai Béla, Halmai Sándor, Halmay Tibor, fhdgy. fro. Halmi Jenő, npflk. fhdgy. fro. ifj. Halmi Jenő, önk. Halmi Lajos, fhdgy. Halmos János, orv. fro. Hamvai Jenő, szkvztő, fro. Hamvas János, Harsányi József, táb. csendőrőrm. Harsányi Miklós, Harsányi Rezső, Havas Imre, Havas (Hemerka) Gyula, Havas Rezső, Havas Sándor, szkvztő. Hegedűs Tibor, Heltai Aladár, Heltai Andor, zls. fro. orosz fogs. Heltai Árpád, fro. Hemző Lajos, fro. hősi halott. Hermann Tamás, Heves Béla, Hevesi Miklós, dr. Hevesi Sándor, Hidasi Kálmán, Hódy Sándor, Horváth Gyula, fro. orosz fogs. Horváth István, fro. orosz fogs. Horváth Kálmán, vÉK. Horváth Sándor, önk. fro. dr. Hosszú Zoltán, hdgy. fro. bV. KárK. Hunyadi Emil, Huszár Károly, Hutyra Viktor, Ihász Lajos, e. é. önk., vitéz Imrey Mihály, fro. Inke Rezső, tzds. fro. súlyosan sebesült. Intődy Oszkár, fro. hősi halott. Iványi Antal, Iványi Dezső, Őrm. frontszínész. Iványi László, vár­tüzér, török félhold, fro. Iványi Sándor, Iványos Miklós, szkvztő, vitéz Jakabffy Dezső, hdgy. fro. AV. II. o. vör. ker. EÉ. Jatzkó Rezső, zls. Jáki Dezső, fhdgy. Jámbor György, Jászkürthy Ferenc, fro. hősi halott. Jávor Alfréd, önk. Jávor Antal, Jenei Ferenc, hdapr. Jobbay József, Juhász Dezső, hdapr. jel. Juhász József, Justh Gyula, önk. önn. fro. Kabók Győző, nflk.-hdgy. Kabos Gyula, Kabos László, fro. orosz fogs. Kalmár Béla, Kalmár József, Kallós Béla, fro. Kallós József, II. o. számv. alt. Kalotay László, Kaposi János, fro. hősi halott. Kapronczai Gyula, Kardos Ferenc, Kasza János, Káldor Dezső, trén. őrm. Kállai Gyula, Kállai Károly, tzds. Kálni István, fro. hősi halott. Károlyi János, őrv. Kelemen Ferenc, Kelemen Lajos, zls. fro. eV. KárK. Seb. Kelemen Lajos, tüzér fhdgy. fro. Kelen Emil, Keller István, Kellér Gyula, hdapr. jel. Kertész Lajos, Kertész Mihály, Kertész Sándor, Kertész Zsigmond, dr. Kesztler Ede, szds. fro. III. o. ker. ÉK. Sig. 2. Kispál Károly, Kispálfi János, Kiss Árpád, Kiss Ferenc, Kiss Gyula, önk. Kiss Imre Sándor, háborúban eltűnt, hősi halott, Kiss Nándor, Klaniczay Gyula, fhdgy. fro. sebesült. Kmetty Lajos, szkvzető, fro. KárK. Koltai Jenő, Koltai Lajos, Komáromi Pál, hdapr. Komor Vilmos, fro. EV. eV. bV. KárK. Seb. Koncz Mihály, e. é. önk. hadapr. jel. fro. sebesült. Kondor Miklós, tűzmester, fro. EV. eV. KárK. Kormos Ferenc, fro. sebesült. Kormos Lipót, tzds. fro. Koós Károly, fro. hősi halott, Koós Tibor, fro. hősi halott. Kornai Sándor, Kostaly Gábor, gyalogos, fro. bV. KárK. Seb. Kottler Manó, B. Kovács Andor, őrm. fro. EV. eV. bV. KárK. Kovács Ernő, repülő, Kovács Ferenc, t. őrv. fro. Sz. Kovács Gyula, npflk. őrm. Kovács Imre, szkvztő, fro. Kovács Tibor, önk. Kozma Gyula, Körmendy Árpád szkvztő, fro. eV. bV. Korner Rezső, Krasznai Elek, őrm. fro. EV. Krisztinkovich Imre, zls. fro. EV. hősi halott. Kriener Jenő, npflk. fhdgy. fro. Sig. hősi