« ESZTERGOM VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Esztergom vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ESZTERGOMMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »

ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:
ELNÖK:
RÁKOSI JENŐ
főrendi tag.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
FŐSZERKESZTŐ:
BOROVSZKY SAMU Dr.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
VIRTER FERENCZ
az Országos Monografia Társaság
igazgatója.
VENDE ALADÁR
az Országos Monográfia
szerkesztője.
MÁSODELNÖK:
LÓCZY LAJOS Dr.
A Földtani Intézet igazgatója,
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Balassa József dr.
tanár.
Baltik Frigyes
ág. h. ev. püspök.
Balogh Pál
iró.
Bánóczi József dr.
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bárczy István dr.
Budapest székesfőváros polgármestere.
Bársony István
a Kisfaludy-Társaság tagja,
a Budapesti Közlöny szerkesztője.
Bátky Zsigmond dr.
a Néprajzi Múzeum őre.
Bayer József
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Benedek Elek
a Kisfaludy-Társaság tagja.
Bernát István
orsz. képviselő, a M. Tud. Akadémia tagja.
Berzeviczy Albert
v. b. t. t., ny. vall.- és közokt. miniszter, a Magy. Tud. Akadémia elnöke.
Bezerédy Viktor dr.
államtitkár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgótarjáni vasműrészvénytársaság vezérigazgatója.
Csapodi István
egyetemi m.-tanár.
Császár Imre
Orsz. Színműv. Akad. tanár.
Csoma József.
a M. Tud. Akadémia tagja, a Herald. és Geneal. társ. ig. v. tagja.
Csőke Ferenc
keresk. min. tanácsos, az elnöki osztály főnöke.
Dárday Sándor dr.
a m. kir. állami legfelsőbb számvevőszék alelnöke.
Dedek Crescens Lajos
tudom.-egyetemi könyvtárőr, tb. udvari káplán.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirda-igazgató.
Dobokay Lajos
m. kir. földmiv. miniszteri tanácsos.
Entz Géza dr.
műegyetemi r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Erdélyi Pál dr.
az Erdélyi Múzeum könyvtárának igazgatója.
Fejérpataky László dr.
a Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgató-őre, a M. Tud. Akadémia tagja.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Gelléri Mór
kir. tanácsos, az Orsz. Iparegyesület igazgatója.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
Havass Rezső
a Földrajzi Társaság alelnöke.
Hoch János
plebános, országgyűlési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
altábornagy, a M. Tud. Akadémia tagja.
Hutyra Ferencz dr.
udv. tanácsos, az állatorvosi főiskola igazgatója.
Kada Elek
író, Kecskemét város polgármestere.
Kammerer Ernő
min. tanácsos, a Szépművészeti Múzeum igazgatója.
Katona Lajos dr.
egyet. ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Kenedi Géza dr.
szerkesztő, a Petőfi Társaság tagja.
Kenessey Kálmán
min. oszt. tanácsos, vasúti és hajózási főfelügyelő.
Konkoly Thege Miklós
a Központi Meteorológiai Intézet Igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Lánczy Leó
a főrendiház tagja, a Pesti Magy. Keresk. Bank elnöke.
Lipcsey Ádám dr.
szerkesztő.
Madarász Gyula dr.
nemzeti múzeumi őr
Molnár Viktor
közoktatásügyi államtitkár.
Móricz Zsigmond
az Országos Monografia segédszerkesztője.
Nagy Géza dr.
nemzeti múzeumi őr, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Némethy Károly dr.
belügyminiszteri tanácsos.
Nyáry Sándor dr.
műegyetemi m.-tanár.
Ortvay Tivadar dr.
ny. jogakadémiai tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Óváry Lipót
min. tanácsos, ny.-orsz. főlevéltárnok, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Pasteiner Gyula dr.
egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Porzsolt Kálmán
a Pesti Hírlap főmunkatársa.
Radisich Jenő
min. tanácsos, az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum igazgatója.
Reiszig Ede dr.
a M. Herald. és Geneal. és a M. Tört. társaság ig. vál. és a Műemlékek Orsz. Biz. lev. tagja.
Sándor József
az E. M. K. F. alelnök-főtitkára.
Szabó Antal
nyug. belügym. osztálytanácsos.
Id. Szinnyei József
a n. múzeumi hírlapkönyvtár őre, a M. T. Akadémia tagja.
Ifj. Szinnyei József dr.
egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Szterényi Hugó dr.
tanár.
Szőts Farkas
ref. theol. akadémiai tanár.
Strausz Adolf
a Keleti Akadémia tanára.
Thallóczy Lajos dr.
udv. tanácsos, a közös pénzügymin. osztályfőnöke, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Telegdy Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeológus.
Váradi Antal dr.
udv. tanácsos, író.
Vécsey Tamás dr.
udv. tanácsos, egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Visontai Soma dr.
udv. tanácsos, ügyvéd, orsz. képviselő.
Zilahi-Kis Béla (Junius).
a Budapesti Hírlap munkatársa történetíró.

« ESZTERGOM VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Esztergom vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ESZTERGOMMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »