« BARS VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Bars vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI BARS VÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ
MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
Elnök: RÁKOSI JENŐ.
Szerkesztő: dr. BOROVSZKY SAMU.
TAGOK:
Dr. Balassa József
tanár.
Dr. Balkay Béla
ügyvéd, író.
Balogh Pál
hírlapíró.
Bánóczi József dr.
tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Bársony István
a Kisfaludy-társaság tagja.
Bayer József
főgimn. tanár, a m. t. akad. tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, orsz. képv., a m. tud. akadémia tagja.
Benedek Elek
a Kisfaludy-társaság tagja.
Berzeviczy Albert
ny. államtitkár, orsz. képv. a Kisfaludy-társaság tagja.
Dr. Bezerédj Viktor
belügyminiszteri tanácsos.
Berecz Antal
a m. földrajzi társaság főtitkára.
Dr. Bolemann István
kir. tanácsos.
Dr. Borbás Vincze
kolozsvári egyetemi tanár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgó-tarjáni vasmű-részvény-társaság vezérigazgatója.
Dr. Csapodi István
író, egyetemi m.-tanár.
Császár Imre
orsz. szinművészeti akad. tanár.
Csoma József
a m. tud. akadémia tagja, a herald. és geneal. társ. ig. v. tagja.
Czigler Győző
műegyetemi r. tanár.
Dr. Dárday Sándor
min. tanácsos, a «Jogtudományi Közlöny» főszerkesztője.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dedek Crescens Lajos
tudomány-egyetemi könyvtár-őr.
Dobokay Lajos
földmiv. miniszteri tanácsos.
Dr. Entz Géza
műegyetemi r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Enyedi Lukács
min. tan., a m. agrár- és járadékbank vezérigazgatója.
Dr. Erdélyi Pál
az Erdélyi Múzeum könyvtárának igazgatója.
Dr. Falk Miksa
országgyűlési képviselő, a »Pester Lloyd« főszerkesztője, a m. tud. akadémia tagja.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Gerely József
szerkesztő.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
György Aladár
az országos statisztikai hivatal könyvtárnoka.
Hock János
plébános, országgyűlési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
m. kir. honvédezredes, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Hutyra Ferencz
az állatorvosi főiskola igazgatója.
Dr. Jókai Mór
főrendiházi tag, a m. tud. akad. tagja.
Kada Elek
író, Kecskemét város polgármestere.
Dr. Katona Lajos
a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Kenedi Géza
szerkesztő.
Kenessey Kálmán
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Konkoly Thege Miklós
orsz. képv., a központi meterologiai intézet igazgatója, a m. tud. akadémia tagja.
Kormos Alfréd
a «Magyar Pénzügy» szerkesztője.
Kőrösi József
a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, a m. tud. akad. tagja.
Kovács Albert
ev. ref. theologiai tanár.
Kovács S. Aladár
kir. főmérnök.
Landgraf János
országos halászati felügyelő.
Landherr Gyula
műépítész.
Dr. Lipcsey Ádám
lapszerkesztő.
Lóczy Lajos
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Madarász Gyula
nemzeti múzeumi őr.
Dr. Nagy Géza
nemzeti múzeumi őr, a m. tud. akadémia tagja.
Németh József
földmivelésügyi min. titkár.
Dr. Némethy Károly
belügyminiszteri tanácsos.
Dr. Nyáry Sándor
műegyetemi m. tanár.
Dr. Ortvay Tivadar
jogakadémiai tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Óváry Lipót
orsz. levéltárnok, a m. tud. akad. tagja.
Dr. Pasteiner Gyula
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja
Porzsolt Kálmán
a budapesti népszínház igazgatója.
Dr. ifj. Reiszig Ede
a herald. és geneal. társaság ig. vál. tagja.
Dr. Rodiczky Jenő
cs. és kir. asztalnok, földmiv. min. osztálytanácsos.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeológus.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára, orsz. képviselő.
Szabó Antal
belügyminiszteri oszt.-tanácsos.
Id. Szinnyei József
a n. múzeumi hirlapkönyvtár őre, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. ifj. Szinnyei József
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Strausz Adolf
tanár.
Dr. Szterényi Hugó
tanár.
Dr. Thallóczy Lajos
udvari tanácsos, a m. t akadémia tagja.
Dr. Váradi Antal
az orsz. színművészeti akadémia igazgatója.
Dr. Vécsey Tamás
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Vende Aladár
a monografia segédszerkesztője.
Dr. Visontai Soma
ügyvéd, orsz. kpviselő.

« BARS VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Bars vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI BARS VÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »