« IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET Írta dr. Veres Samu. - A "K. M." jegyű részeket Komoróczy Miklós. KEZDŐLAP

Gömör-Kishont vármegye

Tartalomjegyzék

A GÖMÖR-KISHONTI ÁG. H. EV. EGYHÁZ SZERVEZETE. A gömöri részt írta dr. Hazslinszky Rezső; a kishontit Liszkay János. »

410A ROZSNYÓI PÜSPÖKI MEGYE.
Írta dr. Podraczky István
A rozsnyói r. k. egyházmegye területe eredetileg, vagyis a Szent István első apostoli király alatt történt egyház-szervezkedés óta, az esztergomi érseki megyéhez tartozott.
Az egyházmegye alapítása
Már Pázmány Péter 1635-ben azon óhajának adott kifejezést, hogy a nagyterjedelmű érseki megyéből négy új püspökség szerveztessék, névszerint: nógrádi, gömöri, szepesi és zólyomi.
Ez eszmét valósította meg Mária Terézia királynő, midőn 1776-ban a beszterczebányai, rozsnyói és szepesi püspökségeket alapította.
A rozsnyói egyházmegye kezdettől kiterjedt: Gömör, Kis-Hont és Torna vármegyékre, Nógrád vármegyéből a losonczi kerületre és Abauj vármegyéből a jászóvári premontrei kanonokrend által gondozott öt kiváltságos plébániára.
A püspökség javadalmazására a rozsnyói érseki uradalom szolgált, melyhez tartoztak Csucsom, Nadabula, Sajó-Püspöki és Velkenye községek, ezekhez járult 1777-ben az abaujmegyei somodi-uradalom.
Püspökök.
A püspökségnek 12 főpásztora volt, névszerint Galgóczy János (1776), Révay Antal gróf (1776-1780), Andrássy Antal báró (1780-1799), Szányi Ferencz (1801-1810), Eszterházy László gróf (1810-1824), Lajcsák Ferencz (1825-1827), Scitovszky János (1828-1838), Zichy Domonkos gróf (1840-1842), Bartakovics Béla (1846-1850), Kollárcsik István (1850-1869), Schopper György (1872-1895) és Ivánkovits János, ki 1896-tól kormányozza az egyházmegyét.
Székes káptalan.
A püspöknek az egyházmegye igazgatásában segédkezet nyújt a székes káptalan, mely a püspökséggel egyidejüleg (1776) 6 taggal alapíttatott. Javadalmazásul kapta az Ipolysági prépostság birtokait, melyek Tesmag és Alsó-Palajta községekre is kiterjedtek.
1811-től az egyik kanonok Rozsnyó város plébániai teendőit végzi, a másik 1814-től a papnevelő-intézet kormányzói tisztét viseli és egyúttal hittudományi tanár. 1811-ben I. Ferencz apostoli király az egyházmegyei papság érdemes tagjainak kitüntetése végett a valóságos kanonokokon felül hat tiszteletbeli kanonokságot szervezett. A magyar királyság kilencz százados évfordulóján (1900) ő felsége, a jelenlegi megyés püspök kérelmére, díszjelvénynyel tüntette ki a székes-káptalan tagjait, illetőleg feljogosította azokat s utódaikat a káptalani díszjelvény viselésére.
Kanonokok.
Valóságos kanonokok: Dr. Podraczky István cz. püspök, nagyprépost, Schellengh Emil olvasó-, Fábián Ferencz éneklő-, Marsó Géza őrkanonok; Dr. Véner Pál, idősb és Horváth József ifjabb mesterkanonokok. Czímzetes kanonokok: Leschniczky Mihály kiérdemült divényi, Stefanik János várgedei, Fábián Kamill fülek-püspöki esperes, Majláth István krompachi plébános és Láng Antal rozsnyói főgimn. tanár.
Prépostságok és apátságok.
Az egyházmegye területén van két javadalmas prépostság: a székesegyházi nagyprépostság és a jászóvári ker. szent Jánosról nevezett prémontrei prépostság. Czímzetes apátság három, t. i. a Ker. Szent Jánosról nevezett jánosi és a B. Sz. Máriáról czímzett hárskúti apátság, azonfelül a Szent-Hubertről czimzett garábi prépostság.
411Közigazgatás és szervezet.
