« A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Vas vármegye

Tartalomjegyzék

Előszó Írta Rákosi Jenő. »

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"
III. (VASVÁRMEGYE) KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Balogh Gyula
megyei főlevéltáros, Szombathely.
Barabás István
igazgató-tanitó Sárvár.
Barabás György
igazgató-tanitó Vasvár.
Berzsenyi Jenő
földbirtokos, Kemenes-Sömjén.
Béry István
stináczi plébános.
Dr. Borbás Vincze
egyetemi m. tanár, szerkesztőbizottsági tag.
Dr. Csapodi István
egyetemi m. tanár, szerk. biz. tag, Budapest.
Chernel István
földbirtokos, ornithologus, Kőszeg.
Deutsch Tivadar
nagykereskedő, Szombathely.
Ebenspanger János
felső-lövői képezdei igazgató.
Egerváry Gyula
orsz. erdészeti felügyelő, Budapest.
Fülöp József
körmendi ág. ev. lelkész.
Gerlits Sándor
Vasvármegye árvaházának igazgató-gondnoka.
Guoth Lajos
közjegyző, Felső-Eőr.
Halász József
kir. erdőgondnok, Körmend.
Héjjas Endre
m. kir. meteorológiai aligazgató, Budapest.
Horváth Sándor
nemzeti muzeumi lev. tiszt., Budapest.
Dr. Huszár Pál
pénzügyi titkár, Szombathely.
Inkey Béla
földbirtokos, geológiai író, Taródháza.
Jablonowsky József
a m. kir. rovartani állomás igazgatója, Budapest.
Jánossy Gábor
megyei aljegyző, Szombathely.
Káldy Gyula
a m. kir. opera igazgatója, szerk. biz. tag.
Kárpáti Kelemen
r. kath. főgimnáziumi tanár, Szombathely.
Dr. Károlyi Antal
Vasvármegye alispánja, Szombathely.
Kormos Pál
közgazdasági író, Budapest.
Kovács Gyula
hirlapíró, Budapest.
Kőváry-Kaffehr Béla
szerkesztő, Szombathely.
Laszczik Bernárd
szent-gotthárdi perjel.
Sinkovich Elek
muraszombati szolgabíró.
Dr. Nagy Ignácz
rohonczi esperes-plébános.
Németh József
földmiv. ministeri titkár, szerk. biz. tag Budapest.
Dr. Pataky Jenő
sárvári kör- és kórházorvos.
Pálffy Boldizsár
szombathelyi polg. leányiskolai igazgató.
Perényi Antal
körmendi plébános.
Pollák Pongrácz
muraszombati főszolgabíró.
Rattner Mihály
pinkafői esperes-plébános.
Rákosi Jenő
szerkesztő-bizottsági elnök.
Ifj. dr. Reiszig Ede
belügym. fogalmazó, szerk.-bizottsági tag, Budapest.
Seemann Gábor
szombathelyi keresk. iskolai igazgató.
Somogyi József
megyei árvaszéki ülnök, Szombathely.
Szabó Endre
a «Magyar Kereskedők Lapja» főmunkatársa, Budapest.
Sziklay János dr.
szerkesztő.
Turcsányi Andor
ev. ref. lelkész, Körmend.
Vende Aladár
segéd-szerkesztő.
Vende Ernő
gimnáziumi tanár, Budapest.
Dr. Viola Ödön
ügyvéd, Szombathely.
Villányi Szaniszló
bakonybéli apát, Kis-Czell.
Wittinger Antal
tanár, Kőszeg.
Zoltán Győző
kir. főmérnök, Szombathely.

« A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Vas vármegye

Tartalomjegyzék

Előszó Írta Rákosi Jenő. »