« GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Gömör-Kishont vármegye

Tartalomjegyzék

A Magyarország vármegyéi és városai Gömör-Kishont vármegye kötetének munkatársai:. »

A Magyarország vármegyéi és városai állandó munkatársainak Központi Bizottsága.
Elnök: Rákosi Jenő. Szerkesztő: dr. Borovszky Samu.
Tagok:
Dr. Balassa József
tanár.
Dr. Balkay Béla
ügyvéd, iró.
Balogh Pál
hirlapíró.
Bánóczi József dr.
tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Bársony István
a Kisfaludy-társaság tagja.
Bayer József
főgimn. tanár, a m. tud. akad. tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, orsz. képv., a m. tud. akadémia tagja.
Benedek Elek
a Kisfaludy-társaság tagja.
Berzeviczy Albert
ny. államtitkár, orsz. képv., A Kisfaludy-társaság tagja.
Dr. Bezerédj Viktor
belügyminiszteri tanácsos.
Berecz Antal
a m. földrajzi társaság főtitkára.
Dr. Bolemann István
kir. tanácsos.
Dr. Borbás Vincze
kolozsvári egyetemi tanár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgó-tarjáni vasmű-részvény-társaság vezérigazgatója.
Dr. Csapodi István
iró, egyetemi m.-tanár.
Császár Imre
orsz. szinművészeti akad. tanár.
Csoma József
a m. tud. akadémia tagja, a herald. és geneal. társ. ig. v. tagja.
Czigler Győző
műegyetemi r. tanár.
Dr. Dárday Sándor
min. tanácsos, a «Jogtudományi Közlöny» főszerkesztője.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dedek Crescens Lajos
tudomány-egyetemi könyvtár-őr.
Dobokay Lajos
földmiv. miniszteri tanácsos.
Dr. Entz Géza
műegyetemi r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Enyedi Lukács
min. tan., a m. agrár- és járadékbank vezérigazgatója.
Dr. Erdélyi Pál
az Erdélyi Múzeum könyvtárának igazgatója.
Dr. Falk Miksa
országgyűlési képviselő, a «Pester Lloyd» főszerkesztője, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Fejérpataky László
a nemzeti múzeum könyvtárának igazgató őre, a m. tud. akadémia tagja.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
György Aladár
az országos statisztikai hivatal könyvtárnoka.
Hock János
plébános, országgyűlési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
m. kir. honvédezredes, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Hutyra Ferencz
az állatorvosi főiskola igazgatója.
Dr. Jókai Mór
főrendiházi tag, a m. tud. akad. tagja.
Kada Elek
író, Kecskemét város polgármestere.
Dr. Katona Lajos
a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Kenedi Géza
szerkesztő.
Kenessey Kálmán
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Konkoly Thege Miklós
orsz. képv., a központi meteorologiai intézet igazgatója, a m. tud. akadémia tagja.
Kormos Alfréd
a «Magyar Pénzügy» szerkesztője.
Kőrösi József
a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, a m. tud. akad. tagja.
Kovács Albert
ev. ref. theologiai tanár.
Landgraf János
országos halászati felügyelő.
Landherr Gyula
műépitész.
Dr. Lipcsey Ádám
lapszerkesztő.
Lóczy Lajos
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Madarász Gyula
nemzeti múzeumi őr.
Dr. Nagy Géza
nemzeti múzeumi őr, a m. tud. akadémia tagja.
Németh József
földmivelésügyi min. titkár.
Dr. Németh Károly
belügyminiszteri tanácsos.
Dr. Nyáry Sándor
műegyetemi m. tanár.
Dr. Ortvay Tivadar
jogakadémiai tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Óváry Lipót
orsz. levéltárnok, a m. tud. akad. tagja.
Dr. Pastenier Gyula
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Porzsolt Kálmán
a budapesti népszinház igazgatója.
Dr. ifj. Reiszig Ede
a herald. és geneal. társaság ig. vál. tagja.
Dr. Rodiczky Jenő
cs. és kir. asztalnok, földmiv. min. osztálytanácsos.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeológus.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára, orsz. képviselő.
Szabó Antal
belügyminszteri oszt.-tanácsos.
Id. Szinnyei József
a n. múzeumi hirlapkönyvtár őre, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. ifj. Szinnyei József
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Strausz Adolf
tanár.
Dr. Szterényi Hugó
tanár.
Dr. Thallóczy Lajos
udvari tanácsos, a m. t. akadémia tagja.
Dr. Váradi Antal
az orsz. színművészeti akadémia igazgatója.
Dr. Vécsey Tamás
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Vende Aladár
a monografia segédszerkesztője.
Dr. Visontai Soma
ügyvéd, orsz. képviselő.

« GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Gömör-Kishont vármegye

Tartalomjegyzék

A Magyarország vármegyéi és városai Gömör-Kishont vármegye kötetének munkatársai:. »