Az egyházi kormányzattal járó teendőket az egyházmegyei hivatal végzi, tagjai egyúttal a püspöki udvart alkotják. - Titkár: Dittel István; levéltárnok, iktató és szertartásmester: Pájer János.
Az egyházmegye közigazgatási beosztása és további szervezete a következő: főesperesség van három, alesperesség tizennégy, plébánia kilenczvenkilencz.
1. A székesegyházi főesperesség hat alesperességre oszlik és kiterjed Gömör-Kishont vármegyére.
2. A nógrádi főesperesség öt alesperességből áll, s Nógrád és Gömör vármegyék egy részét foglalja magában.
3. A tornai főesperesség három alesperességi kerületével Abauj-Torna és Szepes vármegyékre terjed ki.
Alesperességek.
Kezdetben 13 alesperesi kerületre oszlott az egyházmegye, 1820-ban újabb szervezés és czélszerűbb felosztás által a kerületek száma egygyel szaporodott. A székesegyházi főesperes alá tartoznak: a rozsnyói, várgedei, putnoki, rimaszécsi, murányi és garami alesperességek. A nógrádi főesperesség kiterjed: a füleki, losonczi, mátrai és gácsi alesperességekre. A tornai főesperesség, a tornai, jászói és szepesi alesperességi kerületeket foglalja magába.
Plébániák.
Eredetileg csak 67 plébániát számlált az egyházmegye, időközönként 31 új plébánia és egy lelkészség alakíttatott és legutóbb a pelsőczi kuraczia (lelkészség) is plébánia-rangra emeltetett.
Székesegyházi főesperes: Schellengh Emil olvasó-kanonok.
Rozsnyó. Régi kiváltságos plébánia, fennállott a XII. században. Kegyúr: a megyés püspök. Fiókegyh.: Csucsom, Körös, Nádabula, Rekenyeújfalu, Rudna. Hívek száma: 4239. Plébános: Fábián Ferencz apát, éneklő-kanonok.
I. Rozsnyói alesperesi kerület. Alesperes: Teschler Antal prépost, csetneki plébános. Barka. Régi plébánia. Kegyúr: a Zichy Ferráris uradalom birtokosai. Fiókegyh.: Falucska, Kovácsvágás, Lucska. Hívek száma: 1012. Plébános: Nagy Imre. - Csetnek. Ősrégi, kiváltságos plébánia. Fiókegyh.: Feketelehota, Geczelfalva, Gencs, Hámorfalva, Kuntaplócza, Ochtina, Pétermány, Restér, Rochfalva, Sebespatak, Szlabos. Hívek száma: 1259. Plébános az alesperes. - Dobsina. Már 1326-ban fennállott. A XVI. században megszünt, 1746-ban visszaállittatott. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Berdárka, Felsősajó, Oláhpatak, Rédova. Hívek száma: 1542. Plébános: Szuszai Antal. - Hárskút. Hajdan cziszterczi apátság volt; 1141-ben alakult. Telekessy István buzgalmából 1662-ben szervezve. Kegyúr: Andrássy Dénes gróf. Fiókegyház: Dernő. Hívek száma: 1339. Plébános: Zéman Jenő. - Krasznahorkaváralja, 1366-ban már fennállott. Kegyúr: Andrássy Dénes gróf. Fiókegyh.: Andrási, Hosszúrét, Jólész. Hívek száma: 2431. Plébános: Szkaupil József. - Nagy-Veszverés. Régi plébánia. Kegyúr: Andrássy Géza gróf. Fiókegyh.: Betlér, Henczko, Kisveszverés, Alsósajó, Feketepatak. Hívek száma: 1104. Plébánoshelyettes: Bednárik István - Pelsőcz. Régi, kiváltságos plébánia, a XVI. században megszünt. 1827-ben kuraczia, 1902-ben plébánia. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Horka, Páskaháza, Pelsőczardó, Szalócz, Vígtelke. Hívek száma: 900. Plébános: Lukács István.