halott. Kubinszky Viktor, fővadász, Kún Dezső. tzds. fro. orosz fogs. Kún (Környei) Sándor, fro. orosz fogs. Kürthy György, fhdgy. Ladiszlay József, tüzér npflk. tizedes. Lakatos Sándor, Lantos Ferenc, Lándori Gyula, Lángh Gyula, hdapr. jel. László Imre, tart. tiszt. László Tivadar, Lászlófi Gyula, Lebeda Géza, Lendvai Ferenc, hdgy. fro. Sig. bV. KárK. Lengyel József, tiszt. fro. orosz fogs. Lengyel Vilmos, hdgy. Lenkei György ifj. fro. hősi halott, Leopold Gyula szds. fro. III. o. kat. ÉK. Leszkay András, huszárfhdgy. Légrády Pál, őrv. Lévai Elemér, fro. hősi halott. Lévai Pál. Ligeti Aladár fro. bV. KárK. Seb. frontszínész. Ligeti Lajos, Lilich Miklós, Liptai Lajos, fro. hősi halott. Lontay István, önk. szkvztő. fro. bV. KárK. angol fogs. Lónyai Oszkár, Lóránd Lajos, Lóránd Vilmos, hdgy. fro. EV. eV. bV. 2. KárK. Seb. német vas­kereszt. Losonczy Zoltán, őrm. fro. Lugosi Béla, Lugosi Dániel, Lukács Lipót, Madas István, Magas Béla, Magasházy János, altiszt, fro. Magyari Dezső, Magyari Lajos, tzds. Magyaródi János, Majthényi László, Makai Elemér, Maklári Zoltán, fro. fogs. Mányoki Emil fro. hősi halott. Marosffy Lajos, őrv. fro. kat. kórházban halt meg. Marosi Géza, őrm. Marosi Henrik, fro. hősi halott. Marosi M. Géza, Matolcsi Béla, Mazor Ferenc, Márkus Alfréd, Márkus János, Máthé Gyula, Máthé Sándor, frontszínész. Mátrai Ernő, Mátrai (Maczonkay) József, fro. olasz fogs. Medgyaszai József, Medgyesi József, Mezei Andor, szkvztő. Mészáros István, gyalogos, Mészáros Sándor László,hdgy. fro. orosz fogs. Mihályfi Béla, t. fhdgy. Mihályi Ernő, önk. szkvztő, Mihályi Károly, tzds. fro. orosz fogs. Mihó László, zls. I. o. számvivő, kor. EÉK. Miklós Ferenc, Miklós György, gyalogos. Miklósy Gyula, Miklósy István, alhdgy. Miskey József, fro. orosz fogs. Molnár Antal, fro. orosz fogs. Molnár Gyula, honv. önk. Müller Mátyás, huszárszds. fro. orosz fogs. Sig. Nádasi Oszkár, Nádor Jenő, Nádor Mihály, fro. orosz fogs. Nádor Zsiga, Nagy Dániel, Nagy Gáspár, fro. hősi halott. D. Nagy Imre, huszár őrm. fro. Nagy Jenő, őrm. fro. eV. bV. KárK. Nagy N. Jenő, őrm. Nagy József, Nagy Kálmán, Nagy László, fro. orosz fogs. Nagy Pál, fhdgy, fro. e Sig. Sig. bV. KárK. Nagy Sándor, fhdgy. Nagypál Béla, önk. Sig. Négyessy Mátyás, Nógrády Sándor, Novotny Miklós, Nyárai Lajos, Nyárai Rezső, Nyikos Zsigmond, Nyúl Lajos, Ocskay Mihály, fhdgy, Olasz Lajos, őrm. Oláh Ferenc, fhdgy. fro. Sig. KárK. Seb. Orbán József, Ölvedy István, Pados Rezső, gyalogos, fro. orosz fogs. Paksi Sándor, Palotai Antal, Palotay Árpád, Papp István, Papp Mihály, honvéd, öngyilkos lett. Parlaghy Lajos, Paschali Viktor, Patat (Erdélyi) Leó, Pálfi Bertalan, Pártos Dezső, fro. Pásztor Béla, zls. fro. EV. eV. bV. Pataki Kálmán, Pázmán Ferenc frontszínész, Pázmándy Károly, tüzér. Pelsőczi László, Perényi Kálmán, Pethes Dezső, Petheő Attila, Pethő