« FIUME ÉS A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

Fiume és a magyar-horvát tengerpart munkatársai:. »

A "Magyarország vármegyéi és városai" állandó munkatársainak központi bizottsága.
Szerkesztők: Dr. Sziklay János és Dr. Borovszky Samu.
A bizottság elnöke: Rákosi Jenő.
Tagok.
Dr. Balassa József
tanár.
Balogh Pál
hirlapiró.
Bársony István
iró.
Bánóczi József
a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Bayer József
főgimn. tanár.
Bedő Albert
ny. államtitkár.
Benedek Elek
a "Nemzeti Iskola" szerkesztője.
Berzeviczy Albert
ny. államtitkár.
Dr. Bezerédj Viktor
belügyminiszteri tanácsos.
Berecz Antal
m. kir. áll. leányiskolai igazg.,
a m. földrajzi társaság főtitkára.
Dr. Bolemann István
kir. tanácsos.
Dr. Borbás Vincze
egyetemi m. tanár.
Borbély Lajos
a rimamurány-salgó-tarjáni vasmű-részvény-társaság vezérigazgatója.
Dr. Csapodi István
egyetemi m. tanár.
Császár Imre
orsz. szinművészeti akad. tanára.
Csoma József
földbirtokos, heraldikai író.
Czigler Győző
műegyetemi r. tanár.
Dr. Dárday Sándor
min. tanácsos, a "Jogtudományi Közlöny" főszerkesztője.
Dürr Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dedek Crescens Lajos
tudomány-egyetemi könyvtár-őr.
Dobokay Lajos
miniszteri osztálytanácsos.
Dr. Entz Géza
műegyetemi r. tanár.
Enyedi Lukács
min. tan., a m. agrár- és járadékbank vezérigazgatója.
Dr. Erdélyi Pál
a nemzeti muzaum könyvtárának segédőre.
Dr. Falk Miksa
országgyülési képviselő,
a "Pester Lloyd" főszerkesztője.
Dr. Fejérpataky László
a nemz. muz. könyvtár igazg. őre.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Dr. Fodor József
egyetemi ny. r. tanár.
Gonda Béla
miniszteri tanácsos,
a "Gazd. Mérnök" szerkesztője.
György Aladár
az országos statisztikai hivatal beltagja.
Hock János
országgyülési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
m. kir. honvédőrnagy, a honv. törzstiszti tanfolyam tanára.
Dr. Hutyra Ferencz
az állatorvosi akadémia igazgatója.
Dr. Jankó János
a magyar földrajzi társaság titkára.
Dr. Jókai Mór
iró, főrendiházi tag.
Kada Elek
iró, polgármester.
Káldy Gyula
a m. kir. opera igazgatója.
Dr. Katona Lajos
főgimn. tanár.
Dr. Kenedi Géza
a "Pesti Hirlap" szerkesztője.
Kenessey Kálmán
k. vasúti hajózási főfelügyelő.
Dr. Kiss János
egyetemi m. tanár,
a Szent-István-Társulat igazgatója.
Konkoly Thege Miklós
a központi meteorológiai intézet igazgatója.
Kormos Alfréd
a "Magyar Pénzügy" szerkesztője.
Kőrösi József
a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója.
Kovács Albert
ev.- ref. theologiai tanár.
Kovács Gyula
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Kovács S. Aladár
kir. főmérnök.
Kun Gyula
székes-fővárosi tanácsnok.
Landgraf János
országos halászati felügyelő.
Dr. Lipcsey Ádám
a "Községi Közlöny" szerkesztője.
Lóczy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.
Dr. Madarász Gyula
nemzeti muzeumi őr.
Mudrony Soma
az orsz. iparegyesület igazgatója.
Nagy Géza
nemzeti muzeumi őr.
Dr. Németh József
földmivelésügyi min. titkár.
Dr. Némethy Károly
belügyminiszteri titkár.
Dr. Nyári Sándor
műegyetemi m. tanár.
Dr. Ortvay Tivadar
ker. akadémiai tanár.
Óváry Lipót
orsz. levéltáros.
Dr. Pasteiner Gyula
egyetemi ny. r. tanár.
Porzsolt Kálmán
a "Fővárosi Lapok" szerkesztője.
Rákosi Jenő
a "Budapesti Hirlap" főszerkesztője.
Dr. Rodiczky Jenő
cs. és kir. asztalnok,
miniszteri osztálytanácsos.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeologus.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára,
orsz. képviselő.
Szabó Antal
belügyminiszteri titkár.
Szathmáry György
vallás- és közokt. miniszteri tanácsos.
Id. Szinnyey József
a n. muzeum hirlapkönyvtár-őre.
Ifj. dr. Szinnyey József
egyetemi ny. r. tanár.
Strausz Adolf
tanár.
Dr. Szterényi Hugó
főgimn. tanár.
Dr. Thallóczy Lajos
közös pénzügyminiszteri kormánytanácsos.
Dr. Tuszkay Ödön
orvos szakiró.
Dr. Váradi Antal
az orsz. szinművészeti akadémia igazgatója.
Dr. Vécsey Tamás
egyetemi ny. r. tanár.
Vende Aladár
hirlapiró, helyszini adatok beszerzésére.
Dr. Visontai Soma
ügyvéd, országgyülési képviselő.

« FIUME ÉS A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

Fiume és a magyar-horvát tengerpart munkatársai:. »