II. Várgedei kerület. Alesperes: Stefanik János cz. kanonok, várgedei plébános. Czered (Nógrádmegyében) 1733-ban állapíttatott. Fiókegyh.: Hidegkút, Tajti. Hívek száma: 1731. Plébános: Alk Antal. - Egyházasbást. Régi plébánia. Fiókegyh.: Almágy, Ó-Bást, Vecseklő. Hívek száma: 1899. Plébános Fibiger Ferencz. - Gesztete. Régi plébánia. Fiókegyh.: Dárnya, Détér, Jeszte. Hívek száma: 1351. Plébános: Tergalecz Lipót. - Péterfalva. Plébánia, 1811-ben alapítva. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyház: Dobfenék. Hívek száma: 836. Plébános: Fodor József. - Söreg. Régi plébánia. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Ajnácskő, Csoma, Gortva. Hívek száma: 1936. Plébános: Ridilla József. - Várgede. Régi plébánia. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Balogfalva, Kerekgede, Kisgömöri, Korlát, Gömörkisfalud. Hívek száma: 2312. Plébános: az alesperes. - Zabar. Régi plébánia. A XVI. században megszünt, de 1806-ban újból alakult. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyház: Pogony. Hívek száma: 1183. Plébános: Ruby Antal.
412III. Putnoki kerület. Alesperes: Liptay Arnold putnoki plébános. Deresk. Régi plébánia. A XVI. században megszünt, de 1645-ben Wesselényi Ferenczné szül. Széchy Mária buzgólkodásából és nagylelküségéből újból szerveztetett. Kegyúr: Fülöp Szász Coburg Góthai herczeg. Fiókegyh.: Lévárt, Felfalu, Szkáros, Visnyó. Hívek száma: 1421. Plébános: Dusek Ferencz. - Harkács-Sánkfalva. Plébániája 1632-ben, a reformáczió idején feloszlott, de 1733-ban újra alakult. Fiókegyh.: Sztárnya, Sajógömör, Beje, Otrokocs, Lökösháza, Zsór, Alsófalu, Rás. Hívek száma: 1278. Plébános: Hoffmann Gyula. - Licze. Régi plébánia. 1784-ben újra szerveztetett. Kegyúr: a vallásalap. Hívek száma: 685. Plébános: Karkalics Sándor. - Méhi. Régi plébánia. Fiókegyh.: Hubó, Sajókeszi, Királyi, Kövecses, Sajólenke, Oldalfala, Recske, Tornallya, Kerepecz. Hívek száma: 1724. Plébános: Droveczky Kálmán. - Nagycsoltó. Régi plébánia. 1756-ban újra szerveztetett. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Aggtelek, Beretke, Gömörpanyit, Hosszúszó, Kecső, Lekenye, Melléte, Tiba. Hívek száma: 1442. Plébános: dr. Szuhanek József. - Putnok. Régi plébánia. 1286-ban már fennállott. Eltörültetvén, 1733-ban újból alakíttatott. Fiókegyh.: Abafalu, Hét, Málé, Szentkirály. Hívek száma: 3410. Plébános: az alesperes. - Ragály. Zádorfalváról 1831-dik évben áthelyezett és szervezett plébánia. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Alsó- s Felsőszuha, Imola, Kánó, Kelemér, Naprágy, Poszoba, Trizs, Zádorfala, Zubogy. Hívek száma: 1141. Plébános: Drescsik János.
IV. Rimaszécsi alesperesi kerület. Alesperes: Tornay János sajópüspöki plébános. Baracza. Régi plébánia. 1787-ben újra szervezve. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Dulháza, Füge, Hamva, Kálosa, Runya, Zsip. Hívek száma: 1099. Plébános: Ecsedy Tivadar. - Dobócza. Régi plébánia. Eltörültetése után, 1745-ben visszaállítva. Kegyúr: Fülöp Szász Coburg Góthai herczeg. Fiókegyh.: Harmacz, Mártonfalu, Simonyi, Szutor. Hívek száma: 980. Plébános: Untener Mihály. - Feled. Régi plébánia. 1774-ben újra szerveztetett. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Janosi, Pálfalva, Serke. Hívek száma: 1076. Plébános: Szepessy Károly. - Rimaszécs. Régi plébánia. 1787-ben visszaállítva. Kegyúr: Fülöp Szász Coburg Góthai herczeg. Fiókegyh.: Csíz, Czakó, Iványi, Radnót, Újfalu, Zádorháza. Hívek száma: 1309. Plébános: Bráz János. Sajópüspöki. Már 1263-ban plébánia volt. Kegyúr: a rozsnyói püspök. Fiókegyh.: Bánréve, Lénártfalu, Velkenye. Hívek száma: 1586. Plébános: az alesperes. - Szentsimon. Ősrégi plébánia. Fiókegyh.: Alsó- és Felsőhangony, Uraj, Jéne, Susa. Hívek száma: 2939. Plébános sh: Mester Károly.