Pál, hdgy. Petrik József, fhdgy. Pintér Dezső, tzds. Pintér Lajos, meghalt a hadi­kórházban. Pintye Lajos, dr. Pogány Ferenc, hdgy. fro. orosz. fogs. Pogány Márkus, Polgár Rezső, Poór Miklós, e. é. önk. fro. Pribelszky Béla, Puskás Dániel, Radnai János, zls. Radó Sándor, II. o. számv. altiszt, fro. Radnóti Sándor, fro. orosz fogs. Radványi Dezső, kat. főszámvívő, Rajna Sándor, őrm. Rajnai Gábor, póttart. honv., Rábai Tivadar, fro. hősi halott. Rákosi Ferenc. Repkai Béla, Rédei Frigyes, szkvztő. Révész Jenő, őrv. Révész Manó, Réz József, Rogoz Imre, Rollkó József, Román Tivadar, Róna Zoltán, frontszínész. Rónai Géza, Rónai Sándor, szkvztő, orosz fogság, Rozgonyi István, Rózsa Jenő, Rózsahegyi Sándor, Rubinyi Tibor, Rucsek János, Saáry János, Sajgi Jenő, Sajó Vilmos, Salamon Béla, Salamon József, gyalogos, fro. KárK. Seb. Salai Károly, Salgó Andor, tengerész, Salgó Béla, Salgó Jenő, honv. tzds. fro. ballábát vesztette, szerb fogs. Sarkadi Gusztáv, Sarkadi Vilmos, Sarlai Béla, hdgy, fro. eV. KárK. Sáfrány Vilmos, tzds. Sándor Ármin, szkvztő, Sándorfi Sándor, Sárosi Andor, fro. orosz fogs. Sárosi Mihály, fro. orosz fogs. Schottner Kamillo, őrm. Schulcz József, Schuster József, Sebesi László, hadapr. őrm. Selmeczy József, Semjén Rezső, fro. hősi halott. Sereghy Andor, hdgy. Simai István, fro. Siménfalvy Gyula, Siménfalvy Sándor, szolg. vez. őrm. fro. eV. bV. KárK. Simon Jenő, Sipos Zoltán, tzds. fro. a színészet 2-ik hősi halottja. Skultéty Béla, Solti Ernő, Sólyom Sándor, Somlár Mihály, Somlár Zsigmond, npflk. önk. fro. Somlyó József, Somogyi Béla, Somogyi Károly, tzds. fro. Sóskú­ti József, Steiner Jenő, Steinhardt Gé­za, Stella Gyula, hdgy. fro. vÉK. Stoll Béla, őrm. fro. eV. Sugár Károly, fhdgy. Sugár Károly, gyalogos, fro. orosz fogs. Sugár Lajos, Sugár Leó, fro. eV. orosz fogs. Süveges János, Szabadkai József, M. Szabó Dániel, B. Szabó Dávid, B. Szabó Gábor, fro. hősi halott. Szabó Gyula, Szabó Jenő, Szabó Lajos, Szabolcsi Ignác, tüz. őrm. fro. EV. eV. bV. orosz fogs. Szakács Árpád, Szalay Antal, fro. félkarját vesztette, K. Szalay Gyula, Szalay Mihály, Szalay Zsigmond, Szalóki (Robitsek) Zoltán, zls. fro. hősi halott. Szappanos Dezső. Szántó Dezső. Szántó Gáspár, fhdgy. Szászhalmi József, fhdgy. Szemere Gy. hdgy. fro. EV. eV. bV. KárK. vör.Ker. EÉ. Szemerjai Tibor, Szende Ferenc, Szendrei Imre, Szendrei István, Szentgály Jenő, Szentiványi Kálmán, Szepesi Ferenc, Szepesi Samu, gyalogos, Szerdahelyi Kálmán, Szerdahelyi Lajos, Szerémi János, Széchy Ferenc, altiszt, fro. KárK. Székely J. Gyula, hdgy. fro. orosz fogs. A. Székely Károly, fro. hősi halott. Székely Lajos, vÉK. Székely Rezső, Széki Ernő, hdgy. Széll József, fhdgy. fro. EV. eV. bV. KárK. Seb. 2. Szigeti Andor, hdgy. bV. Z. Szigethy Antal, Szigeti Gyula, B. Szigeti Jenő, Szikla Szilárd, Szilágyi Ernő, Szili Sándor, Szintay