V. Murányi alesperesi kerület. Alesperes: Schuszter Antal jolsvai plébános. Jolsva. Régi kiváltságos plébánia. A XVI. században megszünt, de 1713-ban újra szerveztetett. Kegyúr: Fülöp Szász Coburg Góthai herczeg. Fiókegyh.: Chisnyó, Koprás, Lubenyik. Hívek száma: 1054. Plébános: az alesperes. - Murányalja. Régi plébánia. Kegyúr: szintén Coburg herczeg. Hívek száma: 1046. Plébános: Barilla János. - Murányhosszúrét. Régi plébánia. Kegyúr: szintén Coburg herczeg. Fiókegyház: Muránylehota. Hívek száma: 703. Plébános: Neumann János. - Nagyrőcze. Régi plébánia. Kegyúr: ugyancsak Coburg herczeg. Fiókegyh.: Kisrőcze, Murányzdichava, Vizesrét. Lehelfalva. Hívek száma: 1764. Plébános: Beliczky Gusztáv. - Rákos. Régi plébánia. Fiókegyh.: Kövi, Nandrás, Szirk, Turcsok. Hívek száma: 595. Plébános: Djubek János. - Ratkó-Lehota. 1810 óta plébánia. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Baradna, Bisztró, Gerlicze, Ispánmező, Ratkó, Újvásár. Hívek száma: 594. Plébános: Kristofcsák János. - Süvete. Régi plébánia. 1743-ban újra szerveztetett. Kegyúr: Coburg herczeg. Fiókegyh.: Jolsvataplócza, Miglész, Mikolcsány, Novacsán, Gicze, Perlász. Hívek száma: 302. Plébános: Dörfel Elek.
VI. Garami alesperesi kerület. Alesperes: Golda János polonkai plébános. Helpa. Plébániája 1788-ban alakult. Kegyúr: Coburg herczeg. Hívek száma: 2233. Plébános: Hello József. - Murányhutta. Plébániája 1810-ben alapíttatott. Hívek száma: 371. Plébános: Török Rezső. - Pohorella. Régi plébánia. Kegyúr: Coburg herczeg. Fiókegyház: Pohorella vasgyár. Hívek száma: 2795. Plébános: Dollák Rezső. - Polonka. Régi plébánia. Kegyúr: Coburg herczeg. Fiókegyház: Závadka. Hívek száma: 4800. Plébános: az alesperes. - Vereskő. 1839-ben kuraczia. 1846-ban plébánia. Fiókegyh.: Zlatnó, Nándorvölgy, 413Svábolka, Sumjácz, Telgárt, Vernár. Hívek száma: 778. Plébános: Gazdik Károly.
Nógrádi főesperesség. VII. Füleki alesperesi kerület: Alesperes: Fábián Kamill, cz. kanonok, fülekpüspöki plébános. Fülek. Régi plébánia. Fiókegyh.: Fülekkovácsi, Sid. Hívek száma: 3079. Plébános: Kapás Arnold, Sz. Ferencz-r. áldozár. - Fülekpüspöki. Régi plébánia. 1246-ban fennállott. Kegyúr: a Stephani család. Fiókegyh.: Béna, Csákányháza, Ragyolcz. Hívek száma: 2409. Plébános az alesperes. - Galsa. Régi plébánia. 1779-ben újra szervezve. Kegyúr: Coburg herczeg. Fiókegyh.: Ipoly, Nyitra, Fülek, Kelecsény. Hívek száma: 1200. Plébános: Mariska Gyula. - Guszona. Régi plébánia. 1774-ben visszaállítva. Fiókegyház: Magyarhegymeg. Hívek száma: 1277. Plébános: Benyó József. - Ipolybolyk. Régi plébánia. Fiókegyház: Pincz. Hívek száma: 1009. Plébános: Krompaszky István. - Osgyán. Régi plébánia. 1744-ben újra szerveztetett: Fiókegyh.: Nagydarócz, Nagy- és Kiskeresztúr. Hívek száma: 1900. Plébános: Hegedüs János. - Sávoly. Régi plébánia. 1717-ben újból szervezve. Fiókegyh.: Bolgárom, Perse. Hívek száma: 1130. Plébános: Nagy Kálmán.