Nándor, fhdgy. Szirmai Vilmos, tzds. Szokolai Elemér, Szombathelyi Mihály, csend, szkvzető. Szombathy (Hosztinek) Nándor, őrm. fro. Szomori Miklós, fro. eV. Szőts András szds. Szőcs Vilmos, Szőke Gyula, Szöllősi Gyula, Szőreghy Gyula, tűzmester, fro. eV. Szőreghy János, gyalogos fro. ifj.Szűcs László, Takács Ágoston, Talzon Ernő, Tanai Dezső, fro. hősi halott. Tanay Frigyes, husz. hdgy. fro. EV. KárK. Tarján Aladár, népf. zászlós. Tary Mihály, számv. altiszt. Tattler Béla, Tábori Imre, Táray Ferenc, hdgy. fro. Ternyei Lajos, npflk. őrm. meghalt a hadikórházban. Thuróczy Gyula, fro. súlyos sebesült. Thury Elemér, husz. szds. fro. Sig. EV. KárK. Seb. porosz Marién kereszt. Thuróczy Gyula, fro. súlyos sebesült. Tibor Dezső, Tihanyi Oszkár, Tihanyi Zoltán, Tirnovai Gyula, Tolnay József, Tompa Béla, e. é. önk. Tompa Kálmán, kórházvonat - parancsnok. Tompos József, szkvztő, dr. Torday Ottó, fro. Toroczkai Antal, Tóth Béla, fro. Tóth József, Tóvári Antal, Tóvári Béla, Török Sándor, Tubai Mihály, őrv. Turai Antal, Ujj Ferenc, Ujj L., Újvári K., Újvári Miklós, Unghváry Kálmán, fhdgy. Vas Jenő, hdapr. orosz fogs. Vákár Vilmos, önk. őrm. fro. Vándor Andor, Vándori B. Géza, fhdgy. fro. Sig. vitéz Végh Kálmán, fro. Vértes Mihály, fro. hősi halott, Zádor Dezső, fhdgy. II. o. vör. ker. É. török vör. félhold. Zátony Kálmán, hdgy. fro. angol és orosz fogs. Zemplényi Zoltán, Zentay Árpád, Zilahi János, Zilahy Gyula, frontszínész, Zilahy Lajos, honv. fro. seb. Zilahy Pál, fhdgy. fro. frontsz. katÉK. ESig. Sig., eV, bV. KárK. Seb. Marianna K. vitéz Zitás Bertalan (valki), fhadgy, fro. EV. KárK. Seb. vör. ker. É. Marianum K. ném. táb. É. Zoltán László. A magyar színészet hősi halottai az 1914—18. évi világháborúban: Ardai Endre (hadikórházban), Árnyai Károly (hadikórházban), Bágyoni Szabó Gábor, Bán Tivadar (hadikórházban), Barcsy Rezső (hadikórházban), Belinszky József, Bihar Sándor, Bogyó Zsigmond (hadikórházban), Boldizsár Andor, Boross Emil, Csapó Jenő, Cséry József, Cziglán István, Czobor Gyula, Czuczor István, Dobi Ferenc, Dobos László (olasz hadifogságban), Domokos Róbert (hadikórházban). Erőss Bertalan Gyula, Fekete Lajos, Gedő Gusztáv, Hemző Lajos, Intődy Oszkár, Jászkürthy Ferenc, Kaposi János, Kálni István (olasz fogságban), Kiss Imre Sándor, Koós Károly, Koós Tibor, Kriener Jenő, Krisztinkovich Imre, ifj. Lenkei György, Lévai Elemér, Liptai Lajos, Marosffy Lajos (hadikórházban), Marosi Henrik, Mányoki Emil, Nagy Gáspár, Pintér Lajos (hadikórházban), Rábai Tivadar, Semjén Rezső, Sipos Zoltán, Szalóki Zoltán, A. Székely Károly, Tanai Dezső, Ternyei Lajos (hadikórházban), Vértes Mihály. Dicső nevüket az Orsz. Színészegyesület székháza lépcsőházában, márványtáblán örökítette meg, melyet kegyeletes ünnepléssel avatott fel, 1926. március 30- án. (0Erődi Jenő és dr. Farkas Ferenc.) szin_IV.0556.pdf IV