VIII. Losonczi alesperesi kerület. Alesperes: dr. Valihora János losonczi apát-plébános. Hely.-alesperes: Borbás Géza vilkei plébános. Ide tartoznak Karancskeszi, Litke, Losoncz, Pilis, Rapp és Vilke, mind nógrádvármegyei községek és így azokra itt nem terjeszkedünk ki bővebben.
IX. Mátrai alesperesi kerület. Alesperes: Kovács Nándor salgótarjáni prépost plébános. Ide tartoznak: Bárna, Kazár, Kisterenne, Mátranovák, Salgótarján és Somosújfalu, szintén Nógrád vármegyében.
X. Gácsi alesperesi kerület. Alesperes: Miessl Zsigmond aranyérdemkeresztes gácsfalvai plébános. Ide tartoznak: Alsósztregova, Berzencze, Divén, Divénoroszi, Felsőtiszovnik és Gácsfalva, ugyancsak Nógrád vármegyében.
XI. Kishonti alesperesi kerület. Alesperes: Széman Endre rimaszombati prépost-plébános. Helyettes-esperes: Stubendik József kokovai plébános. Antalfalva. Plébániája 1809-ben alapítva. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Gyubako, Háj, Jópatak. Hívek száma: 2000. Plébános Strek Ede. - Forgáchfalva. 1799 óta plébánia. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Drabsko, Ottilia, Gyurkovka. Hívek száma: 3929. Plébános: Dortsák József. - Kokova. Régi plébánia. 1803-ban újból szerveztetett. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Antal, Farkasvölgy, Ráhó. Hívek száma: 2455. Plébános: a helyettes-alesperes. - Nagyszuha. Régi plébánia. Fiókegyh.: Fazekaszsaluzsány, Szusán, Pongyelok. Hívek száma: 2171. Plébános: Bobák Béla. - Nyustya. 1769 óta plébánia. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Klenócz, Likér. Hívek száma: 1217. Plébános: Komora János. - Ráhó. Régi plébánia. 1769 óta újból szervezve. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Rimabánya, Szkálnok, Orlajtörék. Hívek száma: 548. Plébános: Lihan Neit. - Rimaszombat. Ősrégi plébánia, 1771-ben újra szerveztetett. Kegyúr: az apostoli magyar király. Fiókegyh.: Alsó- és Felsőpokorágy, Cserencsény, Dúsa, Majom, Tamásfalva, Zeherje. Hívek száma: 3201. Plébános: az alesperes. - Tiszolcz. Régi plébánia. Megszüntetése után, 1736-ban újból alakult. Kegyúr: a m. k. kincstár. Hívek száma: 1385. Plébános: Kamm Ede. - Uzapanyit. 1828 óta plébánia. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Balog, Bátka, Bugyikfalva, Gergelyfalva, Hrussó, Meleghegy, Pádár, Vály. Hívek száma: 1174. Plébános: Kutka Sándor.
Tornai főesperesség. XII. Tornai alesperesi kerület. Alesperes: Holczmann Zsigmond hidvégardói plébános. Almás, Görgő és Hidvég-Ardó, Abaújban. - Jabloncza. Régi plébánia. 1789-ben újra szervezve. Kegyúr: a vallásalap. Fiókegyh.: Borzova, Derenk, Szilicze. Hívek száma: 580. Plébános: Mester István. - Perkupa. 1864 óta plébánia. Kegyúr.: a vallásalap. Fiókegyh.: Dobodél, Égerszög, Kápolna, Teresztenye, Várkony. Hívek száma: 606. Plébános: Szokolovszky Géza. - Szent-András, Szilas, Szögliget, Torna és Tornaujfalu szintén Abaúj-Torna vármegyében fekszenek.
XIII. Jászói alesperesi kerület. Alesperes: Wentko Jusztin prémontrei kanonok, rudnoki plébános. Felső-Meczenzéf, Jászó, Jászódebrőd, Jászómindszent, Rudnok és Stósz Abaúj-Torna vármegye területén fekszenek.
XIV. Szepesi alesperesi kerület. Alesperes: Marucsinszky János szomolnoki prépost-plébános. Gölniczbánya, Jekelfalva, Krompach, Merény, Remete, 414Svedlér, Szomolnok, Szomolnokhutta, Zakárfalva Szepes vármegye területéhez tartoznak.
Szerzetes rendek.
Az egyházmegye területén tanítással, neveléssel és betegápolással foglalkozó szerzetes rendek a következők:
A prémontrei kanonok-rend: a jászóvári konventben és a rozsnyói társházban. Öt plébánián a lelkipásztori teendőket végzi.
A Kapisztrán Szent Jánosról czímzett Szent Ferencz-rend: Rozsnyón, hol a r. k. elemi iskolában tanítanak és a lelkipásztorkodásban segédkezet nyújtanak és Füleken a plébánia élén állanak.
A Paulai Szent Vinczéről nevezett irgalmas nővérek: a szatmári anyaházból Rozsnyón 12 tag neveléssel s tanítással foglalkozik; a gráczi anyaházból pedig 10 tag a gömörmegyei kórház betegeit gondozza.
A Szent Ferenczről nevezett harmadrendi nővérek a bécsi anyaházból. Rozsnyón 10 tag a dr. "Kósa-Schopper", - a szebeni anyaházból 3 tag Losonczon a városi és Salgótarjánban 1 tag a Kőszénbánya Részvénytársaság kórházában.
Nevelés- és tanügy.
Az egyházmegye papnövendékei kezdetben a nagyszombati központi papnevelőben neveltettek és végezték hittudományi tanulmányaikat. 1814 óta a püspöki székváros nyugati részén, a Sajó partján, kies fekvésű, újabb időben átalakított intézetben nyernek kiképeztetést a papnövendékek, kiknek száma, a papsághoz arányítva, 30-ban van megállapítva.
1900-ban a Huszkó Károly rozsnyói cz. kanonoktól állapított gyermekszemináriumnak a nagy szemináriummal való egyesítésével a növendékek száma 44, azonfelül 2 növendék a budapesti központi papnevelőben, 3 a bécsi Pázmány-intézetben végzi hittanulmányait.
A papnevelő kormányzója: dr. Véner Pál apát-kanonok; alkormányzója: dr. Gőbl Márton szentszéki ülnök; lelki-igazgató: dr. Beliczky János; tanulmányi felügyelő: dr. Fábián Antal. A hittudományi tantárgyakat négy évfolyamban: dr. Véner, dr. Gőbl, dr. Fábián és dr. Wahlner Béla adják elő.
A Paulai Szent Vinczéről nevezett irgalmas nővérek vezetése alatt álló rozsnyói leánynevelő intézetet Kollárcsik István püspök alapította 1868-ban, de utódja, dr. Schopper György tetemesen kibővítette. Az intézet internátuson kívül: polgári és elemi iskolát, óvodát foglal magában. A tanügy élén az egyházmegyei tanfelügyelő: Marsó Géza apát-kanonok áll, ki egyúttal püspöki biztos a rozsnyói kath. főgimnáziumnál. Kerületi tanfelügyelők a kerületi alesperesek; iskola-igazgatók és iskolaszéki elnökök a helyi plébánosok. A tanintézetek száma: 220.
Statisztika.
Egyházmegyei áldozópap van: 154, kik közül a lelkipásztorkodás terén működik: 126, az oktatás terén és más hivatalokban: 17, nyugdijat élvez: 9.
A vallásgyakorlatban való nyelvhasználatot illetőleg: 51 plébánián kizárólag a magyar, 18-ban magyar és tót, 30-ban a tót és német nyelv van használatban.
Az egyházmegye l. szert. katholikusainak száma 182,785, a gör. szert. katholikusoké 10,165.

« IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET Írta dr. Veres Samu. - A "K. M." jegyű részeket Komoróczy Miklós. KEZDŐLAP

Gömör-Kishont vármegye

Tartalomjegyzék

A GÖMÖR-KISHONTI ÁG. H. EV. EGYHÁZ SZERVEZETE. A gömöri részt írta dr. Hazslinszky Rezső; a kishontit Liszkay János. »